Теми статей
Обрати теми

Дивіденди та податок на доходи фізичних осіб

Редакція ПБО
Стаття

Дивіденди та податок на доходи фізичних осіб

 

Зміни, що відбулися в порядку оподаткування доходів фізичних осіб з набуттям чинності ПКУ, зачепили й дивіденди, які виплачуються підприємствами засновникам (власникам). Оскільки більшість господарських товариств виплачують дивіденди на початку поточного року за результатами минулого, питання, пов’язані з нарахуванням та виплатою дивідендів, сьогодні актуальні як ніколи. Саме про них ітиметься в цій статті.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Дивіденди в ПКУ

Відповідно до

п.п. 14.1.49 ПКУ під дивідендами розуміється платіж, що здійснюється юридичною особою — емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Згідно з

п.п. 164.2.8 ПКУ дивіденди включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків, за винятком випадків, визначених п.п. 165.1.18 ПКУ.

Відповідно до

п.п. 165.1.18 ПКУ не підлягають оподаткуванню дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою — резидентом, яка нараховує такі дивіденди, при виконанні таких умов:

1) це нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента;

2) у результаті нарахування збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.

Розглянемо, як обкладаються податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) дивіденди, що включаються до оподатковуваного доходу платника податків.

 

Порядок оподаткування дивідендів

Порядок обкладення податком на доходи фізичних осіб дивідендів визначено в

п. 170.5 ПКУ.

Ставки ПДФО.

У загальному випадку дивіденди, нараховані платнику податку емітентом корпоративних прав — резидентом, що є юридичною особою, обкладаються ПДФО за ставкою, передбаченою п. 167.2 ПКУ, 5 % (п.п. 170.5.3 ПКУ).

Виняток становлять

дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями чи іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів або суми більшої за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку (п.п. 170.5.3 ПКУ). Річ у тім, що згідно з п.п. 153.3.7 ПКУ такі дивіденди для цілей обкладення ПДФО прирівнюються до заробітної плати з відповідним оподаткуванням. Отже, прирівняні до заробітної плати дивіденди обкладаються за ставками, передбаченими п. 167.1 ПКУ (до доходу, сума якого не перевищує 10-кратного розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2011 році — 9410 грн.*), застосовується ставка 15 % (абз. 1 п. 167.1), до частини доходу, що перевищує зазначену суму, застосовується ставка 17 % (абз. 2 п. 167.1)).

* Відповідно до ст. 22 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23.12.2010 р. № 2857-VI розмір мінімальної заробітної плати в січні 2011 року становить 941 грн.

Зауважимо, що дохід фізичних осіб у вигляді дивідендів не обкладається єдиним соціальним внеском, оскільки вони не включаються до фонду оплати праці згідно з

п. 3.35 Інструкції № 5 і зазначені в п. 14 розділу II Переліку № 1170 незалежно від того, привілейовані вони чи ні.

Податкові агенти.

Згідно з п.п. 170.5.1 ПКУ податковим агентом при нарахуванні (виплаті) на користь платника податку — фізичної особи дивідендів, є емітент корпоративних прав або за його дорученням — інша особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).

Обов’язок з нарахування та сплати ПДФО із сум дивідендів покладається на всіх резидентів, які здійснюють їх нарахування, уключаючи тих, які сплачують податок на прибуток підприємств способом, відмінним від загального (є суб’єктами спрощеної системи оподаткування), або звільнені від сплати такого податку за будь-якими підставами.

Сплата ПДФО.

Згідно з п.п. 170.5.4 ПКУ дивіденди остаточно обкладаються ПДФО при їх виплаті за їх рахунок.

На нашу думку, податковим агентам слід керуватися загальними правилами, установленими

ст. 168 ПКУ для сплати ПДФО, а саме:

1) якщо грошові кошти для виплати дивідендів виплачуються готівкою,

знятою з рахунка в банку або перераховуються на карткові рахунки фізичної особи — платника податку, то згідно з п.п. 168.1.2 ПКУ ПДФО підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету при виплаті оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу тільки за умови одночасного подання податковим агентом розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету;

2) якщо виплата дивідендів здійснюється

готівкою з каси податкового агента, ПДФО сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем такого нарахування (виплати, надання) (п.п. 168.1.4 ПКУ).

Щодо випадків, коли дивіденди нараховано, але не виплачено фізичній особі, то граничний строк сплати ПДФО у

ПКУ чітко не прописаний. Водночас, аналізуючи норми ПКУ, можна зробити висновок, що податок з неоплаченого доходу необхідно сплатити до закінчення 10-го календарного дня, наступного за граничним строком подання податкового розрахунку. Однак оскільки однозначна відповідь на запитання щодо строку сплати податку, утриманого з нарахованого, але не виплаченого доходу у грошовій формі, ПКУ не містить, необхідні роз’яснення податкових органів з цього питання.

Порядок оподаткування дивідендів розглянемо на прикладі.

Приклад.

За підсумками 2010 року ТОВ «Карамель» нарахувало в січні 2011 року дивіденди своїм учасникам: Пряникову П. П. у сумі 40000 грн., Конфеткиній К. К. — 60000 грн. (загальна сума нарахованих дивідендів склала 100000 грн.).

 

№ з/п

Зміст операції

Сума,грн.

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

Нараховано дивіденди Пряникову П. П.

40000,00

443

671

2

Нараховано дивіденди Конфеткиній К. К.

60000,00

443

671

3

Перераховано авансовий внесок з податку на прибуток*

25000,00

641/авансовий внесок

311

4

Утримано ПДФО з дивідендів Пряникова П. П. (40000,00 х 5 %)

2000,00

671

641/ПДФО

5

Утримано ПДФО з дивідендів Конфеткиної К. К. (60000,00 х 5 %)

3000,00

671

641/ПДФО

6

Перераховано ПДФО

5000,00

641/ПДФО

311

7

Отримано грошові кошти до каси підприємства для виплати дивідендів

95000,00

301

311

8

Виплачено дивіденди Пряникову П. П.

38000,00

671

301

9

Виплачено дивіденди Конфеткиній К. К.

57000,00

671

301

* Звертаємо увагу: з набуттям чинності з 01.04.2011 р. розділом III ПКУ в разі виплати дивідендів фізичним особам авансовий внесок з податку на прибуток не справлятиметься (п.п. 153.3.5 ПКУ).

 

Перехідні моменти

ПКУ

не містить будь-яких норм, що регулюють порядок оподаткування сум дивідендів, які нараховано за 2010 рік та виплачуються платникам податків у 2011 році. На нашу думку, оподаткування дивідендів має здійснюватися за тими правилах, які діють на момент їх нарахування, незалежно від того, за який період провадиться їх нарахування. Тобто, якщо дивіденди за 2010 рік нараховано в січні 2011 року, то вони повинні оподатковуватися за новими правилами, установленими ПКУ.

Щодо сум ПДФО, утриманого із сум дивідендів, нарахованих до 01.01.2011 р., але не сплачених податковим агентом до бюджету згідно з порядком, що діяв до набуття чинності

ПКУ, то станом на 01.01.2011 р. (на дату набуття чинності ПКУ) ці суми ПДФО вважаються податковим боргом за узгодженим податковим зобов’язанням та підлягають відображенню в податковому розрахунку за результатами І кварталу 2011 року, а також стягуються з податкового агента із застосуванням заходів відповідальності, передбачених уже ПКУ (п. 1 підрозділу 1 розділу XX ПКУ).

 

Відображення у звітності

Згідно з

пп. «б» і «д» п. 176.2 ПКУ податкові агенти зобов’язані відобразити інформацію про нараховані у 2011 році дивіденди та суми утриманого ПДФО:

— у Податковому розрахунку (подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу);

— у Податковій декларації (подається протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід у вигляді:

— дивідендів, що підлягають включенню до оподатковуваного доходу відповідно до

п.п. 164.2.8 ПКУ, відображаються з ознакою доходу «109»;

— дивідендів, що нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою — резидентом, яка нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорції (частки) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (

пп. 165.1.18 ПКУ), — з ознакою доходу «142»;

— дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями чи іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів або суми більшої за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку (

пп. 153.3.7, 170.5.3 ПКУ), — з ознакою доходу «101».

ПКУ

не передбачено подання окремого податкового розрахунку резидента, який виплачує дивіденди. Нагадаємо: податкові агенти, які нараховували дивіденди до 01.01.2011 р. згідно з нормам нині не чинного Закону № 889, повинні були подавати такий розрахунок за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 04.12.2003 р. № 586 .

Сподіваємося, що матеріал цієї статті допоможе розібратися платникам податку з порядком обкладення ПДФО сум дивідендів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі