Теми статей
Обрати теми

Новий нацстандарт бухобліку: Баланс

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2013/№ 28
Друк
Стаття

Новий нацстандарт бухобліку: Баланс

 

 

Як відомо, у лютому було прийнято новий національний стандарт бухобліку «5 в 1», про що ми вже повідомляли наших читачів (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 24, с. 8). Методрекомендації Мінфіну щодо заповнення нових форм наразі існують тільки у проекті, а форми фінансової звітності та взагалі порядок класифікації звітних статей зазнали істотних змін. У цій статті ми допоможемо нашим читачам у складанні «дебютного» квартального балансу за новим нацстандартом.

Максим НЕСТЕРЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про бухоблік — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХIV.

МСБО 1 — Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності».

НП(С)БО 1 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73.

Наказ № 73 — наказ Мінфіну України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 р. № 73.

П(С)БО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92.

П(С)БО 8 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 242.

П(С)БО 12 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91.

П(С)БО 17 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджене наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р. № 353.

П(С)БО 19 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Мінфіну України від 07.07.99 р. № 163.

П(С)БО 20 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом Мінфіну України від 30.07.99 р. № 176.

П(С)БО 26 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затверджене наказом Мінфіну України від 28.10.2003 р. № 601.

П(С)БО 27 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затверджене наказом Мінфіну України від 07.11.2003 р. № 617.

П(С)БО 30 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджене наказом Мінфіну України від 18.11.2005 р. № 790.

П(С)БО 32 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом Мінфіну України від 02.07.2007 р. № 779.

 

Дещо про склад фінзвітності

Нашим читачам уже відомо, що згідно з п. 1 розд. II НП(С)БО 1 до складу фінансової звітності тепер входять:

Баланс (Звіт про фінансовий стан): форма № 1, для консолідованої фінзвітності — форма № 1-к;

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід): форма № 2, для консолідованої фінзвітності — форма № 2-к;

Звіт про рух грошових коштів: форма № 3 (за прямим методом) і форма № 3-н (за непрямим методом), для консолідованої фінзвітності — форма № 3-к (за прямим методом) і форма № 3-кн (за непрямим методом);

Звіт про власний капітал: форма № 4, для консолідованої фінзвітності — форма № 4-к;

Примітки до фінансової звітності (на сьогодні це форма № 5, затверджена наказом Мінфіну України від 29.11.2000 р. № 302, але, судячи з усього, вона теж зазнає змін, а також форма № 6 «Додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»).

Названі форми та склад статей фінансової звітності визначені НП(С)БО 1 та наведені в додатках 1 (загальні форми) і 2 («консолідовані» форми) до нього.

Згідно з п. 3 наказу № 73 юридичні особи (крім банків та бюджетних установ), що зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством, застосовують форми фінансової звітності, визначені НП(С)БО 1, починаючи зі звітності за I квартал 2013 року та в наступних звітних періодах. Отже, саме проміжна звітність за I квартал 2013 року стане для вітчизняних бухгалтерів «дебютною» фінзвітністю за новим нацстандартом. При цьому нагадаємо: форми фінансової звітності для суб’єктів малого підприємництва не змінилися

Як відомо, звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу (крім підприємств, що подають виключно річну фінзвітність, див. с. 13) наростаючим підсумком з початку звітного року у складі Балансу та Звіту про фінансові результати (ч. 1 ст. 13 Закону про бухоблік). Ураховуючи це, ми в цій статті обмежимося аналізом заповнення нових форм Балансу (Звіту про фінансовий стан) та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)*. Крім того, у запропонованій статті ми майже не зачіпатимемо підприємства, які складають фінзвітність за МСФЗ, а зупинимося на «пересічних» юрособах.

* Із дебютним заповненням решти форм за новим НП(С)БО 1 бухгалтери зіткнуться лише при складанні фінзвітності за 2013 рік. На той час ми докладно висвітлимо нюанси заповнення всіх нових форм у традиційному спецвипуску нашої газети, присвяченому річній фінансовій звітності.

Як уже зазначалося, у НП(С)БО 1 повністю відсутній опис змісту відповідних статей фінзвітності, тобто які дані включати до тієї чи іншої статті, достеменно невідомо. Тому вважаємо, що спочатку бухгалтерам доведеться спиратися на досвід минулих років, принаймні доти, доки Мінфін не затвердить методичні рекомендації щодо заповнення затверджених ним новим нацстандартом форм. Наразі на офіційному сайті Мінфіну з’явився проект наказу про внесення змін до Методрекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності**, тому в цій статті ми звертатимемося також і до цієї, поки що неофіційної інструкції Мінфіну.

** Див. http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article/main?art_id=369493&cat_id=363499 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Нова форма Балансу істотно відрізняється від тієї, що діяла раніше, насамперед скороченням та зміною назви багатьох статей. Окрім основних статей Балансу, НП(С)БО 1 установлює також доволі велику кількість додаткових статей, які підприємства можуть включати до форми Балансу за умови суттєвості інформації, що міститься в цих статтях, та можливості їх достовірної оцінки (п. 4 розд. ІІ НП(С)БО 1). Перелік додаткових статей Балансу, як і додаткових статей решти форм звітності, наведено в додатку 3 до НП(С)БО 1.

У цілому внесені зміни можна вважати радше формальними, ніж змістовними. Зменшення статей Балансу досягнуто насамперед за рахунок згорнутого відображення в активі запасів, грошових коштів, деяких видів дебіторської заборгованості, а в пасиві — за рахунок об’єднання довгострокових зобов’язань і забезпечень майбутніх витрат та платежів. Більше не виділяються окремими розділами витрати та доходи майбутніх періодів. Зате як у пасиві, так і в активі Балансу окремою довідковою статтею виділено розрахунки з бюджетом з податку на прибуток, що відповідає вимогам параграфа 54 МСБО 1, проте у вітчизняній практиці зумовлено, мабуть, насамперед реанімацією щомісячних авансових внесків. Крім того, до окремих розділів Балансу винесено раніше вписувані рядки «Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» (розділ III активу) та «Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» (розділ IV пасиву). До того ж, в основній статті Балансу повинна тепер надаватися інформація про інвестиційну нерухомість (рядок 1015), в окремій статті наводитися інформація про капітал в дооцінках (рядок 1405) та в різних розділах (розділи II і III пасиву) відображатися інформація про довгострокові (рядок 1520) та короткострокові (рядок 1660) забезпечення.

Наведемо постатейний аналіз Балансу (форма № 1) з точки зору змісту та джерел отримання інформації. Відразу зауважимо, що в цій статті ми опускаємо деякі додаткові статті, призначені для вузького кола підприємств (наприклад, для підприємств страхової діяльності), а також додатковий розділ V пасиву Балансу, виділений для відображення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (рядок 1800).

 

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації
для заповнення

Примітка

1

2

3

4

АКТИВ БАЛАНСУ

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

Різниця між значеннями рядків 1001 і 1002

Відображається залишкова вартість об’єктів, уключених до складу нематеріальних активів відповідно
до П(С)БО 8.
Також окремо показуються:

первісна вартість

1001

Сальдо за Дт рах. 12

— первісна (переоцінена) вартість. Не включається до підсумку Балансу

накопичена амортизація

1002

Сальдо за Кт субрах. 133

— нарахована в установленому порядку сума накопиченої амортизації. Наводиться в дужках. Не включається до підсумку Балансу

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Сальдо за Дт рах. 15

Відображається вартість незавершених на дату Балансу капітальних інвестицій у необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об’єктів необоротних активів (уключаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, та устаткування для монтажу)

Основні засоби

1010

Різниця між значеннями рядків 1011 і 1012

Відображається залишкова вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів та орендованих цілісних майнових комплексів, що включені до складу основних засобів відповідно до П(С)БО 7; вартість основних засобів, отриманих у довірче управління, на праві господарського відання або праві оперативного управління; вартість інших необоротних матеріальних активів.
Також окремо показуються:

первісна вартість

1011

Сальдо за Дт субрах. 101 — 109 і рах. 11

— первісна (переоцінена) вартість.
Не включається до підсумку Балансу

знос

1012

Сальдо за Кт субрах. 131 і 132

— нарахована в установленому порядку сума зносу. Наводиться в дужках.
Не включається до підсумку Балансу

Інвестиційна нерухомість

 

1015

 

Відображається вартість об’єктів, віднесених до інвестиційної нерухомості відповідно до П(С)БО 32. У цій статті наводяться:

Сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю)

— справедлива вартість інвестиційної нерухомості (якщо облік ведеться за справедливою вартістю)

Різниця між значеннями рядків 1016 і 1017

— залишкова вартість інвестиційної нерухомості (якщо облік ведеться за первісною вартістю)

Додатковий рядок
(Первісна вартість інвестиційної нерухомості)

1016

Сальдо за Дт субрах. 100
(у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю)

Відображається первісна вартість інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю.
Не включається до підсумку Балансу

Додатковий рядок
(Знос інвестиційної нерухомості)

1017

Сальдо за Кт субрах. 135

Відображається сума зносу інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю. Показник наводиться в дужках і не включається до підсумку Балансу

Довгострокові біологічні активи

1020

Відображається вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться відповідно до П(С)БО 30. У цій статті наводяться:

Сальдо за Дт субрах. 161, 163 і 165

— справедлива вартість (якщо облік ведеться за справедливою вартістю)

Різниця між значеннями рядків 1021 і 1022

— залишкова вартість (якщо облік ведеться за первісною вартістю)

Додатковий рядок (Первісна вартість довгострокових біологічних активів)

1021

Сальдо за Дт субрах. 162, 164 і 166

— первісна (переоцінена) вартість.
Не включається до підсумку Балансу

Додатковий рядок (Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів)

1022

Сальдо за Кт субрах. 134

— сума накопиченої амортизації. Наводиться в дужках. Не включається до підсумку Балансу

Довгострокові фінансові інвестиції:

Відображаються фінансові інвестиції на період понад один рік, а також усі інвестиції, які не може бути вільно реалізовано в будь-який момент.
При цьому окремо виділяються:

Ті, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

Сальдо за Дт субрах. 141

— фінансові інвестиції, які відповідно до П(С)БО 12 обліковуються за методом участі в капіталі

інші фінансові інвестиції

1035

Сальдо за Дт субрах. 142 і 143

— інші фінансові інвестиції (інвестиції пов’язаним сторонам та непов’язаним сторонам)

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Сальдо за Дт субрах. 181, 182 і 183

Відображається дебіторська заборгованість фізичних та юридичних осіб, що не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати Балансу

Відстрочені податкові активи*

1045

Сальдо за Дт рах. 17

Відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах, у результаті виникнення тимчасової податкової різниці між обліковою та податковою базами оцінки

* У цьому рядку відображаються відстрочені податкові активи, визначені згідно з П(С)БО 17. Докладно про порядок розрахунку відстрочених податків див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, спецвипуск № 12, с. 22.

Додатковий рядок
(Гудвіл)

1050

Сальдо за Дт субрах. 191 і 193

Відображається величина гудвілу, що виник у результаті придбання підприємства та визначений відповідно до П(С)БО 19

Інші необоротні активи

1090

Сальдо за Дт субрах. 184

Відображаються суми необоротних активів, які не може бути включено до наведених вище статей розділу I «Необоротні активи» Балансу

Усього за розділом I

1095

Ряд. 1000 + ряд. 1005 + ряд. 1010 + ряд. 1015 + ряд. 1020 + ряд. 1030 + ряд. 1035 + ряд. 1040 + ряд. 1045 + ряд. 1050 + ряд. 1090

II. Оборотні активи

Запаси*

1100

Сальдо за Дт рах. 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 (без урахування субрах. 286)

Відображається загальна вартість запасів, для розгорнутого відображення якої передбачено додаткові рядки

* Якщо підприємство розшифровує дані про всі запаси в додаткових рядках 1101 — 1104, то ряд. 1100 = ряд. 1101 + ряд. 1102 + ряд. 1103 + ряд. 1104. Якщо за наявності відповідних показників розшифровуються не всі зазначені рядки, то значення ряд. 1100 перевищуватиме таку суму.

Додатковий рядок (Виробничі запаси)

1101

Сальдо за Дт рах. 20 і 22

Відображається вартість запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних та допоміжних матеріалів, палива, купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання у процесі нормального операційного циклу. Не включається до підсумку Балансу

Додатковий рядок (Незавершене виробництво)

1102

Сальдо за Дт рах. 23 і 25

Відображаються витрати на незавершене виробництво та незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва та валова заборгованість замовників за будівельними контрактами. Не включається до підсумку Балансу

Додатковий рядок (Готова продукція)

1103

Сальдо за Дт рах. 26 і 27

Відображаються запаси виробів на складі, обробка яких завершена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані відповідно до умов договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, що не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, не прийняті замовником, наводяться у складі незавершеного виробництва. Не включається до підсумку Балансу

Додатковий рядок (Товари)

1104

Згорнуте сальдо за Дт рах. 28 без урахування субрах. 286 (сальдо за Дт субрах. 281, 282, 283 і 284 за вирахуванням сальдо за Кт субрах. 285)

Відображається вартість придбаних підприємством для подальшого продажу товарів без суми торговельних націнок.
Не включається до підсумку Балансу

Поточні біологічні активи

1110

Сальдо за Дт рах. 21

Відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі та в нагулі, птиця, звірі, кролі, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні та відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться за П(С)БО 30

Додатковий рядок (Векселі одержані)

1120

Сальдо за Дт рах. 34

Відображається забезпечена векселями заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги. Показник дебіторської заборгованості в разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводиться в Балансі за чистою реалізаційною вартістю

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

Різниця між сальдо за Дт рах. 36 та сальдо за Кт рах. 38 (у частині, що стосується заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги)

Відображається дебіторська заборгованість покупців або замовників за надані ними продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселем). У цьому рядку повинна відображатися чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості, тобто за мінусом нарахованого резерву сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

Сальдо за Дт субрах. 371

Відображається сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок майбутніх постачань

з бюджетом

1135

Сальдо за Дт субрах. 641 і 642

Відображається дебіторська заборгованість фінансових та податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету

 

Ряд. 1135 ³ ряд. 1136

у тому числі з податку на прибуток

1136

Сальдо за Дт
субрах. 641 у частині податку на прибуток

Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом у частині податку на прибуток, яка може виникнути, зокрема, завдяки щомісячним авансовим внескам*. Не включається до підсумку Балансу

* Див. статтю «Бухоблік авансових внесків та інших «прибуткових» платежів» у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 21, с. 40.

Додатковий рядок
(Дебіторська заборгованість щодо розрахунків за нарахованими доходами)

1140

Сальдо за Дт субрах. 373

Відображається сума дивідендів, процентів, роялті тощо, які нараховані та підлягають отриманню

Додатковий рядок
(Дебіторська заборгованість щодо розрахунків за внутрішніми розрахунками)

1145

Сальдо за Дт субрах. 682 і 683

Відображаються заборгованість пов’язаних сторін та дебіторська заборгованість за внутрішньовідомчими розрахунками

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Сальдо за Дт субрах. 372, 374, 375, 376, 377, 378 і 685, рах. 65 і 66

Відображається заборгованість дебіторів, яку не може бути включено до інших статей дебіторської заборгованості та яка підлягає відображенню у складі оборотних активів. Показник дебіторської заборгованості в разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводиться в Балансі за чистою реалізаційною вартістю

Поточні фінансові інвестиції

1160

Сальдо за Дт субрах. 352

Відображаються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує одного року, які може бути вільно реалізовано в будь-який момент (крім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів)

Гроші та їх еквіваленти

1165

Сальдо за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 334 і 351

Відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. Кошти, які не можна використовувати для операцій протягом одного року починаючи з дати Балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи. У додаткових рядках цієї статті окремо можуть наводитися:

Ряд. 1165 ³ ряд. 1166 + ряд. 1167

Додатковий рядок
(Готівка)

1166

Сальдо за Дт рах. 30

— грошові кошти в готівковій формі.
Не включається до підсумку Балансу

Додатковий рядок
(Рахунки в банках)

1167

Сальдо за Дт рах. 31

— грошові кошти на банківських рахунках підприємства. Не включається до підсумку Балансу

Витрати майбутніх періодів

1170

Сальдо за Дт рах. 39

Відображаються витрати, понесені протягом поточного або попередніх звітних періодів, але відносяться до майбутніх звітних періодів

Інші оборотні активи

1190

Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 643 і 644

Відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу II «Оборотні активи», зокрема:
— вартість грошових документів (поштових марок, оплачених проїзних документів, оплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо) у національній валюті;
— вартість грошових документів в іноземній валюті.
Крім того, до цього рядка включається сальдо за дебетом субрах. 643 і 644

Усього за розділом II

1195

Ряд. 1100 + ряд. 1110 + ряд. 1120 + ряд. 1125 + ряд. 1130 + ряд. 1135 + ряд. 1140 + ряд. 1145 + ряд. 1155 + ряд. 1160 + ряд. 1165 + ряд. 1170 + ряд. 1190

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Сальдо за Дт рах. 286

Відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, яка визначається відповідно до П(С)БО 27

Баланс

1300

Ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200

ПАСИВ БАЛАНСУ

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал

1400

Сальдо за Кт рах. 40, 41

Наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, що є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.
Імовірно, у цій статті тепер відображатиметься також сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, передбачена установчими документами

Капітал у дооцінках

1405

Сальдо за Кт субрах. 423

Найімовірніше, у цій статті відображатиметься сума дооцінки необоротних активів, що раніше включалася до складу іншого додаткового капіталу

Додатковий капітал

1410

Сальдо за Кт субрах. 421

Акціонерними товариствами показується сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість

Сальдо за Кт субрах. 422

Іншими підприємствами відображається сума капіталу, вкладеного засновниками понад статутний капітал

Сальдо за Кт субрах. 424, 425

Наводиться вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу, зокрема, капітал у сумі вартості необоротних активів, отриманих за договором оренди цілісних майнових комплексів

Додатковий рядок (Емісійний дохід)

1411

Сальдо за Кт субрах. 421

Акціонерними товариствами окремо довідково може показуватися сума емісійного доходу (сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість). Не включається до підсумку Балансу

Резервний капітал

1415

Сальдо за Кт рах. 43

Наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Сальдо за Кт субрах. 441 та рах. 79 (сальдо за Дт субрах. 442, 443 і рах. 79)

Відображається або сума нерозподіленого прибутку (сальдо за кредитом субрах. 441 та рах. 79), або сума непокритого збитку (сальдо за дебетом субрах. 442 та рах. 79).
При цьому сума непокритого збитку наводиться в дужках та віднімається при визначенні підсумку власного капіталу

Неоплачений капітал

1425

Сальдо за Дт рах. 46

Відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках та віднімається при визначенні підсумку власного капіталу

Вилучений капітал

1430

Сальдо за Дт рах. 45

Господарськими товариствами відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках та віднімається при визначенні підсумку власного капіталу

Додатковий рядок
(Інші резерви)

1435

Сальдо за Кт субрах. 426

Наводиться сума інших резервів підприємства, які не знайшли відображення в інших статтях розділу. Це може бути, наприклад, спрямування підприємствами державного та комунального секторів економіки частини чистого прибутку на створення фондів спеціального призначення

Усього за розділом I

1495

Ряд. 1400 + ряд. 1405 + ряд. 1410 + ряд. 1415 + ряд. 1435 + ряд. 1420 (прибуток) (- ряд. 1420 (збиток)) - ряд. 1425 - ряд. 1430

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання*

1500

Сальдо за Кт рах. 54

Відображається сума податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах унаслідок утворення тимчасової податкової різниці між обліковою та податковою базами оцінки

* У цьому рядку відображаються відстрочені податкові зобов’язання, визначені згідно з П(С)БО 17.

Додатковий рядок
(Пенсійні зобов’язання)

1505

Сальдо за Кт субрах. 472

Відображаються нараховані у звітному періоді витрати на додаткове пенсійне забезпечення співробітників

Довгострокові кредити банків

1510

Сальдо за Кт субрах. 501, 502, 503 і 504

Відображається сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, що не є поточними зобов’язаннями

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Сальдо за Кт субрах. 505 і 506, рах. 51, 52, 53, 55

Наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов’язань із залучення позикових коштів, а також сума інших довгострокових зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу

Довгострокові забезпечення

1520

Сальдо за Кт субрах. 473, 474, 478 (у частині довгострокових забезпечень)

Відображається залишок коштів на довгострокові забезпечення майбутніх витрат та платежів (на забезпечення гарантійних зобов’язань, на суму зобов’язання, яке відповідно до законодавства виникає в підприємства щодо демонтажу, переміщення об’єкта основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання, тощо), у тому числі довгострокові забезпечення виплат персоналу

Додатковий рядок (Довгострокові забезпечення виплат персоналу)

1521

Сальдо за Кт субрах. 474 (у частині довгострокових забезпечень виплат персоналу)

Відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі, що стосуються довгострокових виплат персоналу відповідно до норм П(С)БО 26,
величина яких на дату складання Балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок. Не включається до підсумку Балансу

Цільове фінансування

1525

Сальдо за Кт рах. 48

Відображаються залишки коштів цільового фінансування та цільових надходжень, отриманих з бюджету та інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств

Додатковий рядок (Благодійна допомога)

1526

Сальдо за Кт субрах. 483

Відображається сума коштів (вартість товарів, робіт, послуг), отриманих як благодійна допомога, що відповідно до законодавства звільняється від обкладення ПДВ. Не включається до підсумку Балансу

Усього за розділом II

1595

Ряд. 1500 + ряд. 1505 + ряд. 1510 + ряд. 1515 + ряд. 1520 + ряд. 1525

III. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт) та 60

Відображається сума поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками

Додатковий рядок
(Векселі видані)

1605

Сальдо за Кт рах. 62

Відображається сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі у забезпечення постачання товарів (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

Сальдо за Кт рах. 61

Відображається сума довгострокових зобов’язань, що підлягає погашенню протягом 12 місяців із дати Балансу

за товари, роботи, послуги

1615

Сальдо за Кт рах. 63

Відображається сума заборгованості постачальникам та підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями)

розрахунками з бюджетом

1620

Сальдо за Кт субрах. 641 і 642

Відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, уключаючи податки з працівників підприємства

у тому числі з податку на прибуток

1621

Сальдо за Кт субрах. 641

Відображається заборгованість підприємства перед бюджетом за поточним податком на прибуток. Не включається до підсумку Балансу

розрахунками
зі страхування

1625

Сальдо за Кт рах. 65

Відображається сума заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників

розрахунками з оплати праці

1630

Сальдо за Кт рах. 66

Відображається заборгованість підприємства з оплати праці, уключаючи депоновану заробітну плату

Додатковий рядок
(Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами)

1635

Сальдо за Кт субрах. 681

Відображається сума авансів, отриманих від інших осіб у рахунок наступного постачання продукції, виконання робіт (послуг)

Додатковий рядок
(Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками)

1640

Сальдо за Кт рах. 67

Відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов’язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо), за виплатами за користування майном (земельним та майновим паєм) та виплатами у зв’язку з отриманням частини активів підприємства, що належить учаснику (засновнику), який вибув

Додатковий рядок
(Поточна кредиторська заборгованість за внутрішніми розрахунками)

1645

Сальдо за Кт субрах. 682 і 683

Відображається заборгованість підприємства пов’язаним сторонам та кредиторська заборгованість за внутрішньовідомчими розрахунками (наприклад, заборгованість за розрахунками з виробничими одиницями та господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею витрат загальноуправлінської діяльності; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств тощо)

Поточні забезпечення

1660

Сальдо за Кт субрах. 471, 477, 473, 474 (у частині поточних забезпечень)

Відображається залишок коштів на поточні забезпечення майбутніх витрат та платежів (забезпечення виплат відпусток, забезпечення матеріального заохочення та інші поточні забезпечення)

Доходи майбутніх періодів

1665

Сальдо за Кт рах. 69

Відображаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, що відносяться до майбутніх звітних періодів

Інші поточні зобов’язання

1690

Сальдо за Кт субрах. 372, 378, 643, 644, 684 і 685

Відображаються суми зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей, наведених у цьому розділі

Усього за розділом III

1695

Ряд. 1600 + ряд. 1605 + ряд. 1610 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1635 + ряд. 1640 + ряд. 1645 + ряд. 1660 + ряд. 1665 + ряд. 1690

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Сальдо за Кт субрах. 680

Відображаються зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу, що визначаються відповідно до П(С)БО 27

Баланс

1900

Ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700

 

Сподіваємося, що за допомогою цієї статті наші читачі легко зможуть розібратися з тим, куди в новому Балансі включати перехідні залишки та в яких рядках цієї звітної форми відображати дані бухгалтерського обліку станом на 31.03.2013 р. Що стосується складання дебютного Звіту про фінансові результати за І квартал 2013 року, то про це можна прочитати на с. 32.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі