Теми статей
Обрати теми

Оподаткування операцій із цінними паперами, що здійснюються фізичними особами

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2013/№ 13
Друк
Стаття

Оподаткування операцій із цінними паперами, що здійснюються фізичними особами

 

Операції з цінними паперами здійснюють не лише юридичні, а й фізичні особи. У цій статті розглянемо порядок оподаткування операцій із цінними паперами, які здійснюються фізичними особами, з урахуванням змін, що відбулися з 03.01.2013 р.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Згідно з ч. 1 ст. 3 Закону про цінні папери цінні папери — це документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов’язань згідно з проспектом їх емісії (за емісійними цінними паперами), а також можливість передачі прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Діяльність з торгівлі цінними паперами є одним із видів професійної діяльності на фондовому ринку, яка проводиться виключно на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (абзац другий ч. 2, ч. 3 ст. 16 Закону про цінні папери). Таку діяльність здійснюють:

1) торговці цінними паперами (господарські товариства, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності);

2) банки.

Згідно з ч. 8 ст. 17 Закону про цінні папери, яку з 01.01.2013 р. викладено в новій редакції, не належать до торгівлі цінними паперами як виду професійної діяльності і можуть здійснюватися без участі (посередництва) торговця цінними паперами (банку) операції з:

— розміщення емітентом власних цінних паперів;

— викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;

— здійснення операцій щодо неемісійних цінних паперів;

— унесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;

— дарування цінних паперів;

— спадкування та правонаступництва цінних паперів;

— учинення правочинів, пов’язаних з виконанням судових рішень;

— учинення правочинів у процесі приватизації.

Якщо операцію купівлі-продажу цінних паперів не названо серед перелічених вище операцій, то правочин повинен учинюватися за посередництва професійного торговця цінними паперами. В іншому разі правочин вважатиметься нікчемним (ч. 9 ст. 17 Закону про цінні папери). Забігаючи наперед, зауважимо, що і при самостійному вчиненні правочинів із цінними паперами, і при вчиненні таких правочинів за посередництва торговця цінними паперами, фізична особа зобов’язана задекларувати результати від їх проведення.

Далі розберемося, як з 03.01.2013 р. обкладається податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) дохід, отриманий фізичною особою від продажу належних їй цінних паперів.

 

Операції з цінними паперами: облік прибутків та збитків

Для цілей розд. IV ПКУ, що встановлює порядок оподаткування доходів фізичних осіб, цінні папери підпадають під поняття «інвестиційний актив». Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від операцій з інвестиційними активами, регулюється п. 170.2 ПКУ.

Згідно з пп. 164.2.9, 170.2.6 ПКУ до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається додатне значення загального фінансового результату (інвестиційний прибуток) від проведення операцій (купівлі, продажу) з інвестиційними активами.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами платник податків веде самостійно, окремо від інших доходів та витрат. Для ведення такого обліку наказом Мінфіну від 09.01.2013 р. № 6 затверджено форму Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу. Звертаємо увагу: ця форма нова і діє з дня набрання чинності зазначеним вище наказом 08.02.2013 р.). До зазначеної дати такий облік вели платники податків у Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1022 (втратив чинність з 08.02.2013 р.). Для цілей оподаткування інвестприбутку звітним періодом вважається календарний рік.

Якщо платник податку здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами (господарські товариства, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності), уключаючи банк, то між ними має бути укладено договір на брокерське обслуговування, договір про управління цінними паперами та грошовими коштами (договір про управління), договір комісії, договір доручення, договір купівлі-продажу, а також будь-який інший договір, що укладається відповідно до закону та передбачає здійснення операцій з цінними паперами або деривативами. Наприклад, таким договором може бути дилерський договір, предметом якого є купівля, продаж або обмін цінних паперів чи інших фінансових інструментів (див. податкову консультацію, затверджену наказом ДПСУ від 06.07.2012 р. № 595). У такому разі торговець цінними паперами є податковим агентом. З метою реалізації функцій податкового агента професійні торговці цінними паперами, крім ПКУ, повинні керуватися положеннями Методики № 1484.

За підсумками звітного року платник податків за кожним фінансовим активом визначає фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток).

Інвестиційний прибуток розраховується як додатна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та витратами на його придбання (п.п. 170.2.2 ПКУ). Якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку виходить від’ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком (п.п. 170.2.3 ПКУ).

При цьому слід мати на увазі, що з 03.01.2013 р. уточнено порядок визначення фінансового результату за операціями з цінними паперами. Річ у тім, що із зазначеної дати набрав чинності Закон № 5519, яким було внесено зміни, зокрема, до п.п. 170.2.6 ПКУ. І якщо до набуття чинності вказаним Законом платники податків повинні були визначати інвестиційний прибуток за операціями з цінними паперами або деривативами, що перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів, окремо від інвестиційного прибутку за операціями з цінними паперами та деривативами, які не перебувають в обігу на такому ринку (див. редакцію п.п. 170.2.6 ПКУ, чинну до 03.01.2013 р.), то з 03.01.2013 р. платники податків повинні визначати два окремі фінансові результати:

— за операціями з цінними паперами або деривативами, які перебувають в обігу на фондовій біржі;

— за операціями з цінними паперами або деривативами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі.

Для цілей обкладення ПДФО цінні папери або деривативи визнаються такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, при дотриманні тих же умов, що і для податку на прибуток. Такі умови визначено п.п. 153.8.2 ПКУ. Перелічимо їх:

1) цінні папери, допущені до обігу хоча б на одній фондовій біржі. При цьому перелік іноземних фондових бірж визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) ціни цінних паперів (біржовий курс) на українських фондових біржах розраховуються (встановлюються) відповідно до вимог, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) інформація про ціни (біржовий курс, останню поточну ціну цінного папера, або результати котирування) цінних паперів обов’язково розміщується на веб-сайті фондової біржі та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також може публікуватися в засобах масової інформації (зокрема електронних) та бути надана фондовою біржею будь-якій зацікавленій особі протягом трьох років після дати здійснення операції з такими цінними паперами.

Зауважимо, що відповідні зміни має бути внесено і до Методики № 1484, якою керуються торговці цінними паперами.

Крім того, у зв’язку з викладеним вище зміни має бути внесено до форми річної декларації, затвердженої наказом Мінфіну від 07.11.2011 р. № 1395.

 

Загальний фінрезультат від операцій із цінними паперами

Як уже зазначалося, за підсумками звітного року платник податків, який здійснював операції з інвестактивами, у тому числі цінними паперами, зобов’язаний самостійно визначити загальний фінансовий результат за такими операціями.

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року.

При визначенні фінансового результату платник податків ураховує положення пп. 170.2.4, 170.2.5 ПКУ, за винятком випадків:

— придбання або продажу цінних паперів та деривативів, що здійснюються на фондовій біржі;

— придбання або продажу пакета акцій розміром понад 25 % статутного капіталу емітента;

— викупу акцій емітентом, у тому числі на вимогу власника акцій;

— придбання емісійних цінних паперів у процесі їх приватного розміщення;

— придбання або продажу цінних паперів, які відповідно до вимог законодавства не можуть перебувати в обігу на фондовій біржі.

Що стосується обліку інвестзбитків минулих років, то з набуттям чинності Законом № 5519 тут також відбулися зміни.

Відповідно до редакції абзацу третього п.п. 170.2.6 ПКУ, чинної до 03.01.2013 р., передбачалося: якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від’ємне значення, то його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення. З 03.01.2013 р. згідно з оновленим абзацом третім п.п. 170.2.6 ПКУ це правило не повинне поширюватися на абзац перший п. 29 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ. Утім, зазначена норма не містить положень, пов’язаних із порядком визначення фінрезультату операцій з інвестактивами. Ураховуючи, що такі положення містить абзац перший п. 31 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, логічно припустити, що в абзаці третьому п.п. 170.2.6 ПКУ має бути посилання саме на нього. Тобто зазначене вище правило не поширюється на від’ємний фінансовий результат за операціями з цінними паперами, деривативами, корпоративними правами, випущеними в іншій, ніж цінні папери, формі, сформований на 01.01.2013 р. Це ж підтверджують норми нового абзацу першого п. 31 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Отже, виходить, що збитки від операцій з цінними паперами, деривативами, корпоративними правами, випущеними в іншій, ніж цінні папери, формі, отримані на 01.01.2013 р., не можна врахувати при визначенні фінансового результату від таких операцій у наступних звітних податкових періодах. Тобто вже при визначенні фінрезультату за операціями з інвестактивами за 2013 рік можна буде врахувати тільки збитки від таких операцій, отримані після 01.01.2013 р. Що стосується помилки законодавців, допущеної в п.п. 170.2.6 ПКУ, то, імовірно, податківці на неї уваги не звертатимуть, про що свідчить консультація Тетяни Добродій, головного консультанта Комітету ВРУ з питань податкової і митної політики в газеті «Праця і зарплата», 2013, № 2.

 

Декларування

Результати від операцій з інвестиційними активами, у тому числі цінними паперами, підлягають обов’язковому декларуванню, за винятком випадків, указаних у пп. 170.2.8 і 165.1.2 ПКУ, а саме:

1) дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, не перевищує суму, визначену в абзаці першому п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2013 році — 1610 грн.). Зауважимо, що з граничним розміром слід порівнювати загальний дохід, а не дохід за кожною операцією;

2) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів, у випадках, визначених пп. 165.1.40 і 165.1.52 ПКУ;

3) дохід, отриманий платником податку у вигляді процентів, нарахованих на цінні папери, емітовані Мінфіном, та на боргові зобов’язання НБУ (п.п. 165.1.2 ПКУ).

У випадках, зазначених у пунктах 1, 2, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів.

Нагадаємо: платники податків подають річну податкову декларацію до 1 травня року, наступного за звітним, за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 07.11.2011 р. № 1395.

Проведення платником податків операцій з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами (банку), не звільняє його від обов’язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених ним протягом звітного року. У такому разі при поданні річної декларації до органу ДПС платник податків пред’являє Довідку, видану торговцем цінними паперами. Форму Довідки наведено в додатку до Методики № 1484, а видати її торговець — податковий агент зобов’язаний платнику податків до закінчення січня року, наступного за звітним роком, або до закінчення звітного року, якщо протягом такого року виконано або розірвано договір платника податку з торговцем цінними паперами. У Довідці має бути вказано розрахований торговцем результат (прибуток, збиток) окремо за операціями з інвестактивами, суму податку, що підлягає утриманню торговцем за підсумками звітного періоду, суму податку, яку фактично було утримано ним протягом року, та суму недоплати або переплати ПДФО.

Якщо за підсумками звітного року платником податків отримано додатний фінансовий результат, він оподатковується за ставками, установленими п. 167.1 ПКУ. Так, отриманий за підсумками року загальний інвестприбуток від операцій з інвестактивами, у тому числі цінними паперами, оподатковується таким чином: сума в межах 10 розмірів мінзарплати, установленої на 1 січня звітного року (у 2013 році — 11470 грн.), обкладається податком на доходи фізичних осіб за ставкою 15 %, а сума перевищення — за ставкою 17 %.

Платник податків, який задекларував доходи, отримані ним у тому числі від операцій з інвестактивами, самостійно на підставі даних, указаних ним у декларації про доходи, визначає суму податкового зобов’язання та сплачує її до бюджету до 1 серпня року, наступного за звітним (абзац перший п. 179.7 ПКУ).

На завершення статті зауважимо, що для цілей декларування інвестиційного прибутку за 2012 рік фінансовий результат за операціями з цінними паперами слід визначати за старими правилами, що діяли до 03.01.2013 р.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі