Теми статей
Обрати теми

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2013/№ 17
Друк
Наказ від 07.11.2011 р. № 1394

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 р. № 1394

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2011 р. за № 1369/20107

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

(із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Міністерства фінансів України від 6 листопада 2012 року № 1144)

(витяг)

 

<…>

V. Анулювання реєстрації платників податку на додану вартість

5.1. Реєстрація діє до дати анулювання, яке відбувається у випадках, визначених пунктом 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, якщо:

а) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 розділу V Кодексу, за умови сплати суми податкових зобов’язань у випадках, визначених розділом V Кодексу;

б) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку у випадках, визначених розділом V Кодексу;

в) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість;

г) особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає податковому органу декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту;

ґ) установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як платник податку, визнані рішенням суду недійсними;

д) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи — банкрута;

е) платник податку ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб’єкта господарювання) або особу звільнено від сплати податку чи її податкову реєстрацію анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду;

є) фізична особа, зареєстрована як платник податку, померла, її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність;

ж) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;

з) закінчився строк дії свідоцтва про реєстрацію особи як платника податку на додану вартість.

5.1.1. Анулювання реєстрації згідно з підпунктом «а» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункт «а» цього пункту) може бути ініційоване платником ПДВ після спливу 12 календарних місяців реєстрації особи платником ПДВ, починаючи з наступного дня після дня, що відповідає числу та місяцю реєстрації особи платником ПДВ. Загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг за останні 12 календарних місяців визначається за даними податкових декларацій за останні 12 поточних календарних місяців, що були подані до податкового органу.

5.1.2. Анулювання реєстрації згідно з підпунктом «б» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункт «б» цього пункту) може бути ініційоване платником ПДВ — юридичною особою після складання комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу у разі реорганізації платника податку відповідно до законодавства шляхом приєднання, злиття, поділу та перетворення (якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата завершення перетворення).

5.1.3. При розгляді питання анулювання реєстрації згідно з підпунктом «г» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункт «г» цього пункту) 12 місяців визначаються із урахуванням того, що:

не враховується місяць, в якому проведено реєстрацію особи платником ПДВ, якщо особа зареєстрована платником ПДВ з дня іншого, ніж перший день календарного місяця;

включаються останні 12 послідовних податкових місяців, за які подані податкові декларації (у разі подання декларацій) або сплив строк подання податкових декларацій (у разі неподання декларацій) до отримання чи складання податковим органом документа, який є підставою для анулювання реєстрації.

5.2. Анулювання реєстрації здійснюється шляхом виключення платника ПДВ з Реєстру. Свідоцтво про реєстрацію платника податку вважається анульованим з дати анулювання реєстрації платника податку.

5.3. Анулювання реєстрації за ініціативою платника ПДВ може бути здійснене на підставах, визначених у підпунктах «а» — «з» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункти «а» — «з» пункту 5.1 цього розділу).

5.3.1. Для анулювання реєстрації платник ПДВ подає до податкового органу за місцем перебування на обліку заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 3-ПДВ (додаток 5).

Разом із поданням такої заяви платник ПДВ зобов’язаний повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва. Якщо такі додатки відсутні, то податковий орган не приймає до розгляду заяву про анулювання реєстрації.

Якщо в заяві про анулювання реєстрації не зазначені обов’язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не скріплено печаткою заявника, не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису такої заяви від особи, яка прийняла рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ, то в десятиденний строк від дня отримання заяви податковий орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про анулювання реєстрації (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

5.3.2. Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника ПДВ приймається податковим органом протягом 10 календарних днів. Дані про розгляд заяви та анулювання реєстрації платника ПДВ вказуються у відповідній графі заяви за формою № 3-ПДВ.

5.3.2.1. Податковий орган анулює реєстрацію особи як платника ПДВ, що подав заяву про анулювання реєстрації, якщо встановить, що він відповідає вимогам пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, та за умови проведення розрахунків із бюджетом за податковими зобов’язаннями останнього податкового періоду для випадків, визначених підпунктами «а», «б» цього пункту Кодексу. Дата анулювання реєстрації визначається згідно з пунктом 5.7 цього розділу.

5.3.2.2. Про анулювання реєстрації платника податку податковий орган письмово повідомляє особу протягом трьох робочих днів після дня анулювання такої реєстрації.

5.3.2.3. У разі відсутності законних підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ або якщо особа відповідає критеріям, згідно з якими реєстрація платником ПДВ є обов’язковою, податковим органом протягом 10 календарних днів після надходження заяви платника податку про анулювання реєстрації надається письмове пояснення (відмова в анулюванні реєстрації) та повертається Свідоцтво разом із засвідченими копіями Свідоцтва під розписку платника ПДВ (Представника платника) або направляється поштовим відправленням з післяплатою за рахунок такого платника ПДВ.

5.3.2.4. У разі якщо платником податку, яким подано заяву про анулювання реєстрації у випадках, визначених підпунктами «а», «б» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, не проведено розрахунків із бюджетом за податковими зобов’язаннями останнього податкового періоду, податковий орган протягом 10 календарних днів після надходження заяви платника податку про анулювання реєстрації звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про анулювання реєстрації після проведення розрахунків із бюджетом.

5.4. Якщо на підставі заяви суб’єкта господарювання, який зареєстрований платником ПДВ, податковим органом прийнято рішення про те, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і при цьому не буде платником ПДВ відповідно до розділу XIV Кодексу, але цей звітний період ще не настав, то на Свідоцтві, корінці Свідоцтва та всіх засвідчених копіях Свідоцтва у лівій верхній частині робиться спеціальний запис:

«Свідоцтво дійсне до <дата останнього дня звітного періоду, що передує переходу платника на сплату єдиного податку>,

запис зроблено <дата>».

Запис на Свідоцтві та всіх засвідчених копіях Свідоцтва засвідчується підписом керівника (заступника керівника) податкового органу та печаткою. Свідоцтво та копії з такою відміткою повертаються платнику ПДВ при видачі документів, що підтверджують право на застосування спрощеної системи оподаткування, починаючи з певного звітного періоду. Після закінчення терміну дії Свідоцтво з такою відміткою та його копії здаються платником єдиного податку до податкового органу разом із заявою про анулювання реєстрації платника ПДВ. Після цього податковий орган виключає особу з Реєстру останнім днем звітного періоду, що передує переходу платника податків на обрані ним умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

5.5. Анулювання реєстрації за ініціативою відповідного податкового органу може бути здійснене на підставах, визначених у підпунктах «б» — «з» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункти «б» — «з» пункту 5.1 цього розділу).

5.5.1. Податкові органи здійснюють постійний моніторинг платників ПДВ, включених до Реєстру, та приймають рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ у разі існування відповідних підстав.

5.5.2. Рішення про анулювання реєстрації за ініціативою податкового органу приймаються за наявності відповідних підтвердних документів (відомостей). Такими документами є:

5.5.2.1. Заява про припинення платника ПДВ за формою № 8-ОПП (додаток 17 до Порядку обліку), будь-яке інше повідомлення платника ПДВ, уповноваженого ним органу чи особи щодо прийняття рішення про припинення платника ПДВ за власним бажанням, відомості з Єдиного державного реєстру про внесення запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, прийняття фізичною особою рішення щодо припинення підприємницької діяльності, перебування юридичної особи в процесі припинення чи фізичної особи — підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності та для юридичних осіб — затверджений ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс (підстава — підпункт «б» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу).

5.5.2.2. Свідоцтво або корінець Свідоцтва платника єдиного податку суб’єкта господарювання, який відповідає будь-якій із умов (підстава — підпункт «в» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу):

є платником єдиного податку за фіксованою ставкою відповідно до пункту 293.2 статті 293 розділу XIV Кодексу;

є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків відповідно до підпункту 2 підпункту 293.3.1 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу і не переходить у встановленому Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;

є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 10 відсотків відповідно до підпункту 2 підпункту 293.3.2 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу і не переходить у встановленому Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 7 відсотків;

є фізичною особою — підприємцем, яка провадить діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та для якої ставка єдиного податку має відповідати абзацу восьмому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу;

є платником єдиного податку третьої або п’ятої групи та відповідно до підпункту 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу самостійно переходить на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку.

5.5.2.3. Довідка підрозділу оподаткування юридичних або фізичних осіб про подання/неподання платником ПДВ податковому органу декларації з податку на додану вартість протягом 12 послідовних податкових місяців та/або реєстр (перелік) податкових декларацій (податкових розрахунків) особи за 12 послідовних податкових місяців, які свідчать про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту у таких деклараціях (податкових розрахунках) протягом 12 послідовних податкових місяців (підстава — підпункт «г» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу). У реєстрі (переліку) зазначаються дані про реєстрацію особи платником ПДВ та по кожній декларації (податковому розрахунку) — податковий період, дата надходження декларації (податкового розрахунку) до податкового органу, загальні обсяги постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту, звітного періоду, вказані у відповідних рядках та колонках податкової декларації (податкового розрахунку).

5.5.2.4. Судове рішення, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру щодо визнання недійсними установчих документів (підстава — підпункт «ґ» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу).

5.5.2.5. Ухвала суду про ліквідацію юридичної особи — банкрута, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру про внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення банкрута (підстава — підпункт «д» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу).

5.5.2.6. Судове рішення щодо припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що не пов’язане з банкрутством, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру про внесення запису щодо такого рішення (підстава — підпункт «е» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу).

5.5.2.7. Судове рішення про анулювання (скасування, визнання недійсною) податкової реєстрації чи Свідоцтва, про звільнення від сплати податку на додану вартість (підстава — підпункт «е» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу).

5.5.2.8. Судове рішення, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру щодо скасування державної реєстрації платника ПДВ (підстава — підпункт «е» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу).

5.5.2.9. Інформація органів реєстрації актів цивільного стану, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру щодо смерті фізичної особи — підприємця (підстава — підпункт «є» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу).

5.5.2.10. Судове рішення про оголошення фізичної особи — підприємця померлою, про визнання фізичної особи — підприємця безвісно відсутньою, про визнання фізичної особи — підприємця недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності, інформація органів реєстрації актів цивільного стану, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру щодо такого рішення (підстава — підпункт «є» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу).

5.5.2.11. Повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру щодо наявності запису про відсутність юридичної особи або фізичної особи — підприємця за місцезнаходженням (місцем проживання) або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу (підстава — підпункт «ж» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу).

5.5.2.12. Свідоцтво або копія Свідоцтва, яким підтверджується закінчення терміну дії Свідоцтва (підстава — підпункт «з» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу).

5.5.2.13. Документ, який підтверджує закінчення строку, на який було створено платника ПДВ, укладено договір про спільну діяльність, договір управління майном, угоду про розподіл продукції (підстава — підпункт «з» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу).

5.5.2.14. Інші підтвердні документи (відомості) у випадках, передбачених Кодексом.

5.5.3. За наявності зазначених підтвердних документів (відомостей) податковий орган приймає рішення про анулювання реєстрації особи — платника ПДВ незалежно від здійснення податковим органом документальних та камеральних перевірок такої особи і їх результатів, а також обов’язку такої особи бути зареєстрованою та/або нараховувати чи сплачувати податок на додану вартість відповідно до законодавства.

5.5.4. Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу оформляється за формою № 6-РПДВ (додаток 6*). Таке рішення складається у двох примірниках комісією, утвореною відповідно до розпорядження податкового органу, та підписується керівником податкового органу. У рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ обов’язково вказуються підстави (одна або декілька) для такого анулювання з посиланням на відповідні норми Кодексу.

* За винятком додатка 5, інші додатки не публікуються. — Прим. ред.

5.5.4.1. Дата підписання рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ вважається днем прийняття такого рішення. Рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ у день підписання реєструються у журналі обліку рішень про анулювання реєстрації платників ПДВ за формою № 6-РЖ (додаток 7). Номер рішення відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі.

5.5.4.2. Один примірник рішення зберігається в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків. Документи чи копії документів, на підставі яких податковий орган прийняв рішення про анулювання реєстрації, мають бути додані до цього примірника рішення.

5.5.4.3. Протягом трьох робочих днів після дня анулювання один примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ надсилається податковим органом особі, реєстрацію якої анульовано, за місцезнаходженням або місцем проживання такої особи, вказаним у Свідоцтві, або за наявності відомостей про комісію з припинення (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора такої особи — за місцезнаходженням комісії. Примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ вважається надісланим (врученим) платнику ПДВ, якщо його надіслано листом з повідомленням про вручення або передано під розписку самому платнику податку чи Представнику платника.

5.5.4.4. Якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику податку примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ у зв’язку з незнаходженням посадових осіб, відмовою прийняти таке рішення, незнаходженням за місцезнаходженням (місцем проживання) платника податку, то працівник того структурного підрозділу, яким надсилалось таке рішення, на підставі інформації від структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої інформації оформляє відповідну довідку, у якій вказує причину, що призвела до неможливості вручення примірника рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. Зазначена довідка разом з примірником рішення про анулювання реєстрації, що не був вручений, долучається до облікової справи (реєстраційної частини) цього платника. Примірник рішення, що не був вручений, може бути переданий під розписку самому платнику податку чи Представнику платника в разі письмового або усного звернення до податкового органу, де зберігається облікова справа платника податків.

5.5.4.5. Податковий орган, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ, з власної ініціативи, за заявою особи, реєстрацію якої анульовано, чи на підставі повідомлення третіх осіб може виправити допущені у рішенні про анулювання реєстрації описки чи помилки, не змінюючи при цьому підстав прийняття такого рішення. Такі зміни вносяться шляхом прийняття додаткового рішення про виправлення описок (помилок) у рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ.

Якщо у зв’язку із внесенням змін до рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ необхідне внесення змін до Реєстру, засвідчена копія додаткового рішення направляється до центрального органу державної податкової служби.

Податковий орган, який прийняв додаткове рішення, направляє таке рішення особі, реєстрацію якої анульовано.

5.5.5. Якщо анулювання реєстрації здійснюється за ініціативою податкового органу, платник податку зобов’язаний повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва разом із супровідним листом протягом 20 календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання.

5.6. Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу може бути оскаржене в адміністративному порядку відповідно до вимог статті 56 Кодексу або до суду.

Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу може бути скасоване податковим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності такого рішення актам законодавства, а також у разі скасування судових рішень чи записів у Єдиному державному реєстрі, на підставі яких було прийняте рішення про анулювання реєстрації.

5.6.1. Підставою для внесення до Реєстру запису про відміну анулювання реєстрації, що відбулась за ініціативою податкового органу, є рішення суду, яке набрало законної сили, або рішення податкового органу про скасування рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ під час адміністративного оскарження. Рішення із копіями відповідних документів направляються до центрального органу державної податкової служби для внесення відповідних змін до Реєстру.

Рішення податкового органу про скасування рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ викладається з описом ситуації, посиланням на Кодекс, зазначенням мотивів та обґрунтувань прийняття такого рішення, оформляється на бланку та підписується керівником такого органу чи особою, яка виконує його обов’язки або є заступником керівника.

5.6.2. У разі відміни рішення про анулювання реєстрації, якщо інше не визначено судовим рішенням, податковий орган видає платнику ПДВ нове Свідоцтво (за новим номером) замість старого Свідоцтва на підставі реєстраційної заяви з позначкою «Перереєстрація» та рішення про відміну анулювання реєстрації. При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є дата внесення відповідного запису до Реєстру.

5.6.3. Якщо на дату відміни рішення про анулювання реєстрації особа зареєстрована платником ПДВ повторно, податковий орган видає платнику ПДВ нове Свідоцтво (за новим номером) замість старого Свідоцтва в такому самому порядку, як і при перереєстрації. При цьому дата повторної реєстрації платником ПДВ змінюється на дату попередньої реєстрації платником ПДВ, а дата анулювання останнього Свідоцтва попередньої реєстрації змінюється на дату початку дії першого Свідоцтва повторної реєстрації платником ПДВ.

5.6.4. Якщо на дату скасування рішення про анулювання реєстрації особа зареєстрована як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість, відміна анулювання реєстрації проводиться без перереєстрації із одночасним анулюванням реєстрації платника ПДВ відповідно до підпункту «в» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу. Анулювання реєстрації проводиться за заявою про анулювання реєстрації платника ПДВ або за рішенням податкового органу з дати, що передує дню переходу особи до застосування відповідної ставки єдиного податку. При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, дата анулювання реєстрації змінюється на дату, що передує дню переходу особи до відповідної ставки єдиного податку, причина анулювання змінюється відповідно до підпункту «в» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу.

5.7. Анулювання реєстрації здійснюється на дату:

подання заяви платником податку або прийняття рішення податковим органом про анулювання реєстрації, якщо у свідоцтві про реєстрацію платника податку не було визначено граничного строку дії;

зазначену в судовому рішенні;

закінчення строку дії свідоцтва про реєстрацію платника податку;

що передує дню втрати особою статусу платника податку на додану вартість.

5.8. У разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.

5.8.1. Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов’язаний визначити податкові зобов’язання по таких товарах/послугах, необоротних активах, виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

5.8.2. З дати анулювання реєстрації особи як платника податку така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, виписку податкових накладних.

5.8.3. У разі якщо за результатами останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених розділом V Кодексу, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні.

5.8.4. Відповідно до статті 337 розділу XVIII Кодексу у разі подання інвестором (його постійним представництвом), зареєстрованим як платник ПДВ за угодою про розподіл продукції, податковому органу декларації (податкового розрахунку) з цього податку, яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок/придбання протягом 12 послідовних податкових місяців, анулювання реєстрації платника ПДВ не відбувається.

5.8.5. У разі анулювання реєстрації як платника ПДВ платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 або 10 відсотків або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ.

<…>

 

Директор Департаменту податкової,
 митної політики та методології
 бухгалтерського обліку
 М. Чмерук

<…>

img 1

img 2

 

img 3

img 4

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі