Звіт роботодавців з єдиного соціального внеску: додаток 4

Редакція ПБО
Стаття

Звіт роботодавців з єдиного соціального внеску: додаток 4

 

Укотре, мабуть, у цілях удосконалення обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, до Порядку № 22-2 внесено зміни. Змінився сам текст Порядку № 22-2 (підкориговано порядок заповнення та подання звітів) та в новій редакції викладено всі додатки до Порядку, крім додатка 3. У цій статті розглянемо, як і за якою формою відповідно до нової редакції Порядку № 22-2 страхувальникам-роботодавцям слід формувати та подавати звіт з єдиного соціального внеску до територіальних органів Пенсійного фонду.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

До Порядку № 22-2, відповідно до якого формують та подають звітність з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ), у тому числі страхувальники-роботодавці, унесено зміни постановою № 24-1, яка набрала чинності 15.01.2013 р. У цій статті розглянемо порядок заповнення та подання з урахуванням останніх змін звітності з ЄСВ, яку щомісячно подають роботодавці до органів Пенсійного фонду України (далі — ПФУ), тобто додатка 4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України».

 

Додаток 4: строки подання та загальні правила формування

Додаток 4 подають страхувальники-роботодавці або відповідальні особи страхувальників за місцем узяття на облік в органах ПФУ. Звіт, надісланий поштою, не вважається поданим (п. 2.10 Порядку № 22-2). Якщо при припиненні страхувальника є правонаступник, звіт подає він, якщо правонаступництво підтверджене установчими документами. Згідно з п. 3.8 Порядку № 22-2, якщо страхувальник змінює у звітному періоді місцезнаходження, або місце реєстрації, або місце проживання (за межами територіального обслуговування органу Пенсійного фонду, в якому він перебував на обліку), звіт за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) подається до органу Пенсійного фонду за новим місцем узяття на облік.

Відповідно до постанови № 24-1 додаток 4 викладено в новій редакції. Цей додаток за новою формою потрібно подавати починаючи зі звіту за січень 2013 року.

Як і раніше, роботодавці зобов’язані подавати додаток 4 не пізніше 20 числа місяця, наступного за базовим звітним періодом. Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання звіту вважається перший після нього робочий день (п. 2.15 Порядку № 22-2). Звіт за січень 2013 року слід подати не пізніше 20 лютого 2013 року.

При припиненні без правонаступника або зняття з обліку в органах ПФУ страхувальник зобов’язаний подати звіт за останній звітний період до дати зняття з обліку та звіти за попередні звітні періоди, якщо вони не подавалися (п. 2.11 Порядку № 22-2).

У разі якщо юридичні особи не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового або цивільно-правового договорів, додаток 4 вони не подають. Тепер це прямо передбачено новим п. 2.13 Порядку № 22-2. Зауважимо, що і раніше пенсійники дозволяли юридичним особам, які не використовують найману працю, не подавати порожні звіти (див. консультацію фахівця ПФУ в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 6, с. 48). Проте на практиці в багатьох регіонах працівники органів ПФУ вимагали надати лист у довільній формі, в якому необхідно було вказати, що наймана праця на підприємстві не використовується. Після появи в Порядку № 22-2 п. 2.13 такі вимоги безпідставні. Фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих працівників, також не подають порожній додаток 4, оскільки не мають статусу страхувальника.

Способи подання звіту не змінилися. Як і раніше, додаток 4 можна подавати в електронній формі з використанням ЕЦП або на паперових носіях разом з електронною формою. Тільки в паперовій формі звіт можуть подавати лише страхувальники з кількістю застрахованих осіб не більше 5.

Електронна версія звіту формується підприємцем за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, актуальні версії якого безоплатно надаються до органів ПФУ за місцем узяття на облік та розміщені на офіційному сайті ПФУ (http://www.pfu.gov.ua).

Паперовий звіт подається українською мовою:

— у друкованому вигляді,

або

— заповнюється друкованими літерами без помарок та виправлень кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом.

При заповненні звіту на паперових носіях слід дотримуватись таких правил:

1) у разі незаповнення того чи іншого рядка звіту через відсутність операції цей рядок прокреслюється;

2) при заповненні полів, які складаються з клітинок, кожен із необхідних символів каліграфічно вписується до відповідної окремої клітинки;

3) символи не повинні виходити за межі клітинок, а також накладатися на сусідні клітинки;

4) символи: крапка, апостроф, кома, дефіс тощо — проставляються в окремих клітинках;

5) при заповненні поля без клітинок записи в цих полях не повинні накладатися на сусідні поля та перекривати службові написи бланка;

6) грошові суми в таблицях звіту заповнюються у гривнях з копійками.

Зауважимо: розділ II Порядку № 22-2 викладено в новій редакції, що не містить положень, які б зобов’язували, як раніше, формувати звіт на паперових носіях у двох примірниках. Після внесення змін процедуру прийняття звіту страхувальника визначено в п. 2.17 Порядку № 22-2. При прийнятті звіту, який подається особисто страхувальником або уповноваженою ним особою, відповідальна особа органу ПФУ зобов’язана візуально перевірити наявність заповнених усіх обов’язкових реквізитів, передбачених п. 2.8 Порядку № 22-2, на паперових носіях.

До обов’язкових реквізитів належать:

— тип документа (початкова, скасовуюча, призначення пенсії, додаткова);

— звітний період, за який подається звіт;

— повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) страхувальника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

— для юридичних осіб зазначається код за
ЄДРПОУ;

— для фізичних осіб указується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті) (далі — реєстраційний номер облікової картки);

— код основного виду економічної діяльності, відповідно до якого встановлено клас професійного ризику;

— клас професійного ризику виробництва;

— місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;

— код органу Пенсійного фонду України, до якого подається звіт;

— дата подання звіту;

— ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб страхувальника;

— середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний період (за наявності);

— кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано виплати (за наявності);

— штатна чисельність працівників (за наявності);

— підписи страхувальника — фізичної особи та/або посадових осіб страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).

Зазначені вище реквізити має бути обов’язково заповнено в усіх таблицях додатків до звітів, де вони передбачені. Якщо звіт не міститиме обов’язкові реквізити, він не вважається зданим звітом (п. 2.10 Порядку № 22-2).

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду, яка приймає звіт від страхувальника, реєструє його та проставляє реєстраційний номер із зазначенням дати фактичного отримання органом Пенсійного фонду та обов’язково засвідчує власним підписом із зазначенням прізвища та ініціалів.

Розписка про отримання звіту заповнюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду, яка прийняла пакет документів. При прийнятті документів розписка про отримання звіту завіряється печаткою для довідок відповідальної особи органу Пенсійного фонду та повертається страхувальнику.

Звертаємо увагу страхувальників: за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою додатка 4 роботодавцю загрожує штраф у розмірі 170 грн. (п. 4 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464). Крім того, згідно зі ст. 1651 КпАП за ті самі порушення на посадових осіб підприємств може бути накладено адмінштраф від 340 до 510 грн. (за повторне порушення протягом року — від 510 до 680 грн.).

Далі наведемо правила заповнення додатка 4 з урахуванням змін, що відбулися з 15 січня 2013 року.

 

Порядок заповнення додатка 4

Додаток 4, як і раніше, складається з титульного аркуша та дев’яти таблиць, з яких звичайні страхувальники-роботодавці заповнюють тільки чотири, а саме:

— Таблицю 1 «Нарахування єдиного внеску»;

— Таблицю 5 «Відомості про трудові відносини осіб»;

— Таблицю 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам»;

— Таблицю 7 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства».

Решту таблиць додатка 4 звичайні роботодавці не формують та не подають, тому в цій статті ми не зупинятимемося на порядку їх заповнення.

Упевнені, що заповнення титульного аркуша додатка 4, зокрема «Переліку таблиць звіту», не викличе труднощів у наших читачів. Тут жодних змін не сталося. Нагадаємо, що в «Переліку таблиць звіту» напроти таблиць 2 — 4 у графі «Кількість аркушів» страхувальники-роботодавці завжди ставлять прокреслення, а напроти таблиць 8 і 9 прокреслення ставиться і в графі «Кількість аркушів», і в графі «Кількість рядків».

Правила заповнення загальних реквізитів див. у табл. на с. 7.

 

Заповнюємо Таблицю 1 додатка 4

Таблицю 1 формують та подають усі страхувальники-роботодавці, які використовували працю фізичних осіб на умовах трудового договору або за цивільно-правовими договорами у звітному місяці.

Зміни у цій Таблиці пов’язані з тим, що на період з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р. для підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) розмір ЄСВ у частині нарахувань на зарплату, винагороди за цивільно-правовими договорами дорівнює 33,2 %, а від сплати ЄСВ у частині нарахувань на лікарняні вони звільнені. Відповідно, для зазначених страхувальників до Таблиці внесено окремі рядки. Крім того, частина змін пов’язана з набранням чинності з 01.01.2013 р. новим Законом про зайнятість

Таблиця 1 заповнюється у гривнях з копійками. У разі якщо відсутні дані для заповнення того чи іншого рядка внаслідок відсутності операцій, цей рядок прокреслюється.

Наведемо правила заповнення окремих показників Таблиці 1 на с. 8.

 

Правила заповнення загальних реквізитів для всіх таблиць додатка 4

Показник

Що вказується

1

2

Вихідний № у страхувальника

Указується реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції (п. 2.6 Порядку № 22-2)

Звіт за місяць: рік:

Зазначається звітний місяць (2 цифри) та рік (4 цифри), за який формується та подається звіт. Наприклад, при формуванні звіту за січень 2013 року необхідно зазначити «01» і «2013»

Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків

1) юридичні особи вказують восьмирозрядний номер згідно з ЄДРПОУ;
2) ФОП, які:
 — зареєстровані в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (далі — Держреєстр) до 01.01.2011 р., указують десятирозрядний ідентифікаційний номер згідно з довідкою ДПІ з Держреєстру;
 — зареєстровані в Держреєстрі після 01.01.2011 р., указують десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків, що зазначається в картці платника податків;
 — через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) і мають відповідну відмітку в паспорті, указують паспортні дані: серія і номер (БКNNXXXXXX — «БК» — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними; «NN» — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); «ХХХХХХ» — шість цифр номера паспорта (із провідними нулями))

Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду

Реєстраційні дані страхувальника в органі Пенсійного фонду для відокремлених підрозділів, що мають окремий баланс та самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами і нараховують та сплачують ЄСВ

Найменування страхувальника

1) для юридичних осіб — повна назва з реєстраційних документів;
2) для ФОП — прізвище, ім’я та по батькові

Керівник

1) для юридичних осіб десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) керівника підприємства, його підпис, прізвище і ініціали;
2) для ФОП десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) ФОП, його підпис, прізвище й ініціали

Головний бухгалтер

1) для юридичних осіб за наявності даної посади десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) головного бухгалтера, його підпис та прізвище з ініціалами;
2) для ФОП не заповнюється

Дата формування у страхувальника (для таблиць)

Указується дата заповнення таблиць у такому форматі: наприклад, для дати «11 лютого 2013 року» необхідно у клітинках зазначити: ДД — 11; ММ — 02; РРРР — 2013

 

Вступна частина Таблиці 1

Найменування окремих показників

Що вказується

1

2

Код основного виду економічної діяльності, відповідно до якого встановлено клас професійного ризику

1) для юридичних осіб — код основного виду економічної діяльності відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457;
2) для ФОП — код основного виду діяльності згідно з КВЕД, указаний ними при державній реєстрації

Клас професійного ризику виробництва

Клас професійного ризику виробництва вказується згідно з повідомленням про встановлення класу професійного ризику виробництва

«Бюджетна установа», «Підприємство, організація всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема УТОГ, УТОС», «Підприємство, організація громадської організації інвалідів»

Відповідний страхувальник проставляє відмітку «Х» у комірці

Підприємство суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010)

Це новий показник. Тут відмітку «Х» у комірці проставляють підприємства суднобудівної промисловості, для яких Законом № 2464 на період з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р. передбачено пільги зі сплати ЄСВ

Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади

Заповнюють тільки страхувальники, підпорядковані міністерствам, іншим органам центральної виконавчої влади

Кількість створених нових робочих місць

Заповнюють страхувальники, які у звітному місяці створили нові робочі місця. Зауважимо: згідно з п. 12 ч.1 ст. 1 Закону про зайнятість нове робоче місце — робоче місце, яке створене у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, що створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, осіб

Показник розраховуємо згідно з наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286

у тому числі:
працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб

Указується середньооблікова кількість штатних працівників-інвалідів. Підтвердженням установлення працівнику інвалідності для застосування роботодавцем-юрособою пільгової ставки для працівників-інвалідів є завірена копія довідки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності. Завірення копії довідки здійснюється безпосередньо підприємством, установою або організацією, на яких працює інвалід (п. 3.13 Інструкції № 21-5)

працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Це новий показник, поява якого пов’язана з набуттям чинності з 1 січня 2013 року новим Законом про зайнятість. Відповідно до ч. 1 ст. 14 цього Закону до категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать:
1) один із батьків або особа, яка їх замінює та:
 — має на утриманні дітей віком до шести років;
 — виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;
 — утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);
2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
4) молодь, яка закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) та вперше приймається на роботу;
5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону № 1058 залишилося 10 і менше років;
6) інваліди, які не досягли пенсійного віку, установленого ст. 26 Закону № 1058;
7) особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть як виняток прийматися на роботу

Штатна чисельність працівників

Цей показник новий. Найімовірніше, що його поява пов’язана з набуттям чинності Законом про зайнятість і необхідний він для реалізації положень ч. 3 ст. 24 цього Закону, які передбачають надання роботодавцям пільги з ЄСВ при виконанні низки умов. Розраховується показник відповідно до наказу Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286. Щодо дати, на яку необхідно визначати цей показник, то згідно з усними роз’ясненнями ПФУ штатна чисельність працівників визначається на перше число звітного місяця

Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру

Заповнюють страхувальники, які у звітному місяці використовували працю фізичних осіб на умовах цивільно-правових договорів (далі — ЦПД). Указується кількість фізосіб (у тому числі найманих працівників), які виконували роботи (надавали послуги) за ЦПД

Кількість застрахованих осіб у звітному періоді,
у тому числі:
чоловіків
жінок

Указується загальна кількість застрахованих осіб у звітному місяці, а саме: працівників, яким нарахована зарплата та/або лікарняні, фізичних осіб, яким нарахована винагорода за ЦПД.
У тому числі окремо вказуються чоловіки та жінки

 

Таблиця 1. «Нарахування єдиного внеску»

Номер рядка

Що вказується

1

2

1, 1.1 — 1.4, 1.4.1

Указуються нараховані за звітний місяць виплати, які включаються до бази справляння ЄСВ, без обмеження максимальною величиною бази нарахування ЄСВ. Тут не відображаються виплати, що вказані в Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженому постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170

2, 2.1, 2.1.1 — 2.1.7, 2.2, 2.2.1 — 2.2.3, 2.3, 2.3.1 — 2.3.4

Указуються нараховані за звітний місяць виплати, з яких справлявся ЄСВ, з урахуванням максимальної величини бази нарахування ЄСВ у розрізі ставок ЄСВ у частині нарахувань.
Розміри максимальної величини бази нарахування ЄСВ на 2013 рік становлять:
у січні — листопаді — 19499 грн.;
у грудні — 20706 грн.

3, 3.1, 3.1.1 — 3.1.7, 3.2, 3.2.1 — 3.2.3, 3.3, 3.3.1 — 3.3.4

Указуються суми ЄСВ, нарахованого на суми бази, зазначені в рядках 2, 2.1, 2.1.1 — 2.1.7, 2.2, 2.2.1 — 2.2.3, 2.3, 2.3.1 — 2.3.4

4, 4.1, 4.1.1 — 4.1.3, 4.2, 4.3

Указуються нараховані за звітний місяць виплати в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з яких утримано ЄСВ. Виплати відображаються в розрізі ставок ЄСВ у частині утримань

5, 5.1 — 5.5

Відображаються суми утриманого ЄСВ із сум бази, указаної в рядках 4, 4.1, 4.1.1 — 4.1.3, 4.2, 4.3

6, 6.1, 6.1.1 — 6.1.8, 6.2, 6.3, 6.3.1 — 6.3.5, 6.4

Рядки (крім рядка 6.2) заповнюються, якщо у звітному місяці страхувальник самостійно виявив заниження сум ЄСВ у попередніх звітних періодах. Рядок 6.2 заповнюється, якщо згідно з повідомленням органу Пенсійного фонду клас професійного ризику виробництва і відповідно розмір ставки ЄСВ у частині нарахувань збільшено

7, 7.1, 7.1.1 — 7.1.8, 7.2, 7.3, 7.3.1 — 7.3.5, 7.4

Рядки (крім рядка 7.2) заповнюються, якщо у звітному місяці страхувальник самостійно виявив завищення сум ЄСВ у попередніх звітних періодах. Рядок 7.2 заповнюється, якщо згідно з повідомленням органу Пенсійного фонду клас професійного ризику виробництва і відповідно розмір ставки ЄСВ у частині нарахувань зменшено

8, 8.1 — 8.14

Відображається сума ЄСВ, що підлягає сплаті за звітний місяць, у тому числі в розрізі ставок

 

Додаток до Таблиці 1

Найменування показника

Коментар

1

2

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду

Відображаються суми простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, строк виплати якої настав до 1 числа звітного місяця. Заповнюють страхувальники, які своєчасно не розрахувалися з працівниками із зарплати на 1 число звітного місяця. Заборгованість із виплати соцстрахівських допомог тут не відображається. Страхувальники, які своєчасно розрахувалися з працівниками із зарплати, у цьому рядку ставлять прокреслення

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду

Відображаються суми заборгованості з виплати зарплати з урахуванням неоплачених сум заробітної плати, строк виплати яких настав у звітному місяці

Сальдо розрахунків рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» на початок звітного періоду

Заповнюються згідно з даними бухгалтерського обліку (указується сальдо за субрахунком 651)

Сальдо розрахунків рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» на кінець звітного періоду

«Виплачено заробітної плати…»

Указується сума виплаченої заробітної плати у звітному місяці. У тому числі окремо страхувальники вказують суму зарплати, виплаченої в натуральній формі, суму зарплати, нарахованої за період з 01.01.2004 р. до 01.01.2011 р., та суму зарплати, нарахованої до 01.01.2004 р. та виплаченої у звітному місяці

Рядки 1, 1.1, 1.2, 1.3

Відображається загальна сума соціальних внесків, що підлягає сплаті до фондів соціального страхування від отриманої у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2011 р.

2. Належить до сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, нарахованого за період
до 01.01.2004

Відображається загальна сума збору, що підлягає сплаті до Пенсійного фонду від отриманої у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2004 р.

3. Виправлення помилок, допущених при нарахуванні внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011

Заповнюють страхувальники, які самостійно виявили помилки, допущені при нарахуванні пенсійних внесків до 01.01.2011 р. Страхувальник зобов’язаний указати, чи спричинює виправлення помилки необхідність змін у персоніфікованому обліку застрахованих осіб, а також зміст помилки

4. Встановлені строки виплати заробітної плати

Указуються строки виплати заробітної плати, установлені в колективному договорі або нормативному акті роботодавця, погодженому з виборним органом первинної профспілкової організації (а за відсутності таких органів — представниками, обраними та уповноваженими трудовим колективом)

 

Заповнюємо Таблицю 5 додатка 4

Таблицю 5 призначено для реєстрації застрахованих осіб у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — ДРФО). Щодо випадків, коли страхувальникам необхідно подавати цю Таблицю, то з набуттям чинності постановою № 24-1 їх перелік змінився. Згідно з оновленим п. 4.8 Порядку № 22-2 Таблиця 5 подається, якщо протягом звітного місяця:

— було укладено або розірвано трудовий чи цивільно-правовий договір із застрахованою особою (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо роботи, що виконуються (послуги, що надаються), відповідають видам діяльності відповідно до відомостей із Держреєстру (інформацію про види діяльності див. у витягу з Держреєстру);

було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яку працевлаштовано на нове робоче місце;

— застрахованій особі надано відпустку для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

— застрахованій особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Якщо протягом звітного місяця не було зафіксовано зазначених подій, Таблиця 5 не формується та не подається.

Як бачимо, з п. 4.8 Порядку № 22-2 вилучено положення, що зобов’язувало страхувальника подавати Таблицю 5 додатка 4 у разі, якщо протягом звітного періоду відбулися зміни у П. І. Б. або в номері застрахованої особи. Тобто із січня 2013 року, якщо у застрахованої особи відбулися зміни у П. І. Б. або в номері застрахованої особи, Таблиця 5 додатка 4 на таку застраховану особу не подається.

Крім того, додано умову, за якої страхувальники зобов’язані подати Таблицю 5 додатка 4, а саме: якщо протягом звітного періоду було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яку працевлаштовано на нове робоче місце, страхувальник зобов’язаний на таку особу подати Таблицю 5 додатка 4. Ця зміна пов’язана з набуттям чинності Законом про зайнятість.

 

Таблиця 5. Трудові відносини застрахованих осіб

Номер та найменування реквізиту

Що вказується

1

2

4. Тип:

Відмітка «Х» зазначається у клітинці відповідного варіанта:
 — «початкова», якщо за відповідний звітний період таблиця подається вперше;
 — «скасовуюча», якщо необхідно повністю скасувати відомості раніше поданого звіту, в якому було допущено помилку в реквізитах, що стосуються страхувальника або застрахованої особи (наприклад, у П. І. Б. застрахованої особи; у зазначенні громадянства; у номері ЗО). Зауважимо: одночасно з таблицею зі статусом «скасовуюча» формується та подається таблиця зі статусом «початкова» із правильними відомостями;
 — «додаткова», якщо в Таблиці 5 додатка 4 за попередній звітний період не було вказано застраховану особу, з якою було укладено або розірвано трудовий договір (п. 5.6 Порядку № 22-2). Звіт за минулий період у складі титульного аркуша (перелік таблиць) та Таблиці 5 з даними на таку особу зі статусом «додаткова» подається разом зі звітом за поточний звітний період

6. Громадянин України (1 — так, 0 — ні)

Для громадян України проставляється відмітка «1», для осіб, які не є громадянами України, — «0»

7. Категорія особи

Перелік категорій застрахованих осіб, які вказуються в Таблиці 5, наведено у виносці під цією Таблицею. Ось вони:
1 — наймані працівники з трудовою книжкою, тобто ті, для яких це місце роботи є основним;
2 — наймані працівники без трудової книжки, тобто сумісники;
3 — особи, які виконують роботи (надають послуги) за ЦПД;
4 — особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;
5 — особи, яким надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами

8. Номер облікової картки ЗО

Указується номер персональної облікової картки застрахованої особи, який відповідає:
 — реєстраційному номеру облікової картки платника податків — фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податку (ідентифікаційному номеру — для платників податків, зареєстрованих до 01.01.2011 р.);
 — даним свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія і номер (NNN XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр) — для застрахованих осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це до відповідного органу державної податкової служби та мають відмітку в паспорті;
 — паспортним даним: серія і номер (БКNNXXXXXX — «БК» — константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; «NN» — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); «XXXXXX» — шість цифр номера паспорта (із провідними нулями) — якщо у зазначених осіб немає свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування);
 — серії та номеру документа, який засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де «F» — латинська літера (константа), далі «NNNNNNNNN» — набір латинських, російських та українських літер, а також цифр), — для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків*

9. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО

Указуються повністю П. І. Б.:
 — для громадян України — згідно з україномовною сторінкою паспорта застрахованої особи;
 — для іноземців — згідно із завіреним у встановленому законодавством України порядку перекладом українською мовою паспортного документа

10. Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток
(дата початку / дата закінчення)

У графі «Дата початку» вказуються:
 — день прийняття на роботу, якщо у звітному місяці із застрахованою особою було укладено трудовий договір;
 — дата початку виконання робіт (надання послуг) за ЦПД, що припадає на звітний місяць;
 — дата початку відпустки для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
У графі «Дата закінчення» зазначаються:
 — день звільнення з роботи, якщо в поточному місяці з працівником було розірвано трудовий договір;
 — дата закінчення виконання робіт (надання послуг) за ЦПД, якщо вона припадає на звітний місяць;
 — дата закінчення відпустки для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

11. Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований даний працівник

Заповнюється в разі працевлаштування у звітному місяці особи на нове робоче місце, створене у зв’язку зі створенням нового суб’єкта господарювання (крім створеного шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців або створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника

12. Підстави припинення трудових відносин

Заповнюється в разі, якщо у звітному місяці з працівником було розірвано трудовий договір. Указується стаття КЗпП, на підставі якої звільнено працівника. Наприклад, якщо працівника звільнено за угодою сторін, необхідно зазначити «п. 1 ст. 36 КЗпП»

* Незважаючи на те що пенсійники передбачили можливість відображення в додатку 4 відомостей на осіб, які не є громадянами України та які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, такі особи все ж повинні отримати зазначений номер. Необхідність його отримання передбачена ПКУ та Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженим наказом Мінфіну від 06.11.2012 р. № 1147.
Зауважимо, що в отриманні реєстраційного номера від осіб, які не є громадянами України, зацікавлений у тому числі і роботодавець. Річ у тім, що в разі оформлення документів, які містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб чи про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків, або з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової картки платника податків, податковому агентові загрожує штраф у розмірі 170 грн. (п. 119.3 ПКУ).
Крім того, унаслідок відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків, якому виплачується дохід, Податковий розрахунок за формою № 1ДФ буде подано не в повному обсязі, що тягне за собою штраф у розмірі 510 грн. (п. 119.2 ПКУ).

 

Заповнюємо Таблицю 6 додатка 4

Таблиця 6 призначена для формування відомостей про суми нарахованої заробітної плати (доходу) у звітному місяці в розрізі кожної застрахованої особи. Цю Таблицю формують та подають усі страхувальники-роботодавці, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору або за цивільно-правовими договорами.

Відомості в Таблиці 6 формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, зазначених у додатку 2 до Порядку № 22-2. Додаток 2 з 15 січня 2013 року викладено в новій редакції. Утім, для роботодавців коди категорій застрахованих осіб змін не зазнали. Як і раніше, відповідно до п. 4.9 Порядку № 22-2 у Таблиці 6 на одну застраховану особу можна заповнити декілька рядків, якщо:

1) у звітному місяці одній застрахованій особі нараховували доходи, що обкладаються ЄСВ за різними ставками. У цій ситуації у графі 9 указуються різні коди категорій застрахованих осіб. Наприклад, якщо у звітному періоді працівнику нараховано і зарплату, і лікарняні, то один рядок на такого працівника заповнюється із зазначенням у графі 9 коду «1», а другий — із зазначенням коду «29»;

2) у звітному місяці одній застрахованій особі нарахували виплати за минулі (лікарняні; нарахування доходу за виконані роботи (надані послуги), строк виконання яких перевищує один місяць, за відпрацьований час після звільнення з роботи або за рішенням суду) або майбутні (відпускні) періоди. Наприклад, у січні 2013 року працівнику нараховано лікарняні, одна частина яких припадає на грудень 2012 року, а інша — на січень 2013 року та зарплату, то на такого працівника потрібно заповнити три рядки: в одному рядку відображатиметься зарплата, у другому — лікарняні, що припадають на грудень 2012 року, у третьому — лікарняні, що припадають на січень 2013 року. Необхідність у відображенні відпускних, що припадають на майбутні місяці, двома різними рядками може виникнути тільки у тих роботодавців, які нараховують всю їх суму в місяці виходу працівника у відпустку;

3) нараховується зарплата відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-XII. Згідно з вимогами п. 4.9 Порядку № 22-2 щомісячні суми нарахованої застрахованій особі зарплати відображаються окремим рядком із зазначенням ознаки наявності підстави для обчислення спеціального стажу у графі 20. Відомості про зарплату або винагороду за роботу цьому ж працівнику за роботу на посадах, які не належать до науково-технічних, відображаються окремим рядком. Дані про такого працівника необхідно також відобразити в Таблиці 7.

Крім того, починаючи зі звіту за січень 2013 року, два рядки потрібно заповнювати в місяці, коли працівнику у звітному місяці було нараховано заробітну плату за фактично відпрацьований час та відпускні, що припадають на цей місяць. Це пов’язане з тим, що суми відпускних мають відображатися з кодом типу нарахувань «10», тобто окремим рядком.

Крім зазначених вище випадків, на практиці можлива ще одна ситуація, коли на працівника необхідно заповнити два рядки: у звітному місяці (не з початку місяця) працівник підтвердив інвалідний статус, надавши довідку з акта огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності, копію якої було завірено роботодавцем-страхувальником. У такому разі на частину зарплати працівника (за період до надання довідки) ЄСВ нараховувався за ставкою, установленою залежно від класу професійного ризику виробництва, на іншу частину зарплати (з дати надання довідки) — за ставкою 8,41 %. У Таблиці 6 відомості про зарплату за першу частину місяця відображаються щодо працівника з кодом категорії застрахованої особи «1», за другу частину місяця — з кодом «2».

Форма Таблиці 6 значно змінилася. У ній з’явилося декілька нових показників. Наведемо інформацію про кожен із показників цієї Таблиці.

 

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу)
застрахованим особам

Номер і найменування реквізиту

Що вказується

1

2

4. Тип:

Відмітка «Х» зазначається у клітинці відповідного варіанта: «початкова» або «скасовуюча»

6. Громадянин України (1 — так, 0 — ні)

Заповнюється аналогічно реквізиту 06 Таблиці 5

7. Чоловік — Ч, жінка — Ж

Указується стать застрахованої особи: для жіночої статі ставиться відмітка «Ж», для чоловічої — «Ч»

8. Номер облікової картки ЗО

Заповнюється аналогічно реквізиту 08 Таблиці 5

9. Код категорії ЗО

Указуються коди категорії застрахованих осіб відповідно до додатка 2 до Порядку № 22-2. Наприклад, для найманих працівників на загальних підставах передбачено код категорії ЗО «1», для працюючих інвалідів — «2», для фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) згідно з договорами цивільно-правового характеру (крім підприємців, якщо роботи, що ними виконуються (послуги, що надаються), відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців), — «26», для осіб, які одержують допомогу по тимчасовій непрацездатності, — «29»

10. Код типу нарахувань

Указується код типу нарахувань (далі — КТН): 1 — 10. Зауважимо, що з 15 січня 2013 року з’явився новий КТН 10 (раніше КТН було 9).
Цей реквізит заповнюється тільки у випадках, передбачених переліком КТН. Наведемо їх:
1 — сума заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду — середня заробітна плата за час вимушеного прогулу;
2 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму ЄСВ;
3 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено надмірно нараховану суму ЄСВ;
4 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму єдиного внеску;
5 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено надмірну нараховану суму ЄСВ;
6 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;
7
— сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;
8 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;
9 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;
10 — сума відпускних, нарахована за дні щорічної та додаткової відпусток. Якщо відпустка припадає на два місяці, заповнюються два рядки з КТН 10, при цьому в кожному з них відображається сума відпускних, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці

11. Місяць та рік, за який проведено нарахування

Починаючи зі звіту за січень 2013 року, цей реквізит має бути обов’язково заповнено для всіх сум нарахованої зарплати (доходу), у тому числі для лікарняних, сум нарахувань з КТН 1 — 10, а також у разі відображення сторнованих сум відпускних та лікарняних, нарахованих у попередніх звітних періодах, кількості календарних днів тимчасової непрацездатності та днів без збереження зарплати

12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО

Заповнюється аналогічно реквізиту 09 Таблиці 5

13. Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності

Указується кількість календарних днів, що припадають на період хвороби працівника згідно з наданим ним листком непрацездатності

14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати

Указується кількість календарних днів, що припадають на період, коли за працівником не зберігалася заробітна плата. До таких періодів належать відпустки без збереження заробітної плати (ст. 25, 26 Закону про відпустки). Зауважимо: якщо протягом усього місяця за працівником не зберігалася зарплата (наприклад, він перебував у відпустці без збереження заробітної плати на підставі п. 6 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки), на нього необхідно заповнити рядок у Таблиці 6, указавши в реквізиті 14 кількість днів відпустки без збереження заробітної плати.
Допускається заповнення цього реквізиту і зі знаком «-», у разі необхідності зменшення кількості днів без збереження заробітної плати, відображених у попередніх звітних періодах

15. Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця

Це новий реквізит, який повинні будуть заповнювати роботодавці, починаючи зі звіту за січень 2013 року. Тут указується кількість календарних днів звітного місяця, протягом яких застрахована особа перебувала у трудових відносинах (на які припадає дія цивільно-правового договору на виконання робіт або надання послуг). Наприклад, якщо працівник перебував у трудових відносинах із роботодавцем протягом усього січня 2013 року, у графі 15 зазначається 31 день, а якщо працівника було прийнято на роботу 14.01.2013 р., то тут вказується 18 днів

16. Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)

Указуються суми зарплати, винагород за виконані роботи (надані послуги) за ЦПД, лікарняні без обмеження максимальною величиною бази нарахування ЄСВ. Графа формується окремо щодо кожної застрахованої особи з урахуванням такої черговості відображення виплат за умови їх нарахування цій особі в одному звітному періоді:
1) сума нарахованої заробітної плати;
2) сума винагороди за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо роботи, що виконуються (послуги, що надаються), відповідають видам діяльності, указаним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця);
3) сума лікарняних.
Суми відпускних вносяться до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки цього місяця з КТН 10.
Суми виплат, нарахованих за дні тимчасової непрацездатності, відображаються в окремих рядках із кодом категорії застрахованої особи «29» у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць.
Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, в якому було здійснено такі донарахування.
Унесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається тільки:
 — при відображенні сум перерахунку зарплати (доходу), пов’язаного з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;
 — при відображенні сторнованих сум відпускних та лікарняних, нарахованих у попередніх періодах

17. Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок

Указуються суми зарплати, винагород за виконані роботи (надані послуги), лікарняні в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Ця графа формується виключно з урахуванням зазначеної вище черговості виплат (див. реквізит 16). Зауважимо: у такій самій черговості враховуються виплати при визначенні максимальної величини бази нарахування ЄСВ

18. Сума єдиного внеску за звітний місяць
(із заробітної плати/доходу)

Указується сума ЄСВ, утриманого із зарплати (доходу) застрахованої особи

19. Ознака наявності трудової книжки (1 — так, 0 — ні)

Якщо застрахована особа працює на умовах трудового договору (контракту) і трудова книжка перебуває у страхувальника-роботодавця, ставиться відмітка «1». Якщо трудової книжки застрахованої особи у страхувальника немає (наприклад, застрахована особа працює за сумісництвом або на умовах цивільно-правового договору), ставиться відмітка «0»

20. Ознака наявності спецстажу (1 — так, 0 — ні)

У разі наявності в застрахованої особи спецстажу ставиться відмітка «1», у разі його відсутності — «0»

21. Ознака нового робочого місця (1 — так, 0 — ні)

Цей реквізит новий. Його поява пов’язана з набуттям чинності з 01.01.2013 р. новим Законом про зайнятість. Заповнюють його тільки ті роботодавці, які прийняли працівників на роботу на нові робочі місця

 

Заповнюємо Таблицю 7 додатка 4

Таблиця 7 формується та подається в разі визначення страхувальниками періодів (строків) трудової чи іншої діяльності, що відповідно до законів, які встановлюють умови пенсійного забезпечення, що відрізняється від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані з трудовою та/або професійною діяльністю.

Якщо у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, Таблиця 7 не формується та не подається.

 

Таблиця 7. Наявність підстав для обліку
 стажу окремим категоріям осіб
 відповідно до законодавства

Номер та найменування реквізиту

Що вказується

1

2

4. Тип:

Відмітка «Х» вноситься до клітинки відповідного статусу Таблиці 7: «початкова», «скасовуюча», «додаткова».
Таблиця 7 зі статусом «додаткова» подається, якщо помилково в Таблиці 7 за попередній звітний період не було відображено відомості про застрахованих осіб, період роботи яких зараховується до спеціального стажу

6. Громадянин України

Заповнюється аналогічно реквізиту 06 Таблиці 5

7. Номер облікової картки ЗО

Заповнюється аналогічно реквізиту 08 Таблиці 5

8. Код підстави для обліку спецстажу

Указується восьмирозрядний код підстави. Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб використовуються серійно-порядкові коди з Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3 до Порядку № 22-2)

9. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО

Заповнюється аналогічно реквізиту 09 Таблиці 5

10. Початок періоду

Указується 01 число місяця, якщо застраховану особу прийнято на роботу в попередніх звітних місяцях, або дата початку строку дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці. Якщо застраховану особу прийнято на роботу у звітному місяці, то вказується день початку трудових відносин, який відповідає даті початку трудових відносин у Таблиці 5 додатка 4 для цієї застрахованої особи

11. Кінець періоду

Указується останнє число місяця (28 — 31), якщо застраховану особу протягом звітного періоду не було звільнено з посади, або день звільнення з посади або закінчення строку дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці

12. Кількість днів
13. Кількість годин, хвилин

Указується варіант необхідної одиниці виміру та фактична тривалість спеціального стажу за кодом підстави. Заповнюється один із можливих показників фактичної тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці: кількість днів або годин та хвилин залежно від обліку праці, що діє у страхувальника у звітному році для конкретної застрахованої особи, відпрацьованих в умовах праці, що дають підстави для зарахування спеціального стажу

14. Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спецстажу (дні або години/хвилини)

Указується норма тривалості роботи для конкретної підстави за умовами праці залежно від вибраного варіанта необхідної одиниці виміру в реквізитах 12, 13: кількість днів або годин та хвилин залежно від обліку праці, що діє у страхувальника у звітному році для конкретної застрахованої особи, відпрацьованих в умовах праці, що дають підстави для зарахування спеціального стажу у звітному періоді за повний календарний місяць

15. № наказу проведення атестації робочого місця
16. Дата наказу про проведення атестації робочого місця

Указуються реквізити наказу про проведення атестації робочого місця застрахованої особи

17. Ознака СЕЗОН

У відповідному рядку вказується один із кодів ознаки «сезон» залежно від прийнятої схеми та результатів обліку на виробництві із сезонним характером праці. Код 1 — повністю в межах місяця; код 2 — незавершення в межах місяця; код 3 — завершення в межах місяця

 

Числовий приклад

Наведемо дані, необхідні для заповнення звітності з ЄСВ за січень 2013 року.

Згідно з положеннями колективного договору, укладеного на підприємстві:

— заробітна плата на підприємстві виплачується двічі на місяць: 7 і 22 числа. У разі якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

— розмір заробітної плати за першу половину місяця становить 55 % від окладу;

— при розрахунку суми авансу враховується фактична зайнятість працівника.

Заробітну плату за грудень 2012 року було виплачено відповідно до положень колективного договору 4 січня 2013 р. у сумі 7108,38 грн.

Клас професійного ризику виробництва — 23 (код згідно з ДК 009:2010 — 46.22 (оптова торгівля квітами та рослинами)). Ставка ЄСВ у частині нарахувань — 37,26 %.

Додаткові дані, необхідні для складання звітності з ЄСВ за січень 2013 року:

— Поліщук Максим Вікторович працює на 0,5 окладу та є інвалідом II групи за результатами огляду в медико-соціальній експертній комісії (далі —МСЕК), про що було надано 10 травня 2012 року довідку з акта огляду МСЕК. Копія довідки, завірена печаткою підприємства, зберігається в особовій справі працівника;

— Бондар Андрій Володимирович перебуває в щорічній відпустці з 21.01.2013 р. по 03.02.2013 р. (тривалість відпустки 14 календарних днів, 11 з яких припадають на січень, а 3 — на лютий 2013 року). Відпускні нараховані згідно з п.п. 1.6.1 Інструкції № 5, тобто в тих місяцях, на які припадають дні відпустки. Отже, у січні було нараховано суму відпускних за дні відпустки, що припадають на січень 2013 року (1112,32 грн.), яку буде відображено у звітності з ЄСВ за січень 2013 року. Суму відпускних за дні відпустки, що припадають на лютий 2013 року (303,36 грн.), буде нараховано в лютому та включено до звітності з ЄСВ за лютий 2013 року;

— Кравченко Марія Марківна згідно з наданим листком непрацездатності хворіла з 08.01.2013 р. по 18.01.2013 р. Сума лікарняних становить 1287,72 грн., із них сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства — 572,32 грн., сума допомоги по тимчасовій непрацездатності — 715,40 грн.;

— Пащенко Оксана Віталіївна звільнена 25.01.2013 р.;

— Бувко Михайло Семенович прийнятий на роботу з 28.01.2013 р.;

— Мамаєв Сергій Васильович у період з 17.12.2012 р. по 31.01.2013 р. виконував роботи за договором підряду. Акт виконаних робіт підписано 31.01.2013 р.

Дані про нараховані за січень 2013 року виплати працівникам підприємства, а також фізичній особі, яка виконує роботи за договором підряду, наведемо в таблиці.

Умовні позначення:

ЗП — сума нарахованої заробітної плати;

Відп — сума відпускних, що припадають на січень 2013 року;

ЛН — сума лікарняних, що припадають на січень 2013 року;

ЦПД — сума винагороди за цивільно-правовим договором.

Загальна сума доходу, виплаченого працівникам у січні 2013 року, становить:

7108,38 + 9640,98 = 16749,36 (грн.),

де 7108,38 — зарплата за другу половину грудня 2012 року;

9640,98 — сума зарплати звільненій працівниці, авансу, відпускних, виплачена підприємством працівникам протягом січня 2013 року.

 

Працівник (ідентифікаційний номер)

РАЗОМ

Поліщук Максим Вікторович

Бондар Андрій Володимирович

Кравченко Марія Марківна

Пащенко Оксана Віталіївна

Бувко Михайло Семенович

Афанасьєв Дмитро Корнійович

Квіточка Ганна Степанівна

Саліч Олена Анатоліївна

Салінська Анастасія Петрівна

Мамаєв Сергій Васильович

 

Фонд оплати праці

1000,00

1714,29

1771,43

1142,86

380,95

2500,00

2500,00

2800,00

3300,00

 

17109,53

ЗП

 

1112,32

 

 

 

 

 

 

 

 

1112,32

Відп

 

 

1287,72

 

 

 

 

 

 

 

1287,72

ЛН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000,00

6000,00

ЦПД

25509,57

УСЬОГО

База нарахування ЄСВ

 

2826,61

1771,43

1142,86

380,95

2500,00

2500,00

2800,00

3300,00

 

17221,85

37,26 %

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

8,41 %

 

 

1287,72

 

 

 

 

 

 

 

1287,72

33,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000,00

6000,00

34,7 %

Сума нарахованих внесків

6416,86

37,26 %

84,10

8,41 %

427,52

33,2 %

2082,00

34,7 %

9010,48

УСЬОГО

База утримання ЄСВ

1000,00

2826,61

1771,43

1142,86

380,95

2500,00

2500,00

2800,00

3300,00

 

18221,85

3,6 %

 

 

1287,72

 

 

 

 

 

 

 

1287,72

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000,00

6000,00

2,6 %

Сума утриманих внесків

36,00

101,76

63,77

41,14

13,71

90,00

90,00

100,80

118,80

 

655,98

3,6 %

 

 

25,75

 

 

 

 

 

 

 

25,75

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156,00

156,00

2,6 %

837,73

УСЬОГО

База оподаткування

964,00

2724,85

2969,63

1101,72

367,24

2410,00

2410,00

2699,20

3181,20

5844,00

15 %

Сума ПДФО

144,60

408,73

445,44

165,26

55,09

361,50

361,50

404,88

477,18

876,60

15 %

Суми зарплати звільненій працівниці, авансу, відпускних, що було виплачено підприємством працівникам протягом січня 2013 року («чисті» суми)

467,50

2564,69

483,08

936,46

1168,75

1168,75

1309,00

1542,75

9640,98

Х

Сума заробітної плати за січень 2013 року та лікарняних, що належать до виплати працівникам 7 лютого 2013 року, а також сума винагороди за договором підряду

351,90

2041,11

312,15

879,75

879,75

985,32

1161,27

4967,40

11578,65

Х

 

img 1

img 2

img 3

img 4

img 5

img 6

img 7

img 8

img 9

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі