Про затвердження Порядку нарахування пені на суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого становить 100 відсотків

Редакція ПБО
Наказ від 02.07.2013 р. № 725
img 1

держдивіденди

img 2

Про затвердження Порядку нарахування пені
на суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого становить 100 відсотків

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.07.2013 р. № 725

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2013 року за № 1830/24362

(витяг)

 

Відповідно до абзацу сьомого частини п’ятої статті 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок нарахування пені на суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого становить 100 відсотків, що додається.

<…>

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

<…>

 

Міністр економічного розвитку і торгівлі України І. Прасолов

 

 

Затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.07.2013 р. № 725

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2013 року за № 1830/24362

Порядок нарахування пені на суму дивідендів
на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого становить 100 відсотків

 

1. Цим Порядком установлюється механізм нарахування Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку України) пені на суму дивідендів на державну частку (далі — дивіденди), несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого становить 100 відсотків (далі — господарське товариство).

2. Відповідно до пункту 10 Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 702, суб’єкт управління, що здійснює управління корпоративними правами держави у статутному капіталі господарського товариства або корпоративними правами держави у статутному капіталі господарського товариства, якому належать 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) господарського товариства (далі — суб’єкт управління), щомісяця до 05 числа подає Мінекономрозвитку України інформацію про нарахування і перерахування господарськими організаціями дивідендів у поточному бюджетному році за формою, затвердженою наказом Мінекономрозвитку України від 05 липня 2013 року № 764, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 року за № 1267/23799.

3. У разі сплати господарським товариством дивідендів до державного бюджету після встановленого законом строку суб’єкт управління в одноденний строк з дня здійснення такого платежу подає Мінекономрозвитку України для нарахування пені на суму несвоєчасно сплачених дивідендів копії таких документів:

протоколу загальних зборів господарського товариства, на яких прийнято рішення про виплату дивідендів;

погодженого завдання на голосування представникам держави на загальних зборах господарського товариства, у статутному капіталі якого державна частка становить понад 50 відсотків, щодо прийняття рішення про відрахування частини чистого прибутку на виплату дивідендів;

звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) господарського товариства за відповідний рік згідно з формою, наведеною у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

платіжних доручень щодо перерахування господарським товариством суми дивідендів або частини суми дивідендів.

4. У разі наявності в інформації суб’єкта управління, що подається згідно з пунктом 2 цього Порядку, відомостей щодо заборгованості господарського товариства зі сплати дивідендів та неподання суб’єктом управління документів, визначених пунктом 3 цього Порядку, Мінекономрозвитку України в місячний строк з дня отримання такої інформації звертається до суб’єкта управління з відповідним запитом стосовно надання документів для нарахування пені на суму несвоєчасно сплачених дивідендів до державного бюджету.

Контроль за своєчасністю подання документів, визначених у пунктах 2 та 3 цього Порядку, та відповідальність за достовірність наданих матеріалів несе суб’єкт управління та керівник господарського товариства.

5. Нарахування пені на суму дивідендів, несвоєчасно сплачених господарським товариством, здійснюється Мінекономрозвитку України на підставі документів, що подаються згідно з пунктом 3 цього Порядку.

6. Пеня на суму дивідендів (частину суми дивідендів), несвоєчасно сплачених господарським товариством, нараховується в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний календарний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати суми дивідендів або частини суми дивідендів включно.

У разі коли встановлений законом строк сплати дивідендів збігається з вихідним (святковим, неробочим) днем, останнім днем граничного строку сплати дивідендів вважається перший робочий день після вихідного (святкового, неробочого) дня. У такому разі пеня нараховується, починаючи з другого робочого дня після вихідного (святкового, неробочого) дня.

Днем сплати суми дивідендів або частини суми дивідендів господарським товариством вважається день списання установою банку суми платежу з рахун­ку платника незалежно від часу зарахування її до державного бюджету.

Пеня на пеню не нараховується.

7. У десятиденний строк з дня отримання документів, визначених у пункті 3 цього Порядку, Мін­економрозвитку України розраховує розмір пені на суму дивідендів (частину суми дивідендів), несвоєчасно сплачених господарським товариством, та приймає в установленому порядку наказ про нарахування пені, який підписує перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

У наказі Мінекономрозвитку України про нараху­вання пені зазначається така інформація:

найменування господарського товариства, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ;

підстави для нарахування пені;

розрахунок пені;

сума нарахованої пені;

код класифікації доходів бюджету;

призначення платежу;

одержувач платежу;

строк перерахування пені.

8. У п’ятиденний строк з дня прийняття наказу про нарахування пені Мінекономрозвитку України повідомляє про це господарське товариство рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Про нарахування пені Мінекономрозвитку України у п’ятиденний строк з дня прийняття наказу про нарахування пені повідомляє суб’єкта управління для забезпечення ним контролю за сплатою господарським товариством нарахованої пені відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 702 «Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави».

9. Господарські товариства перераховують кошти, спрямовані на виплату пені, до загального фонду Державного бюджету України (код класифікації доходів бюджету 21010500) у готівковій або безготівковій формі на відповідні рахунки за надходженнями, відкриті в органах Державної казначейської служби України, за місцезнаходженням платника.

Інформація про реквізити рахунків отримується господарським товариством у відповідному територіальному органі Державної казначейської служби України за його місцезнаходженням за письмовим зверненням із зазначенням коду класифікації доходів бюджету.

10. Про сплату пені господарське товариство у п’ятиденний строк інформує Мінекономрозвитку України і суб’єкта управління та надсилає копію платіжного доручення щодо перерахування коштів, спрямованих на сплату пені, або їх частини.

11. Оскарження нарахування пені господарськими товариствами та суб’єктами управління здійснюється відповідно до законодавства.

12. Мінекономрозвитку України здійснює облік нарахування та сплати господарськими товариствами пені, нарахованої на суму несвоєчасно сплачених дивідендів (частину суми дивідендів), на підставі інформації, яка подається суб’єктами управління відповідно до пункту 2 цього Порядку.

 

Директор департаменту відносин власності О. Максимов

коментар редакції


img 3

Госптовариство з держчасткою несвоєчасно перерахувало держдивіденди: як нараховуватимуть пеню?

 

До уваги госптовариств з держчасткою, які мають у статутному капіталі корпоративні права держави і щорік відраховують держдивіденди до бюджету (!). Нарешті в деталях прописано порядок нарахування пені при несвоєчасній сплаті дивідендів.

Нагадаємо: для госптовариств з держчасткою обов’язок сплачувати держдивіденди до бюджету встановлено ч. 5 ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 р. № 185-V (далі — Закон № 185). У зв’язку з цим за підсумками календарного року госптовариства зобов’язані:

— до 1 травня року, наступного за звітним, — прийняти рішення про спрямування не менше 30 % чистого прибутку на виплату дивідендів;

— не пізніше 1 липня року, наступного за звітним, — сплатити суму належних державі дивідендів (пропорційно розміру держчастки (акцій, паїв)) до держбюджету.

Інакше за недотримання цих вимог та несвоєчасну сплату дивідендів госптовариству нарахують пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми недоплати за весь період прострочення платежу (абзац сьомий ч. 5 ст. 11 Закону № 185). Причому відповідальним за нарахування пені є Мін­економрозвитку*. А як саме це має відбуватися і визначає Порядок № 725.

* Що, у свою чергу, частково є підтвердженням того, що держдивіденди, які відраховують госптовариства, мають статус «неподаткового» платежу (про «неподатковість» держдивідендів див. також лист ДПСУ від 04.05.2012 р. № 7736/6/19-4015 на с. 9 та коментар до нього ).

Детальніше про те, як відстежуватимуть порушників, зазначено в пп. 2 — 5 Порядку № 725. Для цього Мінекономрозвитку насамперед залучить суб’єктів управління, які стоять «над» госптовариствами і управляють корпоративними правами держави (отримуючи від них документи, що підтверджують несвоєчасну сплату або утворення заборгованості за держдивідендами). Озброївшись інформацією, Мінекономрозвитку, у свою чергу, зможе нараховувати пеню. Причому про нарахування пені Мінекономрозвитку видаватиме наказ (п. 7 Порядку № 725), повідомляючи в 5-денний строк із дня його прийняття про санкцію господарське товариство (надіславши йому рекомендований лист з повідомленням про вручення). Тож госптовариству, яке забарилося зі сплатою держдивідендів, прийде повідомлення щодо пені (із зазначенням її суми та строків сплати). Додатково про нараховану пеню Мінекономрозвитку проінформує суб’єкта управління, щоб той проконтролював її сплату господарським товариством.

Що стосується власне порядку розрахунку пені, то він прописаний у п. 6 Порядку № 725. Тут зверніть увагу: пеню (у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми недоплати) розраховують за кожен календарний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу (тобто з 2 липня) і по день сплати суми держдивідендів включно. При цьому застосовується правило перенесення строків. І якщо граничний строк сплати дивідендів припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, граничним строком вважається наступний після нього перший робочий день. А отже, й обчислювати пеню почнуть з наступного після вихідного другого робочого дня. Тобто початок відліку строку відсувається (п. 6 Порядку № 725).

Майте на увазі: сплативши пеню, госптовариство в 5-денний строк повинне повідомити про це Мінекономрозвитку і суб’єкта управління, надіславши їм копії платіжних доручень про сплату (п. 10 Порядку № 725). Отже, госптовариствам з держчасткою краще щорік пам’ятати про граничну дату «1 липня» і сплачувати дивіденди державі вчасно.

 

Людмила Солошенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі