Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів

Редакція ПБО
Наказ від 09.09.2013 р. № 450

Про затвердження Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. № 450

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2013 р. за № 1601/24133

(витяг)

 

Відповідно до статей 9, 11, 26 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, що додається.

<…>

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

<…>

 

Міністр О. Клименко

 

 

Затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. № 450

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2013 р. за № 1601/24133

Порядок зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів

 

1. Цей Порядок розроблено на виконання статей 9, 11, 26 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон).

2. Цей Порядок визначає процедуру зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повернення платникам, на яких згідно із Законом покладено обов’язок нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (далі — платники єдиного внеску), сум помилково сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок).

3. У випадку помилкової сплати сум єдиного внеску на відповідні небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3719 «Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування» (далі — рахунок 3719), відкриті в органах Державної казначейської служби України (далі — органи Казначейства) відповідно до законодавства, територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міжрегіональним головним управлінням Міндоходів — Центральним офісом з обслуговування великих платників, державними податковими інспекціями в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, об’єднаними та спеціалізованими державними податковими інспекціями Міндоходів (далі — органи доходів і зборів) здійснюється зарахування помилково сплачених сум єдиного внеску у рахунок майбутніх платежів за тим самим рахунком відповідно до встановленого розміру єдиного внеску в порядку календарної черговості виникнення зобов’язань платника з цього платежу.

4. Повернення коштів здійснюється у випадках:

надміру або помилково сплачених сум єдиного внеску, безпідставно стягнених сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій або інших коштів (далі — кошти) на відповідний рахунок органу доходів і зборів, відкритий в органі Казначейства за балансовим рахунком 3719;

помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на неналежний рахунок органу доходів і зборів.

До сум помилково сплачених коштів не включаються суми авансових платежів, сплачені відповідно до абзацу другого частини восьмої статті 9 Закону.

5. Повернення коштів у випадках, передбачених пунктом 4 цього Порядку (окрім випадку надходження до органу доходів і зборів рішення суду про визнання безпідставним стягнення ним з юридичних і фізичних осіб сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій), здійснюється виключно на підставі заяви платника про повернення надміру або помилково сплачених коштів (далі — заява), яка подається в довільній формі до органу доходів і зборів, в якому він перебуває на обліку як платник єдиного внеску.

У заяві обов’язково зазначаються: найменування платника (суб’єкта господарювання); код ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті); місцезнаходження та номер контактного телефону; причини повернення коштів; сума коштів, що підлягає поверненню; реквізити рахунка одержувача коштів.

До заяви платник обов’язково додає оригінал або завірену ним копію розрахункового документа (квитанцію, платіжне доручення тощо), який підтверджує сплату коштів на рахунок відповідного органу доходів і зборів.

6. Структурний підрозділ органу доходів і зборів, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, одержавши від платника заяву, у строк не більше п’яти робочих днів проводить перевірку викладених у ній даних та у разі необхідності вимагає від платника та його посадових осіб надання додаткових документів, інформації та пояснень.

У разі наявності у платника єдиного внеску заборгованості зі сплати єдиного внеску або фінансових санкцій за іншими рахунками, повернення надміру або помилково сплачених коштів здійснюється після погашення платником такої заборгованості.

У разі відмови в задоволенні заяви платнику єдиного внеску структурним підрозділом органу доходів і зборів, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, надається (надсилається) повідомлення за підписом посадової особи органу доходів і зборів із зазначенням причин відмови.

У разі задоволення заяви заява з відміткою про підтвердження повернення надміру або помилково сплачених коштів структурного підрозділу органу доходів і зборів, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, передається до координаційно-моніторингового підрозділу для підготовки висновку.

7. Координаційно-моніторинговий підрозділ органу доходів і зборів у строк не більше ніж три робочих дні з дня отримання заяви з відміткою структурного підрозділу органу доходів і зборів, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, про підтвердження повернення надміру або помилково сплачених коштів на підставі даних інтегрованих карток платників готує висновки за формою, наведеною у додатку 1*, та два примірники Реєстру висновків про повернення надміру або помилково сплачених коштів (далі — Реєстр висновків) за формою, наведеною у додатку 2. Висновки реєструються в журналі обліку висновків про повернення надміру або помилково сплачених коштів єдиного внеску за формою, наведеною у додатку 3, та протягом одного робочого дня від дати реєстрації передаються до підрозділів фінансово- економічної роботи та бухгалтерського обліку органу доходів і зборів згідно з Реєстром висновків для підготовки розрахункових документів.

* Додатки не публікуються. — Прим. ред.

8. На підставі висновку у строк не пізніше ніж два робочих дні з дня отримання Реєстру, до якого включено такий висновок, підрозділ фінансово- економічної роботи та бухгалтерського обліку органу доходів і зборів здійснює повернення надміру або помилково сплачених коштів з рахунка, на який їх було сплачено, шляхом оформлення розрахункових документів та направлення їх відповідним органам Казначейства.

Органи Казначейства на підставі розрахункових документів органу доходів і зборів перераховують кошти за належністю за рахунок поточних надходжень за день з відповідних рахунків органу доходів і зборів.

Повернення коштів здійснюється на рахунки платників єдиного внеску, відкриті в банках або органах Казначейства, зазначені в заяві платника. Платникам, які сплатили кошти готівкою, повернення коштів здійснюється на рахунки, вказані у заяві платника.

9. Помилково сплачені суми єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на неналежний рахунок органу доходів і зборів перераховуються шляхом оформлення підрозділом фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку органу доходів і зборів розрахункового документа про перерахування коштів на належний рахунок органу доходів і зборів за заявою платника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження висновку, зазначеного у пункті 7 цього Порядку.

10. Повернення платникам єдиного внеску надміру або помилково сплачених коштів здійснюється підрозділами фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку органу доходів і зборів за рахунок поточних надходжень на рахунок 3719 органу доходів і зборів, на який сплачено кошти, що повертаються.

У разі неможливості здійснення повернення одноразово на загальну суму підрозділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку здійснює повернення частковими сумами шляхом оформлення відповідних розрахункових документів.

10.1. У разі недостатності або відсутності на відповідному рахунку 3719 поточних надходжень для здійснення повернення підрозділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку органу доходів і зборів направляє звернення за формою, наведеною у додатку 4, для підкріплення коштами цього рахунка до підрозділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку територіального органу Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — Головне управління Міндоходів). Підрозділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Головного управління Міндоходів на підставі звернення приймає рішення за формою, наведеною у додатку 5, та оформлює розрахункові документи для перерахування необхідної суми коштів на рахунок органу доходів і зборів з відповідного рахунка, відкритого на ім’я Головного управління Міндоходів у відповідному головному управлінні Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — Головне управління Казначейства). Зазначені розрахункові документи передаються для виконання відповідному Головному управлінню Казначейства.

Головне управління Казначейства на підставі розрахункових документів головного управління Міндоходів перераховує суми єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій у межах поточних надходжень за день у цілому по регіону за відповідним видом платежу на рахунок органу доходів і зборів для здійснення повернення.

10.2. У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3719 Головного управління Міндоходів його підкріплення здійснюється на підставі рішення Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Міндоходів України за формою, наведеною у додатку 5, для перерахування коштів з відповідного рахунку, відкритого в Державній казначейській службі України (далі — Казначейство України) для зарахування сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій за відповідним видом надходжень, до розмежування цих коштів за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування. Підставою для прийняття рішення щодо підкріплення коштами є звернення підрозділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Головного управління Міндоходів за формою, наведеною у додатку 4, до Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Міндоходів України.

Департамент фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Міндоходів України прий­має рішення та оформлює розрахункові документи на перерахування необхідної суми коштів відповідному органу доходів і зборів для здійснення повернення та надає їх до Казначейства України.

Казначейство України на підставі розрахункових документів Міндоходів України до здійснення розмежування коштів за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування перераховує ці кошти за належністю у межах поточних надходжень за день.

10.3 У разі надходження надміру або помилково сплачених коштів на рахунок 3719, відкритий в органах Казначейства для зарахування сум єдиного внеску, що сплачуються страхувальниками, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, повернення здійснюється підрозділами фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку органу доходів і зборів за рахунок поточних надходжень на рахунок 3719 органу доходів і зборів, на який сплачено кошти, що повертаються.

У разі недостатності або відсутності протягом 30 календарних днів з дня направлення розрахункових документів Міндоходів України до Казначейства України поточних надходжень на відповідному рахунку 3719 для здійснення повернення Департамент фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Міндоходів України направляє звернення до Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, за частиною платежу, що надміру або помилково перерахована до відповідного фонду.

Звернення для підкріплення коштами відповідних рахунків подається за формою, наведеною у додатку 4. До звернення додаються копія Реєстру висновків за формою, наведеною у додатку 2, та копія розрахункового документа (квитанція, платіжне доручення тощо), який підтверджує сплату коштів.

Департамент фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Міндоходів України письмово інформує Казначейство України про направлення зазначеного вище звернення протягом одного робочого дня.

Пенсійний фонд та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування у термін не більше ніж п’ять робочих днів з дня отримання звернення від Міндоходів України приймають рішення за формою, наведеною у додатку 5, та оформлюють розрахункові документи на перерахування необхідної суми коштів з відповідного рахунка 3717 на відповідний рахунок 3719 Міндоходів України для здійснення повернення та надають їх до Казначейства України.

У разі ненадання підкріплення коштами протягом п’яти робочих днів після отримання звернення, Пенсійний фонд та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування письмово інформують Департамент фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Міндоходів України про причини невиконання звернення.

Направлення звернення про підкріплення коштами не є підставою для зупинення операцій з повернення коштів за рахунок поточних надходжень. При здійсненні повернення коштів за рахунок поточних надходжень на всю суму або її частку, після направлення звернення про підкріплення коштами Департамент фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Міндоходів України інформує про це Пенсійний фонд та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування, до яких було направлено звернення, протягом трьох робочих днів. Невикористана сума наданого підкріплення коштами повертається Пенсійному фонду та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування, які надавали підкріплення, протягом п’яти робочих днів.

11. Кошти, помилково сплачені платником єдиного внеску на рахунок територіального органу Пенсійного фонду України, відкритий в органах Казначейства, підлягають поверненню на відповідний рахунок 3719, відкритий на ім’я органу доходів і зборів в органі Казначейства, згідно із реєстрами сум неповернутих коштів, отриманих від територіальних органів Пенсійного фонду України органами доходів і зборів відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону України від 04 липня 2013 року № 406-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», або зараховуються в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску за згодою платника.

 

Директор Департаменту фінансово-економічної роботи
 та бухгалтерського обліку — головний бухгалтер
 Міністерства доходів і зборів України
 А. Видиборець


коментар редакції


img 1

Сплатили ЄСВ не на той рахунок або в більшій сумі: як повернути чи зарахувати в рахунок майбутніх платежів?

 

З 1 жовтня податківці почали адмініструвати ЄСВ*. Але щоб повноцінно виконувати цю функцію їм, крім іншого, потрібно було перезатвердити чимало підзаконних нормативних актів у сфері ЄСВ. На щастя, з цим завданням контролери, великою мірою, упоралися. І Порядок, який ми розглянемо в цьому коментарі, — наочний тому доказ. У ньому прописані правила, за якими ви можете повернути/зарахувати в рахунок майбутніх платежів помилково або надмірно сплачені суми ЄСВ. Цей Порядок не набагато відрізняється від того, що діяв раніше, але без нововведень не обійшлося. Пропонуємо вам розібратися з ними та з деякими іншими питаннями.

* Про те, як адмінреформа вплинула на повноваження податківців, читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 70, с. 16.

Почнемо з «найпопулярнішої» ситуації. Припустимо, у жовтні ви перерахували ЄСВ за звичкою — на рахунок ПФУ. Упевнені, що ця проблема була у багатьох**. Як же бути? На щастя, у такому разі робити нічого не доведеться. Податківці повідомили, що такі суми будуть автоматично переведені на рахунки Міндоходів (див. Єдину базу податкових знань, розділ 301.10). Причому без застосування штрафів і пені! До речі, цей підхід підтверджується і п. 11 Порядку.

** У газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 80, с. 4 ми нагадували про необхідність сплати ЄСВ з 1 жовтня на нові рахунки.

Якщо ж ви заплатили ЄСВ не на той рахунок Міндоходів, у тому числі в межах балансового рахунка «3719», то повернути ці кошти, як і раніше, можна за заявою. Але зверніть увагу на такі моменти:

1) надати її потрібно до податкової інспекції, в якій ви перебуваєте на обліку як платник ЄСВ. Форма заяви довільна. Склад відомостей, які в ній фіксуються, також майже не змінився. Але зауважте! Тепер вам доведеться зазначати й місцезнаходження та номер контактного телефону, а також реквізити рахунка, на який повертатимуться кошти;

2) до заяви, як і раніше, потрібно додати розрахунковий документ на підтвердження сплати ЄСВ (зокрема, платіжку чи квитанцію). Це може бути оригінал або копія. Але в другому випадку вона має бути завірена платником. Ідеться, звичайно ж, не про нотаріальне засвідчення. Для юрособи буде достатньо печатки і підпису посадової особи;

3) якщо у вас є заборгованість з ЄСВ або фінсанкціях за іншими рахунками, то податківці повернуть надміру/помилково сплачені кошти тільки після погашення такої заборгованості. Як бачите, правило в цій частині стало більш суворим. Раніше, якщо за вами значилася заборгованість, то надміру/помилково сплачені суми спрямовувалися в рахунок її погашення тільки за бажанням платника;

4) строк, у межах якого відпрацьовується заява, збільшений. Це безпосередньо відобразиться на строку, протягом якого надміру/помилково сплачені кошти опиняться на вашому рахунку.

На завершення коментаря звернемо увагу на ще одне важливе запитання: що робити з переплатою ЄСВ, яка утворилася до 1 жовтня? На щастя, на нього нам відповіли самі податківці. На своєму офіційному сайті вони повідомили, що автоматично переведуть такі суми на власні рахунки. При цьому заяву в такому разі подавати не потрібно.

 

Віталій Смердов

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі