Теми статей
Обрати теми

Запаси на підприємстві. 1. Визначення та класифікація запасів

Вороная Наталія, Білова Наталя, Нестеренко Максим
Запаси — найпоширеніший вид активів. Від сировини, що використовується у виробництві, до канцтоварів — все це запаси. З упевненістю можна стверджувати, що немає жодного підприємства, на балансі якого вони відсутні. А отже, всім суб’єктам господарювання доводиться відображати в обліку операції з придбання, використання й вибуття запасів. Тому ми пропонуємо вам згадати, як це правильно робити. І почнемо з критеріїв визнання цих об’єктів обліку.

У бухобліку критерії визнання запасів активами стандартні: (1) існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та (2) їх вартість може бути достовірно визначено (п. 5 П(С)БО 9).

Запаси належать до оборотних активів

Інакше кажучи, запаси призначені для реалізації або споживання протягом одного операційного циклу. Це відрізняє запаси від необоротних активів, що беруть участь у декількох операційних циклах. Простіше кажучи, запаси в загальному випадку передбачається використовувати протягом 12 місяців з дати балансу.

Про те, які оборотні активи є запасами, ви можете дізнатися зі схеми, наведеної на рис. 1.1.

 

img 1

Рис. 1.1. Класифікація запасів за їх призначенням

 

Як можна переконатися, поняття «запаси» є досить значним за обсягом та включає різнорідні за своєю сутністю об’єкти. А тому приділимо трохи уваги класифікації запасів.

Норми п. 6 П(С)БО 9 пропонують класифікувати запаси для цілей бухгалтерського обліку залежно від способу їх отримання та напрямку використання. Так, до запасів включають:

— сировину, основні та допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, розподілу, передачі, обслуговування виробництва та адміністративних потреб;

— незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою та складанням деталей, вузлів, виробів та незавершених технологічних процесів;

— готову продукцію, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу та відповідає технічним і якісним характеристикам, передбаченим договором або нормативно-правовим актом;

— товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу;

— малоцінні та швидкозношувані предмети (далі — МШП), що використовуються не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року;

— поточні біологічні активи, а також сільськогосподарську продукцію та продукцію лісового господарства після її первісного визнання.

Докладнішу класифікацію запасів (уже з описом конкретних об’єктів) ми знаходимо в Інструкції № 291. Для зручності наведемо її, а також перелік рахунків (субрахунків), на яких обліковуються запаси, у табл. 1.1 на с. 6.

Таблиця 1.1. Класифікація запасів на рахунках (субрахунках) бухгалтерського обліку

Субрахунок бухгалтерського обліку

Зміст субрахунку

1

2

Виробничі запаси (рахунок 20)*

* Рахунок призначено для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини та матеріалів (у тому числі сировини й матеріалів, що перебувають у дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запчастин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва.

201 «Сировина й матеріали»

Відображають наявність і рух сировини та основних матеріалів, що входять до складу виготовлюваної продукції або є необхідними компонентами при її виробництві. Тут також відображають допоміжні матеріали, що використовуються при виробництві продукції або для господарських потреб, технічних цілей та сприяння у виробничому процесі

202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби»

Відображають наявність і рух купівельних напівфабрикатів, готових комплектуючих виробів, що придбані для комплектування продукції, яка випускається, і потребують додаткових витрат праці для їх обробки або складання. Вироби, придбані для комплектації готової продукції, вартість яких не включається до собівартості продукції підприємства, відображають на рахунку 28 «Товари»

203 «Паливо»

Обліковують наявність і рух палива (нафтопродуктів, твердого палива, мастильних матеріалів), що придбавається або заготовлюється для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, а також для виробництва енергії та опалення будівель. Тут також обліковують оплачені талони на нафтопродукти і газ

204 «Тара й тарні матеріали»

Відображають наявність і рух усіх видів тари (окрім тари, що використовується як господарський інвентар), а також матеріалів і деталей, які використовуються для виготовлення тари та її ремонту (деталі для складання ящиків, бочкова клепка тощо)

205 «Будівельні матеріали»

На цьому субрахунку підприємства-забудовники відображають рух будматеріалів, конструкцій та деталей, обладнання і комплектуючих виробів, що підлягають монтажу, та інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних деталей та конструкцій

206 «Матеріали, передані в переробку»

Обліковують матеріали, які передані в переробку на сторону та які в подальшому включаються до складу собівартості отриманих із них виробів. Аналітичний облік матеріалів, переданих у переробку, ведеться в розрізі, що забезпечує інформацію про підприємства-переробники та контроль над операціями з переробки та відповідними витратами

207 «Запасні частини»

Ведуть облік придбаних або виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, що використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту, а також автомобільних шин у запасі та обороті. Аналітичний облік запасних частин ведуть за місцями зберігання та однорідними групами (механічна група, електрична група тощо)

208 «Матеріали сільськогосподарського призначення»

Обліковують мінеральні добрива, отрутохімікати для боротьби зі шкідниками та хворобами сільгоспкультур, біопрепарати, медикаменти, хімікати, що використовуються для боротьби з хворобами сільськогосподарських тварин. Тут також відображають саджанці, насіння та корми (купівельні та власного вирощування), які використовуються для садіння, сіяння та відгодівлі тварин безпосередньо в господарстві

209 «Інші матеріали»

Обліковують бланки суворого обліку (за вартістю придбання), відходи виробництва (обрубки, обрізки, тирсу тощо), непоправний брак, матеріальні цінності, отримані від ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані як матеріали, паливо або запасні частини на цьому підприємстві (металобрухт, брухт), зношені шини тощо

Поточні біологічні активи (рахунок 21)*

* Рахунок призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух поточних біологічних активів (1) тваринництва, зокрема тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада та реалізованої без узяття на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації, і (2) рослинництва, що оцінюються за справедливою вартістю, зокрема зернові, технічні, овочеві і інші культури і тому подібне.

211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю»

Ведуть облік наявності та руху поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведуть за видами (культурами) поточних біологічних активів рослинництва (посіви зернових, технічних, овочевих тощо)

212 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю»

Ведуть облік наявності та руху поточних біологічних активів тваринництва, оцінених за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведуть за видами (групами) поточних активів тваринництва (молодняк тварин на вирощуванні, тварини на відгодівлі, птиця, звірі, кролі, сім’ї бджіл, доросла худоба, вибракувана з основного стада, тощо)

213 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю»

Ведуть облік наявності та руху поточних біологічних активів тваринництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснюється згідно з П(С)БО 9. Аналітичний облік ведуть за видами (групами) поточних біологічних активів тваринництва

Малоцінні та швидкозношувані предмети (рахунок 22)

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

Рахунок призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух МШП, що належать підприємству і перебувають у складі запасів. При цьому до МШП належать предмети, що використовуються не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він перевищує один рік, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спецодяг тощо. Аналітичний облік МШП ведуть за видами предметів за однорідними групами, установленими виходячи з потреб підприємства

Виробництво (рахунок 23)

23 «Виробництво»

Рахунок призначено для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг). Тут відображають прямі виробничі та розподілені загальновиробничі витрати, а також втрати від браку продукції (робіт, послуг) внаслідок технологічних причин. Аналітичний облік ведуть за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами виготовлюваної продукції

Брак у виробництві (рахунок 24)

24 «Брак у виробництві»

Рахунок призначено для обліку продукції, напівфабрикатів, деталей, вузлів та робіт, що не відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або можуть використовуватися тільки після додаткових витрат на виправлення. Аналітичний облік ведуть за видами виробництва

Напівфабрикати (рахунок 25)

25 «Напівфабрикати»

Рахунок призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух напівфабрикатів власного виробництва. Облік напівфабрикатів власного виробництва на окремому рахунку ведуть підприємства, на яких напівфабрикати, окрім використання у виробництві, реалізуються на сторону як готова продукція. При цьому до напівфабрикатів відносять продукцію, що не пройшла всіх установлених технологічним процесом стадій виробництва та потребує доопрацювання або укомплектування (чавун передільний у чорній металургії, сира гума та клей у гумовій промисловості, сірчана кислота на азотно-туковому комбінаті, солод у пивоварній промисловості тощо). Аналітичний облік ведуть за видами напівфабрикатів, визначених виходячи з потреб підприємства

Готова продукція (рахунок 26)

26 «Готова продукція»

Рахунок призначено для узагальнення інформації про наявність і рух готової продукції підприємства. При цьому до готової продукції відносять продукцію, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування відповідно до умов договорів із замовниками та відповідає технічним умовам і стандартам. Аналітичний облік ведуть за видами готової продукції

Продукція сільськогосподарського виробництва (рахунок 27)

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

Рахунок призначено для обліку сільськогосподарської продукції, яку отримано від власних рослинницьких, тваринницьких і промислових підрозділів підприємства та призначена для продажу на сторону і для іншого невиробничого споживання (видачі та продажу працівникам, передачі до їдалень, дитячих садків тощо). Тут також обліковують:  — продукцію, призначену для споживання у тваринницьких підрозділах як корми або для виробництва кормів у кормоцехах;  — продукцію, вирощену для годування худоби (зелену масу, корми, плоди тощо);  — побічну продукцію та відходи, отримані при доведенні товарної продукції та насіння до належних кондицій;  — насіння і садильний матеріал, включаючи саджанці, призначені для закладення і ремонту власних насаджень тощо. Аналітичний облік ведуть за видами продукції сільськогосподарського виробництва

Товари (рахунок 28)*

* На цьому рахунку ведуть облік руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу. Його використовують переважно збутові, торговельні та заготівельні підприємства й організації, а також підприємства громадського харчування. На промислових та інших виробничих підприємствах рахунок 28 «Товари» застосовують для обліку будь-яких виробів, матеріалів, продуктів, спеціально придбаних для продажу, або коли вартість матеріальних цінностей, придбаних для комплектування на промислових підприємствах, не включається до собівартості готової продукції, що виготовляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо. Постачальницькі, збутові, торговельні підприємства та організації тут також ведуть облік купівельної тари й тари власного виробництва, окрім інвентарної тари, яка використовується для виробничих або господарських потреб та облік якої ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» або 20 «Виробничі запаси».

281 «Товари на складі»

Ведуть облік руху та наявності товарних запасів, що перебувають на оптових та розподільних базах, складах, в овочесховищах, морозильниках тощо

282 «Товари в торгівлі»

Ведуть облік руху та наявності товарів, перебувають на підприємствах роздрібної торгівлі

283 «Товари на комісії»

Ведуть облік товарів, переданих на комісію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають переходу права власності на ці товари до їх продажу. Аналітичний облік здійснюють за видами товарів та комісіонерами

284 «Тара під товарами»

Ведуть облік наявності та руху тари під товарами й порожньої тари. Торговельні підприємства можуть вести облік тари за середніми обліковими цінами, що встановлюються керівництвом підприємства за видами (групами) тари, та цінами на тару. Різницю між цінами придбання та середніми обліковими цінами на тару відносять на субрахунок 285 «Торгова націнка»

285 «Торгова націнка»

На цьому субрахунку підприємства роздрібної торгівлі при веденні обліку товарів за продажними цінами відображають торгову націнку на товари, тобто різницю між купівельною та продажною (роздрібною) вартістю товарів

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»

Ведуть облік наявності та руху необоротних активів і груп вибуття, що визнаються утримуваними для продажу відповідно до П(С)БО 27

 

Отже, ми згадали про те, що таке запаси, для чого вони призначені та як класифікуються.

Що ж, давайте перейдемо безпосередньо до операцій, у яких беруть участь запаси. Почнемо, як і годиться, з надходження запасів на підприємство.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі