Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Облік розрахунків. 3. Розрахунки за договорами комісії

Вороная Наталія, Білова Наталя, Нестеренко Максим
Податки & бухоблік Серпень, 2014/№ 67
Друк

3.1. Договір комісії на продаж

Бухгалтерський облік

 

Перелічимо основні моменти бухгалтерського обліку операцій у межах договору комісії на продаж в обох сторін.

Комітент:

1) не списує з балансу передані комісіонеру товари, а відображає їх на субрахунку 283 «Товари на комісії»;

2) відображає на дату відвантаження комісіонером товарів покупцеві дохід у розмірі вартості таких товарів (Кт 702);

3) відображає витрати, пов’язані зі сплатою комісійної винагороди комісіонеру, у складі витрат на збут (Дт 93) на дату підписання звіту комісіонера та/або акта приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг.

Комісіонер:

1) відображає товари, отримані від комітента, на позабалансовому субрахунку 024 «Товари, прийняті на комісію»;

2) включає вартість реалізованих товарів на дату їх відвантаження покупцям до складу своїх доходів (Кт 702). Одночасно з цим зменшує дохід від реалізації товарів на суму надходжень за договором комісії, що підлягає перерахуванню на користь комітента (Дт 704);

3) відображає суму комісійної винагороди у складі доходу в момент підписання звіту та/або акта приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг (Кт 703). Одночасно з визнанням доходу фіксує собівартість посередницьких послуг (Дт 903).

 

Податковий облік

 

Податок на прибуток. При передачі товарів комітентом комісіонеру ні податкові доходи, ні податкові витрати у сторін не виникають.

Також не відображається в податковому обліку комісіонера й передача товару покупцеві. А от комітент під час передачі комісіонером товару покупцеві збільшує свої податкові доходи (п. 137.5 ПКУ) та відображає податкові витрати в розмірі собівартості реалізованих товарів (п. 138.4 ПКУ). Відбувається це на дату продажу товарів, зазначену у звіті комісіонера.

Наступний етап посередницької операції — нарахування комісійної винагороди на користь комісіонера.

Комісіонер суму винагороди, отриманої ним за договором комісії, включає до податкового доходу на підставі п.п. 135.4.1 ПКУ. А от комітент цю суму включає до своїх податкових витрат як витрати на збут (п.п. 138.10.3 ПКУ).

Здійснюють це сторони на дату складання акта приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг незалежно від дати виплати винагороди

Щоправда, податківці стосовно дати визнання податкових витрат виходячи із суми комісійної винагороди мають іншу думку. Вони вважають, що витрати комітента на сплату комісійної винагороди визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації майна комітента (див. консультацію в підкатегорії 102.16 БЗ).

Податок на додану вартість. Передача комітентом комісіонеру товарів класифікується як їх постачання (п.п. «е» п.п. 14.1.191 ПКУ) та є об’єктом обкладення ПДВ за основною ставкою 20 % (для лікарських засобів — 7 %). При цьому дати виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за комісійними операція­ми визначаються за правилом «першої події» (п. 189.4, ст. 187 ПКУ).

Оскільки першою подією в межах договору комісії на продаж зазвичай є передача товарів комісіонеру, то на дату такої передачі комітент має нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ та оформити на ім’я комісіонера податкову накладну. Якщо першою подією є отримання грошових коштів від комісіонера, комітент нараховує податкові зобов’язання та оформляє податкову накладну на ім’я комісіонера на дату отримання грошей.

Відповідно для комісіонера отримання товару від комітента, з точки зору ПДВ, є його придбанням. У зв’язку з цим комісіонер на підставі податкової накладної, виписаної комітентом, має право на збільшення податкового кредиту з ПДВ щодо отриманого товару.

При реалізації комісійного товару комісіонер нараховує податкові зобов’язання з ПДВ та виписує на ім’я покупця податкову накладну. Здійснює він це (п. 187.1 ПКУ):

— або на дату відвантаження товару покупцеві,

— або на дату отримання від покупця грошових коштів у рахунок оплати вартості товарів.

Тепер щодо комісійної винагороди. Вона в комісіонера також є об’єктом обкладення ПДВ. За першою подією (на дату складання акта прий­мання-передачі результатів наданих комісійних послуг або на дату отримання винагороди від комітента) комісіонер має нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ та виписати на ім’я комітента податкову накладну. На підставі цієї податкової накладної комітент має право відобразити в себе податковий кредит з ПДВ.

Розглянемо приклад (див. табл. 3.1).

Таблиця 3.1. Облік операцій за договором комісії на продаж

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Вихідні дані. Комітент — платник ПДВ за договором комісії на продаж передав комісіонеру — платнику ПДВ товар, балансова вартість якого становить 30000,00 грн. Згідно з договором комісіонер зобов’язується продати його за ціною не нижче 45000,00 грн. (у тому числі ПДВ 20 % 7500,00 грн.). Комісійна винагорода дорівнює 1800,00 грн. (у тому числі ПДВ 20 % 300,00 грн.). За умовами договору суму комісійної винагороди посередник утримує з виручки від реалізації товару. Витрати комісіонера, безпосередньо пов’язані з виконанням договору комісії (собівартість комісійної послуги), склали 1000,00 грн.

Облік у комітента

1

Відвантажено товар комісіонеру

283

281

30000,00

2

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ (виходячи з передбачуваної ціни продажу товарів)

643

641/ПДВ

7500,00

3

Відвантажено товар комісіонером покупцеві та відображено заборгованість комісіонера перед комітентом (на підставі звіту комісіонера)

361

702

45000,00

37500,00

4

Списано раніше відображену суму податкових зобов’язань з ПДВ

702

643

7500,00

5

Списано собівартість реалізованого товару

902

283

30000,00

30000,00

6

Отримано від комісіонера грошові кошти в оплату за товар (за вирахуванням комісійної винагороди)

311

361

43200,00

7

Відображено податковий кредит з ПДВ із вартості послуг комісіонера (за наявності податкової накладної)

641/ПДВ

644

300,00

8

Складено акт приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг

93

685

1500,00

1500,00

9

Списано відображену раніше суму податкового кредиту з ПДВ

644

685

300,00

10

Проведено залік заборгованостей

685

361

1800,00

11

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід від реалізації товару

702

791

37500,00

— собівартість реалізованого товару

791

902

30000,00

— витрати у вигляді винагороди комісіонеру

791

93

1500,00

Облік у комісіонера

1

Отримано товари від комітента

024

45000,00*

* У позабалансовому обліку комісіонер відображає прийнятий товар виходячи з його повної вартості з урахуванням ПДВ (45000,00 грн.).

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності податкової накладної)

641/ПДВ

644

7500,00

3

Відвантажено товари покупцеві

361

702

45000,00

4

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

7500,00

5

Списано вартість реалізованого товару з позабалансового обліку

024

45000,00

6

Складено звіт комісіонера, на підставі якого відображено заборгованість перед комітентом:

— на вартість реалізованого товару без ПДВ

704

685

37500,00

— на суму ПДВ

644

685

7500,00

7

Надійшла оплата за товар від покупця

311

361

45000,00

8

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ виходячи із суми комісійної винагороди*

643

641/ПДВ

300,00

* Оскільки комісійна винагорода в цьому випадку утримується із суми, що надійшла від покупця, першою подією для нарахування податкових зобов’язань з ПДВ на суму комісійної винагороди, на наш погляд, потрібно вважати отримання грошових коштів від покупця.

9

Перераховано комітенту грошові кошти за реалізований товар (за вирахуванням суми винагороди за посередницьким договором) (45000,00 грн. - 1800,00 грн.)

685

311

43200,00

10

Відображено дохід у сумі комісійної винагороди (за датою складання акта приймання-передачі результатів наданих послуг)

361/к

703

1800,00

1500,00

11

Списано відображену раніше суму податкових зобов’язань з ПДВ

703

643

300,00

12

Списано собівартість посередницької послуги

903

23

1000,00

1000,00

13

Відображено утримання комісійної винагороди

685

361/к

1800,00

14

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід у вигляді комісійної винагороди

703

791

1500,00

— собівартість посередницької послуги

791

903

1000,00

— дохід від реалізації товарів

702

791

37500,00

— вирахування з доходу

791

704

37500,00

 

3.2. Договір комісії на купівлю

Бухгалтерський облік

 

Перелічимо основні бухгалтерські нюанси операцій у межах договору комісії на купівлю в обох сторін.

Комітент:

1) відображає суми коштів, перераховані комісіонеру на закупівлю ТМЦ чи необоротних активів, по дебету субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами»;

2) зараховує отримане від комісіонера майно до складу запасів (Дт 20, 28 тощо) чи необоротних активів (Дт 15) за первісною вартістю;

3) не збільшує на суму комісійної винагороди первісну вартість запасів чи необоротних активів, які придбав за сприяння комісіонера. Цю суму він відображає у складі витрат (Дт 949 або 977) за датою затвердження звіту комісіонера або підписання акта приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг.

Комісіонер:

1) відображає майно, придбане для комітента, на позабалансовому субрахунку 025 «Матеріальні цінності довірителя»;

2) показує суму комісійної винагороди у складі доходу в момент підписання звіту та/або акта приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг (Кт 703). Одночасно з визнанням доходу фіксує собівартість посередницьких послуг (Дт 903).

 

Податковий облік

 

Податок на прибуток. Перерахування комітентом грошових коштів на рахунок комісіонера та подальше перерахування комісіонером зазначених коштів продавцеві не спричинює жодних податкових наслідків у сторін договору комісії.

Також комісіонер не відображає у складі своїх податкових доходів та витрат вартість придбаного для комітента майна (пп. 136.1.19 і 153.4.2 ПКУ)

Комітент при отриманні ТМЦ від комісіонера теж не збільшує в себе податкові витрати. Зробити це він зможе пізніше (пп. 138.4 і 138.5 ПКУ):

— щодо сировини, матеріалів та інших запасів, вартість яких включено до виробничої собівар­тості продукції (робіт, послуг), — у звітному періоді визнання доходів від реалізації готової продукції (робіт, послуг);

— щодо товарів — у звітному періоді списання їх з балансу підприємства у зв’язку з продажем (з одночасним відображенням доходів від їх реалізації);

— щодо ТМЦ, які використовуються підприємством для забезпечення господарської діяль­ності, — у періоді їх списання з балансу.

Отримані від комісіонера основні засоби чи нематеріальні активи, що підлягають використанню в господарській діяльності, комітент буде амортизувати.

Тепер про комісійну винагороду. Комісіонер суму отриманої ним винагороди за договором комісії включає до податкового доходу на підставі п.п. 135.4.1 ПКУ. А комітент саме цю суму включає до своїх податкових витрат*. Здійснюють це сторони на дату складання акта приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг незалежно від дати виплати такої винагороди.

* На наш погляд, за аналогією з бухгалтерським обліком, вартість посередницьких послуг з придбання запасів та необоротних активів не повинна потрапляти до первісної вартості таких активів.

Податок на додану вартість. Передача майна в межах договору комісії прирівнюється до постачання товарів (п.п. «е» п.п. 14.1.191 ПКУ) та є об’єктом обкладення ПДВ за основною ставкою 20 % (лікарських засобів — за ставкою 7 %). При цьому дати виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за комісійними операціями визначають за правилом «першої події» (п. 189.4, ст. 187 ПКУ).

Здебільшого першою подією за договором комісії на купівлю є перерахування комітентом грошових коштів комісіонеру. На дату надходження від комітента грошових коштів для виконання договору комісії або на дату передачі товарів (якщо ця подія відбувається першою) комісіонер відображає податкові зобов’язання з ПДВ та виписує на ім’я комітента податкову накладну.

У свою чергу, комітент на дату перерахування коштів отримує право на податковий кредит з ПДВ. Якщо перерахуванню грошей передувало отримання товарів, то податковий кредит комітент відображає на дату отримання товарів. Єдина умова — ТМЦ або необоротні активи мають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності (п. 198.3 ПКУ).

Взаємовідносини комісіонера та продавця товарів підпорядковуються загальним правилам оподаткування операцій з постачання товарів. Отже, за першою подією (на дату оплати товарів або на дату їх отримання від продавця) комісіонер за наявності належним чином оформленої податкової накладної відображає в себе податковий кредит з ПДВ.

Тепер про комісійну винагороду. Вона в комісіонера є об’єктом обкладення ПДВ. За першою подією (на дату складання акта приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг або на дату отримання винагороди від комітента) комісіонер має нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ та виписати на ім’я комітента податкову накладну. На підставі цієї податкової накладної комітент має право відобразити в себе податковий кредит з ПДВ.

Докладніше з «комісійними» питаннями ви можете ознайомитися в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, спецвипуск № 10.

Розглянемо приклад (див. табл. 3.2).

Таблиця 3.2. Облік операцій за договором комісії на купівлю

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Вихідні дані. За договором комісії на купівлю підприємству-комісіонеру доручено придбати товар певної номенклатури, загальна вартість якого не перевищує 48000,00 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 8000,00 грн.). Комісіонер виконав доручення комітента. За умовами договору сума комісійної винагороди становить 2400,00 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 400,00 грн.). Зазначену суму перераховано комісіонеру після складання акта приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг. Витрати комісіонера, безпосередньо пов’язані з виконанням договору комісії (собівартість комісійної послуги), склали 600,00 грн.

Облік у комітента

1

Перераховано комісіонерові грошові кошти для купівлі товару

371

311

48000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності податкової накладної)

641/ПДВ

644

8000,00

3

Отримано товар від комісіонера

281

631

40000,00

—*

* У податковому обліку сформовано собівартість придбаних товарів у розмірі 40000,00 грн.

4

Списано суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ

644

631

8000,00

5

Проведено залік заборгованостей

631

371

48000,00

6

Підписано акт приймання-передачі результатів наданих комісійних послуг

949

685

2000,00

2000,00

7

Відображено податковий кредит з ПДВ виходячи із суми комісійної винагороди (за наявності податкової накладної)

641/ПДВ

685

400,00

8

Перераховано винагороду комісіонеру

685

311

2400,00

9

Віднесено на фінансовий результат витрати у вигляді винагороди комісіонеру

791

949

2000,00

Облік у комісіонера

1

Отримано від комітента грошові кошти для придбання товару

311

685

48000,00

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641/ПДВ

8000,00

3

Отримано товар від постачальника

025

48000,00*

* У позабалансовому обліку комісіонера прийнятий товар відображається виходячи з його повної вартості з урахуванням ПДВ (48000,00 грн.).

4

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності податкової накладної)

641/ПДВ

644

8000,00

5

Відображено заборгованість перед постачальником за товар

685

631

48000,00

6

Перераховано постачальникові оплату за товар

631

311

48000,00

7

Передано товар комітенту

025

48000,00

8

Списано відображені раніше суми податкового кредиту і податкових зобов’язань з ПДВ

644

643

8000,00

9

Підписано акт наданих посередницьких послуг

361

703

2400,00

2000,00

10

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

703

641/ПДВ

400,00

11

Списано собівартість посередницької послуги

903

23

600,00

600,00

12

Отримано на поточний рахунок комісійну винагороду

311

361

2400,00

13

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід у вигляді комісійної винагороди

703

791

2000,00

— собівартість посередницької послуги

791

903

600,00

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць