Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Облік розрахунків. 8. Розрахунки за кредитами та депозитами

Вороная Наталія, Білова Наталя, Нестеренко Максим
Податки & бухоблік Серпень, 2014/№ 67
Друк

8.1. Розрахунки за кредитними операціями

Бухгалтерський облік

 

Залежно від строку погашення банківського кредиту (довгостроковий чи короткостроковий) заборгованість за позиковими коштами відображають на рахунку 50 «Довгострокові позики» або 60 «Короткострокові позики».

Нагадаємо: згідно з п. 4 П(С)БО 11 довгостроковими визнають зобов’язання, що не є поточними. У свою чергу, під поточними розуміють зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом 12 місяців з дати балансу.

У зв’язку з цим частину довгострокової заборгованості за позиками, яку має бути погашено протягом 12 місяців з дати балансу (або операційного циклу), переводять на рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями».

Основна сума кредиту не є доходом підприємства при його отриманні та витратами при його погашенні (п. 6 П(С)БО 15 і п.п. 9.3 П(С)БО 16).

Проценти за користування кредитом відносять згідно з п. 27 П(С)БО 16 до складу фінансових витрат, окрім тих, що включаються до собівартості кваліфікаційних активів на підставі П(С)БО 31.

Із норм п. 4 П(С)БО 31 випливає, що суб’єкти малого підприємництва, представництва іноземних суб’єктів госпдіяльності та юридичні особи, які не займаються підприємницькою діяльністю, проценти за користування кредитом завжди визнають витратами періоду. Інші підприємства проценти за кредитами визнають витратами того періоду, за який вони нараховані, крім випадків, коли вони пов’язані зі створенням кваліфікаційного активу, тобто активу, що потребує суттєвого (понад 3 місяці) часу для його створення. Докладно про облік процентів, що включаються до собівартості кваліфікаційних активів, див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 48, с. 20.

Нарахування процентів за користування банківським кредитом (як тих, що капіталізуються, так і тих, що підлягають включенню до первісної вартості кваліфікаційного активу) відображають по дебету субрахунку 951 «Відсотки за кредит» з одночасним збільшенням заборгованості за нарахованими процентами по кредиту субрахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками».

Після цього суму некапіталізованих процентів, визнаних фінансовими витратами звітного періоду, списують проводкою Дт 792 — Кт 951, а суму процентів, що підлягають капіталізації, — проводкою Дт 15, 23 — Кт 951.

 

Податковий облік

 

Фінансовий кредит, з точки зору п.п. 14.1.258 ПКУ, — це кошти, які сторона, що має на це право, надає юридичній або фізичній особі на певний строк для цільового використання та під процент.

У цілому фінансовому кредиту притаманні такі відмітні ознаки, як строковість, платність, зворотність, цільове використання. При цьому під процентами згідно з п.п. 14.1.206 ПКУ розуміється дохід, який позичальник сплачує (нараховує) на користь кредитора як плату за використання залучених засобів або майна.

Основна сума кредиту не впливає на податковий облік платника податків. Тому при отриманні її не включають до складу доходів (п.п. 136.1.20 ПКУ), а при поверненні — до складу витрат (п.п. 139.1.4 ПКУ). На це вказує і п. 153.4 ПКУ, уточнюючи, що під «основною сумою» розуміється сума наданого кредиту без урахування процентів.

А от витрати на сплату процентів класифікуються як фінансові витрати та обліковуються в категорії інших витрат (п.п. 138.10.5 ПКУ)

Виняток становлять проценти, які включають до первісної вартості кваліфікаційних активів на підставі П(С)БО 31.

Некапіталізовані проценти відображають у рядку 06.3 декларації з податку на прибуток.

Датою збільшення податкових витрат на суму таких процентів за кредитом є дата їх визнання, визначена за правилами бухгалтерського обліку (п.п. 138.5.2 ПКУ). Із цього випливає, що датою збільшення витрат на суму процентів за користування кредитом буде дата, що припадає на період їх нарахування. Підтверджує це й п. 141.1 ПКУ, де також ідеться про нараховані проценти.

Операції з видачі та повернення фінансових кредитів, а також зі сплати процентів не є об’єктом обкладення ПДВ (п.п. 196.1.5 ПКУ).

Порядок відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій з отримання та повернення кредиту розглянемо на прикладі (див. табл. 8.1).

Таблиця 8.1. Облік кредитних операцій

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Короткостроковий кредит

Вихідні дані. Підприємство 12.06.2014 р. отримало в банку кредит на закупівлю товару в розмірі 50000,00 грн. на два місяці під 21 % річних. Згідно з кредитним договором проценти за користування кредитом нараховуються щомісяця (виходячи з кількості календарних днів у місяці) та сплачуються не пізніше 3-го числа місяця, наступного за місяцем їх нарахування, а за останній місяць — одночасно з кінцевим строком погашення кредиту. Кредит погашено 12.08.2014 р.
Сума процентів становить:  — за червень — 517,81 грн.;  — за липень — 891,78 грн.;  — за серпень — 316,44 грн.

Червень 2014 року

1

Отримано на поточний рахунок підприємства короткостроковий кредит банку

311

601

50000,00

2

Нараховано проценти за користування кредитом за червень 2014 року

951

684

517,81

517,81

3

Віднесено на фінансовий результат суму нарахованих процентів за червень 2014 року

792

951

517,81

Липень 2014 року

1

Сплачено проценти за користування кредитом за червень 2014 року

684

311

517,81

2

Нараховано проценти за користування кредитом за липень 2014 року

951

684

891,78

891,78

3

Віднесено на фінансовий результат суму нарахованих процентів за липень 2014 року

792

951

891,78

Серпень 2014 року

1

Сплачено проценти за користування кредитом за липень 2014 року

684

311

891,78

2

Нараховано проценти за користування кредитом за серпень 2014 року

951

684

316,44

316,44

3

Сплачено проценти за користування кредитом за серпень 2014 року

684

311

316,44

4

Погашено короткостроковий кредит банку

601

311

50000,00

5

Віднесено на фінансовий результат суму нарахованих процентів за серпень 2014 року

792

951

316,44

Довгостроковий кредит

Вихідні дані. Підприємство отримало в банку кредит на закупівлю товару в розмірі 150000,00 грн. на два роки під 21 % річних. Згідно з кредитним договором проценти за користування кредитом нараховуються щороку в сумі 31500,00 грн.

Перший рік

1

Отримано на поточний рахунок підприємства довгостроковий кредит банку

311

501

150000,00

2

Нараховано проценти за використання кредитних коштів за перший рік

951

684

31500,00

31500,00

3

Сплачено проценти за користування кредитом за перший рік

684

311

31500,00

4

Списано на фінансовий результат нараховані проценти за кредит за перший рік

792

951

31500,00

Другий рік

1

Відображено поточні зобов’язання за довгостроковим кредитом (які підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу)

501

611

150000,00

2

Нараховано проценти за використання кредитних коштів за другий рік

951

684

31500,00

31500,00

3

Сплачено проценти за користування кредитом за другий рік

684

311

31500,00

4

Погашено довгостроковий кредит

611

311

150000,00

5

Списано на фінансовий результат нараховані проценти за кредит за другий рік

792

951

31500,00

 

8.2. Розрахунки за депозитними операціями

Бухгалтерський облік

 

У бухгалтерському обліку депозитні операції відображають залежно від строку та виду депозиту.

На думку Мінфіну (див. листи від 29.03.2006 р. № 31-34000-20-10/6452 і від 29.12.2008 р. № 31-34000-20-16/45983), кошти, розміщені на депозитних рахунках на строк менше 12 місяців з дати балансу, повинні класифікуватися як еквіваленти грошових коштів та відображатися на субрахунку 351 «Еквіваленти грошових коштів».

Однак, на наш погляд, грошові кошти, розміщені підприємством на депозитному рахунку за договором банківського рахунка (вкладу) на умовах повернення вкладу (депозиту) на першу вимогу (вклад (депозит) на вимогу), цілком можуть обліковуватися на субрахунку 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» або 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті» залежно від виду валюти.

Річ у тім, що кошти, розміщені на депозитному рахунку за договором банківського вкладу (депозиту) на вимогу, повністю відповідають визначенню поняття «грошові кошти», наведеному в НП(С)БО 1. Нагадаємо: під грошовими коштами п. 3 цього НП(С)БО розуміє готівку, кошти на рахунках у банках і депозити до запитання.
А відповідно до Інструкції № 291 рахунок 31 «Рахунки в банках» якраз і призначений для обліку наявності та руху грошових коштів, що перебувають на банківських рахунках підприємства (щоправда, із застереженням: «які можуть бути використані для поточних операцій»).

Тепер про депозити, розміщені підприємством за договором банківського вкладу (депозиту) за допомогою оформлення ощадних (депозитних) сертифікатів. Їх слід обліковувати:

— на субрахунку 352 «Інші поточні фінансові інвестиції» — якщо ощадний (депозитний) сертифікат видано на строк не більше 12 місяців з дати балансу;

— на субрахунку 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» — якщо ощадний (депозитний) сертифікат видано на строк понад 12 місяців з дати балансу.

Проценти, нараховані за умовами договору банківського рахунка (вкладу) з відкриттям депозитного рахунка, відображають у бухгалтерському обліку у складі інших операційних доходів (Дт 373 — Кт 719).

А от проценти, нараховані за вкладом, оформленим ощадним (депозитним) сертифікатом, відображають у складі фінансових доходів
(Дт 373 — Кт 732).

Проценти (як плату за користування активами підприємства іншою стороною) визнають доходом у тому звітному періоді, до якого вони відносяться, виходячи з бази їх нарахування і строку користування відповідними активами (п. 20 П(С)БО 15).

 

Податковий облік

 

Із точки зору п.п. 14.1.44 ПКУ, депозит (вклад) — це кошти, що надаються фізичними або юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією відповідно до законодавства України, або нерезиденту на строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення після закінчення встановленого договором строку.

Платіж за використання коштів, залучених у депозит, відповідає поняттю «проценти», наведеному в п.п. 14.1.206 ПКУ.

Податкове законодавство розподіляє облік основної суми депозиту та процентів за ним.

Основна сума вкладу (депозиту), під якою п.п. 153.4.2 ПКУ розуміє суму депозиту без урахування процентів, не відображається в податковому обліку вкладника. Це випливає з пп. 153.4.1 і 153.4.2 ПКУ.

Інша справа — проценти за депозитом.

Сума процентів, що виплачуються (нараховуються) банком (як плата за залучення коштів платника податків за договором банківського рахунка (вкладу)), включається до податкових доходів підприємства-вкладника як інші доходи (п.п. 135.5.1 ПКУ). Їх відображають у рядку 03.2 додатка ІД до декларації з податку на прибуток.

Датою отримання доходів від проведення депозитних операцій є дата визнання процентів, визначена відповідно до правил бухобліку (див. п. 137.8 ПКУ).

Отже, оподаткування депозитних процентів здійснюється за датою їх нарахування

У зв’язку з цим, якщо, наприклад, депозитний договір передбачає щомісячне нарахування процентів, то незалежно від того, коли вони фактично будуть отримані підприємством-вкладником, до його податкових доходів має бути включено суму процентів, нарахованих у відповідному звітному періоді.

Що стосується ПДВ, то і основна сума депозиту, і сума процентів не є об’єктом обкладення цим податком. На це вказує п.п. 196.1.5 ПКУ.

Докладніше порядок відображення в обліку підприємства депозитних операцій розглянуто в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 45, с. 17.

А тепер наведемо приклад (див. табл. 8.2).

Таблиця 8.2. Облік депозитних операцій

№ /п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Депозитний вклад за договором банківського рахунка в національній валюті з поверненням на першу вимогу

1

Розміщено кошти на депозитному рахунку в установі банку

313 (351)

311

50000,00

2

Нараховано проценти за депозитом

373

719

500,00

500,00

3

Повернено на поточний рахунок підприємства основну суму депозиту

311

313 (351)

50000,00

4

Надійшли проценти, нараховані банком за депозитом, на поточний рахунок підприємства

311

373

500,00

5

Віднесено на фінансовий результат дохід у вигляді процентів за депозитом

719

791

500,00

Депозитний вклад у національній валюті з видачею депозитного сертифіката

1

Зараховано кошти на депозитний рахунок в установі банку з поточного рахунка

352

311

70000,00

2

Нараховано проценти на депозитний вклад, оформлений ощадним (депозитним) сертифікатом

373

732

700,00

700,00

3

Повернено на поточний рахунок підприємства основну суму депозиту

311

352

70000,00

4

Надійшли проценти на поточний рахунок підприємства

311

373

700,00

5

Віднесено на фінансовий результат дохід у вигляді процентів за депозитом

732

792

700,00

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць