Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Облік розрахунків. 9. Розрахунки за податками та зборами

Вороная Наталія, Білова Наталя, Нестеренко Максим
Податки & бухоблік Серпень, 2014/№ 67
Друк

Облік розрахунків за податками та зборами здійснюють на рахунку 64 «Розрахунки за податками та платежами», що має такі субрахунки:

641 «Розрахунки за податками»;

642 «Розрахунки за обов’язковими платежами»;

643 «Податкові зобов’язання»;

644 «Податковий кредит».

Аналітичний облік до субрахунків 641 і 642 здійснюють за видами податків, зборів та обов’язкових платежів

Субрахунки 643 та 644 використовують для того, щоб суми податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ були враховані в майбутніх звітних періодах.

У податковому обліку суму нарахованих податків та зборів, установлених ПКУ (за винятком тих, які не включено до переліку податків та зборів, установленого ст. 9 ПКУ), платник податків включає до податкових витрат відповідно до п.п. «в» п.п. 138.10.4 ПКУ.

Датою здійснення витрат, нарахованих платником податку у вигляді сум податків та зборів, вважається останній день звітного податкового періоду, за який здійснюється нарахування податкового зобов’язання з податку та збору (п.п. 138.5.1 ПКУ).

Не включають до складу витрат суми податку на прибуток, а також податків, установлених п. 153.3 і ст. 160 ПКУ (авансовий внесок на дивіденди та податок на доходи нерезидента). Також не потраплять до витрат ПДВ і податок на доходи фізичних осіб (п.п. 139.1.6 ПКУ).

Однак в окремих випадках ПДВ, сплачений у зв’язку з придбанням товарів, робіт, послуг, може включатися до складу податкових витрат. Так відбувається, якщо підприємство не є платником цього податку або якщо воно придбаває товари, роботи, послуги, які використовуватиме в межах госпдіяльності, але в неоподатковуваних операціях.

Зупинимося на особливостях обліку деяких платежів до бюджету.

Податок на прибуток. Нарахування податку на прибуток, розрахованого за правилами податкового обліку та відображеного в декларації з податку на прибуток (так званого поточного податку на прибуток), відображають по кредиту субрахунку 641 і дебету:

— рахунка 98 «Податок на прибуток», на якому ведуть облік витрат з податку на прибуток. Загальна сума витрат з податку на прибуток складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстрочених податкових зобов’язань (далі — ВПЗ) та відстрочених податкових активів (далі — ВПА) і визначається відповідно до П(С)БО 17;

— рахунка 17 «Відстрочені податкові активи» або 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» залежно від зміни ВПА та ВПЗ протягом року*. Ці рахунки не застосовуються суб’єктами малого підприємництва та представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності, які складають звітність відповідно до П(С)БО 25 та не визначають ВПА (ВПЗ);

— субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» при відображенні податку на прибуток, що виникає у зв’язку з безоплатним отриманням необоротних активів.

* Докладніше про розрахунок ВПА та ВПЗ див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, спецвипуск № 12, с. 39.

Зауважимо, що підприємства-«річники» визнавати зобов’язання в сумі поточного податку на прибуток можуть тільки за підсумками звітного року. Тому в проміжних Звітах про фінансові результати таких підприємств рядок, призначений для відображення витрат з податку на прибуток (рядок 2300 форм № 2 і № 2-м), залишатиметься незаповненим. І тільки за підсумками року ці підприємства визнають зобов’язання з податку на прибуток та відобразять їх записом: Дт 98, 17, 54, 424 — Кт 641. Саме тоді витрати з податку на прибуток будуть наведені у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).

До речі, зауважимо, що в такому ж ключі висловився Мінфін у листі від 24.01.2013 р. № 31-08410-06-52297 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 21, с. 46). У ньому це відомство наполягає на нарахуванні зобов’язань з податку на прибуток наприкінці року записом: Дт 98 — Кт 64.

Плата за торгові патенти. Якщо звернутися до положень Інструкції № 291, то можна побачити, що облік плати за торговий патент має здійснюватися на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів». Цей рахунок, нагадаємо, призначений для ведення обліку здійснених у звітному періоді витрат, що підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (див. с. 80).

У податковому законодавстві сума грошових коштів, що сплачується за придбання та використання торгового патенту, розглядається як збір за здійснення деяких видів підприємницької діяльності (п.п. 14.1.68 ПКУ). Це, у свою чергу, передбачає відображення таких сум на окремому субрахунку рахунка 64.

Додатково п. 152.2 ПКУ приписує вести окремий податковий облік у розрізі кожного з видів діяльності, що патентується. Таке облікове відокремлення необхідне для того, щоб відповідні суми податку на прибуток у розрізі кожного виду діяльності, що патентується, можна було зменшити на вартість придбаних торгових патентів на право здійснення кожного конкретного виду діяльності.

Саме тому найлогічніше, на наш погляд, для обліку збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності використовувати спеціально відкритий для цієї мети аналітичний рахунок до субрахунку 642, назвавши його, наприклад, «Торгові патенти».

Наведемо приклади відображення в обліку деяких податків та зборів (див. табл. 9.1).

Таблиця 9.1. Облік податків та зборів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Податок на прибуток

1

Відображено нарахування поточного податку на прибуток за рахунок збільшення ВПА

17

641/ПНП

5000,00

2

Відображено нарахування поточного податку на прибуток за рахунок зменшення ВПЗ

54

641/ПНП

3000,00

3

Відображено витрати з податку на прибуток

98

641/ПНП

20000,00

4

Нараховано поточний податок на прибуток зі справедливої вартості безоплатно отриманого об’єкта необоротних активів

424

641/ПНП

8640,00

5

Перераховано авансовий внесок при виплаті дивідендів

641/«Авансовий внесок з дивідендів»

311

4000,00

6

Проведено зменшення зобов’язань з податку на прибуток на суму авансового внеску при виплаті дивідендів

641/ПНП

641/«Авансовий внесок з дивідендів»

4000,00

7

Перераховано податок на прибуток

641/ПНП

311

32640,00

Податок на додану вартість

Податкові зобов’язання

1

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ, якщо першою подією є:

— відвантаження готової продукції, товарів (надання послуг)

701, 702, 703

641/ПДВ

2000,00

— отримання передоплати

643*

641/ПДВ

2000,00

* Після відвантаження продукції, товарів, надання послуг відображені податкові зобов’язання списують проводкою: Дт 701, 702, 703 — Кт 643.

Податковий кредит

1

Відображено податковий кредит з ПДВ, якщо першою подією є:

— отримання товарів/послуг

641/ПДВ

631

1000,00

— перерахування передоплати

641/ПДВ

644*

1000,00

* Після отримання товарів/послуг відображений раніше податковий кредит списується проводкою Дт 644 — Кт 631.

Плата за торгові патенти

1

Сплачено збір за здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за перший та останній місяці строку дії торгового патенту)

39

311

487,20

2

Відображено щомісячне нарахування збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності

93

642/«Торгові патенти»

243,60

3

Списано витрати майбутніх періодів у розмірі вартості торгового патенту за звітний місяць

642/«Торгові патенти»

39

243,60

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

1

Сплачено транспортний збір перед реєстрацією транспортного засобу в органах ДАІ

377

311

898,59

2

Включено суму транспортного збору до первісної вартості отриманого транспортного засобу

152

377

898,59

Плата за землю

1

Відображено річну суму плати за землю

39

641/ПЗ

1200,00

2

Нараховано суму плати за землю за місяць (1200,00 грн. : 12 міс.)

91, 92, 93, 94

39

100,00

1200,00*

* Підприємства-«річники» плату за землю відображають у декларації з податку на прибуток за підсумками року (повністю — у річному розмірі). Платники, які звітують з податку на прибуток щокварталу, можуть віднести на витрати звітного кварталу ту частину плати за землю, що припадає на цей звітний квартал, тобто в нашому випадку — у розмірі 300,00 грн. (1200,00 грн. : 4).

3

Перераховано суму плати за землю за місяць до бюджету

641/ПЗ

311

100,00

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

1

Реалізовано алкогольну продукцію покупцям

361

702

72000,00

60000,00

50000,00

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

12000,00

3

Нараховано хмелезбір (72000,00 грн. х 1,5 % : 100 %)

702

642/«Хмелезбір»

1080,00

1080,00

4

Перераховано хмелезбір до бюджету

642/
«Хмелезбір»

311

1080,00

Податок на доходи нерезидента

1

Нараховано податок на доходи нерезидента (окрім виплат за виробництво або розповсюдження реклами)

671, 684, 685

641/«Податок на доходи нерезидента»

6000,00

2

Нараховано податок на виплати нерезиденту за виробництво або розповсюдження реклами

92, 93

641/«Податок на доходи нерезидента»

2000,00

3

Перераховано податок на доходи нерезидента до бюджету (при виплаті доходу нерезиденту)

641/«Податок на доходи нерезидента»

311

8000,00

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць