Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Облік розрахунків. 11. Розрахунки із засновниками

Вороная Наталія, Білова Наталя, Нестеренко Максим
Податки & бухоблік Серпень, 2014/№ 67
Друк

11.1. Формування статутного капіталу

У найзагальнішому вигляді перелік можливих внесків до статутного капіталу госптовариства може бути таким (ч. 2 ст. 115 ЦКУ, ч. 1 ст. 86 ГКУ):

— грошові кошти — як у національній, так і в іноземній валюті;

— цінні папери (акції, облігації, ощадні та інвестиційні сертифікати тощо);

— рухоме та нерухоме майно;

— майнові права (права користування майном, у тому числі земельними ділянками, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності).

Водночас нормами чинного законодавства встановлені обмеження щодо передачі до статутного капіталу, наприклад, бюджетних коштів, коштів, отриманих у кредит і під заставу, векселів.

 

Бухгалтерський облік

 

Для обліку та узагальнення інформації про стан і рух статутного капіталу підприємства передбачено субрахунок 401 «Статутний капітал». По кредиту цього субрахунку відображають збільшення статутного капіталу, а по дебету — його зменшення (вилучення).

Аналітичний облік статутного капіталу ведуть за видами капіталу щодо кожного засновника, учасника, акціонера тощо залежно від особливостей формування та розміру капіталу кожного конкретного підприємства.

Для обліку внесків, що надходять для формування статутного капіталу акціонерних товариств після його оголошення і до реєстрації відповідних змін до установчих документів, використовують субрахунок 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу». Після реєстрації статутного капіталу в установленому порядку сальдо цього субрахунку списують проводкою Дт 404 — Кт 401. Якщо підприємству відмовлено в реєстрації статутного капіталу, по дебету субрахунку 404 відображають операції з повернення активів, що надходили як внески.

Заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу показують на рахунку 46 «Неоплачений капітал». Виникнення заборгованості відображається по дебету, а погашення — по кредиту зазначеного рахунка.

 

Податковий облік

 

Унесення грошових коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою, при їх розміщенні є прямою інвестицією (п.п. 14.1.81 ПКУ).

А згідно з правилом п.п. 136.1.3 ПКУ суми грошових коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, не включаються в доходи.

При цьому якщо внесок до статутного капіталу здійснюється основними засобами чи нематеріальними активами, то така операція для інвестора (засновника) є продажем, а для емітента — придбанням (п.п. 146.17.1 ПКУ). Тому в податково-прибутковому обліку інвестор відображає такий внесок у порядку, установленому для продажу, а емітент — для придбання. Докладніше див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 59.

Вважаємо, що і внесення ТМЦ до статутного капіталу теж має розглядатися сторонами як продаж таких ТМЦ (див. с. 22 і 47).

Із «продажної» причини операцію з унесення майна до статутного капіталу супроводжують також відповідні податкові наслідки з ПДВ.

Тепер щодо отримання інвестором корпоративних прав.

На момент здійснення внеску до статутного капіталу інвестор не відображає витрати на придбання корпоративних прав. Ці витрати будуть ураховані тільки в періоді продажу (погашення) таких корпоративних прав при розрахунку фінансового результату від такої операції*.

* Докладно про облік корпоративних прав у інвестора див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 51, с. 27.

Отримання інвестором корпоративних прав не відображається і в його ПДВ-обліку. Підстава — п.п. 196.1.1 ПКУ, відповідно до якого операції з випуску (емісії), розміщення та продажу за грошові кошти цінних паперів, а також корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, не є об’єктом обкладення ПДВ.

А тепер перейдемо до прикладу. Про те, як обліковувати внески до статутного капіталу необоротними активами, ми писали в першій частині довідника типових операцій (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 59). Про внески до статутного капіталу ТМЦ ви можете прочитати на с. 22 (для емітента корпоративних прав) та 47 (для інвестора). А тут проілюструємо, як обліковують грошові внески (див. табл. 11.1).

Таблиця 11.1. Облік формування статутного капіталу

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

Вихідні дані. Згідно з установчими документами розмір статутного капіталу товариства становить 250000,00 грн. Установчими документами визначено частку учасників у статутному капіталі товариства:  — фізичної особи — 125000,00 грн.;  — юридичної особи — 125000,00 грн. Внески до статутного капіталу здійснюються грошовими коштами в готівковій та безготівковій формах.

Облік у емітента

1

Відображено статутний капітал підприємства в сумі, погодженій учасниками

46

401

250000,00

2

Відображено внесок безготівковими грошовими коштами до статутного капіталу підприємства засновником— юридичною особою

311

46

125000,00

3

Оприбутковано в касі підприємства готівкові грошові кошти, внесені до статутного капіталу товариства засновником — фізичною особою

301

46

125000,00

Облік у підприємства-інвестора

1

Відображено придбання фінансової інвестиції у вигляді частки у статутному капіталі

143

685

125000,00

2

Унесено грошові кошти до статутного капіталу

685

311

125000,00

 

11.2. Збільшення статутного капіталу

Джерелами збільшення статутного капіталу ТОВ можуть бути:

— додаткові внески учасників;

— реінвестиція дивідендів.

Статутний фонд АТ може бути збільшено за рахунок:

— додаткових внесків акціонерів;

— додаткового капіталу або його частини;

— прибутку або його частини.

Порядок обліку збільшення статутного капіталу здебільшого аналогічний порядку його формування.

Так, на операції зі збільшення статутного капіталу (додаткову емісію корпоративних прав та цінних паперів) емітентом не поширюються вимоги щодо ведення окремого «ціннопаперового» обліку, що висуваються п. 153.8 ПКУ.

Окрім цього, операції з випуску (емісії), розміщення в будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, не є об’єктом обкладення ПДВ (п.п. 196.1.1 ПКУ).

Додамо також, що емітент, збільшуючи статутний капітал, несе супутні витрати: на оплату послуг реєстратора або депозитарію, аудиторських послуг, опублікування інформації про збільшення статутного капіталу тощо.

Такі витрати, імовірно, повинні зменшувати оподатковуваний прибуток емітента як витрати, пов’язані з веденням господарської діяльності. Ці витрати згідно з п. 138.5 ПКУ визнають витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, відповідно до бухоблікових правил. При цьому відповідні суми «вхідного» ПДВ щодо таких витрат емітент має право віднести до податкового кредиту.

Розглянемо приклади (див. табл. 11.2).

Таблиця 11.2. Облік збільшення статутного капіталу

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок додаткових внесків

1

Зареєстровано зміни до статуту ТОВ у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу

46

401

50000,00

2

Погашено заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу ТОВ грошовими коштами

301, 311

46

50000,00

Збільшення статутного капіталу АТ за рахунок додаткових внесків

Вихідні дані. АТ додатково випустило 2000 акцій номінальною вартістю 10,00 грн. кожна та розмістило їх за ціною 15,00 грн. за одиницю.

1

Зареєстровано зміни до статуту АТ у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу

46

401

20000,00

2

Отримано на поточний рахунок підприємства грошові кошти від розміщення акцій (у розмірі номінальної вартості)

311

46

20000,00

3

Відображено емісійний дохід від розміщення акцій

311

421

10000,00

—*

* Сума отриманого платником податку емісійного доходу не включається до складу доходів (п.п. 136.1.10 ПКУ).

Збільшення статутного капіталу ТОВ шляхом реінвестиції дивідендів без зміни часток учасників

1

Відображено заборгованість перед учасниками щодо виплати дивідендів (нараховано дивіденди)

443

671

50000,00

2

Зареєстровано зміни до статуту ТОВ у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу

46

401

50000,00

3

Спрямовано дивіденди на збільшення статутного капіталу

671

46

50000,00

4

Списано суму використаного прибутку

441

443

50000,00

 

11.3. Зменшення статутного капіталу

Бухгалтерський облік

 

Вказівки стосовно того, як відобразити в обліку зменшення статутного капіталу, можна знайти у П(С)БО 13. Так, п. 8 цього стандарту прості акції, частки та інші види власного капіталу відносить до інструментів власного капіталу (далі — ІВК). При цьому:

витрати на випуск або придбання ІВК відоб­ражаються зменшенням додаткового вкладеного капіталу, а за його відсутності — зменшенням нерозподіленого прибутку (збільшенням непокритого збитку). Причому до таких витрат відносяться тільки витрати на оплату послуг сторонніх організацій за операціями, результатом яких є збільшення чи зменшення величини власного капіталу підприємства (п. 25 П(С)БО 13);

прибуток (збиток) від анулювання ІВК емітент відображає збільшенням (зменшенням) додаткового вкладеного капіталу. Сума перевищення збитку від анулювання ІВК над величиною додаткового вкладеного капіталу відображається зменшенням нерозподіленого прибутку (збільшенням непокритого збитку) (п. 28 П(С)БО 13).

 

Податковий облік

 

Про наслідки податкового обліку в особи, яка здійснює зменшення розміру статутного капіталу (емітента корпоративних прав), ПКУ умовчує. Податківці в консультації з підкатегорії 102.19 БЗ роз’яснюють: оскільки при зменшенні зареєстрованого статутного капіталу дохід у бухгалтерському розумінні цього терміна в емітента не виникає, то немає його і в податковому обліку.

Операції, що здійснюються платником податку — емітентом з розміщення та подальшого продажу акцій або корпоративних прав та їх зворотного викупу або погашення таким платником, ПКУ не розглядає в загальному контексті оподаткування. Відповідно жодних податково-прибуткових наслідків тут не виникає.

Проте якщо під час зменшення статутного капіталу учасникам (акціонерам) передається майно, таку передачу слід відображати в податковому обліку за правилами, установленими для продажу відповідних об’єктів, тобто як продаж основних засобів, ТМЦ тощо. Наприклад, операція з повернення засновнику в разі його виходу з госптовариства внеску у вигляді основних засобів є операцією їх зворотного продажу. При її відображенні в податковому обліку емітент має керуватися п. 146.13 ПКУ.

Хоча зауважимо: повернення емітентом раніше отриманих до статутного капіталу ТМЦ податківці не схильні розглядати як операцію з продажу, тому чинять опір відображенню за нею доходів/витрат (див. консультацію в підкатегорії 102.19 БЗ).

Тепер про ПДВ. Операції з випуску (емісії) цінних паперів та їх продажу (погашення, викупу) за грошові кошти не є об’єктом обкладення цим податком (п.п. 196.1.1 ПКУ).

Отже, при погашенні корпоративних прав підприємство ПДВ не нараховує

Якщо ж ідеться про передачу учасникам (акціонерам) майна — необоротних активів або запасів, то ПДВ-зобов’язання виникають у підприємства в загальному порядку, як і в разі продажу таких активів.

Додамо, що супутні витрати (наприклад, на оплату послуг держреєстратора, опублікування інформації про скликання загальних зборів акціонерів, розміщення оголошення про зменшення статутного капіталу в ЗМІ тощо) підприємство, на наш погляд, має право віднести на зменшення об’єкта оподаткування. Суми «вхідного» ПДВ щодо таких витрат уключаються до складу податкового кредиту за загальними правилами за наявності належним чином оформленої податкової накладної.

Утім, не виключено, що податківці в окремих випадках заперечуватимуть проти відображення супутніх витрат у податково-прибутковому обліку. Адже, як зазначалося раніше, у бухгалтерському обліку витрати на випуск або придбання ІВК показують зменшенням власного капіталу, тобто без використання «витратних» рахунків класу 9. А відсутність витрат у бухобліку може стати перешкодою для їх відображення в обліку податковому.

Докладніше з обліково-статутними питаннями ви можете ознайомитися в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 96.

Порядок обліку зменшення статутного капіталу розглянемо на прикладах (див. табл. 11.3).

Таблиця 11.3. Облік зменшення статутного капіталу

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Зменшення статутного капіталу на суму недовкладених внесків

1

Сформовано статутний капітал

46

401

120000,00

2

Унесено частково внески до статутного капіталу

311

46

100000,00

3

Відображено витрати, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

977*

685, 642

5000,00

5000,00

* У цьому випадку вважаємо за можливе застосувати субрахунок 977 «Інші витрати діяльності», оскільки зменшення статутного капіталу відбувається способом, відмінним від придбання ІВК.

4

Оплачено послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

685, 642

311

5000,00

5

Зменшено статутний капітал на суму недовнесених учасниками внесків після реєстрації змін в установчих документах і набуття чинності рішенням про зменшення статутного капіталу

401

46

20000,00

Зменшення статутного капіталу у зв’язку з виходом учасника

1

Відображено витрати, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

422 (443)

685, 642

5000,00

5000,00

2

Оплачено послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

685, 642

311

5000,00

3

Відображено заборгованість перед учасником:

— у сумі внеску учасника до статутного капіталу

452

672

40000,00

— у сумі, що перевищує внесок учасника до статутного капіталу

443

672

30000,00

4

Зменшено статутний капітал у зв’язку з виходом учасника

401

452

40000,00

5

Здійснено розрахунок з учасником*

672

301, 311

70000,00

* Виплата учаснику, що вибуває, не може вважатися дивідендами, тому нараховувати і сплачувати «дивідендний» авансовий внесок, передбачений п. 153.3 ПКУ, у цьому випадку не потрібно. Якщо з ТОВ виходить учасник — фізична особа, то ПДФО з виплачуваної йому суми не утримують, але відображають таку виплату у формі № 1ДФ з ознакою доходу «112» (див. консультацію податківців у підкатегорії 103.25 БЗ). При цьому такому учасникові потрібно мати на увазі: облік фінансового результату операції з виходу із ТОВ він повинен вести самостійно в порядку, установленому п. 170.2 ПКУ.

Зменшення статутного капіталу з метою покриття збитків

1

Відображено витрати, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

977

685, 642

5000,00

5000,00

2

Оплачено послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

685, 642

311

5000,00

3

Зменшено статутний капітал з метою покриття збитків товариства

401

442

70000,00

Зменшення статутного капіталу у зв’язку з викупом та анулюванням частини акцій (частки)

1

Викуплено частину акцій (частку учасника) за 70000,00 грн.

451 (452)*

672

70000,00

672

301, 311

* Маємо на увазі, що субрахунок 451 «Вилучені акції» використовують АТ, а субрахунок 452 «Вилучені вклади та паї» — ТОВ.

2

Відображено витрати, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

421, 422
(443)*

685, 642

5000,00

5000,00

* Маємо на увазі, що субрахунок 421 «Емісійний дохід» використовують АТ, а субрахунок 422 «Інший вкладений капітал» — ТОВ.

3

Оплачено послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

685, 642

311

5000,00

4

Зменшено статутний капітал у зв’язку з анулюванням викуплених акцій (частки) на номінальну вартість акцій (частки) — 40000,00 грн.

401

451 (452)

40000,00

5

Відображено перевищення викупної вартості акцій (частки) над номінальною вартістю (збиток від викупу)

421, 422 (443)*

451 (452)*

30000,00

* При викупі акцій (частки) за ціною нижче за номінал перевищення номінальної вартості акцій (частки) над викупною вартістю (прибуток від викупу) відображають в обліку зворотним записом: Дт 451 (452) — Кт 421 (422).

Зменшення статутного капіталу у зв’язку з частковим поверненням внесків усім акціонерам (учасникам) товаром

1

Відображено витрати, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

421, 422 (443)

685, 642

5000,00

5000,00

2

Оплачено послуги, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

685, 642

311

5000,00

3

Зменшено статутний капітал

401

672

60000,00

4

Передано акціонерам (учасникам) товари як повернення частини внесків

672*

702

60000,00

50000,00**

* Повернення частини внесків не вважається виплатою дивідендів, а тому нараховувати і сплачувати «дивідендний» авансовий внесок, передбачений п. 153.3 ПКУ, у цьому випадку не потрібно.
** На наш погляд, повернення внеску шляхом передачі ТМЦ є їх продажем. Тому підприємство показує доходи від реалізації, податкові зобов’язання з ПДВ та витрати в розмірі собівартості реалізованих ТМЦ.

5

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

10000,00

6

Списано собівартість переданих товарів

902

281

40000,00

40000,00

 

11.4. Виплата дивідендів

Бухгалтерський облік

 

Для обліку сум дивідендів, що підлягають виплаті учасникам (засновникам), у бухгалтерському обліку застосовують субрахунок 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами». По кредиту цього субрахунку відображають дивіденди, нараховані власникам простих та привілейованих акцій (часток у статутному капіталі), а по дебету — їх виплату. Також по дебету субрахунку 671 показують суми податків, що підлягають сплаті за рахунок дивідендів (ПДФО, податку на доходи нерезидентів).

Як правило, нарахування дивідендів здійснюється за рахунок прибутку. У цьому випадку їх суму відображають проводкою Дт 443 — Кт 671. Сальдо по субрахунку 443 наприкінці року закривається в кореспонденції із субрахунком 441 (або 442).

Установчими документами можуть бути передбачені й інші джерела виплати дивідендів. Наприклад, за привілейованими акціями в разі недостатності суми нерозподіленого прибутку нарахування дивідендів може здійснюватися за рахунок резервного капіталу (Дт 43 — Кт 671).

 

Податковий облік

 

У податковому обліку визначення дивідендів дає п.п. 14.1.49 ПКУ. Це платіж юридичної особи — емітента корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що підтверджують право власності інвестора на частку/пай у майні емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухобліку.

Порядок оподаткування дивідендів застережено п. 153.3 ПКУ. Згідно з п.п. 153.3.2 цього Кодексу емітент корпоративних прав, який прий­няв рішення про виплату дивідендів, має нарахувати і сплатити авансовий внесок з податку на прибуток від суми фактично виплачуваних дивідендів, без їх зменшення на суму авансового внеску. Отже, авансовий внесок за ставкою 18 % потрібно нарахувати «на» дивіденди, а не утримати його «зсередини». Такий «дивідендний» авансовий внесок перераховують до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Нараховувати і сплачувати авансовий внесок зобов’язаний будь-який емітент-резидент, який виплачує дивіденди, незалежно від того, чи є цей емітент або одержувач платником податку на прибуток, чи користується він при цьому пільгами зі сплати цього податку або сплачує його за іншою ставкою, ніж загальновстановлена.

До кола платників «дивідендного» авансового внеску потрапляють і єдиноподатники — юридичні особи, які виплачують дивіденди (п. 292.12 ПКУ)

Платникам податку на прибуток дозволяється на суму сплаченого «дивідендного» авансового внеску зменшити нарахований податок на прибуток (п.п. 153.3.3 ПКУ). А якщо перерахований «дивідендний» внесок перевищує податок на прибуток, різницю можна перенести в рахунок майбутніх податкових зобов’язань до повного погашення. Це передбачає п.п. 153.3.4 ПКУ.

Єдиноподатникам у цьому питанні не пощастило. Їх зобов’язання перед бюджетом на суму «дивідендного» внеску не зменшуються.

Не сплачують авансовий внесок із дивідендів (абзац третій п.п. 153.3.2 ПКУ):

— страховики (які підпадають під дію п. 156.1 ПКУ — при виплаті дивідендів із прибутку від основної діяльності, пов’язаної зі страхуванням);

— платники фіксованого сільгоспподатку.

Існують ще деякі випадки (вони застережені в п.п. 153.3.5 ПКУ), коли «дивідендний» авансовий внесок нараховувати і сплачувати не потрібно. Наприклад, його не сплачують при виплаті дивідендів:

фізичним особам (п.п. «а» п.п. 153.3.5 ПКУ);

— у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, якщо при цьому не змінюються пропорції (частки) всіх акціонерів (власників) у статутному капіталі емітента (п.п. «б» п.п. 153.3.5 ПКУ).

У періоді перерахування авансового внеску від суми дивідендів його показують у рядках 20 — 22 декларації з податку на прибуток. Значення «дивідендного» рядка 20 розшифровують у додатку АВ до декларації з податку на прибуток.

Не забудьте, що дивіденди, які виплачуються фізичним особам, є об’єктом обкладення ПДФО. Функції податкового агента виконує підприємство, яке здійснює таку виплату (п.п. 170.5.1 ПКУ). У загальному випадку дивіденди підлягають обкладенню цим податком за ставкою 5 % (п. 167.2, п.п. 170.5.3 ПКУ).

Виняток становлять дивіденди за акціями чи іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, який передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів або суми, що перевищує суму виплат, розрахованих на будь-яку іншу акцію (корпоративне право). Такі дивіденди прирівнюють до заробітної плати з відповідним оподаткуванням.

Не обкладаються ПДФО дивіденди, які нараховують у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою, котра нараховує дивіденди, якщо (п.п. 165.1.18 ПКУ):

— таке нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (учасників) у статутному капіталі;

— збільшується статутний капітал емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.

Докладніше з дивідендними питаннями ви можете ознайомитися в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 25.

В обліку операції з нарахування та виплати дивідендів відображаємо таким чином (див. табл. 11.4 на с. 118):

Таблиця 11.4. Облік виплати дивідендів засновникам-резидентам

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

Вихідні дані. Підприємство виплачує дивіденди в сумі 120000,00 грн. засновникам-резидентам, у тому числі:  — засновнику — юридичній особі — у розмірі 100000,00 грн.;  — засновнику-фізичній особі — у розмірі 20000,00 грн.

1

Нараховано дивіденди:

— засновникові-юрособі

443

671/ю

100000,00

— засновникові-фізособі

443

671/ф

20000,00

2

Утримано ПДФО з дивідендів, що належать засновнику — фізичній особі (20000,00 грн. х 5 % : 100 %)

671/ф

641/
ПДФО

1000,00

3

Перераховано ПДФО до бюджету

641/ПДФО

311

1000,00

4

Сплачено «дивідендний» авансовий внесок (із дивідендів, що виплачуються юридичній особі*) (100000,00 грн. х 18 % : 100 %)

641/«Авансовий внесок з дивідендів»

311

18000,00*

* Із дивідендів, що виплачуються фізичним особам, «дивідендний» авансовий внесок не справляється (п.п. «а» п.п. 153.3.5 ПКУ).

5

Виплачено дивіденди:

— засновникові-юрособі

671/ю

311

100000,00

— засновникові-фізособі (20000,00 грн. - 1000,00 грн.)

671/ф

311

19000,00

6

Нараховано податок на прибуток

98

641/ПНП

40000,00
(умовно)

791

98

40000,00

7

Зараховано сплачений авансовий внесок у рахунок зобов’язань з податку на прибуток

641/ПНП

641/«Авансовий внесок з дивідендів»

18000,00

8

Списано суму використаного прибутку

441

443

120000,00

9

Перераховано до бюджету податок на прибуток (40000,00 грн. - 18000,00 грн.)

641/ПНП

311

22000,00

 

На цьому ми закінчуємо розгляд податкового та бухгалтерського обліку типових операцій. Вважаємо, запропонований матеріал дозволить вам зекономити час, необхідний для пошуку відповідей на багато запитань, котрі щодня виникають у вашій роботі.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі