Річна фінансова звітність. 4. Звіт про рух грошових коштів (форми № 3 і № 3-н) (ч. 1)

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Войтенко Тетяна
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2014/№ 101

У цьому Звіті наводять дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, що належать до різних видів діяльності, то ці суми у Звіті наводять окремо у складі відповідних видів діяльності.

Важливо! До Звіту про рух грошових коштів не включають (п. 9 розд. II НП(С)БО 1, ср. 025069200):

— внутрішні зміни у складі грошових кош­тів (зарахування зданої готівки з каси на поточний рахунок у банку, отримання готівки до каси з поточного рахунка, переказ коштів з одного рахунка на інший тощо);

— негрошові операції (бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій, обмін власних акцій на акції іншого підприємства тощо).

Підприємства можуть обрати спосіб складання Звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом. При цьому залежно від обраного способу Звіт подають за однією з форм, наведених у додатку 1 до НП(С)БО 1формою № 3 (за прямим методом) або формою № 3-н (за непрямим методом).

Розглянемо обидві форми. І почнемо з порядку заповнення форми № 3.

4.1. Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)»

У Звіті, складеному за прямим методом, рух грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності визначають за сумою надходжень і витрачань грошових коштів на підставі записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

Зверніть увагу! Усі суми надходження та вибуття грошових коштів у зв’язку з реалізацією або придбанням оборотних і необоротних активів відображають у формі № 3 з урахуванням ПДВ, інших податків і зборів, що входять до складу їх вартості.

Наведемо постатейний аналіз Звіту про рух грошових коштів за формою № 3 (див. табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Заповнення звіту про рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

Примітка

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Аналітичні дані до обороту по Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 36, 70

Відображають грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), платежів за оренду інвестиційної нерухомості з урахуванням непрямих податків і зборів (ПДВ, акцизного податку тощо)

Як бачимо, у цьому рядку відображають суму грошових коштів, що надійшли до каси та на банківські рахунки підприємства протягом звітного періоду від покупців і замовників за відвантажену їм продукцію (товари), виконані для них роботи (надані послуги). При цьому підприємства, основним видом діяльності яких є здавання майна в оренду, грошові кошти, отримані від оренди, також відображають у цьому рядку. Зауважте: для суми авансів, отриманих від покупців і замовників, передбачено додатковий ряд. 3015 форми № 3.

Повернення податків і зборів

3005

Оборот по Дт субрах. 311 з Кт субрах. 641, 642

Відображають отримані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми податків і зборів

у тому числі податку на додану вартість

3006

Оборот по Дт субрах. 311 з Кт субрах. 641/Розрахунки з ПДВ

Відображають отримані підприємством з бюджету суми бюджетного відшкодування з ПДВ, заявлені до повернення шляхом зарахування грошових коштів на його рахунок в установі банку (у тому числі з ряд. 3005). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Цільового фінансування

3010

Аналітичні дані до обороту по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 378, рах. 48, 64 (відповідні аналітичні рахунки обліку)

Відображають отримані для здійснення витрат на операційну діяльність підприємства надходження з бюджету і державних цільових фондів, а також кошти цільового фінансування від інших осіб

Додатковий рядок (Надходження від отримання субсидій, дотацій)

3011

Аналітичні дані до обороту по Дт субрах. 311 з Кт субрах. 377, 378, рах. 48, 64 (відповідні аналітичні рахунки обліку)

Розкривають інформацію про отримані з бюджетів і державних цільових фондів суми субсидій, дотацій (у тому числі з ряд. 3010). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Додатковий рядок (Надходження авансів від покупців і замовників)

3015

Аналітичні дані до обороту по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 681

Відображають суми отриманих підприємством попередніх оплат та авансових надходжень грошових коштів від покупців і замовників під подальше постачання продукції (товарів, робіт, послуг)

Додатковий рядок (Надходження від повернення авансів)

3020

Аналітичні дані до обороту по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 371

Відображають повернені підприємству постачальниками і підрядниками суми попередньої оплати та наданих авансів грошовими коштами

Додатковий рядок (Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках)

3025

Аналітичні дані до обороту по Дт рах. 31 з Кт субрах. 377, 719

Відображають суми отриманих підприємством відсотків за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунка

Виходячи зі змісту п.п. 4.6.6 Методрекомендацій № 433 у цьому рядку не знаходять відображення отримані підприємством від банків відсотки за розміщені грошові кошти на депозитних рахунках до запитання. Судячи з усього, такі суми слід наводити у складі інших грошових надходжень за ряд. 3095 форми № 3.

Додатковий рядок (Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені))

3035

Аналітичні дані до обороту по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 374 (у частині неустойки, штрафів, пені)

Відображають отримані підприємством грошовими коштами економічні (фінансові) санкції за порушення законодавства та умов договорів

Додатковий рядок (Надходження від операційної оренди)

3040

Аналітичні дані до обороту по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 713

Відображають суми грошових надходжень від операційної оренди, крім надходжень від оренди інвестиційної нерухомості

Додатковий рядок (Надходження від отримання роялті, авторських винагород)

3045

Аналітичні дані до обороту по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373, 377, 719

Відображають суми, отримані як винагорода за користування або за надання права користування будь-яким авторським і суміжним правом

Інші надходження

3095

Аналітичні дані до регістрів обліку грошових коштів у частині надходжень у результаті операційної діяльності (обороти по Дт рах. 30, 31, субрах. 333 з Кт рах. 34, 65, субрах. 372, 374, 375, 377, 378, 661, 685, 711, 719)

Відображають інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, що не включені до ряд. 3000 — 3045 форми № 3

Так, у цій статті наводять суми отриманих підприємством грошових коштів від:  
— реалізації оборотних активів (крім реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу);
— діяльності обслуговуючих господарств;  — підзвітних осіб;  — постачальників, підрядників, транспортних організацій за висунутими претензіями через нестачу цінностей;  
— відшкодування завданих підприємству збитків;  — часткової оплати за путівки;  
— фондів соціального страхування на окремий рахунок в установі банку для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності або по вагітності та пологах;  

— внесення до каси підприємства помилково надмірно виданих сум із заробітної плати;  — помилково зарахованих на поточний рахунок підприємства коштів;  — відсотків за депозитними рахунками до запитання (крім депозитів, розміщених за допомогою оформлення ощадних (депозитних) сертифікатів, і строкових депозитних вкладів) тощо.
Крім того, у цій статті відображають додатний результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти.

Витрачання на оплату:

Показники про витрачання грошових коштів у формі № 3 наводять у дужках.

Товарів (робіт, послуг)

3100

Аналітичні дані до обороту по Дт рах. 63 з Кт рах. 30, 31

Відображають грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за отримані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи та надані послуги

Зверніть увагу: для відображення сум авансів і попередніх оплат, виданих постачальникам і підрядникам у рахунок майбутніх постачань товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, призначено додатковий ряд. 3135 форми № 3.

Праці

3105

Аналітичні дані до обороту по Дт рах. 66 з Кт рах. 30, 31

Відображають витрачені грошові кошти на виплату працівникам заробітної плати, допомоги, винагород

Відрахувань на соціальні заходи

3110

Аналітичні дані до обороту по Дт субрах. 651 (у частині єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) з Кт субрах. 311

Відображають суми сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ)

Зобов’язань з податків і зборів

3115

Аналітичні дані до обороту по Дт субрах. 641, 642 з Кт субрах. 311

Відображають загальну суму сплачених до бюджету податків і зборів

У цьому рядку підприємство зобов’язане показати ту суму податків і зборів, яку воно перерахувало до бюджету як платник податків або як податковий агент, а також зазначити суми сплачених фінансових санкцій і пені за податками та зборами, перераховані до бюджету за прострочення зазначених платежів.

Додатковий рядок (Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток)

3116

Оборот по Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток з Кт субрах. 311

Відображають суми сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю (у тому числі з ряд. 3115). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Часто провести розподіл сплаченого податку за видами діяльності неможливо. Проте якщо підприємство має можливість віднести сплачену суму податку до фінансової або інвестиційної діяльності, то її необхідно показувати у складі руху грошових коштів відповідно від фінансової чи інвестиційної діяльності. Однозначно співвіднести з інвестиційною діяльністю можна податок на прибуток, нарахований та сплачений у зв’язку з безоплатним отриманням необоротних активів.

Додатковий рядок (Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість)

3117

Оборот по Дт субрах. 641/Розрахунки з ПДВ з Кт субрах. 311

Відображають суми сплаченого до бюджету ПДВ (у тому числі з ряд. 3115). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Додатковий рядок
(Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів)

3118

Аналітичні дані до обороту по Дт субрах. 641, 642 з Кт субрах. 311

Відображають суми сплачених податків і зборів (обов’язкових платежів), крім ПДВ, податку на прибуток і зобов’язань з ЄСВ (у тому числі з ряд. 3115). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Додатковий рядок (Витрачання на оплату авансів)

3135

Аналітичні дані до обороту по Дт субрах. 371 з Кт рах. 30, 31

Відображають суми попередньої оплати та авансових платежів постачальникам і підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), які будуть поставлені (виконані, надані)

Додатковий рядок (Витрачання на оплату повернення авансів)

3140

Аналітичні дані до обороту по Дт субрах. 681 з Кт рах. 30, 31

Відображають суми попередньої оплати та авансових платежів, які підприємство повернуло покупцям і замовникам

Додатковий рядок (Витрачання на оплату цільових внесків)

3145

Аналітичні дані до обороту по Дт субрах. 949 з Кт субрах. 311, 301

Відображають суми сплачених грошовими коштами цільових і благодійних внесків

Інші витрачання

3190

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 39, 51, 55, 61, 62, 65 (крім ЄСВ), 69, 92, субрах. 372, 374, 377, 378, 684, 685, 942, 947, 948, 949 з Кт рах. 30, 31, субрах. 333, 334 (у частині витрачання в результаті операційної діяльності)

Наводять суми використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, не включені до ряд. 3100 — 3145 форми № 3

Тобто у ряд. 3190 форми № 3 включають витрачання грошових коштів за такими напрямками:  
— погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем;  
— перерахування коштів страховим організаціям з індивідуального страхування персоналу;
 — страхування майна підприємства та майна працівників підприємства;  
— придбання карток оплати послуг мобільного зв’язку;  

— видача у підзвіт сум на господарські потреби та відрядження;  
— плата за торговий патент та оплата вартості ліцензій на здійснення діяльності;
 — оплата за об’єкти операційної оренди;  
— неустойки, штрафи, пеня, виплачені підприємством за порушення умов господарських договорів;  
— сплата адміністративно-господарських санкцій Фонду соціального захисту інвалідів;  
— оплата вартості послуг банку;  
— повернення помилково зарахованих на поточний рахунок підприємства коштів;  — нестача готівки в касі підприємства тощо.
Крім того, у цьому рядку відображають оплату відсотків за позиковими коштами, що формують собівартість оборотних кваліфікаційних активів, тобто пов’язаних з виробництвом продукції з тривалим (суттєвим) операційним циклом.
Про те, що такі фінансові витрати відносять до операційної діяльності, роз’яснювалося в листі Мінфіну від 10.01.2011 р. № 31-34020-07-27/382. Тут же, на наш погляд, відображають від’ємний результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти.

Чистий рух коштів від операційної діяльності

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

(Ряд. 3000 + ряд. 3005 + ряд. 3010 + ряд. 3015 + ряд. 3020 + ряд. 3025 + ряд. 3035 + ряд. 3040 + ряд. 3045 + ряд. 3095) - (ряд. 3100 + ряд. 3105 + ряд. 3110 + ряд. 3115 + ряд. 3135 + ряд. 3140 + ряд. 3145 + ряд. 3190) форми № 3

Відображають результат руху грошових коштів від операційної діяльності. Результат розрахунку може мати як додатне, так і від’ємне значення. Від’ємний результат наводять у дужках

Показник рядка буде додатним, коли сума надходжень грошових коштів перевищує суму витрачених коштів. Від’ємний результат розрахунку матиме місце, якщо підприємством у межах операційної діяльності витрачено більше грошових коштів, ніж отримано. Таке можливе в разі використання коштів, отриманих від інших видів діяльності, або в ситуації, коли залишок грошових коштів на початок року дозволяв здійснювати їх витрачання і без додаткового надходження.

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

Фінансових інвестицій

3200

Аналітичні дані до обороту по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації фінансових інвестицій)

Відображають суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей)

Необоротних активів

3205

Аналітичні дані до обороту по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації необоротних активів)

Відображають надходження грошових коштів від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій)

Пам’ятайте: незважаючи на те що в бухгалтерському обліку реалізація необоротних активів, утримуваних для продажу, має операційний характер (таку операцію відображають як продаж оборотних активів: доходи — по Кт субрах. 712, а балансову вартість — по Дт субрах. 943), для цілей заповнення форми № 3 надходження грошових коштів від таких операцій визнають інвестиційною діяльністю і включають до ряд. 3205.

Надходження від отриманих:

Відсотків

3215

Аналітичні дані до обороту по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині отриманих відсотків)

Відображають надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позиками, наданими іншим сторонам (крім позик, наданих фінансовою установою), за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів

Дивідендів

3220

Аналітичні дані до обороту по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині отриманих дивідендів)

Відображають суми грошових надходжень у вигляді дивідендів від володіння акціями або частками в капіталі інших підприємств (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей)

Надходження від деривативів

3225

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від деривативів)

Відображають надходження грошових коштів від ф’ючерсних, форвардних контрактів, контрактів «своп» і опціонів (за винятком тих контрактів, які укладають для основної (операційної) діяльності підприємства, або коли надходження класифікують як фінансову діяльність)

Додатковий рядок
(Надходження від погашення позик)

3230

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 183, 371, 377 (у частині погашення позик і повернення авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

Відображають суму грошових надходжень від повернення:  
— авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю;  
— позик, виданих раніше іншим сторонам

Інші надходження

3250

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 681, рах. 18, 48 (у частині надходжень від різних контрагентів у результаті інвестиційної діяльності)

Наводять інші грошові надходження від інвестиційної діяльності, що не відображені в ряд. 3200 — 3230 форми № 3

Витрачання на придбання:

Фінансових інвестицій

3255

Аналітичні дані до оборотів по Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині витрачання коштів на придбання фінансових інвестицій)

Відображають виплату грошових коштів для придбання акцій, боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей)

Необоротних активів

3260

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 63, субрах. 685 (у частині витрачання коштів на придбання необоротних активів), 684 (у частині сплати відсотків, уключених до вартості кваліфікаційних необоротних активів) з Кт рах. 30, 31

Відображають виплату грошових коштів для придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, за винятком фінансових інвестицій. У цій статті також відображають суми сплачених відсотків, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів

Виплати за деривативами

3270

Аналітичні дані до оборотів по Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині виплат за деривативами)

Відображають виплату грошових коштів за форвардними, ф’ючерсними контрактами, контрактами «своп» і опціонами (за винятком випадків, коли такі контракти укладають для основної (операційної) діяльності підприємства або виплати класифікують як фінансову діяльність)

Додатковий рядок (Витрачання на надання позик)

3275

Аналітичні дані до оборотів по Дт субрах. 183, 371, 377 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування позик та авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

Підприємства (крім фінансових установ) відображають вибуття грошових коштів для надання:  — авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю (наприклад, у зв’язку з придбанням необоротних активів);  — позик іншим сторонам

Інші платежі

3290

Аналітичні дані до оборотів по Дт субрах. 377, 681, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування різним контрагентам у результаті інвестиційної діяльності)

Наводять інші платежі, пов’язані з інвестиційною діяльністю і не включені до ряд. 3255 — 3275 форми № 3

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

(Ряд. 3200 + ряд. 3205 + ряд. 3215 + ряд. 3220 + ряд. 3225 + ряд. 3230 + ряд. 3250) - (ряд. 3255 + ряд. 3260 + ряд. 3270 + ряд. 3275 + ряд. 3290) форми № 3

Відображають результат руху грошових коштів від інвестиційної діяльності. Значення цього рядка може бути як додатним, так і від’ємним. Від’ємний результат наводять у дужках

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 40, 42, 45, 46

Відображають надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу

Отримання позик

3305

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 50, 52, 55, 60 і субрах. 685 (у частині отримання позик)

Відображають надходження грошових коштів у результаті створення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною та інвестиційною діяльністю)

Інші надходження

3340

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 685 (у частині інших надходжень від фінансової діяльності)

Відображають інші надходження грошових коштів, пов’язані з фінансовою діяльністю, які не були включені до ряд. 3300 і 3305 форми № 3

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 45 з Кт рах. 30, 31

Відображають виплати грошових коштів для придбання власних акцій

Погашення позик

3350

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 50, 52, 55, 60, 61 і субрах. 685 (у частині погашення зобов’язань за позиковими коштами) з Кт рах. 30, 31

Відображають виплати грошових коштів для погашення отриманих позик

Сплату дивідендів

3355

Аналітичні дані до обороту по Дт субрах. 671 з Кт рах. 30, 31

Відображають суми дивідендів, виплачених грошовими коштами

Додатковий рядок (Витрачання на сплату відсотків)

3360

Аналітичні дані до оборотів по Дт субрах. 684 з Кт рах. 30, 31 (у частині відсотків, що не капіталізуються, пов’язаних з позиками)

Відображають суми грошових коштів, витрачені на сплату відсотків за користування позиковим капіталом (крім сум сплачених відсотків, що капіталізують)

Додатковий рядок (Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди)

3365

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 53, 61 з Кт рах. 30, 31 (у частині погашення заборгованості з фінансової оренди)

Відображають суму сплаченої заборгованості з фінансової оренди

Інші платежі

3390

Аналітичні дані до оборотів по Дт субрах. 672, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині платежів, пов’язаних з фінансовою діяльністю)

Наводять інші платежі, пов’язані з фінансовою діяльністю, що не включені до ряд. 3345 — 3365 форми № 3

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

(Ряд. 3300 + ряд. 3305 + ряд. 3340) - (ряд. 3345 + ряд. 3350 + ряд. 3355 + ряд. 3360 + ряд. 3365 + ряд. 3390) форми № 3

Відображають результат руху коштів від фінансової діяльності. Значення рядка може бути як додатним, так і від’ємним. Від’ємний результат наводять у дужках

Чистий рух грошових коштів за звітний період

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

(Ряд. 3195 ± ряд. 3295 ± ряд. 3395) форми № 3

Визначають показник руху грошових коштів за звітний період від усіх видів діяльності. Значення рядка може бути як додатним, так і від’ємним. Від’ємний результат наводять у дужках

Залишок коштів на початок року

3405

Ряд. 1165 гр. 3 форми № 1

Відображають залишок грошових коштів на початок року, наведений у Балансі

Ряд. 3405 гр. 3 форми № 3 відповідає значенню ряд. 3415 гр. 4 форми № 3.

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Згорнутий результат оборотів по Дт субрах. 302, 312, 314, 334, 351 з Кт субрах. 714 і оборотів по Дт субрах. 945 з Кт субрах. 302, 312, 314, 334, 351

Відображають суму збільшення або зменшення (наводять у дужках) залишку грошових коштів унаслідок перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду

Залишок коштів на кінець року

3415

(Ряд. 3405 ± ряд. 3400 ± ряд. 3410) форми № 3

Відображають суму грошових коштів на кінець року

Зверніть увагу: розрахований у ряд. 3415 гр. 3 форми № 3 показник має дорівнювати наведеному в Балансі залишку грошових коштів та їх еквівалентів на кінець звітного періоду (ряд. 1165 гр. 4 форми № 1).

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити