Річна фінансова звітність. 4. Звіт про рух грошових коштів (форми № 3 і № 3-н) (ч. 2)

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Войтенко Тетяна
Податки & бухоблік Грудень, 2014/№ 101

4.2. Форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»

Тепер давайте поглянемо, як заповнити Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом (форма  № 3-н).

При аналізі структури Звіту про рух грошових коштів за прямим і непрямим методами впадає у вічі, що основна відмінність форми № 3-н від форми № 3 полягає в заповненні розділу I «Рух коштів у результаті операційної діяльності». Розділи II «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності» і III «Рух коштів у результаті фінансової діяльності» обох форм заповнюють аналогічно.

У Звіті, складеному за непрямим методом, рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначають шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування.

Зверніть увагу! Суми надходження та вибуття грошових коштів у зв’язку з реалізацією або придбанням активів відображають у формі  № 3-н з урахуванням ПДВ, інших податків і зборів, що входять до складу їх вартості.

Наведемо постатейний аналіз Звіту про рух грошових коштів за непрямим методом (форма № 3-н) у табл. 4.2 (ср. 025069200).

Таблиця 4.2. Заповнення звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Код рядка

Надходження (гр. 3 форми № 3-н)

Видаток (гр. 4 форми № 3-н)

Примітка

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

3500

Прибуток до оподаткування (ряд. 2290 гр. 3 форми № 2)

Збиток до оподаткування (ряд. 2295 гр. 3 форми № 2)

У рядку «Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування» відображають прибуток або збиток до оподаткування за звітний період, що наведений у формі № 2

Коригування на:

3505

Сума нарахованої амортизації (ряд. 2515 гр. 3 форми № 2)

Х

— амортизацію необоротних активів. Відображають амортизаційні відрахування за матеріальними та нематеріальними необоротними активами, нараховані протягом звітного періоду

3510

Збільшення забезпечень: додатне значення (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1505, 1520, 1660 форми № 1 (у частині операційної діяльності)

Зменшення забезпечень: додатне значення (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1505, 1520, 1660 форми № 1 (у частині операційної діяльності)

— збільшення (гр. 3) або зменшення (гр. 4) забезпечень. Відображають зміну у складі забезпечень майбутніх витрат і платежів, створених протягом звітного періоду, які не пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю

Для полегшення роботи із заповнення цього рядка підприємству є сенс враховувати забезпечення, пов’язані з операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю на окремих субрахунках рах. 47.

3515

Додатний результат різниці між оборотами по Дт субрах. 945 з Кт субрах. 302, 312, 314, 334, 351 і оборотами по Кт субрах. 714 з Дт субрах. 302, 312, 314, 334, 351

Додатний результат різниці між оборотами по Кт субрах. 714 з Дт субрах. 302, 312, 314, 334, 351 та оборотами по Дт субрах. 945 з Кт субрах. 302, 312, 314, 334, 351

— збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць. Відображають збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від курсових різниць унаслідок перерахунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті у грошову одиницю України за курсом НБУ

3520

Додатне значення (ряд. 2250 (якщо не заповнюють ряд. 3540 форми № 3-н) + ряд. 2255 + ряд. 2270 - ряд. 2200 - ряд. 2220 - ряд. 2240) гр. 3 форми № 2 + (ряд. 2180 - ряд. 2120) гр. 3 форми № 2 (у частині збитку від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, а також збитку від зміни вартості активів, що оцінюють за справедливою вартістю, і первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Додатне значення (ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2250 (якщо не заповнюють ряд. 3540 форми № 3-н) - ряд. 2255 - ряд. 2270) гр. 3 форми № 2 + (ряд. 2120 - ряд. 2180) гр. 3 форми № 2 (у частині прибутку від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, а також прибутку від зміни вартості активів, що оцінюють за справедливою вартістю, і первинного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

— збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій. Відображають збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від володіння фінансовими інвестиціями (дивіденди, відсотки тощо) та їх реалізації, а також від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні активи та фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності (без урахування витрат на виплату відсотків — ряд.  2250 гр. 3 форми № 2, якщо їх розкривають окремо в додатковому ряд. 3540 форми № 3-н)

У разі відповідності ознакам суттєвості інформації про складові цієї статті для її розкриття підприємство може окремо навести такі додаткові статті: «Прибуток (збиток) від участі в капіталі» (ряд. 3521), «Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання» (ряд. 3522), «Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття» (ряд. 3523), «Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій» (ряд. 3524), «Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів» (ряд. 3526).

3521

Додатний результат (ряд. 2255 - ряд. 2200) гр. 3 форми  № 2

Додатний результат (ряд. 2200 - ряд. 2255) гр. 3 форми  № 2

У додатковому рядку «Прибуток (збиток) від участі в капіталі» відображають збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4), отримані від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть методом участі в капіталі (у тому числі з ряд. 3520 форми  № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3522

Додатний результат (ряд. 2181 + ряд. 2182 - ряд. 2121 - ряд. 2122) гр. 3 форми  № 2

Додатний результат (ряд. 2121 + ряд. 2122 - ряд. 2181 - ряд. 2182) гр. 3 форми  № 2

У додатковому рядку «Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання» відображають збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від зміни вартості активів, що оцінюють за справедливою вартістю, і від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції (у тому числі з ряд. 3520 форми  № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3523

Додатний результат різниці між оборотами по Кт субрах. 943 з Дт субрах. 791 і оборотами по Дт субрах. 712 з Кт субрах. 791 (у частині реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття)

Додатний результат різниці між оборотами по Дт субрах. 712 з Кт субрах. 791 і оборотами по Кт субрах. 943 з Дт субрах. 791 (у частині реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття)

У додатковому рядку «Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття» відображають збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття (у тому числі з ряд. 3520 форми  № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

Зверніть увагу: наразі згідно з Інструкцією № 291 результат від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття в бухгалтерському обліку відображають у складі інших операційних доходів (Кт субрах. 712) і витрат (Дт субрах. 943). У  формі  № 2 зазначені операції також відображають у складі операційних доходів і витрат (ряд. 2120 і 2180 відповідно). Проте для цілей складання форми  № 3-н реалізацію необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття слід розцінювати як інвестиційну діяльність. Для полегшення роботи із заповнення ряд. 3520 і 3523 форми  № 3-н до субрах. 712 і 943 є сенс відкрити додаткові субрахунки для накопичення інформації про доходи і витрати від продажу необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття.

3524

Додатний результат різниці між оборотами по Кт субрах. 971 з Дт субрах. 793 і оборотами по Дт субрах. 741 з Кт субрах. 793

Додатний результат різниці між оборотами по Дт субрах. 741 з Кт субрах. 793 і оборотами по Кт субрах. 971 з Дт субрах. 793

У додатковому рядку «Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій» відображають збиток (у гр. 3) або прибуток (у гр. 4) від реалізації фінансових інвестицій (у тому числі з ряд. 3520 форми  № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3526

Додатний результат різниці між оборотами по Дт субрах. 972 і оборотами по Кт субрах. 742

Додатний результат різниці між оборотами по  Кт субрах. 742 і оборотами по  Дт субрах. 972

У додатковому рядку «Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів» відображають збиток (у гр. 3) або прибуток (у  гр. 4) від зміни корисності необоротних активів (у тому числі з ряд. 3520 форми  № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3540

Ряд. 2250 гр. 3 форми  № 2

Х

У додатковому рядку «Фінансові витрати» відображають уключені до Звіту про фінансові результати витрати на сплату відсотків за користування позиковими коштами

Пам’ятайте: якщо заповнюють ряд. 3540 форми № 3-н, то суму, зазначену в ньому, не враховують при визначенні показника ряд. 3520 форми № 3-н.

3550

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1100 — 1135, 1140, 1145, 1155, 1170, 1190 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1100 — 1135, 1140, 1145, 1155, 1170, 1190 форми № 1

У рядку «Зменшення (збільшення) оборотних активів» відображають зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) статей оборотних активів (крім статей «Гроші та їх еквіваленти» (ряд. 1165 форми № 1), «Поточні фінансові інвестиції» (ряд. 1160 форми № 1) та інших статей неопераційних оборотних активів), що відбулися протягом звітного періоду

До розрахунку показника цього рядка приймають аналітичні дані до таких рядків форми  № 1:  
— ряд. 1100, крім зміни оборотних активів у результаті здійснення негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції, виплата дивідендів і погашення зобов’язань з фінансової оренди виробничими запасами, продукцією, товарами, негрошові внески до статутного капіталу, включення фінансових витрат до собівартості продукції тощо), а також зміни оборотних активів у результаті виправлення помилок минулих років;  
— ряд. 1110, крім змін у результаті здійснення негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності;  
— ряд. 1120 ураховується в частині вартості векселів, отриманих у зв’язку зі здійсненням операційної діяльності;  
— ряд. 1125, крім суми зміни дебіторської заборгованості внаслідок її погашення необоротними активами;  
— ряд. 1130 у частині дебіторської заборгованості з авансів, виданих у зв’язку зі здійсненням операційної діяльності;  
— ряд. 1135, крім зміни дебіторської заборгованості з поточного податку на прибуток, зменшення дебіторської заборгованості за іншими платежами до бюджету внаслідок заліку кредиторської заборгованості з поточного податку на прибуток, а також змін у складі дебіторської заборгованості за розрахунками з ПДВ, які є наслідком інвестиційної діяльності (тобто виключають «вхідний» ПДВ, сплачений при придбанні об’єктів необоротних активів);  
— ряд. 1140 у частині заборгованості за нарахованими доходами від операційної діяльності;  
— ряд. 1145, крім сум внутрішніх розрахунків з інвестиційної та фінансової діяльності;  
— ряд. 1155, крім змін іншої дебіторської заборгованості, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю, наприклад з реалізацією поточних фінансових інвестицій;

— ряд. 1170, крім зменшення витрат майбутніх періодів через їх уключення до складу групи вибуття;

 — ряд. 1190, крім сум змін інших оборотних активів, пов’язаних зі здійсненням інвестиційної та фінансової діяльності.
При визначенні змін статей оборотних активів не враховують зменшення статей унаслідок переведення оборотних активів до складу групи вибуття, збільшення дебіторської заборгованості внаслідок відображення операцій з реалізації інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття і зменшення зазначеної дебіторської заборгованості внаслідок її погашення.
У разі відповідності ознакам суттєвості інформації про складові цієї статті для її розкриття підприємство може з урахуванням зазначених обмежень окремо навести такі додаткові статті:  
— «Збільшення (зменшення) запасів» (ряд. 3551);  
— «Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів» (ряд. 3552);
 — «Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги» (ряд. 3553);
 — «Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості» (ряд. 3554);  
— «Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів» (ряд. 3556);  
— «Зменшення (збільшення) інших оборотних активів» (ряд. 3557).

3551

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1100 форми  № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1100 форми  № 1

У додатковому рядку «Збільшення (зменшення) запасів» відображають зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) вартості запасів, крім зміни в результаті негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності, а також виправлення помилок минулих років (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3552

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1110 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1110 форми № 1

У додатковому рядку «Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів» відображають зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) поточних біологічних активів, крім зміни в результаті негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3553

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1125 форми  № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1125 форми № 1

У додатковому рядку «Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги» відображають зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, крім суми зміни заборгованості в результаті її погашення необоротними активами (у тому числі з ряд. 3550 форми  № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3554

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1155 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1155 форми № 1

У додатковому рядку «Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості» відображають зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) іншої поточної дебіторської заборгованості, крім змін, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3556

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1170 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1170 форми № 1

У додатковому рядку «Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів» відображають зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) витрат майбутніх періодів, крім зменшення таких витрат внаслідок їх уключення до складу групи вибуття (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3557

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1190 форми № 1

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1190 форми № 1

У додатковому рядку «Зменшення (збільшення) інших оборотних активів» відображають зменшення (у гр. 3) або збільшення (у гр. 4) інших оборотних активів, крім сум змін, пов’язаних з інвестиційною або фінансовою діяльністю (у тому числі з ряд. 3550 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3560

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1605, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1645, 1665, 1690 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1605, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1645, 1665, 1690 форми № 1

У рядку «Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань» відображають збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) у статтях розділу III «Поточні зобов’язання і забезпечення» форми № 1 (крім статей «Короткострокові кредити банків» (ряд. 1600), «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» (ряд. 1610), «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками» (ряд. 1640), «Поточні забезпечення» (ряд. 1660), сум зобов’язань за відсотками та інших зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю)

У розрахунок показника цього рядка приймають аналітичні дані для заповнення таких рядків форми № 1:  
— ряд. 1605 обліковують у частині вартості векселів, виданих при здійсненні операційної діяльності (наприклад, не враховують векселі, видані в погашення заборгованості за необоротні активи);  
— ряд. 1615, крім суми зміни поточних зобов’язань унаслідок здійснення негрошових операцій із включення поточної кредиторської заборгованості до груп вибуття, інвестиційної та фінансової діяльності (погашення поточних зобов’язань шляхом передачі необоротних активів і фінансових інвестицій, заліку внесків у статутний капітал тощо), а також зміни поточних зобов’язань унаслідок виправлення помилок минулих років;  
— ряд. 1620, крім зменшення суми зобов’язань з поточного податку на прибуток унаслідок його сплати (але враховують зменшення суми зобов’язань з поточного податку на прибуток унаслідок його списання та визнання доходу), а також з ПДВ, що виник у результаті інвестиційної діяльності;  

— ряд. 1625, 1630;  

— ряд. 1635, крім зміни поточних зобов’язань за авансами, отриманими в межах інвестиційної та фінансової діяльності, а також у зв’язку з виправленням помилок минулих років;  
— ряд. 1645, крім суми зміни зобов’язань за внутрішніми розрахунками, не пов’язаними з операційною діяльністю;  
— ряд. 1665, крім зміни доходів майбутніх періодів унаслідок їх створення від операцій з коштами цільового фінансування, подальшого їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо.
Крім того, при визначенні показника цієї статті не враховують зменшення доходів майбутніх періодів через їх уключення до групи вибуття;  

— ряд. 1690, крім суми зміни інших поточних зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю.
Також не враховують суми зобов’язань за відсотками.
У разі відповідності ознакам суттєвості інформації про складові цієї статті для її розкриття підприємство може з урахуванням зазначених обмежень окремо навести такі додаткові статті:  
— «Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги» (ряд. 3561);
— «Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом» (ряд. 3562);  
— «Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування» (ряд. 3563);
 — «Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці» (ряд. 3564);  
— «Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів» (ряд. 3566);  

— «Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань» (ряд. 3567).

3561

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1615 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1615 форми № 1

У додатковому рядку «Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги» відображають збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, крім зміни поточних зобов’язань унаслідок здійснення негрошових операцій із включення поточних зобов’язань до групи вибуття, інвестиційної та фінансової діяльності, а також виправлення помилок минулих років (у тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3562

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1620 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1620 форми № 1

У додатковому рядку «Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом» відображають збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, крім зменшення суми зобов’язань з поточного податку на прибуток унаслідок його сплати, а також з ПДВ, що виник унаслідок інвестиційної діяльності (у тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3563

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1625 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1625 форми № 1

У додатковому рядку «Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування» відображають збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування (у тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3564

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1630 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1630 форми № 1

У додатковому рядку «Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці» відображають збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці (у тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3566

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1665 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1665 форми № 1

У додатковому рядку «Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів» відображають збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) доходів майбутніх періодів, крім зміни внаслідок їх створення від операцій з коштами цільового фінансування, подальшого їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо (у тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3567

Збільшення: додатне значення різниці (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1690 форми № 1

Зменшення: додатне значення різниці (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1690 форми № 1

У додатковому рядку «Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань» відображають збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) інших поточних зобов’язань, крім змін, не пов’язаних з операційною діяльністю, сум зобов’язань за відсотками (у тому числі з ряд. 3560 форми № 3-н). Показник не бере участі в розрахунку руху коштів від операційної діяльності

3570

Додатне значення різниці між сумами грошових надходжень (гр. 3) і грошових витрат (гр. 4), відображених у ряд. 3500 — 3560 форми № 3-н

Додатне значення різниці між сумами грошових витрат (гр. 4) і грошових надходжень (гр. 3), відображених у ряд. 3500 — 3560 форми № 3-н

У рядку «Грошові кошти від операційної діяльності» відображають різницю між сумами надходжень і видатків після коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування

3580

Х

Аналітичні дані до обороту по Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток з Кт рах. 30, 31

У рядку «Сплачений податок на прибуток» відображають використання грошових коштів на сплату податку на прибуток за умови, що він конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю

3585

Х

Аналітичні дані до обороту по Дт субрах. 684 з Кт рах. 30, 31 (у частині відсотків, включених до собівартості оборотних кваліфікаційних активів)

У додатковому рядку «Сплачені відсотки» відображають суму сплачених відсотків за користування позиковим капіталом, що використовують в операційній діяльності

Зауважте: у п.п. 4.7.11 Методрекомендацій № 433 зазначено, що в цьому рядку не показують суми відсотків, які капіталізують. Проте, на наш погляд, саме тут слід відобразити сплачені відсотки, включені до собівартості оборотних кваліфікаційних активів, тобто пов’язані з виробництвом продукції з тривалим (суттєвим) операційним циклом. Про те, що такі фінансові витрати відносять до операційної діяльності, роз’яснювалося в листі Мінфіну від 10.01.2011 р. № 31-34020-07-27/382.

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

Додатне значення: ряд. 3570 гр. 3 - (ряд. 3580 + ряд. 3585) гр. 4 форми № 3-н

(Ряд. 3570 + ряд. 3580 + ряд. 3585) гр. 4 форми № 3-н або додатне значення (ряд. 3580 + ряд. 3585) гр. 4 - ряд. 3570 гр. 3 форми № 3-н

У ряд. 3195 форми № 3-н відображають надходження (гр. 3) або видаток (гр. 4) коштів від операційної діяльності з урахуванням сплачених відсотків і податку на прибуток

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

3200

Аналітичні дані до обороту по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації фінансових інвестицій)

Х

— фінансових інвестицій. Відображають суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей)

3205

Аналітичні дані до обороту по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від реалізації необоротних активів)

Х

— необоротних активів. Відображають надходження грошових коштів від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій)

Пам’ятайте: незважаючи на те що в бухгалтерському обліку реалізація необоротних активів, утримуваних для продажу, має операційний характер (таку операцію відображають як продаж оборотних активів: доходи — по Кт субрах. 712, а балансову вартість — по Дт субрах. 943), для цілей заповнення форми № 3-н надходження грошових коштів від таких операцій визнають інвестиційною діяльністю і включають до ряд. 3205.

Надходження від отриманих:

3215

Аналітичні дані до обороту по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині отриманих відсотків)

Х

— відсотків. Відображають надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позиками, наданими іншим сторонам (крім позик, наданих фінансовою установою), за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів

3220

Аналітичні дані до обороту по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 373 (у частині отриманих дивідендів)

Х

— дивідендів. Відображають суми грошових надходжень у вигляді дивідендів від володіння акціями або частками в капіталі інших підприємств (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей)

3225

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377 (у частині надходжень від деривативів)

Х

У статті «Надходження від деривативів» відображають надходження грошових коштів від ф’ючерсних, форвардних контрактів, контрактів «своп» і опціонів (за винятком тих контрактів, які укладають для основної (операційної) діяльності підприємства, або коли надходження класифікують як фінансову діяльність)

3230

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 183, 371, 377 (у частині погашення позик і повернення авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

Х

У додатковому рядку «Надходження від погашення позик» відображають суми грошових надходжень від повернення:  
— авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю;  
— позик, виданих раніше іншим сторонам

3250

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 377, 681, рах. 18, 48 (у частині надходжень від різних контрагентів у результаті інвестиційної діяльності)

Х

У рядку «Інші надходження» наводять інші грошові надходження від інвестиційної діяльності, які не були відображені в ряд. 3200 — 3230 форми № 3-н

Витрачання на придбання:

3255

Х

Аналітичні дані до оборотів по Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині витрачання коштів на придбання фінансових інвестицій)

— фінансових інвестицій. Відображають виплату грошових коштів для придбання акцій, боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (крім фінансових інвестицій, які визнають еквівалентами грошових коштів або утримують для дилерських чи торговельних цілей)

3260

Х

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 63, субрах. 685 (у частині витрачання коштів на придбання необоротних активів), 684 (у частині сплати відсотків, включених до вартості кваліфікаційних необоротних активів) з Кт рах. 30, 31

— необоротних активів. Відображають виплату грошових коштів для придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, за винятком фінансових інвестицій. У цій статті також відображають суми сплачених відсотків, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів

3270

Х

Аналітичні дані до оборотів по Дт субрах. 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині виплат за дериватами)

У рядку «Виплати за деривативами» відображають виплату грошових коштів за форвардними, ф’ючерсними контрактами, контрактами «своп» та опціонами (за винятком випадків, коли такі контракти укладають для основної (операційної) діяльності підприємства або виплати класифікують як фінансову діяльність)

3275

Х

Аналітичні дані до оборотів по Дт субрах. 183, 371, 377 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування позик і авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю)

У додатковому рядку «Витрачання на надання позик» підприємства (крім фінансових установ) відображають вибуття грошових коштів для надання:  
— авансів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю (наприклад, у зв’язку з придбанням необоротних активів);  
— позик іншим сторонам

3290

Х

Аналітичні дані до оборотів по Дт субрах. 377, 681, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині перерахування різним контрагентам у результаті інвестиційної діяльності)

У рядку «Інші платежі» наводять інші платежі, пов’язані з інвестиційною діяльністю і не включені до ряд. 3255 — 3275 форми № 3-н

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

Додатне значення: (ряд. 3200 + ряд. 3205 + ряд. 3215 + ряд. 3220 + ряд. 3225 + ряд. 3230 + ряд. 3250) гр. 3 - (ряд. 3255 + ряд. 3260 + ряд. 3270 + ряд. 3275 + ряд. 3290) гр. 4 форми № 3-н

Додатне значення: (ряд. 3255 + ряд. 3260 + ряд. 3270 + ряд. 3275 + ряд. 3290) гр. 4 - (ряд. 3200 + ряд. 3205 + ряд. 3215 + ряд. 3220 + ряд. 3225 + ряд. 3230 + ряд. 3250) гр. 3 форми № 3-н

Визначають результат руху коштів від інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

3300

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 40, 42, 45, 46

Х

— власного капіталу. Відображають надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що зумовлюють збільшення власного капіталу

3305

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 50, 52, 55, 60 і субрах. 685 (у частині отримання позик)

Х

— отримання позик. Відображають надходження грошових коштів у результаті створення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною та інвестиційною діяльністю)

3340

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 685 (у частині інших надходжень від фінансової діяльності)

Х

У рядку «Інші надходження» відображають інші надходження грошових коштів, пов’язані з фінансовою діяльністю, які не були включені до ряд. 3300 і 3305 форми № 3-н

Витрачання на:

3345

Х

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 45 з Кт рах. 30, 31

— викуп власних акцій. Відображають виплати грошових коштів для придбання власних акцій

3350

Х

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 50, 52, 55, 60, 61 і субрах. 685 (у частині погашення зобов’язань за позиковими коштами) з Кт рах. 30, 31

— погашення позик. Відображають виплати грошових коштів для погашення отриманих позик

3355

Х

Аналітичні дані до обороту по Дт субрах. 671 з Кт рах. 30, 31

— сплату дивідендів. Відображають суми дивідендів, виплачених грошовими коштами

3360

Х

Аналітичні дані до оборотів по Дт субрах. 684 з Кт рах. 30, 31 (у частині відсотків, які не капіталізують, пов’язаних з позиками)

У додатковому рядку «Витрачання на сплату відсотків» відображають суми грошових коштів, витрачені на сплату відсотків за користування позиковим капіталом (крім сум сплачених відсотків, які капіталізують)

3365

Х

Аналітичні дані до оборотів по Дт рах. 53, 61 з Кт рах. 30, 31 (у частині погашення заборгованості з фінансової оренди)

У додатковому рядку
«Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди» відображають суму сплаченої заборгованості з фінансової оренди

3390

Х

Аналітичні дані до оборотів по Дт субрах. 672, 685 з Кт рах. 30, 31 (у частині платежів, пов’язаних з фінансовою діяльністю)

У рядку «Інші платежі» наводять інші платежі, пов’язані з фінансовою діяльністю, що не включені до ряд. 3345 — 3365 форми № 3-н

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Додатне значення: (ряд. 3300 + ряд. 3305 + ряд. 3340) гр. 3 - (ряд. 3345 + ряд. 3350 + ряд. 3355 + ряд. 3360 + ряд. 3365 + ряд. 3390) гр. 4 форми № 3-н

Додатне значення: (ряд. 3345 + ряд. 3350 + ряд. 3355 + 3360 + ряд. 3365 + ряд. 3390) гр. 4 - (ряд. 3300 + ряд. 3305 + ряд. 3340) гр. 3 форми № 3-н

Визначають результат руху коштів від фінансової діяльності

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Додатне значення різниці між сумами грошових надходжень (гр. 3) і грошових видатків (гр. 4), відображених у ряд. 3195, 3295, 3395 форми № 3-н

Додатне значення різниці між сумами грошових видатків (гр. 4) і грошових надходжень (гр. 3), відображених у ряд. 3195, 3295, 3395 форми № 3-н

Визначають показник руху грошових коштів за звітний період від усіх видів діяльності

3405

Ряд. 1165 гр. 3 форми № 1

Х

У рядку «Залишок коштів на початок року» відображають залишок грошових коштів на початок року, наведений у Балансі

Ряд. 3405 гр. 3 форми № 3-н відповідає значенню ряд. 3415 гр. 5 форми № 3-н.

3410

Ряд. 3515 гр. 4 форми № 3-н

Ряд. 3515 гр. 3 форми № 3-н

У рядку «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів» відображають суму збільшення (у гр. 3) або зменшення (у гр. 4) залишку грошових коштів унаслідок перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду

3415

(Ряд. 3400 + ряд. 3405 + ряд. 3410) гр. 3 форми № 3-н або (ряд. 3400 + ряд. 3405) гр. 3 - ряд. 3410 гр. 4 форми № 3-н, або (ряд. 3405 + ряд. 3410) гр. 3 - ряд. 3400 гр. 4 форми № 3-н, або ряд. 3405 гр. 3 - (ряд. 3400 + ряд. 3410) гр. 4 форми № 3-н

Х

У рядку «Залишок коштів на кінець року» відображають суму грошових коштів на кінець року

Зверніть увагу: розрахований у ряд. 3415 гр. 3 форми  № 3-н показник має дорівнювати наведеному в Балансі залишку грошових коштів та їх еквівалентів на кінець звітного періоду (ряд. 1165 гр. 4 форми  № 1).

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд