Річна фінансова звітність. 5. Форма № 4 «Звіт про власний капітал»

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Войтенко Тетяна
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2014/№ 101

Звіт про власний капітал складають за формою № 4, наведеною в додатку 1 до НП(С)БО 1.
З його допомогою користувачі фінансової звітності можуть отримати інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

У цьому Звіті відображають джерела поповнення власного капіталу, а також операції, унаслідок здійснення яких власний капітал було зменшено. Крім того, структура форми № 4 дозволяє відстежити внутрішнє переміщення власного капіталу, наприклад його зміну, пов’язану з розподілом прибутку підприємства.

Звіт про власний капітал заповнюють на підставі Балансу (Звіту про фінансовий стан) за формою № 1, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2, а також даних синтетичного й аналітичного обліку. У графах форми № 4 підприємства наводять тільки ті складові власного капіталу, які наведені в Балансі.

Як приписує п. 5.3 Методрекомендацій № 433, для забезпечення порівняльного аналізу інформації до річного Звіту про власний капітал додають Звіт про власний капітал за попередній рік.

Порядок заповнення форми № 4 ви знайдете в табл. 5.1 (ср. 025069200).

Таблиця 5.1. Заповнення звіту про власний капітал

Найменування статті

Код рядка

№ графи

Дані для заповнення

Примітка

1

2

3

4

5

Залишок на початок року

4000

3

Сальдо на 01.01.2014 р. по Кт рах. 40

Відображають суму власного капіталу на початок року. Збиток (гр. 7 ряд. 4000 форми № 4), а також неоплачений та вилучений капітал (гр. 8 та 9 ряд. 4000 форми № 4) наводять у дужках і вираховують при визначенні показника гр. 10 ряд. 4000 форми № 4

4

Сальдо на 01.01.2014 р. по Кт рах. 41

5

Сальдо на 01.01.2014 р. по Кт рах. 42

6

Сальдо на 01.01.2014 р. по Кт рах. 43

7

Сальдо на 01.01.2014 р. по Кт субрах. 441 (або по Дт субрах. 442)

8

Сальдо на 01.01.2014 р. по Дт рах. 46

9

Сальдо на 01.01.2014 р. по Дт рах. 45

10

(Гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 ± гр. 7 - гр. 8 - гр. 9) ряд. 4000 форми № 4

Показники, відображені у гр. 3 — 10 ряд. 4000 форми № 4, відповідають показникам, наведеним у гр. 3 — 10 ряд. 4300 форми № 4 за попередній рік.

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

3 — 6, 8, 9

Обороти по рах. 40, 41, 42, 43, 45, 46

Відображають суми коригувань у зв’язку зі зміною облікової політики. При цьому суми коригувань по Дт рах. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 відображають у дужках і вираховують при визначенні показника гр. 10 ряд. 4005 форми № 4

7

Оборот по Дт субрах. 441, 442 з Кт рахунків класів 1 — 6

Оборот по Дт рахунків класів 1 — 6 з Кт субрах. 441, 442

10

Алгебраїчна сума гр. 3 — 9 ряд. 4005 форми № 4

Облікова політика може змінюватися, тільки якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує П(С)БО, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій чи операцій у фінансовій звітності підприємства (п. 9 П(С)БО 6).

Виправлення помилок

4010

7

Оборот по Дт субрах. 441, 442 з Кт рахунків класів 1 — 6

Відображають суми коригувань у зв’язку з виправленням помилок. Суми коригувань по Дт рах. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 наводять у дужках і вираховують при визначенні показника гр. 10 ряд. 4010 форми № 4

Оборот по Дт рахунків  класів 1 — 6 з Кт субрах. 441, 442

3 — 6, 8, 9

Обороти по рах. 40, 41, 42, 43, 45, 46

10

Алгебраїчна сума гр. 3 — 9 ряд. 4010 форми № 4

Якщо виправлення помилки стосувалося тільки нерозподіленого прибутку підприємства, то в ряд. 4010 форми № 4 заповнюють лише гр. 7. Якщо виправлення помилки стосується даних з інших статей власного капіталу, то в ряд. 4010 форми № 4 заповнюють гр. 7 та відповідні гр. 3 — 6, 8, 9.

Інші зміни

4090

3 — 9

Заповнюють аналогічно ряд. 4005 та 4010 форми № 4

Відображають суми коригувань, що не ввійшли до ряд. 4005 та 4010. Суми коригувань по Дт рах. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 наводять у дужках і вираховують при визначенні показника гр. 10 ряд. 4090 форми № 4

10

Алгебраїчна сума гр. 3 — 9 ряд. 4090 форми № 4

Скоригований залишок на початок року

4095

3 — 9

Ряд. 4000 ± ряд. 4005 ± ряд. 4010 ± ряд. 4090 форми № 4

Наводять залишок власного капіталу на початок 2014 року після внесення відповідних коригувань. Суму збитку, вилучений і неоплачений капітал (гр. 7, 9 та 8 відповідно) наводять у дужках

10

(Гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 ± гр. 7 - гр. 8 - гр. 9) ряд. 4095 форми № 4

Показники ряд. 4095 гр. 3 — 10 форми № 4 повинні відповідати показникам ряд. 1400 — 1495 гр. 3 форми № 1 на 31 грудня 2014 року.

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

7

Ряд. 2350 або ряд. 2355 гр. 3 форми № 2

Відображають суму чистого прибутку (збитку) з форми № 2. Суму збитку (ряд. 2355 гр. 3 форми № 2) наводять у дужках (вираховують)

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

4

Обороти по Кт рах. 41 мінус обороти по Дт рах. 41

Відображають інший сукупний дохід після оподаткування, наведений у розділі II форми № 2 (див. лист Мінфіну від 17.07.2013 р. № 31-08410-07-29/21303).
Від’ємний результат наводять у дужках

5

Обороти по Кт субрах. 423, 424, 425 мінус обороти по Дт субрах. 423, 424, 425 (крім змін капіталу за рахунок операцій з власниками)

10

Алгебраїчна сума гр. 4 і гр. 5 ряд. 4110

Ряд. 4110 гр. 10 форми № 4 = ряд. 2460 гр. 3 форми № 2

У додаткових статтях можна наводити інформацію про складові іншого сукупного доходу у разі, якщо така інформація відповідає критеріям суттєвості (п. 5.8 Методрекомендацій № 433). Причому, на наш погляд, у ряд. 4111 — 4116 відображають інший сукупний дохід після оподаткування (тобто за мінусом податку на прибуток, нарахованого за рахунок власного капіталу).

Додатковий рядок (Дооцінка (уцінка) необоротних активів)

4111

4

Обороти по Кт субрах. 411 та 412 мінус обороти по Дт субрах. 411 і 412

Відображають суму зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) основних засобів та нематеріальних активів, переоцінених відповідно до П(С)БО 7 і П(С)БО 8, за мінусом нарахованого за рахунок власного капіталу відстроченого податку на прибуток (у тому числі з ряд. 4110 форми № 4). Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають до розрахунку показника ряд. 4295

Додатковий рядок (Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів)

4112

4

Обороти по Кт субрах. 413 мінус обороти по Дт субрах. 413

Відображають суму зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, переоцінених відповідно до П(С)БО 13 (у тому числі з ряд. 4110 форми № 4). Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають до розрахунку показника ряд. 4295

Додатковий рядок (Накопичені курсові різниці)

4113

5

Обороти по Кт субрах. 423 мінус обороти по Дт субрах. 423

Відображають суму зміни додаткового капіталу за рахунок накопичених курсових різниць, зокрема щодо дебіторської заборгованості або зобов’язань за розрахунками із господарською одиницею за межами України, погашення яких не планується і не є імовірним у найближчій перспективі (п. 9 П(С)БО 21) (у тому числі з ряд. 4110 форми № 4). Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають до розрахунку показника ряд. 4295

Додатковий рядок (Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств)

4114

4

Обороти по Кт рах. 41 мінус обороти по Дт рах. 41 (у частині частки іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств)

Відображають частку іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств, облік фінансових інвестицій в які ведуть за методом участі в капіталі (у тому числі з ряд. 4110 форми № 4). Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають до розрахунку показника ряд. 4295

5

Обороти по Кт рах. 42 мінус обороти по Дт рах. 42 (у частині частки іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств)

Додатковий рядок (Інший сукупний дохід)

4116

4

Обороти по Кт субрах. 414 мінус обороти по Дт субрах. 414

Відображають інші зміни в сукупному доході. Наприклад, сюди включають вартість безкоштовно отриманих необоротних активів за мінусом нарахованого податку на прибуток (у тому числі з ряд. 4110 форми № 4). Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають до розрахунку показника ряд. 4295

5

Обороти по Кт субрах. 424, 425 мінус обороти по Дт субрах. 424, 425 (крім змін капіталу за рахунок операцій з власниками)

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

7

Обороти по Дт субрах. 443 з Кт субрах. 671 (крім держдивідендів)

Відображають суму нарахованих дивідендів (крім держдивідендів). Суму у гр. 7 ряд. 4200 форми № 4 наводять у дужках (вираховують)

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

3, 7

Обороти по Дт субрах. 443 з Кт рах. 40

Відображають направлення нерозподіленого прибутку на збільшення статутного або пайового капіталу. Суму наводять одночасно у гр. 3 та 7 ряд. 4205 форми № 4. Зменшення нерозподіленого прибутку у гр. 7 показують у дужках (вираховують)

Відрахування до резервного капіталу

4210

6, 7

Оборот по Дт субрах. 443 з Кт рах. 43

Відображають направлення нерозподіленого прибутку на збільшення резервного капіталу. Суму наводять одночасно у гр. 6 та 7 ряд. 4210 форми № 4. Зменшення нерозподіленого прибутку у гр. 7 наводять у дужках (вираховують)

Додатковий рядок (Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства)

4215

7

Оборот по Дт субрах. 443 з Кт субрах. 671 (у частині держдивідендів)

Відображають частину чистого прибутку, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до законодавства (нараховану суму держдивідендів). Зменшення нерозподіленого прибутку у гр. 7 ряд. 4215 форми № 4 наводять у дужках (вираховують)

Додатковий рядок (Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів)

4220

5, 7

Оборот по Дт субрах. 443 з Кт субрах. 426

Відображають формування спеціальних фондів держпідприємств за рахунок чистого прибутку. Зменшення нерозподіленого прибутку у гр. 7 ряд. 4220 форми № 4 наводять у дужках (вираховують)

Додатковий рядок
(Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення)

4225

7

Оборот по Дт субрах. 443 з Кт рах. 66

Відображають використання чистого прибутку на виплату матеріальних заохочень працівникам підприємства. Зменшення нерозподіленого прибутку у гр. 7 ряд. 4225 форми № 4 наводять у дужках (вираховують)

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

3, 8

Оборот по Дт рах. 46 з Кт рах. 40

Відображають збільшення зареєстрованого капіталу за рахунок внесків учасників. Суму неоплаченого капіталу у гр. 8 ряд. 4240 форми № 4 наводять у дужках (вираховують)

5, 8

Оборот по Дт рах. 46 з Кт субрах. 421

Погашення заборгованості з капіталу

4245

8

Оборот по Кт рах. 46

Відображають погашену учасниками заборгованість за внесками

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260

9

Оборот по Дт рах. 45 з Кт рах. 30, 31 і субрах. 672

Відображають фактичну собівартість викуплених власних акцій (часток). Суму наводять у дужках (вираховують)

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

9

Оборот по Дт рах. 30, 31 з Кт рах. 45

У цьому рядку відображають:  
— виручку від перепродажу викуплених акцій (часток);  
— збиток від продажу акцій (часток), що покривається за рахунок емісійного доходу та нерозподіленого прибутку;
— прибуток (емісійний дохід) від перепродажу раніше викуплених акцій (часток). Обороти по Дт рах. 44 (гр. 7), 45 (гр. 9) і субрах. 421 (гр. 5) наводять у дужках (вираховують)

5, 9

Обороти по Дт субрах. 421 з Кт рах. 45 і по Дт рах. 45 з Кт субрах. 421

7, 9

Оборот по Дт рах. 44 з Кт рах. 45

5

Оборот по Дт рах. 30, 31 з Кт субрах. 421

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

3, 9

Оборот по Дт рах. 40 з Кт рах. 45

У цьому рядку відображають:  
— зменшення статутного капіталу на суму номінальної вартості викуплених і анульованих власних акцій (часток);  
— збиток від анулювання акцій (часток), що покривається за рахунок емісійного доходу або нерозподіленого прибутку;  
— прибуток (емісійний дохід) від анулювання раніше викуплених акцій (часток). 
Обороти по Дт рах. 40 (гр. 3), 44 (гр. 7), 45 (гр. 9)і субрах. 421 (гр. 5) наводять у дужках (вираховують)

5, 9

Оборот по Дт субрах. 421 з Кт рах. 45 і по Дт рах. 45 з Кт субрах. 421

7, 9

Оборот по Дт рах. 44 з Кт рах. 45

Вилучення частки в капіталі

4275

9

Оборот по Дт рах. 45 з Кт субрах. 672

Відображають інформацію про вилучення капіталу власниками при виході їх зі складу засновників. Обороти по Дт рах. 40 (гр. 3), 44 (гр. 7), 45 (гр. 9) і субрах. 422 (гр. 5) наводять у дужках (вираховують)

3, 9

Оборот по Дт рах. 40 з Кт рах. 45

3, 8

Оборот по Дт рах. 40 з Кт рах. 46

5, 9

Оборот по Дт субрах. 422 з Кт рах. 45

7, 9

Оборот по Дт рах. 44 з Кт рах. 45 і по Дт рах. 45 з Кт рах. 44

Додатковий рядок (Зменшення номінальної вартості акцій)

4280

3, 5

Оборот по Дт рах. 40 з Кт субрах. 672

Відображають зменшення номінальної вартості акцій. Суму у гр. 3 ряд. 4280 форми № 4 наводять у дужках (вираховують)

Інші зміни в капіталі

4290

Наводять інші зміни в капіталі, не відображені в інших рядках форми № 4, зокрема:

3, 5, 6, 7

Оборот по Дт рах. 40, 42, 43 з Кт субрах. 442

— списання невідшкодованих збитків. Суми в гр. 3, 5, 6 наводять у дужках (вираховують)

5

Оборот по Дт рахунків активів з Кт субрах. 422

— додаткові внески засновників у капітал підприємства, що перевищують їх частку в статутному капіталі, без прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та реєстрацію такого рішення у держреєстратора

6

Оборот по Дт рах. 43 з Кт субрах. 671

— виплату дивідендів за привілейованими акціями за рахунок резервного капіталу. Суму в гр. 6 наводять у дужках (вираховують)

Інші зміни в капіталі

4290

7

Оборот по Дт субрах. 443 з Кт субрах. 672

— нарахування власникам товариств доходу, відмінного від дивідендів (при користуванні майновими та земельними паями тощо). Суму в гр. 7 наводять у дужках (вираховують)

5, 8

Обороти по Дт рах. 46 з Кт субрах. 425 та по Дт субрах. 425 з Кт рах. 46

— курсові різниці за заборгованістю за внесками засновників до статутного капіталу в іноземній валюті (див. лист Мінфіну від 19.11.2013 р. № 31-08410-07-16/33606 // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 8, с. 13). Обороти по Дт рах. 46 (гр. 8) та субрах. 425 (гр. 5) наводять у дужках (вираховують)

Разом змін у капіталі

4295

3 — 10

Алгебраїчна сума ряд. 4100 — 4290 гр. 3 — 10 форми № 4 відповідно (з урахуванням додаткових рядків, крім ряд. 4111 — 4116)

Відображають підсумкову величину змін у складі власного капіталу за звітний період

Залишок на кінець року

4300

3 — 10

Алгебраїчна сума ряд. 4095 і 4295 гр. 3 — 10 форми № 4 відповідно

Показники ряд. 4300 гр. 3 — 10 форми № 4 повинні відповідати показникам ряд. 1400 — 1495 гр. 4 форми № 1 на 31 грудня 2014 року. Гр. 10 ряд. 4000 — 4300 форми № 4 повинна дорівнювати алгебраїчній сумі гр. 3 — 9 відповідно.

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити