Річна фінансова звітність. 8. Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва (ч. 1)

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Войтенко Тетяна
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2014/№ 101

Перш за все нагадаємо, що суб’єктами малого підприємництва є суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, які одночасно відповідають двом критеріям (ч. 3 ст. 55 ГКУ):

1) середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб*;

2) річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суми, еквівалентної 10 млн євро, визначеної за середньорічним курсом НБУ**.

* Наші рекомендації щодо розрахунку середньої кількості працівників ви знайдете в журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 52, с. 10.

** Середньорічний курс можна визначити за формулою, наведеною в листі НБУ від 22.03.2004 р. № 13-410/1390, але простіше використовувати вже розраховану величину з офіційного сайту НБУ (http://www.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls).

Суб’єкти малого підприємництва складають і подають фінансову звітність відповідно до вимог П(С)БО 25. Чинна редакція цього стандарту встановлює два різновиди форм фінансової звітності:

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (додаток 1 до П(С)БО 25), що включає Баланс (форма № 1-м) і Звіт про фінансові результати (форма № 2-м);

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (додаток 2 до П(С)БО 25) у складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс).

Як зазначалося раніше, ці форми заповнюють у тис. грн. з одним десятковим знаком.

Хто має право подавати зазначену звітність, ви можете дізнатися з табл. 8.1 (ср. 025069200).

Таблиця 8.1. Застосування скороченої фінансової звітності

Форма фінансової звітності

Особи, які її складають

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форми № 1-м і № 2-м)

1) суб’єкти малого підприємництва – юридичні особи, визнані такими відповідно до законодавства (окрім тих, хто складає Спрощений фінзвіт);
2) представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форми № 1-мс і № 2-мс)

1) суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи, які відповідають критеріям, визначеним п. 154.6 ПКУ, та мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат (тобто «нульовики»);
2) суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи, які відповідають критеріям мікропідприємництва*

* Згідно з ч. 3 ст. 55 ГКУ до суб’єктів мікропідприємництва відносять юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.

 

Зауважте: застосовувати форми № 1-мс і № 2-мс мають право «нульовики» та будь-які «мікропідприємницькі» суб’єкти незалежно від обраної системи оподаткування та належності до певної групи платників єдиного податку. Інші суб’єкти малого підприємництва звітують за формами № 1-м і № 2-м.

Окремо підкреслимо, що подавати фінансову звітність у скороченому форматі можуть:

новостворені підприємства;

— підприємства, які за підсумками діяльності за минулий рік відповідають критеріям, наведеним у п. 2 розд. I П(С)БО 25 (див. табл. 8.1).

А якщо за результатами діяльності протягом поточного (звітного) року підприємство втратило ознаки відповідності критеріям, установленим п. 2 розд. I П(С)БО 25? Тоді за відповідний звітний період, в якому це сталося (і далі за наступні звітні періоди такого року, а також наступного за ним), підприємство зобов’язане подати повну фінансову звітність (п. 3 розд. І П(С)БО 25).

Однак на повнокомплектний формат фінансової звітності підприємство має перейти лише при втраті статусу суб’єкта малого підприємництва. У ситуації ж, коли «мікросуб’єкт» або «нульовик» утратить можливості подавати Спрощений фінзвіт, але при цьому «вписуватиметься» в межі «малого» суб’єкта, він звітує за формами № 1-м і № 2-м.

Пам’ятайте: не можуть керуватися П(С)БО 25 підприємства, які для складання фінансової звітності використовують МСФО (обов’язково або за самостійним рішенням).

Вони подають повну фінансову звітність за формами, наведеними в НП(С)БО 1

Як і раніше, підприємства, що застосовують П(С)БО 25, не здійснюють розрахунок ВПА та ВПЗ. Зробити такий висновок дозволяють положення п.п. 2.19 розд. ІІ П(С)БО 25 і самі форми скороченої фінансової звітності.

Також платники податку на прибуток не зобов’язані (а мають право) відображати у фінансовій звітності за 2014 рік тимчасові та постійні податкові різниці, передбачені ПБО 27 (п. 46.2 ПКУ).

А тепер поговоримо про те, як же скласти звітність суб’єктові малого підприємництва.

 

8.1. Форми № 1-м і № 2-м «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Спочатку розглянемо, як заповнити Баланс за формою № 1-м. Але спочатку зробимо кілька ремарок:

1) у Балансі відображають активи, зобов’язання та власний капітал. Підсумок активів Балансу має дорівнювати сумі зобов’язань і власного капіталу (п. 1 розд. II П(С)БО 25);

2) згортання статей активів та зобов’язань є недопустимим, окрім випадків, передбачених відповідними П(С)БО (п. 6 розд. I П(С)БО 25);

3) у підрахунку підсумків відповідних розділів Балансу беруть участь рядки, коди яких закінчуються на «0» і «5».

Відповідність рядків цієї форми фінансової звітності регістрам бухгалтерського обліку ви можете побачити в табл. 8.2.

Таблиця 8.2. Заповнення балансу за формою № 1-м

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

Примітки

при використанні спрощеного Плану рахунків

при використанні загального Плану рахунків

1

2

3

4

5

АКТИВ

І. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Сальдо по Дт рах. 15

У цьому рядку відображаємо вартість не завершених на дату балансу капітальних інвестицій у необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об’єктів необоротних матеріальних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, та обладнання для монтажу)

Зверніть увагу: п.п. 2.1 розд. ІІ П(С)БО 25 передбачено відображення в ряд. 1005 форми № 1-м незавершених капітальних інвестицій у матеріальні необоротні активи. Однак, на нашу думку, до статті «Незавершені капітальні інвестиції» потрібно включати вартість не завершених на дату балансу капітальних інвестицій як у матеріальні, так і в нематеріальні необоротні активи.

Основні засоби:

1010

Ряд. 1011 - ряд. 1012 плюс сальдо по Дт рах. 10 (субрахунок обліку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю)

Ряд. 1011 - ряд. 1012 плюс сальдо по Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю)

У цьому рядку наводимо залишкову вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу, довірчого управління об’єктів та орендованих цілісних державних майнових комплексів, віднесених до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів.
Тут також показуємо залишкову вартість нематеріальних активів та об’єктів інвестиційної нерухомості (якщо вона обліковується за первісною вартістю).
Державні (казенні) та комунальні підприємства в цій статті відображають вартість майна, отриманого на праві господарського відання або праві оперативного управління.
При цьому залишкову вартість згаданих необоротних активів визначаємо як різницю між первісною (переоціненою) вартістю та сумою їх зносу на дату балансу.
Крім того, до цього рядка включаємо справедливу вартість інвестиційної нерухомості, якщо її облік ведемо за справедливою вартістю

первісна вартість

1011

Сальдо по Дт рах. 10 (окрім інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю)

Сальдо по Дт рах. 10 (окрім субрах. 100 у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю), 11, 12

Тут показуємо первісну (переоцінену) вартість основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, а також первісну вартість об’єктів інвестиційної нерухомості, якщо не можна достовірно визначити їх справедливу вартість.
Показник не включаємо до підсумку Балансу

знос

1012

Сальдо по Кт відповідних субрахунків рах. 13

Сальдо по Кт субрах. 131, 132, 133, 135

Сюди вносимо нараховану в установленому порядку суму зносу основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, а також об’єктів інвестиційної нерухомості, оцінених за первісною вартістю.
Показник наводимо в дужках та не включаємо до підсумку Балансу

Довгострокові біологічні активи

1020

Сальдо по Дт рах. 16 мінус сальдо по Кт рах. 13 (субрахунок обліку амортизації довгострокових біологічних активів)

Сальдо по Дт субрах. 162, 164, 166 мінус сальдо по Кт субрах. 134; сальдо по Дт субрах. 161, 163, 165

У цьому рядку відображаємо вартість довгострокових біологічних активів, що обліковуються відповідно до П(С)БО 30.
Тут наводимо справедливу вартість довгострокових біологічних активів.
Якщо ж облік довгострокових біологічних активів ведеться за первісною вартістю, то в цьому рядку наводимо їх залишкову вартість

Зверніть увагу: тут не відображаємо вартість довгострокових біологічних активів, у тому числі багаторічних насаджень, не пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю. Інформацію про такі активи узагальнюємо на субрахунках 107 «Тварини» та 108 «Багаторічні насадження», а їх облікову вартість показуємо в ряд. 1010 — 1012 форми № 1-м.

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

Сальдо по Дт рах. 14

Тут показуємо фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інші фінансові інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані в будь-який час

Інші необоротні активи

1090

Сальдо по Дт рах. 18

Сальдо по Дт рах. 18, 19

Цей рядок застосовується для відображення вартості необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу «Необоротні активи».
Підприємства, що перейшли на застосування П(С)БО 25 з початку звітного року, у гр. 3 цього рядка відображають також дані статті «Відстрочені податкові активи» Балансу (Звіту про фінансовий стан) за формою № 1 на кінець попереднього року (ряд. 1045 гр. 4)

Усього за розділом I

1095

Ряд. 1005 + ряд. 1010 + ряд. 1020 + ряд. 1030 + ряд. 1090

II. Оборотні активи

Запаси

1100

Сальдо по Дт рах. 20, 23, 26 (без урахування сальдо по Дт субрахунку обліку необоротних активів, утримуваних для продажу)

Сальдо по Дт рах. 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 без урахування сальдо по Дт субрах. 286 (тобто сальдо по Дт субрах. 281, 282, 283, 284 мінус сальдо по Кт субрах. 285)

У цьому рядку відображаємо загальну вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, запасних частин, тари (окрім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання під час нормального операційного циклу.

Сюди ж уключаємо:  
— готову продукцію;  
— сільськогосподарську продукцію в оцінці згідно з П(С)БО 30;
 — купівельну вартість товарів, придбаних для подальшого продажу.
Тут також наводимо витрати на незавершене виробництво та незавершені роботи (послуги), валову заборгованість замовників за будівельними контрактами

у тому числі готова продукція

1103

Сальдо по Дт рах. 26 (без урахування сальдо по Дт субрахунку обліку необоротних активів, утримуваних для продажу)

Сальдо по Дт рах. 26, 27, 28 без урахування сальдо по Дт субрах. 286 (тобто сальдо по Дт субрах. 281, 282, 283, 284 мінус сальдо по Кт субрах. 285)

Тут довідково показуємо вартість готової продукції, під якою П(С)БО 25 має на увазі:  
— собівартість виробів на складі, обробку яких закінчено та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам;  
— сільськогосподарську продукцію в оцінці, визначеній відповідно до П(С)БО 30;
 — купівельну вартість товарів, придбаних підприємством для подальшого продажу.
Показник не включаємо до підсумку Балансу

Поточні біологічні активи

1110

Сальдо по Дт рах. 21

У цьому рядку наводимо вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі та в нагулі, птиця, звірі, кролі, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні та відгодівлі), а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури), облік яких ведеться відповідно до П(С)БО 30

Майте на увазі! Тут не показуємо вартість поточних біологічних активів, не пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю. Облікову вартість таких активів відображаємо в ряд. 1100 форми № 1-м.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

Сальдо по Дт відповідних субрахунків рах. 37 мінус сальдо по Кт субрах. 37/ «Резерв сумнівних боргів» (у частині, що стосується заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, у тому числі забезпеченої векселем)

Сальдо по Дт рах. 34, 36 мінус сальдо по Кт рах. 38 (у частині, що стосується заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, у тому числі забезпеченої векселем)

У цьому рядку відображаємо скориговану на резерв сумнівних боргів (нетто) заборгованість покупців або замовників за реалізовані ним продукцію, товари, роботи або послуги, уключаючи забезпечену векселями заборгованість

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

Сальдо по Дт субрах. 64/ «Розрахунки за податками», 64/«Розрахунки за обов’язковими платежами», 64/«Розрахунки за соціальним страхуванням», 37/«Розрахунки з державними цільовими фондами»

Сальдо по Дт субрах. 378, 641, 642, 651

Тут наводимо визнану дебіторську заборгованість казначейських, фінансових та податкових органів, державних цільових фондів, зокрема за розрахунками з тимчасової непрацездатності. Також у цьому рядку відображаємо авансові платежі та переплату за податками та зборами, іншими платежами до бюджету, уключаючи переплату з податку на прибуток і єдиного податку

у тому числі з податку на прибуток

1136

Сальдо по Дт субрах. 64/ «Розрахунки з податку на прибуток»

Сальдо по Дт субрах. 641/ «Розрахунки з податку на прибуток»

Цей рядок є довідковим.
У ньому показуємо дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток, а саме: авансові внески з податку на прибуток, що сплачуються до бюджету щомісяця, та переплату з податку на прибуток.
Платники єдиного податку цей рядок не заповнюють.
Показник не включаємо до підсумку Балансу

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Сальдо по Дт відповідних субрахунків рах. 37, 64, 66, 68

Сальдо по Дт рах. 37 (без урахування сальдо по Дт субрах. 378), 66, 68 і субрах. 654, 655

Сюди включаємо скориговану на резерв сумнівних боргів (нетто) заборгованість дебіторів, яку не включено до інших статей дебіторської заборгованості та яка підлягає відображенню у складі оборотних активів (наприклад, заборгованість працівників підприємству)

Поточні фінансові інвестиції

1160

Сальдо по Дт рах. 35

Сальдо по Дт субрах. 352

У цьому рядку відображаємо фінансові інвестиції на строк, що не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (окрім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів)

Гроші та їх еквіваленти

1165

Сальдо по Дт рах. 30 (окрім грошових документів), 31

Сальдо по Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335, 351

У цьому рядку показуємо:  
— готівку в касі підприємства;  
— гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій;  — грошові кошти в дорозі;  — електронні гроші;  
— еквіваленти грошей.
Зверніть увагу: тут наводимо грошові кошти як у національній, так і в іноземних валютах

Зауважте: грошові кошти, які не можна використовувати для операцій протягом одного року з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, виключаємо зі складу оборотних активів та відображаємо як необоротні активи.

Витрати майбутніх періодів

1170

Сальдо по Дт рах. 39

Тут відображаємо витрати, що понесені протягом поточного або попередніх звітних періодів, але відносяться до майбутніх звітних періодів.
Серед них:  
— витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості;  
— витрати, пов’язані з освоєнням нових виробництв та агрегатів;
 — сплачені авансом орендні платежі;  
— оплата страхового поліса;  
— оплата торгового патенту;  
— передплата газет, журналів, періодичних та довідкових видань тощо

Інші оборотні активи

1190

Сальдо по Дт субрах. 30/ «Грошові документи»; 64/«Податкові зобов’язання» і 64/«Податковий кредит»

Сальдо по Дт субрах. 331, 332, 643, 644

У цьому рядку наводимо суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу «Оборотні активи».
У ньому вказуємо, зокрема, вартість грошових документів і сальдо по Дт субрах. 643 «Податкові зобов’язання»

Усього за розділом II

1195

Ряд. 1100 + ряд. 1110 + ряд. 1125 + ряд. 1135 + ряд. 1155 + ряд. 1160 + ряд. 1165 + ряд. 1170 + ряд. 1190

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Сальдо по Дт рах. 26 субрахунок обліку необоротних активів, утримуваних

для продажу

Сальдо по Дт субрах. 286

Тут відображаємо вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до П(С)БО 27

Баланс

1300

Ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200

Перевірка. Показники гр. 3 і 4 ряд. 1300 форми № 1-м мають відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 1900 форми № 1-м.

ПАСИВ

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Сальдо по Кт відповідного субрахунку рах. 40

Сальдо по Кт рах. 40

У цьому рядку наводимо зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу підприємства з урахуванням суми внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу.
При цьому підприємства, для яких не передбачено фіксованої суми статутного капіталу, відображають у цьому рядку суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства.
Тут також показуємо суму пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій

Зверніть увагу: п.п. 2.16 розд. ІІ П(С)БО 25 пропонує показувати у складі цього рядка внески засновників підприємства понад статутний капітал. Для обліку таких внесків, нагадаємо, призначено субрах. 422 «Інший вкладений капітал». На наше переконання, місце таким сумам — у ряд. 1410 форми № 1-м. На обґрунтування нашої позиції посилаємося на п. 2.42 Методрекомендацій № 433. Згідно з ним сума капіталу, вкладеного засновниками понад статутний капітал, підлягає відображенню у статті «Додатковий капітал» (ряд. 1410) Балансу (Звіту про фінансовий стан) за формою № 1.

Додатковий капітал

1410

Сальдо по Кт відповідного субрахунку рах. 40

Сальдо по Кт рах. 41, 42

Тут відображаємо суму дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу

Резервний капітал

1415

Сальдо по Кт відповідного субрахунку рах. 40

Сальдо по Кт рах. 43

У цьому рядку наводимо суму резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Сальдо по Кт (прибуток) або по Дт (збиток) рах. 44

Сальдо по Кт субрах. 441 (сальдо по Дт субрах. 442)

Цей рядок призначено для відображення суми нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Суму непокритого збитку наводимо в дужках та вираховуємо при визначенні підсумку власного капіталу

Зауважте: за приписами п.п. 2.19 розд. II П(С)БО 25 у першому місяці року переходу на застосування названого стандарту визначають різницю від згортання взаємною кореспонденцією сальдо рах. 17 «Відстрочені податкові активи» та рах. 54 «Відстрочені податкові зобов’язання», яку надалі відображають у ряд. 1420 форми № 1-м.

Неоплачений капітал

1425

Сальдо по Дт відповідних субрахунків рах. 40

Сальдо по Дт рах. 45, 46

У цьому рядку відображаємо суму заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Господарські товариства тут також наводять величину вилученого капіталу, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників.
Державні (казенні) та комунальні підприємства в цьому рядку відображають передачу майна відповідно до Положення № 1213.
Суми в цій статті наводять у дужках та вираховують при визначенні підсумку власного капіталу

Усього за розділом I

1495

Ряд. 1400 + ряд. 1410 + ряд. 1415 ± ряд. 1420 - ряд. 1425

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

Сальдо по Кт рах. 47, 48, 55

Сальдо по Кт рах. 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55

У цьому рядку наводимо суму:  
— заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити, що не є поточним зобов’язанням;  
— довгострокової заборгованості підприємства за зобов’язаннями щодо залучення позикових коштів (окрім кредитів банків), на які нараховуються проценти;
— інших довгострокових зобов’язань.
Сюди також уключаємо суму залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень, отриманих з бюджету та інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств, а також суми забезпечень для відшкодування майбутніх витрат і платежів (на оплату відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо)

Підприємства — платники податку на прибуток у цьому рядку відображають суми грошових коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток, передбачених ПКУ. У бухгалтерському обліку, нагадаємо, суму податку на прибуток, не сплачену до бюджету внаслідок звільнення ввід оподаткування, показуємо записом по Дт рах. 98 «Податок на прибуток» у кореспонденції з Кт субрах. 481 «Кошти, вивільнені від оподаткування». Підприємства, що застосовують спрощений План рахунків, нарахування податку показують записом по Дт відповідного субрахунку рах. 96 із Кт рах. 48. Юридичні особи, які в поточному році перейшли на застосування П(С)БО 25, у гр. 3 цього рядка відображають також дані статті «Відстрочені податкові зобов’язання» на кінець попереднього року (ряд. 1500 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) за формою № 1).

IІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

Сальдо по Кт рах. 31 (овердрафт), відповідних субрахунків рах. 68 (у частині кредитів банків та процентів за ними)

Сальдо по Кт рах. 31 (овердрафт), 60, субрах. 684 (у частині процентів за банківськими кредитами)

Тут відображаємо суму поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них короткостроковими позиками.
Зобов’язання за кредитами банків наводиться в Балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за користування ними

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

Сальдо по Кт відповідного субрахунку рах. 68

Сальдо по Кт рах. 61

У цьому рядку показуємо суми зобов’язань, що утворилися як довгострокові, але підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу

товари, роботи, послуги

1615

Сальдо по Кт рах. 68 (у частині заборгованості за ТМЦ, роботи, послуги)

Сальдо по Кт рах. 62, 63

У цьому рядку наводимо суму заборгованості постачальникам та підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями.
Тут також показуємо заборгованість постачальникам за невідфактурованими поставками та розрахунки щодо надлишків ТМЦ, які встановлено під час їх приймання

розрахунками з бюджетом

1620

Сальдо по Кт субрах. 64/ «Розрахунки за податками», 64/«Розрахунки за обов’язковими платежами»

Сальдо по Кт субрах. 641, 642

Цей рядок застосовують для відображення заборгованості підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суми податків з працівників підприємства, податку на прибуток та єдиного податку

у тому числі з податку на прибуток

1621

Сальдо по Кт субрах. 64/ «Розрахунки з податку на прибуток»

Сальдо по Кт субрах. 641/ «Розрахунки з податку на прибуток»

Сюди довідково вносимо поточну кредиторську заборгованість підприємства перед бюджетом з податку на прибуток. Платники єдиного податку цей рядок не заповнюють.
Показник не включаємо до підсумку Балансу

розрахунками зі страхування

1625

Сальдо по Кт рах. 64 (у частині заборгованості зі страхування)

Сальдо по Кт рах. 65

У цьому рядку відображаємо суму заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників

розрахунками з оплати праці

11630

Сальдо по Кт рах. 66

Тут показуємо заборгованість щодо нарахованої, але ще не виплаченої суми оплати праці, а також із депонованої заробітної плати

Доходи майбутніх періодів

11665

Сальдо по Кт рах. 69

До цього рядка включаємо доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, що стосуються майбутніх звітних періодів, зокрема:  
— доходи у вигляді отриманих авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі);

 — передплату газет, журналів, періодичних і довідкових видань;  
— виручку від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств;  
— отриману абонентну плату за користування засобами зв’язку тощо

Інші поточні зобов’язання

1690

Сальдо по Кт рах. 37, 68 (відповідні субрахунки щодо обліку отриманих авансів, розрахунків із засновниками тощо), субрах. 64/«Податковий кредит», 64/«Податкові зобов’язання»

Сальдо по Кт субрах. 372, 378, 643, 644 і рах. 67, 68 (окрім субрах. 680 і 684 у частині процентів за банківськими кредитами)

У цьому рядку відображаємо суми зобов’язань, які не включено до інших рядків, наведені в розділі «Поточні зобов’язання», зокрема заборгованість за отриманими авансами, заборгованість засновникам у зв’язку з розподілом прибутку, заборгованість пов’язаним сторонам, сальдо по Кт субрах. 644 «Податковий кредит» і суми валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами

Усього за розділом IІІ

1695

Ряд. 1600 + ряд. 1610 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1665 + ряд. 1690

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

11700

Сальдо по Кт відповідного субрахунку рах. 68

Сальдо по Кт субрах. 680

У цьому рядку відображаємо зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу, які визначають відповідно до П(С)БО 27

Баланс

1900

Ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700

Перевірка. Показники гр. 3 і 4 ряд. 1900 форми № 1-м мають відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 1300 форми № 1-м.

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити