Річна фінансова звітність. 8. Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва (ч. 2)

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Войтенко Тетяна
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2014/№ 101

Тепер розглянемо правила складання Звіту про фінансові результати за формою № 2-м. При цьому пам’ятайте:

1) у Звіті про фінансові результати наводять інформацію про доходи, витрати, прибутки та збитки від діяльності підприємства за звітний період (п. 3 розд. II П(С)БО 25);

2) показники про витрати і збитки, а також про податок на прибуток відображають у формі № 2-м у дужках (пп. 4 розд. II П(С)БО 25);

3) у графі 4 Звіту про фінансові результати наводять дані за аналогічний період минулого року (п. 6 розд. I П(С)БО 25);

44) єдиноподатники груп 4 і 6 зобов’язані визнавати доходи й витрати відповідно до національних П(С)БО (п. 10 розд. I П(С)БО 25).

Як заповнити рядки форми № 2-м з використанням інформації, узагальненої на рахунках бухгалтерського обліку, ви можете дізнатися з табл. 8.3 (ср. 025069200).

Таблиця 8.3. Заповнення звіту про фінансові результати за формою № 2-м

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

Примітки

при використанні спрощеного Плану рахунків

при використанні загального Плану рахунків

1

2

3

4

5

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти по Дт рах. 70 із Кт рах. 79 мінус обороти по Кт субрах. 70/ «Вирахування з доходу» з Дт рах. 79

Обороти по Дт субрах. 701, 702 і 703 із Кт субрах. 791 мінус обороти по Кт субрах. 704 з Дт субрах. 791

У цьому рядку відображаємо чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто дохід (виручку) від реалізації за вирахуванням:  
— наданих знижок;  
— вартості повернених раніше проданих товарів;  
— непрямих податків (ПДВ, акцизного податку);  
— інших податків та зборів, що сплачують з обороту;  
— доходів, які за договорами належать комітентам

Інші операційні доходи

22120

Обороти по Дт рах. 74 (субрахунок обліку операційних доходів) із Кт рах. 79

Обороти по Дт рах. 71 із Кт субрах. 791

Тут показуємо суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, окрім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):  
— дохід від операційної оренди активів;  
— дохід від операційних курсових різниць;  
— відшкодування раніше списаних активів;  
— дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій);  
— дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття тощо

У цьому рядку також наводять дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів. Крім того, зауважте: якщо оренда є основним видом діяльності підприємства, то дохід від операційної оренди включають до складу ряд. 2000 форми № 2-м.

Інші доходи

22240

Обороти по Дт відповідних субрахунків рах. 74 із Кт рах. 79

Обороти по Дт рах. 72, 73 із Кт субрах. 792; по Дт рах. 74 із Кт субрах. 793

До цього рядка включаємо:  
— дивіденди, проценти, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій;  
— дохід від реалізації фінансових інвестицій;  
— дохід від неопераційних курсових різниць;  
— інші доходи, що виникають у процесі діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

Ряд. 2000 + ряд. 2120 + ряд. 2240

Відображаємо загальну суму доходів підприємства

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

22050

Обороти по Кт рах. 90 із Дт рах. 79

Обороти по Кт субрах. 901, 902, 903 з Дт субрах. 791

У цьому рядку показуємо виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Тут також указуємо нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, що входять до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг).
Показник наводимо в дужках

Інші операційні витрати

22180

Обороти по Кт відповідних субрахунків рах. 96 із Дт рах. 79

Обороти по Кт рах. 92, 93, 94 з Дт субрах. 791

У цьому рядку наводяться:
 — адміністративні витрати;  
— витрати на збут;
 — собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів та фінансових інвестицій);
— собівартість реалізованих необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття;
 — відрахування на створення резерву сумнівних боргів та суму списаних безнадійних боргів;  — втрати від знецінення виробничих запасів;  
— втрати від операційних курсових різниць;  
— визнані економічні санкції;  
— відрахування для забезпечення відшкодування майбутніх операційних витрат;  

— інші витрати, пов’язані з операційною діяльністю підприємства.
Сюди також уключаємо належну до сплати за звітний період відповідно до законодавства суму податків та зборів.
Показник наводимо в дужках

Окрім іншого, у цьому рядку наводимо витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів.

Інші витрати

22270

Обороти по Кт відповідних субрахунків рах. 96 із Дт рах. 79

Обороти по Кт рах. 95, 96 із Дт субрах. 792; по Кт рах. 97 із Дт субрах. 793

Тут відображаємо:  
— витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями;  
— втрати від участі в капіталі;  — собівартість реалізації фінансових інвестицій;
 — втрати від неопераційних курсових різниць;

— втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів;  
— інші витрати, що виникають у процесі діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.
Показник наводимо в дужках

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

Ряд. 2050 + ряд. 2180 + ряд. 2270

Відображаємо загальну суму витрат підприємства.
Значення наводимо в дужках

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

Ряд. 2280 - ряд. 2285

Показуємо фінансовий результат до оподаткування.
При отриманні від’ємного значення (збиток) показник наводимо в дужках

Податок на прибуток

2300

Обороти по Дт субрах. 96/ «Податок на прибуток» із Кт субрах. 64/ «Розрахунки з податку на прибуток», рах. 48

Обороти по Дт рах. 98 із Кт субрах. 641/ «Розрахунки з податку на прибуток», 481

У цьому рядку показуємо суму податку на прибуток, що визначається в розмірі податку на прибуток за звітний період. Отже, звичайні платники податку на прибуток сюди вносять суму поточного податку, відображену в Декларації з податку на прибуток.
Єдиноподатники
цей рядок не заповнюють.
Показник наводиться в дужках

На наш погляд, у ряд. 2300 слід відображати також суму податку на прибуток, не сплачену до бюджету внаслідок звільнення від оподаткування. Нагадаємо: у бухгалтерському обліку її показують записом по Дт рах. 98 «Податок на прибуток» у кореспонденції з Кт субрах. 481 «Кошти, вивільнені від оподаткування». Підприємства, що застосовують спрощений План рахунків, нарахування податку показують записом по Дт відповідного субрахунку рах. 96 із Кт рах. 48.

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

Ряд. 2290 - ряд. 2300

Відображаємо чистий прибуток чи збиток. При отриманні від’ємного значення (збиток) показник наводимо в дужках

 

8.2. Форми № 1-мс і № 2-мс «Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Спрощений фінансовий звіт схожий із Фінансовим звітом суб’єкта малого підприємництва за формами № 1-м і № 2-м. Розглянемо у табл. 8.4 і 8.5, як скласти форми № 1-мс і № 2-мс по рядках.

Таблиця 8.4. Заповнення балансу за формою № 1-мс

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

Примітки

при використанні спрощеного Плану рахунків

при використанні загального Плану рахунків

1

2

3

4

5

АКТИВ

І. Необоротні активи

Основні засоби:

1010

Ряд. 1011 - ряд. 1012 плюс сальдо по Дт рах. 10 (субрахунки обліку інвестиційної нерухомості та довгострокових біологічних активів за справедливою вартістю)

Ряд. 1011 - ряд. 1012 плюс сальдо по Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю), 161, 163 і 165

У цьому рядку наводимо залишкову вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу або довірчого управління об’єктів та орендованих цілісних державних майнових комплексів, які відносять до складу основних засобів.
Тут також відображаємо залишкову вартість інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів та інвестиційної нерухомості (якщо їх облік ведемо за первісною вартістю). Крім того, сюди включаємо вартість незавершених капітальних інвестицій.

Зауважте: у разі обліку інвестиційної нерухомості та/або довгострокових біологічних активів за справедливою вартістю в ряд. 1010 наводимо не залишкову, а справедливу вартість цих активів.

Державні (казенні) та комунальні підприємства в цьому рядку відображають вартість майна, отриманого на праві господарського відання або праві оперативного управління.

первісна вартість

1011

Сальдо по Дт рах. 10, 15, 16 (крім субрахунків обліку інвестиційної нерухомості та довгострокових біологічних активів за справедливою вартістю)

Сальдо по Дт рах. 10 (крім субрах. 100 у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю), 11, 12, 15, субрах. 162, 164, 166

Тут показуємо первісну (переоцінену) вартість основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, а також первісну вартість об’єктів інвестиційної нерухомості та довгострокових біологічних активів, якщо їх облік ведемо за первісною вартістю.
Показник не включаємо до підсумку Балансу

знос

1012

Сальдо по Кт рах. 13

Сюди вносимо нараховану в установленому порядку суму зносу основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, а також об’єктів інвестиційної нерухомості та довгострокових біологічних активів, оцінених за первісною вартістю.
Показник наводимо в дужках і не включаємо до підсумку Балансу

Інші необоротні активи

1090

Сальдо по Дт рах. 14, 18

Сальдо по Дт рах. 14, 18, 19

Наводимо вартість інших необоротних активів, у тому числі довгострокових фінансових інвестицій

Усього за розділом I

1095

Ряд. 1010 + ряд. 1090

II. Оборотні активи

Запаси

1100

Сальдо по Дт рах. 20, 21, 23, 26

Сальдо по Дт рах. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28

Відображаємо вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання під час нормального операційного циклу. У цьому рядку також наводимо витрати на незавершене виробництво та незавершені роботи (послуги), валову заборгованість замовників за будівельними контрактами, поточні біологічні активи, готову продукцію, сільськогосподарську продукцію

На нашу думку, у ряд. 1100 форми № 1-мс також слід відображати вартість товарів, придбаних підприємством для продажу.

Поточна дебіторська заборгованість

1155

Сальдо по Дт рах. 37, 64 (окрім субрах. 64/ «Податковий кредит» і 64/«Податкові зобов’язання»), 66, 68 мінус сальдо по Кт субрах. 37/ «Резерв сумнівних боргів»

Сальдо по Дт рах. 34, 36, 37, 63, 64 (окрім субрах. 643 і 644), 65, 66, 68 мінус сальдо по Кт рах. 38

Відображаємо фактичну заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи чи послуги, включаючи забезпечену векселями, заборгованість інших дебіторів. Також тут показуємо визнану дебіторську заборгованість казначейських, фінансових та податкових органів, державних цільових фондів, заборгованість працівників перед підприємством

Зауважимо: п.п. 1.4 розд. III П(С)БО 25 пропонує відображати в ряд. 1155 також заборгованість засновників щодо формування статутного капіталу. Одночасно з цим п.п. 1.7 розд. III П(С)БО 25 приписує показувати у складі статті «Капітал» (ряд. 1400 форми № 1-мс) суму фактично внесеного засновниками (власниками) статутного капіталу підприємства, а не зафіксованого в установчих документах, як того вимагають, наприклад, правила заповнення ряд. 1400 форми № 1-м, визначені п.п. 2.16 розд. II П(С)БО 25. Але при такому заповненні рядків Баланс не зійдеться.
На наш погляд, у ряд. 1400 форми № 1-мс слід відображати зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу за мінусом величини заборгованості засновників за внесками. При такому підході заборгованість засновників щодо формування статутного капіталу в ряд. 1155 форми № 1-мс вказуватися не повинна.
Пам’ятайте: підприємства (крім «нульовиків») у ряд. 1155 форми № 1-мс зазначають суму дебіторської заборгованості за мінусом резерву сумнівних боргів.

Гроші та їх еквіваленти

1165

Сальдо по Дт рах. 30 (окрім грошових документів), 31

Сальдо по Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335, 351

У цьому рядку наводимо готівку в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошових коштів. Тут показуємо кошти як у національній, так і в іноземних валютах

Майте на увазі: кошти, які не можна використовувати для операцій протягом року з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображають як необоротні активи.

Інші оборотні активи

1190

Сальдо по Дт рах. 35, 39, субрах. 30/«Грошові документи», 64/«Податковий кредит» і 64/«Податкові зобов’язання»

Сальдо по Дт субрах. 331, 332, 352, 643, 644, рах. 39

Показуємо суми оборотних активів, не включені до згаданих вище статей розділу «Оборотні активи» форми № 1-мс, зокрема поточні фінансові інвестиції

Усього за розділом II

1195

Ряд. 1100 + ряд. 1155 + ряд. 1165 + ряд. 1190

Баланс

1300

Ряд. 1095 + ряд. 1195

Показники гр. 3 і 4 ряд. 1300 форми № 1-мс мають відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 1900 форми № 1-мс.

ПАСИВ

I. Власний капітал

Капітал

1400

Сальдо по Кт рах. 40 мінус сальдо по Дт рах. 40

Сальдо по Кт рах. 40, 41, 42, 43 мінус сальдо по Дт рах. 45, 46

Наводимо суму фактично внесеного засновниками (власниками) статутного капіталу підприємства.

Також відображаємо вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу.
Крім того, до цього рядка включаємо суму пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій, внески засновників підприємства понад статутний капітал, суму резервного капіталу

Зауважте: тут також обліковуємо суму вилученого капіталу, яку вираховуємо при визначенні показника цього рядка.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Сальдо по Кт (прибуток) або по Дт (збиток) рах. 44

Сальдо по Кт субрах. 441 або по Дт субрах. 442

Тут відображаємо суму нерозподіленого прибутку або непокритого збитку.
Суму збитку наводимо в дужках та вираховуємо
при визначенні підсумку власного капіталу

Усього за розділом I

1495

Ряд. 1400 ± ряд. 1420

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

Сальдо по Кт рах. 47, 48, 55

Сальдо по Кт рах. 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55

У цьому рядку відображаємо:  
— суму заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити, що не є поточним зобов’язанням;
— суму довгострокової заборгованості підприємства за зобов’язаннями, пов’язаними із залученням позикових коштів (окрім кредитів банків), на які нараховують проценти;  
— інші довгострокові зобов’язання

Тут також показуємо залишок коштів цільового фінансування та цільових надходжень з бюджету й інших джерел, у тому числі суми коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток. Крім того, до цього рядка включаємо суми забезпечень для відшкодування майбутніх витрат і платежів (на оплату відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо).

IІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

Сальдо по Кт рах.  31 (овердрафт), 68 (у частині кредитів банків та процентів за ними)

Сальдо по Кт рах. 31 (овердрафт), 60, 61 (у частині заборгованості за кредитами банків), субрах. 684 (у частині процентів за банківськими кредитами)

Тут показуємо суму поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них короткостроковими позиками. Зобов’язання за кредитами наводимо з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх використання

У цьому рядку відображаємо також зобов’язання, що виникли як довгострокові, але підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу.

Поточна кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги

1615

Сальдо по Кт рах. 68 (у частині заборгованості за ТМЦ, роботи, послуги)

Сальдо по Кт рах. 62, 63

Відображаємо суму заборгованості постачальникам та підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями

Також тут показуємо заборгованість постачальникам за невідфактурованими поставками та розрахунками щодо надлишків ТМЦ, які встановлено при їх прийманні.

розрахунками з бюджетом

1620

Сальдо по Кт рах. 64 (у частині заборгованості за платежами до бюджету)

Сальдо по Кт субрах. 641, 642

У цьому рядку показуємо заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суми податку з працівників підприємства

розрахунками зі страхування

1625

Сальдо по Кт рах. 64 (у частині заборгованості зі страхування)

Сальдо по Кт рах. 65

Відображаємо суму заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування працівників

розрахунками з оплати праці

1630

Сальдо по Кт рах. 66

Тут наводимо заборгованість щодо нарахованої, але не виплаченої суми оплати праці, а також стосовно депонованої заробітної плати

Інші поточні зобов’язання

1690

Сальдо по Кт рах. 37, субрах. 64/ «Податковий кредит» і 64/«Податкові зобов’язання», 68 (окрім сум, відображених в інших рядках розділу «Поточні зобов’язання»), 69

Сальдо по Кт субрах. 372, 378, 643, 644, рах. 61 (окрім довгострокової заборгованості за банківськими кредитами, переведеної до поточної), 67, 68 (окрім субрах. 684 у частині процентів за банківськими кредитами), 69

До цього рядка включаємо суми зобов’язань, які не відображено в інших статтях, наведених у розділі «Поточні зобов’язання», зокрема заборгованість за отриманими авансами, заборгованість засновникам у зв’язку з розподілом прибутку, заборгованість пов’язаним сторонам, суми валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами

Усього за розділом IІІ

1695

Ряд. 1600 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1690

Баланс

1900

Ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695

Показники гр. 3 і 4 ряд. 1900 форми № 1-мс мають відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 1300 форми № 1-мс.

 

Тепер розглянемо особливості складання Звіту про фінансові результати за формою № 2-мс. При його заповненні майте на увазі, що у гр. 4 наводять дані за аналогічний період попереднього року (п. 6 розд. I П(С)БО 25), тобто показники, відображені у гр. 3 форми № 2-мс за 2013 рік.

Таблиця 8.5. Заповнення звіту про фінансові результати за формою № 2-мс

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

Примітки

при використанні спрощеного Плану рахунків

при використанні загального Плану рахунків

1

2

3

4

5

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти по Дт рах. 70 із Кт рах. 79 мінус обороти по Кт субрах. 70/«Вирахування з доходу» із Дт рах. 79

Обороти по Дт субрах. 701, 702 і 703 із Кт субрах. 791 мінус обороти по Кт субрах. 704 із Дт субрах. 791

У цьому рядку відображаємо чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто дохід (виручку) від реалізації за вирахуванням:  
— наданих знижок;  — вартості повернених раніше проданих товарів;  
— непрямих податків (ПДВ, акцизного податку);  
— інших податків та зборів, що сплачуються з обороту;  
— доходів, які за договорами належать комітентам

Інші доходи

2160

Обороти по Дт рах. 74 із Кт рах. 79

Обороти по Дт рах. 71 із Кт субрах. 791; по Дт рах. 72, 73 із Кт субрах. 792; по Дт рах. 74 із Кт субрах. 793

Тут наводимо суми інших доходів, окрім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):  
— дохід від операційної оренди активів;  
— дохід від операційних та неопераційних курсових різниць;  
— відшкодування раніше списаних активів;  
— дохід від реалізації оборотних активів;  
— проценти, доходи від участі в капіталі та інші доходи від фінансових інвестицій;  — дохід від реалізації фінансових інвестицій та необоротних активів;  
— інші доходи

Зауважте: якщо оренда є основним видом діяльності підприємства, то дохід від операційної оренди включаємо до складу ряд. 2000 форми № 2-мс.

Разом доходи (2000 + 2160)

2280

Ряд. 2000 + ряд. 2160

Визначаємо загальну суму доходів згідно з формулою

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти по Кт рах. 90 із Дт рах. 79

Обороти по Кт субрах. 901, 902, 903 із Дт субрах. 791

У цьому рядку показуємо виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів.
Показник наводимо в дужках

Відповідно до п.п. 2.3 розд. III П(С)БО 25 собівартість виготовлених та реалізованих товарів (продукції, робіт, послуг) складається з прямих витрат, безпосередньо пов’язаних із виробництвом, та загальновиробничих витрат, «зменшених на суму зменшення залишку на кінець періоду (порівняно із залишком на початок періоду)» незавершеного виробництва та готової продукції. Проте для визначення собівартості реалізованої продукції зменшувати виробничі витрати слід на суму приросту (а не зменшення) залишків на кінець періоду порівняно із залишками на початок. Відповідно на суму зменшення залишків потрібно збільшити суму виробничих витрат. Зверніть увагу: якщо оренда є основним видом діяльності підприємства, то до цього рядка відносимо також витрати, пов’язані з наданням підприємством майна в оренду.

Інші витрати

2165

Обороти по Кт рах. 96 із Дт рах. 79

Обороти по Кт рах. 92, 93, 94 із Дт субрах. 791; по Кт рах. 95, 96 із Дт субрах. 792; по Кт рах. 97 із Дт субрах. 793

Тут відображаємо:  
— адміністративні витрати;  
— витрати на збут;  
— собівартість реалізованих оборотних активів (окрім готової продукції та товарів);  — суму списаних безнадійних боргів;

— втрати від знецінення виробничих запасів;  
— втрати від операційних та неопераційних курсових різниць;  
— визнані економічні санкції;

— інші витрати, пов’язані з операційною діяльністю підприємства;
 — витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями;  
— втрати від участі в капіталі;  
— собівартість реалізації фінансових інвестицій та необоротних активів;  
— інші витрати підприємства.
Показник наводимо в дужках

Саме в цьому рядку показуємо належну до сплати за звітний період відповідно до законодавства суму податків та зборів (зокрема, єдиний податок).

На наш погляд, тут також слід відображати відрахування до резерву сумнівних боргів та створення забезпечень для покриття майбутніх операційних витрат.

Разом витрати (2050 + 2165)

2285

Ряд. 2050 + ряд. 2165

Визначаємо загальну суму витрат згідно з формулою.
Значення наводимо в дужках

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

Ряд. 2280 - ряд. 2285

Показуємо фінансовий результат до оподаткування.
При отриманні від’ємного значення (збиток) показник наводимо в дужках

Податок на прибуток

2300

Обороти по Дт рах. 96 із Кт рах. 48, субрах. 64/ «Розрахунки з податку на прибуток»

Оборот по Дт рах. 98 із Кт субрах. 481, 641/«Розрахунки з податку на прибуток»

Відображаємо суму податку на прибуток за звітний період. Тож звичайні платники тут показують суму поточного податку, зазначену в Декларації з податку на прибуток.
Єдиноподатники
цей рядок не заповнюють.
Показник наводимо в дужках

Зверніть увагу: тут також відображають суму податку на прибуток, не сплачену до бюджету внаслідок звільнення від оподаткування. Нагадаємо: у бухгалтерському обліку її нараховують записом по Дт рах. 98 із Кт субрах. 481 (або по Дт відповідного субрахунку рах. 96 із Кт рах. 48 спрощеного Плану рахунків).

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування

2310

Різниця значень даних аналітичного обліку до обороту по Кт рах. 79 і даних аналітичного обліку до обороту по Дт рах. 79 (у частині доходів та витрат, що не визнаються податковими доходами і витратами відповідно до ПКУ)

Тут «нульовики» згідно з п. 8 розд. I П(С)БО 25 показують різницю між доходами й витратами, що не визнаються податковими доходами (витратами) відповідно до ПКУ і не відображені у складі доходів і витрат в інших статтях форми № 2-мс. Інші підприємства ряд. 2310 форми № 2-мс не заповнюють

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) - (+) 2310)

2350

Ряд. 2290 - ряд. 2300 ± ряд. 2310

Відображаємо суму чистого прибутку підприємства згідно з наведеною формулою. Якщо отримали від’ємне значення (збиток), то показник наводимо в дужках

 

На цьому ми закінчуємо розглядати порядок складання річної фінансової звітності за підсумками 2014 року. Упевнені, що жодних проблем із заповненням як уже знайомих, так і нових форм у вас не виникне. І користувачі звітності отримають повну, достовірну та об’єктивну інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів вашого підприємства.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити