Річна фінансова звітність. 6. Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (ч. 2)

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Войтенко Тетяна
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2014/№ 101

Таблиця 6.3. Заповнення розділу «основні засоби» форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

1

2

3

II. Основні засоби

Залишок на початок року

первісна (переоцінена) вартість

3

Ряд. 100  сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 101;
ряд. 105 
— сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 100;
ряд. 110 
сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 102;
ряд. 120 
сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 103;

ряд. 130  сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 104;
 ряд. 140  сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 105;

ряд. 150  сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 106;
ряд. 160 
сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 107;
ряд. 170 
сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 108;
ряд. 180 
сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 109;
ряд. 190 
сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 111;

ряд. 200  сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 112;

ряд. 210  сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 113;

ряд. 220 — сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 114;
ряд. 230 
— сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 115;
ряд. 240  сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 116;
ряд. 250 
— сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 117;
ряд. 260 — алгебрична сума показників ряд. 100 — 250

Перевірка. Показник ряд. 105 гр. 3 форми № 5 має відповідати показнику (ряд. 1015 + ряд. 1017) гр. 3 форми № 1 на 31.12.2014 р.
Показник, що дорівнює сумі ряд. 100, 110 — 250 гр. 3 форми № 5
, має відповідати показнику ряд. 1011 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2014 р.

знос

4

У ряд. 100 і 220 гр. 4 форми № 5 проставляють прокреслення, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.
Ряд. 105 гр. 4
форми № 5 — сальдо на 01.01.2014 р. по Кт субрах. 135.
Якщо підприємство обліковує інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю, цей рядок не заповнюють (у ньому проставляють прокреслення).
У ряд. 110 — 180 гр. 4 форми № 5 наводять сальдо на 01.01.2014 р. по Кт субрах. 131 (у розрізі груп ОЗ).
У ряд. 190 — 210, 230 — 250 гр. 4 форми № 5 наводять сальдо на 01.01.2014 р. по Кт субрах. 132 (у розрізі груп інших НМА).
Ряд. 260 гр. 4 
— алгебрична сума показників ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 4

Перевірка. Показник ряд. 105 гр. 4 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1017 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2014 р.
Показник, що дорівнює сумі ряд. 110 — 210, 230 
250 гр. 4 форми № 5, має відповідати показнику ряд. 1012 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2014 р.

Надійшло за рік

5

У гр. 5 ряд. 100 — 250 форми № 5 відображають надходження придбаних, створених, безоплатно отриманих об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та інших НМА (у розрізі груп ОЗ та інших НМА).
Отже, тут наводять аналітичні дані обороту по Дт відповідних субрахунків рах. 10, 11 із Кт субрах. 151, 152, 153, 424, 746, рах. 46, 48.
Саме в цій графі відображають зворотне переведення до складу необоротних активів об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та інших НМА, що раніше обліковувалися у складі необоротних активів, утримуваних для продажу, у разі відмови від їх реалізації (обороти по Дт відповідних субрахунків рах. 10 і 11 із Кт субрах. 286).
Ряд. 260 гр. 5 
— алгебрична сума показників ряд. 100 — 250 гр. 5

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

первісної (переоціненої) вартості

6

У гр. 6 ряд. 100, 110 — 250 форми № 5 наводять суму проведеної протягом звітного року дооцінки (уцінки) ОЗ та інших НМА (за групами ОЗ та інших НМА).
Отже, у цій графі відображають:
1) дооцінку — обороти по Дт відповідних субрахунків рах. 10 та 11 із Кт наступних субрахунків:  

131, 132 — на суму дооцінки зносу ОЗ та інших НМА;

411 — на суму дооцінки залишкової вартості об’єкта ОЗ та інших НМА (при першій та наступних дооцінках) і на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок (при дооцінці раніше уцінених ОЗ та інших НМА);
 — 746  на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок (при дооцінці раніше уцінених ОЗ та інших НМА);
2) уцінку — обороти по Кт відповідних субрахунків рах. 10 та 11 із Дт таких субрахунків:  
131, 132  на суму уцінки зносу об’єкта ОЗ або інших НМА;  — 411 — на суму уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок (при уцінці раніше дооцінених ОЗ чи інших НМА);
975 — на суму першої та наступних уцінок залишкової вартості, а також на суму перевищення уцінки залишкової вартості над попередньою дооцінкою об’єкта ОЗ або інших НМА (при уцінці раніше дооцінених ОЗ або інших НМА).
Ряд. 105 гр. 6
форми № 5 не заповнюють (у ньому ставлять прокреслення).
Якщо амортизацію бібліотечних фондів (субрах. 111) і малоцінних необоротних матеріальних активів (субрах. 112) нараховують у розмірі 100 % при введенні в експлуатацію або в розмірі 50 % у першому та останньому місяцях використання, то в ряд. 190 і 200 гр. 6 ставлять прокреслення (на підставі абзацу третього п. 16 П(С)БО 7 такі активи переоцінці не підлягають).
У разі перевищення річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю у формі № 5 наводять у дужках (вираховують).
Ряд. 260 гр. 6 
— алгебрична сума показників ряд. 100, 110 — 250 гр. 6

зносу

7

У гр. 7 ряд. 110 — 210, 230 — 250 форми № 5 відображають зміну суми зносу ОЗ та інших НМА у зв’язку з їх дооцінкою (уцінкою).

Тут показують обороти по Дт відповідних субрахунків рах. 10 та 11 із Кт субрах. 131, 132 (при дооцінці) і по Дт субрах. 131, 132 з Кт відповідних субрахунків рах. 10 та 11 (при уцінці). У разі перевищення річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю у формі № 5 наводять у дужках (вираховують).
Ряд. 100, 105 і 220 гр. 7
форми № 5 не заповнюють.
Ряд. 260 гр. 7 
— алгебрична сума показників ряд. 110 — 210, 230 — 250 гр. 7

Вибуло за рік

первісна (переоцінена) вартість

8

У гр. 8 ряд. 100 — 250 форми № 5 відображають вибуття об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та інших НМА у результаті їх переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, безоплатної передачі, а також списання внаслідок невідповідності критеріям визнання активом тощо (у розрізі груп ОЗ та інших НМА).
Отже, тут наводять дані оборотів по Дт субрах. 131, 132, 135, 286, 976 із Кт відповідних субрахунків рах. 10 і 11.

Ряд. 260 гр. 8 — алгебрична сума показників ряд. 100 — 250 гр. 8

знос

9

У гр. 9 ряд. 105 — 210, 230 — 250 форми № 5 відображають списання зносу об’єктів ОЗ, що вибули, інвестиційної нерухомості та інших НМА (за групами ОЗ та інших НМА).
Отже, тут показують дані оборотів по Дт субрах. 131, 132, 135 із Кт відповідних субрахунків рах. 10 та 11 (у частині зносу об’єктів, що вибули).

У ряд. 100 і 220 гр. 9 ставлять прокреслення, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.
Ряд. 260 гр. 9 
— алгебрична сума показників ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 9

Нараховано амортизації за рік

10

У ряд. 100 і 220 гр. 10 форми № 5 ставлять прокреслення, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.
У ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 10 форми № 5 відображають суму нарахованої за рік амортизації об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та інших НМА (у розрізі груп ОЗ та інших НМА).

Тут показують обороти по Дт рах. 15, 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 у кореспонденції з Кт субрах. 131, 132, 135.
Для підприємств, що застосовують рахунки класу 8: оборот по Дт рах. 83 з Кт субрах. 131, 132, 135. Ряд. 105 гр. 10 форми № 5 заповнюють тільки в разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю. Ряд. 260 гр. 10 — алгебрична сума показників ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 10

Втрати від зменшення корисності

11

У гр. 11 ряд. 100 — 250 форми № 5 відображають втрати від зменшення корисності об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та інших НМА.
Таким чином, у цій графі показують обороти по Дт субрах. 411, 414, 972 з Кт субрах. 101, 114, 131, 132, 135.
Гр. 11 ряд. 105
форми № 5 заповнюють тільки в разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.
Ряд. 260 гр. 11 — алгебрична сума показників ряд. 100 — 250 гр. 11

Інші зміни за рік

первісної (переоціненої) вартості

12

У гр. 12 ряд. 100 — 250 форми № 5 показують інші зміни первісної вартості об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та інших НМА, не відображені у гр. 5 — 11 ряд. 100 — 250 форми № 5.
Наприклад, наводять вартість поліпшень об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та інших НМА: аналітичні дані річних оборотів по Дт відповідних субрахунків рах. 10 та 11 із Кт субрах. 151, 152, 153.
Крім того, тут показують збільшення первісної вартості об’єктів ОЗ у зв’язку зі створенням забезпечення на обґрунтовану розрахунком суму зобов’язання, яке відповідно до законодавства виникає в підприємства стосовно демонтажу, переміщення цього об’єкта та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, до стану, придатного для подальшого використання (річні обороти по Дт відповідних субрахунків рах. 10 із Кт субрах. 478).
Також, на нашу думку, у цій графі відображають:  
— операції з переведення об’єктів операційної нерухомості до складу об’єктів інвестиційної нерухомості та назад (річний оборот по Дт субрах. 100 з Кт субрах. 101, 103 і по Дт субрах. 101, 103 з Кт субрах. 100);  
— результати оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості, що обліковуються за справедливою вартістю, на дату балансу (річний оборот по Дт субрах. 100 з Кт субрах. 710 або по Дт субрах. 940 із Кт субрах. 100).
Ряд. 260 гр. 12 
— алгебрична сума показників ряд. 100 — 250 гр. 12

зносу

13

У ряд. 100 і 220 гр. 13 форми № 5 ставлять прокреслення, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.
У ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 13 форми № 5 показують інші зміни зносу об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та інших НМА, не відображені у гр. 5 — 11 ряд. 105 — 210, 230 — 250 форми № 5. Наприклад, тут показують суму відновлення корисності об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та інших НМА після усунення причин попереднього зменшення їх корисності (аналітичні дані оборотів по Дт субрах. 131, 132, 135 із Кт субрах. 411, 414, 742).

Ряд. 105 гр. 13 форми № 5 заповнюють тільки в разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю. Також, на нашу думку, у цій графі відображають операції зі списання (перенесення на інший субрахунок рах. 13) суми накопиченої амортизації у зв’язку з переведенням об’єкта операційної нерухомості до складу інвестиційної нерухомості та назад (Дт субрах. 131 із Кт субрах. 135 і Дт субрах. 135 із Кт субрах. 131).
Ряд. 260 гр. 13 
алгебрична сума показників ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 13

Залишок на кінець року

первісна (переоцінена) вартість

14

Гр. 14 ряд. 100 — 260 = (гр. 3 - гр. 4 + гр. 5 + (-) гр. 6 - (+) гр. 7 - гр. 8 + гр. 9 - гр. 10 - гр. 11 + (-) гр. 12 - (+) гр. 13 + гр. 15) ряд. 100 — 260. Зауважте: вартість інвестиційної нерухомості, що оцінюється за справедливою вартістю, станом на 31.12.2014 р. показують також у ряд. 269 форми № 5 (у тому числі з ряд. 105 гр. 14)

Перевірка. Показник ряд. 105 гр. 14 форми № 5 має відповідати показнику (ряд. 1015 + ряд. 1017) гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р. Показник, що дорівнює сумі ряд. 100, 110 — 250 гр. 14 форми № 5, повинен відповідати показнику ряд. 1011 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р. Показники ряд. 100 — 250 гр. 14 форми № 5 мають відповідати сальдо на 31.12.2014 р. по Дт рах. 10, 11 (у розрізі кожної групи ОЗ та інших НМА). Різниця між показником ряд. 105 гр. 14 і значенням ряд. 269 форми № 5 відповідає показнику ряд. 1016 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.

знос

15

Гр. 15 ряд. 105 — 210, 230 — 260 = (гр. 4 + (-) гр. 7 - гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + (-) гр. 13) ряд. 105 — 210, 230 — 260

Перевірка. Показник ряд. 105 гр. 15 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1017 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р. Показник, що дорівнює сумі ряд. 110 — 210, 230 — 250 гр. 15 форми № 5, має відповідати показнику ряд. 1012 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.

у тому числі:

одержані за фінансовою орендою

первісна (переоцінена) вартість

16

У гр. 16 ряд. 105 — 180 форми № 5 відображають первісну (переоцінену) вартість об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості, отриманих у фінансову оренду станом на 31.12.2014 р. (аналітичні дані сальдо по Дт відповідних субрахунків рах. 10).
Ряд. 260 гр. 16 
алгебрична сума показників ряд. 105 — 180 гр. 16

знос

17

У гр. 17 ряд. 105 — 180 форми № 5 відображають аналітичні дані сальдо по Кт субрах. 131, 135 станом на 31.12.2014 р. (у частині ОЗ, інвестиційної нерухомості, отриманих за договорами фінансового лізингу).
Ряд. 105 гр. 17
форми № 5 заповнюють тільки в разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.
Ряд. 260 гр. 17 
— алгебрична сума показників ряд. 105 — 180 гр. 17

передані в оперативну оренду

первісна (переоцінена) вартість

18

У гр. 18 ряд. 100 — 250 форми № 5 відображають первісну (переоцінену) вартість об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та інших НМА, переданих в оперативну оренду станом на 31.12.2014 р. (аналітичні дані сальдо по Дт відповідних субрахунків рах. 10 та 11).
У цій графі (по ряд. 105) відображають також справедливу вартість переданих в оперативну оренду об’єктів інвестиційної нерухомості, що оцінюються за справедливою вартістю.
Ряд. 260 гр. 18 
— алгебрична сума показників ряд. 100 — 250 гр. 18

знос

19

У ряд. 100 і 220 гр. 19 форми № 5 ставлять прокреслення, оскільки вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизують.
У ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 19 форми № 5 відображають аналітичні дані сальдо по Кт субрах. 131, 132, 135 станом на 31.12.2014 р. у частині зносу об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та інших НМА, переданих в операційну оренду.
Ряд. 260 гр. 19 
— алгебрична сума показників ряд. 105 — 210, 230 — 250 гр. 19

 

Розділ III «Капітальні інвестиції». Тут розкривають інформацію про суми капітальних інвестицій, тобто витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, здійснених за рік, із зазначенням балансової вартості таких інвестицій на кінець року (гр. 4). Рядки цього розділу відповідають субрахункам рахунка 15 «Капітальні інвестиції» та використовуються для розшифровки показника ряд. 1005 гр. 4 форми № 1 (див. табл. 6.4, ср. 025069200).

Таблиця 6.4. Заповнення розділу «капітальні інвестиції» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

III. Капітальні інвестиції

Зверніть увагу: не розцінюють як капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи авансові платежі для фінансування капітального будівництва. На нашу думку, авансові платежі не відображають у розділі III «Капітальні інвестиції» форми № 5.

Капітальне будівництво

280

Оборот по Дт субрах. 151*

Сальдо по Дт субрах. 151 на 31.12.2014 р.

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

Оборот по Дт субрах. 152*

Сальдо по Дт субрах. 152 на 31.12.2014 р.

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

Оборот по Дт субрах. 153*

Сальдо по Дт субрах. 153 на 31.12.2014 р.

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

Оборот по Дт субрах. 154*

Сальдо по Дт субрах. 154 на 31.12.2014 р.

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

Оборот по Дт субрах. 155*

Сальдо по Дт субрах. 155 на 31.12.2014 р.

* У кореспонденції з Кт рах. 13, 20, 21, 22, 23, 28, 37, 63, 65, 66, 68, субрах. 641, 642, 746 тощо.

Інші

330

Разом

340

(Ряд. 280 + ряд. 290 + ряд. 300 + ряд. 310 + ряд. 320 + ряд. 330) гр. 3 форми № 5

(Ряд. 280 + ряд. 290 + ряд. 300 + ряд. 310 + ряд. 320 + ряд. 330) гр. 4 форми № 5

Перевірка. Показник ряд. 340 гр. 4 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1005 гр. 4 форми № 1.

 

Розділ IV «Фінансові інвестиції». У цьому розділі розкривають інформацію про зміну вартості фінансових інвестицій протягом року з відображенням їх балансової вартості на кінець звітного року.

Отже, цю таблицю форми № 5 призначено для розшифровки показників ряд. 1030, 1035 і 1160 форми № 1 (див. табл. 6.5).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити