Річна фінансова звітність. 6. Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (ч. 3)

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Войтенко Тетяна
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2014/№ 101

Таблиця 6.5. Заповнення розділу «фінансові інвестиції» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

IV. Фінансові інвестиції

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350

Дані аналітичного обліку оборотів по Дт субрах. 141 із Кт рах. 30, 31, 46, 72, субрах. 377, 422, 425, 685 тощо

Дані аналітичного обліку про сальдо по Дт субрах. 141 на 31.12.2014 р. (у частині фінансових інвестицій в асоційовані підприємства)

дочірні підприємства

360

Дані аналітичного обліку про сальдо по Дт субрах. 141 на 31.12.2014 р. (у частині фінансових інвестицій у дочірні підприємства)

спільну діяльність

370

Дані аналітичного обліку про сальдо по Дт субрах. 141 на 31.12.2014 р. (у частині фінансових інвестицій у спільну діяльність)

Перевірка. Сума показників (ряд. 350 + ряд. 360 + ряд. 370) гр. 4 форми № 5 має відповідати значенню ряд. 1030 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

Дані аналітичного обліку оборотів по Дт субрах. 142, 143, 352 з Кт рах. 30, 31, 46, субрах. 377, 422, 685, 733, 746 тощо

Дані аналітичного обліку про сальдо по Дт субрах. 142, 143 на 31.12.2014 р.

Дані аналітичного обліку про сальдо по Дт субрах. 352 на 31.12.2014 р.

акції

390

облігації

400

інші

410

Перевірка. Сума показників (ряд. 380 + ряд. 390 + ряд. 400 + ряд. 410) гр. 4 форми № 5 має відповідати значенню ряд. 1035 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.

Разом (розд. А + розд. Б)

420

(Ряд. 350 + ряд. 360 + ряд. 370 + ряд. 380 + ряд. 390 + ряд. 400 + ряд. 410) гр. 3 форми № 5

(Ряд. 350 + ряд. 360 + ряд. 370 + ряд. 380 + ряд. 390 + ряд. 400 + ряд. 410) гр. 4 форми № 5

(Ряд. 380 + ряд. 390 + ряд. 400 + ряд. 410) гр. 5 форми № 5

Перевірка. Показник ряд. 420 гр. 5 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1160 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.

 

У рядках під таблицею розшифровують, за якою вартістю інші довгострокові фінансові інвестиції та поточні фінансові інвестиції відображені в Балансі підприємства. При цьому показник (ряд. 421 + ряд. 422 + ряд. 423) форми № 5 має відповідати значенню ряд. 1035 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.

У свою чергу, показник (ряд. 424 + ряд. 425 + ряд. 426) форми № 5 має дорівнювати значенню ряд. 1160 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.

Розділ V «Доходи і витрати». Цей розділ пов’язаний із показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2 і деталізує відомості, наведені в ньому.

Порядок заповнення цього розділу та відповідність його рядків регістрам бухгалтерського обліку ви знайдете в табл. 6.6 (ср. 025069200).

Таблиця 6.6. Заповнення розділу «доходи і витрати» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

V. Доходи і витрати

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів

440

Оборот по Дт субрах. 713 із Кт субрах. 791 за звітний рік

Аналітичні дані обороту по Кт субрах. 949 (у частині витрат, понесених у зв’язку з операційною орендою) із Дт субрах. 791 за звітний рік

Операційна курсова різниця

450

Оборот по Дт субрах. 714 із Кт субрах. 791 за звітний рік

Оборот по Кт субрах. 945 із Дт субрах. 791 за звітний рік

Реалізація інших оборотних активів

460

Оборот по Дт субрах. 712 із Кт субрах. 791 за звітний рік

Оборот по Кт субрах. 943 із Дт субрах. 791 за звітний рік

Штрафи, пені, неустойки

470

Оборот по Дт субрах. 715 із Кт субрах. 791 за звітний рік

Оборот по Кт субрах. 948 із Дт субрах. 791 за звітний рік

Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

Аналітичні дані обороту по Дт субрах. 719 (у частині доходів від діяльності об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення) із Кт субрах. 791 за звітний рік

Аналітичні дані обороту по Кт субрах. 949 (у частині витрат, понесених у зв’язку з діяльністю об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення) із Дт субрах. 791 за звітний рік

Інші операційні доходи і витрати

490

Оборот по Дт субрах. 710, 711, 716, 717, 718, 719 (у частині доходів, не відображених у ряд. 480 гр. 3 форми № 5) із Кт субрах. 791 за звітний рік

Оборот по Кт субрах. 940, 941, 942, 944, 946, 947, 949 (у частині витрат, не відображених у ряд. 440 і 480 гр. 4 форми № 5) із Дт субрах. 791 за звітний рік

у тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів

491

Х

Оборот по Дт субрах. 944 із Кт рах. 38 за звітний період

Перевірка. Показник ряд. 491 гр. 4 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 775 гр. 4 форми № 5.

непродуктивні витрати і втрати

492

Х

Оборот по Кт субрах. 946, 947 із Дт субрах. 791 за звітний період

Перевірка. Сума (ряд. 440 + ряд. 450 + ряд. 460 + ряд. 470 + ряд. 480 + ряд. 490) гр. 3 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 2120 гр. 3 форми № 2 за 2014 рік. Сума (ряд. 440 + ряд. 450 + ряд. 460 + ряд. 470 + ряд. 480 + ряд. 490) гр. 4 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 2180 гр. 3 форми № 2 за 2014 рік.

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства

500

Оборот по Дт субрах. 721 із Кт субрах. 792 за звітний рік

Оборот по Кт субрах. 961 із Дт субрах. 792 за звітний рік

дочірні підприємства

510

Оборот по Дт субрах. 723 із Кт субрах. 792 за звітний рік

Оборот по Кт субрах. 963 із Дт субрах. 792 за звітний рік

спільну діяльність

520

Оборот по Дт субрах. 722 із Кт субрах. 792 за звітний рік

Оборот по Кт субрах. 962 із Дт субрах. 792 за звітний рік

Перевірка. Сума (ряд. 500 + ряд. 510 + ряд. 520) гр. 3 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 2200 гр. 3 форми № 2 за 2014 рік. Сума (ряд. 500 + ряд. 510 + ряд. 520) гр. 4 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 2255 гр. 3 форми № 2 за 2014 рік.

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди

530

Оборот по Дт субрах. 731 із Кт субрах. 792 за звітний рік

Х

Відсотки

540

Х

Оборот по Кт субрах. 951 із Дт рах. 15, 23 і субрах. 792 за звітний рік

Фінансова оренда активів

550

Аналітичні дані обороту по Дт субрах. 732 з Кт субрах. 792 за звітний рік (у частині доходів, отриманих у зв’язку зі здаванням активів у фінансову оренду)

Аналітичні дані обороту по Кт субрах. 952 з Дт рах. 15, 23 і субрах. 792 за звітний рік (у частині витрат, понесених у зв’язку з фінансовою орендою активів)

Інші фінансові доходи і витрати

560

Аналітичні дані обороту по Дт субрах. 732, 733 з Кт субрах. 792 за звітний рік (у частині доходів, не відображених у ряд. 550 гр. 3 форми № 5)

Аналітичні дані обороту по Кт субрах. 952 з Дт рах. 15, 23 і субрах. 792 за звітний рік (у частині витрат, не відображених у ряд. 550 гр. 4 форми № 5)

Перевірка. Сума (ряд. 530 + ряд. 550 + ряд. 560) гр. 3 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 2220 гр. 3 форми № 2. Сума (ряд. 540 + ряд. 550 + ряд. 560) гр. 4 форми № 5 має відповідати сумі показників ряд. 2250 гр. 3 форми № 2, ряд. 342 і ряд. 633 форми № 5.

Г. Інші доходи і витрати

Реалізація фінансових інвестицій

570

Оборот по Дт субрах. 741 із Кт субрах. 793 за звітний рік

Оборот по Кт субрах. 971 із Дт субрах. 793 за звітний рік

Доходи від об’єднання підприємств

580

Аналітичні дані обороту по Дт субрах. 746 із Кт субрах. 793 за звітний рік (у частині доходу від перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань та непередбачених зобов’язань об’єкта придбання над сукупністю витрат на об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності)

Результат оцінки корисності

590

Оборот по Дт субрах. 742 із Кт субрах. 793 за звітний рік

Оборот по Кт субрах. 972 із Дт субрах. 793 за звітний рік

Неопераційна курсова різниця

600

Оборот по Дт субрах. 744 із Кт субрах. 793 за звітний рік

Оборот по Кт субрах. 974 із Дт субрах. 793 за звітний рік

Безоплатно одержані активи

610

Оборот по Дт субрах. 745 із Кт субрах. 793 за звітний рік

Х

Списання необоротних активів

620

Х

Оборот по Кт субрах. 976 із Дт субрах. 793 за звітний рік

Інші доходи і витрати

630

Оборот по Дт субрах. 740, 746 із Кт субрах. 793 за звітний рік (за винятком доходу від об’єднання підприємств, зазначеного в ряд. 580 гр. 3 форми № 5)

Оборот по Кт субрах. 970, 975 і 977 із Дт субрах. 793 за звітний рік

Перевірка. Сума (ряд. 570 + ряд. 580 + ряд. 590 + ряд. 600 + ряд. 610 + ряд. 630) гр. 3 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 2240 гр. 3 форми № 2 за 2014 рік. Сума (ряд. 570 + ряд. 590 + ряд. 600 + ряд. 620 + ряд. 630) гр. 4 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 2270 гр. 3 форми № 2 за 2014 рік.

 

Розділ VI «Грошові кошти». У цьому розділі розкривають інформацію про найліквіднішу частину активів підприємства, а саме про наявність грошових коштів на кінець звітного року. У ньому розшифровують інформацію про показник ряд. 1165 гр. 4 форми № 1 (див. табл. 6.7).

Таблиця 6.7. Заповнення розділу «грошові кошти» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

VI. Грошові кошти

Готівка

640

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт рах. 30

Поточний рахунок у банку

650

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт субрах. 311, 312

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт субрах. 313, 314

Грошові кошти в дорозі

670

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт субрах. 333, 334, 335

Еквіваленти грошових коштів

680

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт субрах. 351

Разом

690

Сума (ряд. 640 + ряд. 650 + ряд. 660 + ряд. 670 + ряд. 680) гр. 3 форми № 5

Перевірка. Показник ряд. 690 гр. 3 форми № 5 має відповідати ряд. 1165 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р., а також показнику ряд. 3415 гр. 3 форми № 3 (або форми № 3-н) за 2014 рік.

 

Розділ VII «Забезпечення і резерви». Тут наводять інформацію про рух коштів, що резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів. Про те, як заповнити цей розділ, ви можете дізнатися з табл. 6.8.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити