Вартість семінару: чи потрібно оподатковувати?

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, податковий експерт Чернишова Наталія
Податки та бухгалтерський облік Серпень, 2015/№ 67
Чи підлягає оподаткуванню ПДФО участь у семінарі (конференції, навчанні) найманого працівника, якщо семінар (конференція, навчання) проводиться за профілем діяльності юридичної особи, у тому числі за кордоном?

Відповідно до ст. 6 Закону України від 12 січня 2012 року № 4312-VI «Про професійний розвиток працівників» організація професійного навчання працівників здійснюється роботодавцями з урахуванням потреб власної господарської або іншої діяльності відповідно до вимог законодавства.

Професійне навчання працівників здійснюється: безпосередньо у роботодавця, на договірній основі у професійно-технічних або вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах або організаціях. При цьому роботодавці можуть здійснювати формальне і неформальне професійне навчання працівників.

Формальне професійне навчання працівників робітничим професіям включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників, а працівників, які за класифікацією професій належать до категорій керівників, професіоналів і фахівців, — перепідготовку, стажування, спеціалізацію та підвищення кваліфікації. За результатами такого навчання видається документ про освіту, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання».

Неформальне професійне навчання працівників — це набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання та здійснюється за їх згодою безпосередньо у роботодавця за рахунок його коштів з урахуванням потреб власної господарської чи іншої діяльності. За результатами неформального навчання видається довідка, в якій зазначаються професія (спеціальність), за якою здійснювалось навчання, напрям підвищення кваліфікації, строки навчання.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розд. IV Податкового кодексу України (далі — ПКУ), п.п. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 якого передбачено, що не включається до складу оподатковуваних доходів таких фізичних осіб сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру, визначеного в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ (у 2015 р. — 1710 грн.) на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки.

Слід врахувати, що якщо працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такому працівнику протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин, та підлягає оподаткуванню у загальному порядку, визначеному розд. IV ПКУ (абзац другий п.п. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).

Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ), включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку (п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).

Також згідно з п.п. 165.1.37 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом.

Отже, кошти, сплачені роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за навчання фізичної особи, що не перевищує у 2015 році — 1710 грн. за кожний місяць навчання, за умови дотримання інших норм, визначених у п.п. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, та витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) працівника, не включаються до складу оподатковуваного доходу такої фізичної особи (працівника). У разі порушення умов та в частині перевищення суми, визначених п.п. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, кошти, сплачені роботодавцем за навчання фізичної особи, прирівнюються до додаткового блага та оподатковуються за ставками 15 (20) %.

Щодо участі працівника у семінарах та конференціях.

У визначенні Українського юридичного термінологічного словника семінар — це форма групової роботи за участю запрошених, мета якої — обмін інформацією з певної теми. Конференція — це великі засідання тривалістю один чи декілька днів, присвячені одному ключовому питанню або темі, поділеним на вужчі питання. Участь у семінарах (конференціях) передбачає отримання інформаційно-консультаційних послуг на підставі укладеного договору з організатором семінару (конференції).

Отже, у разі якщо запрошеною стороною семінару (конференції) та за умовами договору отримувачем інформаційно-консультаційних послуг є юридична особа (роботодавець), інтереси якої представляє працівник, то сума, сплачена юридичною особою (роботодавцем) за участь у семінарі (конференції), не є доходом такого працівника та об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Водночас якщо за умовами договору запрошеною стороною та отримувачем інформаційно-консультаційних послуг є працівник, то суму, сплачену юридичною особою (роботодавцем) за участь у семінарі (конференції) такого працівника, слід розглядати як дохід, отриманий таким працівником у вигляді додаткового блага, який уключається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковується за ставками 15 (20) %.

За матеріалами категорії 103.04 БЗ

коментар редакції

Семінар, конференція, навчання працівника: де «підстерігає» ПДФО?

Кваліфіковані кадри — одна з головних цінностей кожного підприємства. Тому чимало роботодавців не скупляться на оплату участі своїх працівників у різноманітних семінарах і конференціях, а також їх навчання, у тому числі в професійно-технічних та вищих навчальних закладах. Фіскали в роз’ясненні, що коментується, розповіли, чи не обернеться така щедрість роботодавця виникненням оподатковуваного доходу у працівників, які направляються на такий семінар (конференцію, навчання). Відповідно до роз’яснень податківців така небезпека є. Але виникає вона не завжди.

Думки фіскалів із цього приводу ми узагальнили в таблиці.

Обкладення ПДФО оплати роботодавцем навчання працівника та участі в семінарі (конференції)

№ з/п

Вид заходу (процесу)

Оподатковуваний дохід працівника

не виникає

виникає*

1

2

3

4

1

Конференція

Якщо запрошеною стороною та отримувачем інформаційно-консультаційних послуг з договору є юрособа (роботодавець), інтереси якої представляє працівник

Якщо за умовами договору запрошеною стороною семінару (конференції) та отримувачем інформаційно-консультаційних послуг є безпосередньо сам працівник

2

Семінар

Ознака доходу: «126»

3

Навчання:

— у вітчизняних ПТНЗ і вишах

Якщо:

— кошти, сплачені роботодавцем на користь ПТНЗ або вишу за навчання працівника, не перевищують розміру, визначеного в абзаці першому п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2015 році — 1710 грн.) за кожен повний або неповний місяць підготовки або перепідготовки такого працівникаі

— працівник уклав з роботодавцем письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання в нього після закінчення вишу або ПТНЗ та здобуття спеціальності (кваліфікації) не менше 3 років

Якщо**:

— кошти, сплачені роботодавцем на користь ПТНЗ або вишу за навчання працівника, перевищують розмір, визначений в абзаці першому п.п. 169.4.1 ПКУ за кожен повний або неповний місяць підготовки або перепідготовки такого працівника — у розмірі перевищення
або
— працівник не уклав з роботодавцем договір, що зобов’язує такого працівника відпрацювати в цього роботодавця після закінчення вишу або ПТНЗ не менше 3 років, або він уклав такий договір, але звільнився під час навчання або раніше зазначеного строку***

Ознака доходу: «145»

Ознака доходу: «126»

— у закордонних навчальних закладах

Завжди, оскільки звільнення від оподаткування, передбачене п.п. 165.1.21 ПКУ, поширюється тільки на вітчизняні навчальні заклади

Ознака доходу: «126»

* Оскільки сума, перерахована за участь у семінарі (конференції) або за навчання, буде «чистим» доходом працівника, базу обкладення ПДФО необхідно визначати з урахуванням «натурального» коефіцієнта (п. 164.5 ПКУ).

** Крім випадків, коли необхідність підвищення кваліфікації (перепідготовки) працівника передбачена законом (наприклад, для лікарів, учителів). У такому разі вся сума витрат роботодавця у зв’язку з таким підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) працівника не включається до оподатковуваного доходу останнього на підставі п.п. 165.1.37 ПКУ. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ такий дохід потрібно відображати з ознакою доходу «158».

*** Крім випадків, коли працівник відшкодував вартість навчання за договором або його звільнили з ініціативи роботодавця (скорочення тощо) (див. роз’яснення в категорії 103.02 БЗ).

Додамо, що до оподатковуваного доходу не включають також цільову благодійну допомогу навчальному закладу на оплату навчання або надання додаткових послуг з навчання особи, яка належить до однієї з пільгових категорій громадян, установлених п.п. «є» п.п. 170.7.4 ПКУ (інваліди, діти-сироти, діти з багатодітних або малозабезпечених сімей тощо).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ таку допомогу слід відображати з ознакою доходу «169».

Детальніше з порядком обкладення ПДФО витрат на навчання працівника ви можете ознайомитися в журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 67, с. 24.

Зауважте: аналогічним чином необхідно оподатковувати оплату за навчання або за участь працівника в семінарі (конференції) і ВЗ.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити