Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Податкова звітність: загальні правила складання та подання

Редакція ПК
Податковий кодекс Липень, 2013/№ 14
Друк
Стаття

ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ: ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ

 

Для будь-якого підприємства — платника податків подання податкової звітності є невід’ємною ланкою в ланцюжку заходів щодо нарахування та сплати більшості податків і зборів і при цьому одним з основних обов’язків платника податку, що приписує йому ПК (п.п. 16.1.3 ПК).

Залежно від того, за який податок або збір необхідно відзвітувати, податкове законодавство передбачає подання або податкової декларації, або ж податкового розрахунку. При цьому в розумінні ПК ці два поняття є тотожними, тобто податковий розрахунок прирівнюється до податкової декларації без жодних обмежень і є обов’язковим до подання платниками відповідного податку або збору. Це випливає із самого визначення податкової декларації, наданого в п46.1 ПК. У поперед-ніх тематичних номерах ми розглянули порядок заповнення та подання найбільш значимих та таких, що часто подаються, податкових декларацій (розрахунків), сьогодні, у цьому номері, ми виділили для вас загальні правила складання та подання до органів Міндоходів усіх нині чинних форм податкових декларацій і розрахунків.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ

 

Для того щоб податкова звітність вважалася податковою декларацією і була прийнята податковим органом та зареєстрована в базі даних адресата звітності з унесенням до неї відповідних показників, мають бути дотримані законодавчі вимоги щодо її складання. Безумовно, кожна з форм податкової звітності має свої специфічні нюанси заповнення, що впродовж її «життя» можуть змінюватися, доповнюватися, скасовуватися. Проте існують основні вимоги до складання податкової звітності, що висуваються ПК до всіх нині чинних податкових декларацій (розрахунків). Такі вимоги наведено у ст. 48 ПК і Методрекомендаціях  516, а додаткові та уточнюючі моменти, не висвітлені такими документами, можна знайти в ЄБПЗ у підкатегорії 135.02 (див. minrd.gov.ua/ebpz/). Ми представили їх для вас у таблиці.

Запитання

Відповідь

Додаткові відомості

1

2

Хто несе відповідальність за складання податкової звітності?

юридичні особи, постійні представництва нерезидентів*, які відповідно до ПК визначені платниками податків, а також їх посадові особи

Відповідальність за порушення податкового законодавства відокремленим підрозділом юридичної особи несе юридична особа, до складу якої він входить

фізичні особи — платники податків та їх законні чи уповноважені представники у випадках, передбачених законом

Згідно з п. 19.2 ПК представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності**. Довіреність, видана платником податків — фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства. Представник платника податків, зазначимо, користується правами, встановленими ПК для платників податків

податкові агенти

Згідно з п. 18.1 ПК податковим агентом визнається особа, на яку ПК покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків.
Найпоширенішим прикладом подання податкової звітності податковим агентом, який несе, відповідно, і відповідальність за її складання,
є подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ, затвердженою наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020. Таким податковим агентам дане окреме визначення в ПК (див. п.п. 14.1.180). Проте, зауважимо, це не єдиний випадок, коли податкова звітність подається податковим агентом. Такими особами подається також податкова звітність з туристичного збору та екологічного податку за здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива.
Податкові агенти прирівнюються до платників податку і мають права та виконують обов’язки, встановлені ПК для платників податків

* Постійне представництво — постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів (п.п. 14.1.193 ПК).
** Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами (ч. 3 ст. 244 ЦК).

Які обов’язкові реквізити* повинна містити податкова декларація?

1) тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);

2) звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;

3) звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку або податкової декларації за поточний податковий період, в якій виправляються помилки минулих періодів);

4) повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами;

5) код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер;

6) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**;

7) місцезнаходження (місце проживання) платника податків;

8) найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність;

9) дата подання звіту (або дата заповнення — залежно від форми);

10) ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток або серії та номери паспортів** посадових осіб платника податків;

11) підписи платника податку — фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених ПК, засвідчені печаткою платника податку (за наявності) (про те, ким має бути підписана податкова декларація, див. далі у цій таблиці)

Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов’язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору. Інакше подана податкова звітність не буде визнана податковою декларацією з причини, що відповідає коду 101
Довідника причин, з яких податкова звітність не вважається податковою декларацією (додаток 6 до Методрекомендацій № 516).
У окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов’язкові реквізити (п. 48.4 ПК):

— відмітка про звітування за спеціальним режимом;

— код виду економічної діяльності (далі — КВЕД);

— код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ;

— індивідуальний податковий номер та номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період

* Обов’язкові реквізити — це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений ПК статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків (п. 48.2 ПК).
** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДПС (нині — Міндоходів) і мають відмітку у паспорті.

Яка мова заповнення податкової звітності?

Державна мова, тобто українська

Згідно з роз’ясненням, наведеним у підкатегорії 135.02 ЄБПЗ, вимога щодо заповнення податкової звітності державною мовою є обов’язковою на усій території України, навіть у тих регіонах, де за рішенням місцевих рад іншій мові офіційно надано статус регіональної

Ким податкова декларація має бути підписана?

для юридичної особи, у тому числі податкового агента:

1) керівником платника податків/ податкового агента або уповноваженою особою;

2) особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу ДПС

Згідно з роз’ясненням, наведеним в ЄБПЗ у підкатегорії 135.02, у разі коли штатним розкладом не передбачено посаду головного бухгалтера, а ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації здійснюється безпосередньо керівником, то така податкова декларація підписується лише у графі «керівник», а у графі «головний бухгалтер» проставляються прочерки*.

В іншому роз’ясненні, наведеному в цій самій підкатегорії ЄБПЗ, зазначається, що в разі відсутності з об’єктивних причин (відпустка, відрядження, лікарняний тощо) керівника та головного бухгалтера юридичної особи податкова звітність може бути підписана іншими особами, які уповноважені установчими та/або організаційно-розпорядчими документами виконувати обов’язки керівників на час їх відсутності, за умови, що повноваження особи, яка підписала податкову звітність, підтверджені відповідними документами (установчими, наказами чи розпорядженнями тощо), які подаються разом з податковою звітністю до органу ДПС.

У разі здійснення процедури припинення юридичної особи податкова звітність підписується особою (головою комісії з припинення, ліквідатора), на яку покладено повноваження керівника такої юридичної особи до внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру.

Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності згідно з абз. 2 п.п. 48.5.1 ПК є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в елек-тронному документі ЕЦП платника податку**

для фізичної особи — підприємця — фізичною особою — платником податків або її законним представником

Про те, хто є представником фізичної особи, див. на с. 2.

У разі призначення господарським судом ліквідатора з метою постійного управління нерухомим майном або цінним рухомим майном громадянина-підприємця, визнаного банкрутом, на час здійснення процедури припинення фізичної особи — підприємця податкова декларація підписується таким ліквідатором

для фізичної особи — податкового агента — таким податковим агентом

Про податкових агентів та їх повноваження див. на с. 3

для спільної діяльності або договору про розподіл продукції — особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно з договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції

* Така форма підпису податкової декларації не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах.

** Таким чином, виходячи з положень ПК, податкова декларація не може бути підписана за допомогою використання факсиміле. Це, у тому числі, підтверджується листом ДПС від 14.03.2012 р. № 9499/К/10-1115/1139.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ

 

Податкове законодавство, крім загальних вимог до заповнення, передбачає також загальні вимоги до подання податкової звітності, які ми зібрали в цій таблиці.

№ з/п

Характеристика, що розглядається

Опис правила подання

1

2

3

1

Способи подання податкової звітності

Один з таких способів на вибір платника податків (якщо інше не передбачено ПК) (п. 49.3 ПК):
особисто або через уповноважену на це особу. Зауважте: податківці виступають проти подання податкової звітності посильними або кур’єрською службою (див. «Вісник податкової служби України», 2011, № 44, с. 11);
надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. Надсилається не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку, установленого для подання декларації. Можливо також відправлення декларації пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання без жодних штрафних наслідків у разі, якщо така декларація отримана податковим органом до закінчення таких граничних строків (див. роз’яснення в підкатегорії 135.02 ЄБПЗ);
засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. На декларацію в електронній формі обов’язково має бути накладено ЕЦП. Така декларація має бути подана платником податків не пізніше закінчення останньої години дня, в який минає граничний строк її подання (п. 49.5 ПК).
! Платники податку, які належать до великих і середніх суб’єктів підприємництва, обов’язково подають податкові декларації в електронній формі (п. 49.4 ПК). Критерії, що відносять суб’єктів господарювання до великих і середніх, містяться в ч. 3 ст. 55 ГК

2

Подання податкової звітності в разі тимчасового зупинення платником податків ведення своєї діяльності

Податкова декларація подається платником податку за кожен звітний період щодо кожного окремого податку, платником якого він є, незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді

3

Подання декларації в разі зміни її форми

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення (абз. 2 п. 46.6 ПК)

4

Подання податкової декларації в разі її складання наростаючим підсумком

Якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали або рік розраховується наростаючим підсумком на підставі показників базових податкових періодів, з яких складаються такі квартал, півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових внесків), згідно з відповідним розділом ПК, зазначена податкова декларація подається у строки, визначені п. 49.18 ПК для такого базового звітного (податкового) періоду* (п. 49.19 ПК).
У такому разі податкова декларація за результатами останнього податкового періоду року прирівнюється до річної податкової декларації, а річна податкова декларація не подається

* Під терміном «базовий звітний (податковий) період» слід розуміти перший звітний (податковий) період року, визначений відповідним розділом ПК.

5

Подання додатків

Згідно з абз. 3 п. 46.1 ПК додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною і мають подаватися разом з нею. Якщо така декларація подається без додатків, обов’язковість подання яких передбачена законодавством, то орган ДПС подає платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації

6

Строки подання податкової декларації

Податкові декларації, крім випадків, передбачених ПК, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:
календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) — протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);
календарному року, крім випадків, наведених нижче, — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
календарному року для платників ПДФО — до
1 травня
 року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розд. IV ПК;
календарному року для платників ПДФО — підприємців — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
Якщо період подання податкової декларації в ПК не встановлено — податкова декларація подається у строки, передбачені для місячного базового звітного (податкового) періоду, крім випадків, коли її подання не передбачено.
Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Граничні строки для податкової декларації можуть бути продовжені у випадках, передбачених п. 102.6 ПК.
Зазначимо, що суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій податковій декларації, платник податків зобов’язаний самостійно сплатити протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПК для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПК. При цьому граничний строк сплати податкового зобов’язання у разі, коли він припадає на вихідний або святковий день, не переноситься на найближчий робочий день, наступний за таким вихідним або святковим днем

7

Подання уточнюючого розрахунку

Подається за формою, діючою на момент подання такого уточнюючого розрахунку, у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПК) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації. Може не подаватися, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені. Не може бути поданий під час проведення документальних планових та позапланових перевірок (п. 50.2 ПК).
! Зауважте: при самостійному виправленні помилок, що містяться в раніше поданій податковій декларації, платник податків зобов’язаний сплатити самоштраф (див. на с. 19)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі