Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Депозит завчасно повертаємо: які проблеми маємо?

Товстоп’ят Юрій, податковий експерт
Податковий кодекс Жовтень, 2014/№ 19
Друк
Ситуація в країні слугує причиною для масштабного повернення раніше розміщених депозитів. А все чому? Причина — не тільки нестабільність національної валюти, але й шалений ріст цін, що породжує як наслідок підвищену потребу в обігових коштах. У цій публікації пропонуємо до вашого розгляду податковий облік операцій із дострокового повернення гривневих депозитів. Як правильно відобразити перерахунок процентів по зниженій ставці? Яким чином обліковувати повернення «тіла» депозиту? На всі ці, а також деякі інші запитання ви зможете знайти відповіді нижче.
Налоги и бухгалтерский учет
 • Депозити: суть, класифікація та нормативне регулювання

   

  Вклад (депозит) відповідно до ст. 2 Закону № 2121 — це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

  Як бачите, розмістити свої кошти можна як на визначений строк, так і без його зазначення. Доступним розміщення депозитів є і для юридичних, і для фізичних осіб.

  Крім того, кошти на депозит можна покласти як у національній, так і в іноземній валюті. Інша справа, що в межах статті ми розглядатимемо виключно гривневі депозити.

  Регулює питання, пов’язані із банківськими вкладами, § 3 гл. 71 ЦК. За договором банківського вкладу (депозиту) згідно зі ст. 1058 ЦК одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

  Договір банківського вкладу відповідно до ст. 1059 ЦК укладають у письмовій формі. Не додержитеся такої форми — договір вважатимуть нікчемним.

  Якими ж бувають депозити? Розглядати всі види їх класифікації ми вам не пропонуємо, звернемо увагу лише на те, що прямо стосуватиметься теми статті. Так-от, розрізняють строковий вклад та вклад на вимогу (до запитання). Якщо перший передбачає укладення договору на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого строку, то другий — на умовах видачі вкладу на першу вимогу. Договором може бути передбачено внесення грошової суми на інших умовах її повернення.

  За договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором.

  Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.

  Чому серед численних класифікацій банківських вкладів ми виділили тільки цю? Річ у тім, що саме від того, до якого виду згідно з нею належить депозит, залежить розмір процентів, які банк виплачуватиме вкладнику. Зрозуміло, щодо строкового вкладу банк матиме змогу нарахувати та виплатити вищі проценти (і чим довший строк — тим краще для клієнта).

  А от тепер увага: якщо відповідно до умов договору банк повертає вклад на вимогу вкладника до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за цим вкладом виплачують у розмірі процентів за вкладами на вимогу. Тільки є одне застереження: якщо договір не встановлює більш високий процент для таких випадків.

  І що з того? А те, що якщо ви, припустимо, розмістили строковий депозит, а в один (не сказати, що прекрасний) момент вирішили свої кошти повернути, на вас чекає розчарування. Сума отриманих процентів буде нижчою, аніж ви на те сподівались. Якщо точніше, вона дорівнюватиме сумі, яку ви б отримали, якби розмістили депозит на вимогу.

  Заслуговує уваги те, що проценти на банківський вклад нараховують від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав.

  Проценти на банківський вклад відповідно до ч. 6 ст. 1061 ЦК виплачують вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу. Невитребувані у цей строк проценти збільшують «тіло» депозиту (суму вкладу, на яку нараховують проценти). Звісно, якщо договір банківського вкладу не встановлює інших умов.

  При поверненні депозиту банк повинен виплатити вкладнику всі нараховані до цього моменту проценти.

  Це те, що стосується розміщення та повернення депозитів. Давайте ж розберемось із порядком їх обліку.

   

  Податковий облік

   

  Визначення депозиту в податковому законодавстві практично ідентичне із тим, що використовується в банківській діяльності. Судіть самі: відповідно до п.п. 14.1.44 ПК депозит (вклад) — це кошти, які надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом встановленого договором строку.

  У цьому ж підпункті зазначено, що залучення депозитів може здійснюватися у формі випуску (емісії) ощадних (депозитних) сертифікатів. Останнім, до речі, присвячна ст. 1065 ЦК.

  Автори ПК, як бачите, розрізняють депозити, надані в управління резидентам та нерезидентам. Крім того, «вітчизняні» депозити вони розділяють на банківські (принагідно зазначаючи, що правила здійснення депозитних операцій у такому випадку встановлює НБУ) та депозити до інших фінансових установ.

  А от платіж за використання коштів, залучених у депозит, п.п. «б» п.п. 14.1.206 ПК визначає як проценти.

  Порядок оподаткування «тіла» депозиту та процентів різниться.

  Що стосується основної суми вкладу, то її не відображають у податковому обліку ані при розміщенні, ані при поверненні коштів. Про це свідчить п. 153.4 ПК. Так, відповідно до п.п. 153.4.1 ПК цю суму не включають до складу податкових доходів, а згідно із п.п. 153.4.2 ПК вона не потрапляє і до податкових витрат.

  А що ж проценти? Вони-то оминути податковий облік не повинні. Дійсно, їх суму потрібно включати до складу інших доходів відповідно до п.п. 135.5.1 ПК.

  Коли відобразити їх суму в обліку? Тут двох варіантів бути не може: згідно із п. 137.8 ПК датою визнання доходів платника податку від проведення кредитно-депозитних операцій є дата визнання процентів, визначена згідно з правилами бухгалтерського обліку. Як свідчить абз. 5 п. 20 П(С)БО 15, проценти визнають у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами з урахуванням економічного змісту відповідної угоди. Тобто, факт виплати процентів на момент відображення доходів у податковому обліку жодним чином не впливає. Ключове значення має момент їх нарахування. Із якою саме періодичністю їх нараховують, має бути зазначено у відповідному договорі.

  У звітності з податку на прибуток проценти слід відобразити в рядку 03.2 «Проценти, з них:» додатка ІД, після чого перенести їх суму (поряд із іншими подібними доходами) до показника рядка 03 «Інші доходи» декларації.

  А що стосовно ПДВ? Операції із залучення, розміщення та повернення коштів за договорами депозиту не є об’єктом оподаткування відповідно до п.п. 196.1.5 ПК. От і добре!

  Податковий облік розглянули. Які сюрпризи нам готує бухгалтерський облік?

   

  Бухгалтерський облік

   

  Для вирішення питання, як правильно обліковувати банківський вклад, важливе значення має вид вкладу й те, на який строк його розмістили.

  Якщо йдеться про депозит на вимогу, то обліковувати його неохідно на рахунку обліку грошових коштів. Чому? Адже грошові кошти (гроші), як свідчить п. 2 розд. I. НП(С)БО 1, — це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. Таким чином, для обліку таких вкладів цілком підійде субрахунок 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті».

  Інша справа, якщо вас цікавить строковий депозит.

  Якщо кошти за умовами банківського договору ви розмістите на строк менше 12 місяців із дати балансу, — обліковувати їх потрібно на субрахунку 351 «Еквіваленти грошових коштів». Незважаючи на те, що Інструкція № 291, описуючи рахунок 35, прямо згадує лише депозитні сертифікати, ми вважаємо, що й інші види короткострокових депозитів правильно обліковувати саме на вказаному субрахунку.

  Якщо ви плануєте розмістити кошти на строк більше 12 місяців із дати баласу, знайте: обліковувати такий депозит потрібно на субрахунку 184 «Інші необоротні активи». На цьому субрахунку відповідно до Інструкції № 291 ведуть облік активів, використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема й грошових коштів.

  Окремої уваги заслуговують ощадні (депозитні) сертифікати. Якщо в податковому обліку вони «підкоряються» тим же правилам, що й депозити, оформлені з допомогою договору банківського рахунка, то в бухгалтерському все інакше. Обліковувати їх потрібно на інших рахунках. Якщо йдеться про короткострокові вклади, тоді в нагоді стане субрахунок 352 «Інші поточні фінансові інвестиції». Якщо ж мова про довгострокові депозити, правильно їх обліковувати на субрахунку 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам». Тобто, такі депозити потрібно обліковувати у складі довгострокових фінансових інвестицій.

  А що ж проценти? Для них, зрозуміло, правила гри свої. Залежно від виду вкладу вони можуть призводити до відображення в обліку:

  — інших операційних доходів (субрахунок 719 «Інші доходи від операційної діяльності») — якщо відкрили «звичайний» депозит;

  — фінансові доходи (субрахунок 732 «Відсотки одержані») — якщо депозит оформлений із використанням ощадного (депозитного) сертифіката.

  Як би там не було, і в першому, і в другому випадках дебетують субрахунок 373 «Розрахунки за нарахованими доходами».

  Із загальними моментами обліку банківських вкладів розібрались, тому саме час перейти до ключового питання публікації.

   

  Повернення депозиту раніше строку

   

  Як ми з вами вже з’ясували, повернення депозиту в будь-який момент не є чимось надзвичайним (навіть якщо йдеться про строковий банківський вклад). Навпаки, поганий той договір, який не передбачає подібної можливості. Вірніше, нікчемний. При цьому, повертаючи депозит, банк повинен виплатити вкладнику всі нараховані до цього моменту проценти. Тобто, поверненню підлягає як «тіло» вкладу, так і проценти за депозитом.

  Інша справа, що проценти в таких випадках перераховують (у сторону зменшення). Як правило, їх рівень визначають, виходячи з умов, які банк установив для депозитів до запитання. Чому як правило? Тому, що сторони в договірному порядку можуть передбачити й інші умови повернення вкладів. Наприклад, договір строкового банківського вкладу передбачає нарахування процентів у розмірі 18 % річних у гривні. Водночас він містить умову, що при достроковому поверненні депозиту проценти за останній квартал перераховують, виходячи зі ставки, встановленої для депозитів на вимогу, — 15 % річних. Наслідки для вкладника в такому випадку, сподіваємося, зрозумілі.

  А що ж маємо в обліку? Тут багато чого залежить від того, коли саме банк зобов’язаний нараховувати проценти згідно з договором. ЦК установлює мінімальну періодичність нарахування процентів — раз на квартал. Це випливає із того, що банк повинен виплачувати проценти вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу. А щоб було що виплачувати — спочатку потрібно його нарахувати.

  Як би там не було, у разі повернення депозиту раніше строку в більшості випадків виникає необхідність перерахувати суму процентів відповідно до зниженої ставки. Як правильно це відобразити? Використовуючи метод «червоне сторно», необхідно спочатку «знешкодити» операцію, згідно з якою були нараховані проценти за вищою ставкою, після чого знову їх нарахувати, але виходячи вже із зниженої ставки.

  А що в податковому обліку? Вважаємо, що тут також є всі підстави для коригування раніше відображеної суми податкових доходів. Та оскільки назвати це питання належим чином урегульованим, на жаль, не можна, ви маєте право звернутись для його роз’яснення до місцевого органу ДФСУ.

  Наостанок же приведемо приклад, у якому проілюстроване наше бачення ситуації.

   

  Приклад. 01.04.2014 р. підприємство розмістило в банку депозит у сумі 100000 грн. на строк 1 рік. За умовами договору банк нараховує проценти щомісячно (1 числа місяця, наступного за звітним). Річна ставка процентів — 15 %. При цьому по закінченні кожного кварталу проценти зараховують у збільшення суми вкладу. Згідно з умовами договору при достроковому знятті коштів, розміщених на депозит, здійснюється перерахунок процентів, нарахованих у звітному кварталі, виходячи з річної ставки 12,5 %. Підприємство скористалось таким правом 15.09.2014 р.

  У його обліку при цьому мають знайти своє відображення наступні операції.

   

  № з/п

  зміст господарської операції

  Бухгалтерський облік

  податковий облік

  дебет

  кредит

  Сума

  доходи

  витрати

  рядок декларації
  з податку на прибуток

  1

  Розмістили депозит

  313

  311

  100000,00

  2

  Банк нарахував проценти за депозитом за ІІ квартал року:

  — за квітень (29/365 х 100000 грн. х 15 % : 100 %)

  373

  719

  1191,78

  1191,78

  03.2 додатка ІД

  — за травень (31/365 х 100000 грн. х 15 % : 100 %)

  373

  719

  1273,97

  1273,97

  03.2 додатка ІД

  — за червень (30/365 х 100000 грн. х 15 % : 100 %)

  373

  719

  1232,88

  1232,88

  03.2 додатка ІД

  3

  Суму процентів зарахували у збільшення «тіла» депозиту

  313

  373

  3698,63

  4

  Банк нарахував проценти по депозиту за ІІІ квартал року:

  — за липень (31/365 х 103698,63 грн. х 15 % : 100 %)

  373

  719

  1321,09

  1321,09

  03.2 додатка ІД

  — за серпень (31/365 х 103698,63 грн. х 15 % : 100 %)

  373

  719

  1321,09

  1321,09

  03.2 додатка ІД

  5

  У вересні достроково зняли кошти з депозиту

  311

  313

  103698,63

  6

  Відобразили раніше нараховані за ІІІ квартал проценти методом «червоне сторно»:

  — за липень

  373

  719

  1321,09

  1321,09

  03.2 додатка ІД

  — за серпень

  373

  719

  1321,09

  1321,09

  03.2 додатка ІД

  7

  Нарахували проценти, виходячи зі зниженої річної ставки — 12,5 %:

  — за липень (31/365 х 103698,63 грн. х 12,5 % : 100 %)

  373

  719

  1100,91

  1100,91

  03.2 додатка ІД

  — за серпень (31/365 х 103698,63 грн. х 12,5 % : 100 %)

  373

  719

  1100,91

  1100,91

  03.2 додатка ІД

  — за вересень (14/365 х 103698,63 грн. х 12,5 % : 100 %)

  373

  719

  497,19

  497,19

  03.2 додатка ІД

  8

  Нараховані протягом ІІІ кварталу проценти зарахували на поточний рахунок

  311

  373

  2699,01

   

  На цьому все. Як бачите, не все так страшно, як могло здаватись. Тож вкладайте без зайвих втрат!

   

  Використані документи та скорочення

  ПК — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

  ЦК — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

  Закон № 2121 — Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III.

  Iнструкція № 291 — Iнструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

  НП(С)БО 1 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73.

  П(С)БО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну від 29.11.99 р. № 290.

  ДФСУ — Державна фіскальна служба України.

  НБУ — Національний банк України.

  ПДВ — податок на додану вартість.

 • Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
  stop

  Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

  Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

  Як відключити
  App
  Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

  © Factor.Media, 1995 -
  Всі права захищені

  Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

  Ознайомитись з договором-офертою

  Приєднуйтесь
  Адреса
  м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
  Ми приймаємо
  ic-privat ic-visa ic-visa
  Powered by
  Factor Web Solutions
  Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
  Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць