Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Особливості вибуття автомобілів

Петрищева Альона, Товстоп’ят Юрій, Чернишова Наталія
Податковий кодекс Вересень, 2014/№ 18
Друк

Автомобілі, як і всі інші основні засоби, можуть вибувати з підприємства з таких причин: продаж, ліквідація (списання), внесок до статутного капіталу іншого підприємства, безоплатне передання, обмін тощо.

У цьому розділі пропонуємо розглянути порядок вибуття автомобілів з таких причин:

— продаж;

— викрадення, аварія;

— списання з власної ініціативи підприємства (ліквідація).

Перш за все зазначимо, що при списанні автомобіля у зв’язку з його повним зносом, продажем, за рішенням власника, а також через непередбачені обставини (аварії) підприємству необхідно подати заяву до органів ДАІ для зняття його з обліку. Згідно з п. 40 Порядку № 1388 для зняття автомобіля з обліку в ДАІ здійснюється його технічний огляд працівниками державтоінспекції. Причому дозволено здійснювати його за місцезнаходженням транспортного засобу. Після складання акта технічного огляду транспортного засобу, що засвідчується підписом посадової особи та печаткою органу ДАІ, автомобіль знімається з обліку.

 

Продаж автомобіля

 

Продаж автомобіля підприємством, що не спеціалізується у сфері торгівлі автотранспортними засобами, здійснюється на підставі договору купівлі-продажу. Таке підприємство має право продавати транспортні засоби, що перебувають у нього у власності, як об’єкти основних засобів, а не як товар.

Ураховуючи, що продавець транспортного засобу не має дозволу на торгівлю транспортними засобами і не є виробником транспортного засобу, такому продавцю доведеться звернутися до послуг нотаріуса з посвідчення договору купівлі-продажу.

За нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу транспортних засобів сплачується державне мито в розмірі 5 нмдг (85 грн.) (п.п. «г» п. 3 ст. 3 Декрету про держмито).

Бухгалтерський облік

При відображенні в бухгалтерському обліку операції з продажу автомобіля слід керуватися нормами П(С)БО 27.

Так, згідно з вимогами П(С)БО 27 об’єкти ОЗ, щодо яких прийнято рішення про продаж, підлягають переведенню зі складу ОЗ у запаси — необоротні активи, що утримуються для продажу (із зарахуванням у бухобліку на субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» рахунку 28 «Товари») і подальшої їх реалізації вже як запасів.

При переведенні до складу оборотних активів об’єкти ОЗ зараховують на субрахунок 286 за залишковою вартістю.

Визнання автомобіля утримуваним для продажу в бухгалтерському обліку відображається в такій послідовності:

— Дт 131 «Знос основних засобів» — Кт 105 «Транспортні засоби» — на суму накопиченої амортизації;

— Дт 286 «Необоротні активи та групи вибуття, що утримуються для продажу» — Кт 105 «Транспортні засоби» — на суму залишкової вартості.

Подібні проводки в обліку підприємства здійснюються на дату, коли умови продажу автомобіля задовольняють усім вимогам п. 1 розд. II П(С)БО 27.

За об’єктами ОЗ, переведеними в необоротні активи, що утримуються для продажу, амортизація в бухгалтерському обліку не нараховується (п. 6 розд. II П(С)БО 27). При цьому працюють загальні правила п. 29 П(С)БО 7 і нарахування амортизації припиняється з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта зі складу ОЗ.

Доходи від реалізації ОЗ, визнаних утримуваними для продажу, відображаються за кредитом субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів». Дохід визнається на дату переходу ризиків і вигод, пов’язаних з правом власності, до покупця (тобто на дату відвантаження (якщо інше не встановлено договором)).

Балансова вартість активу при його реалізації списується до дебету субрахунку 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів».

Податковий облік

Податок на прибуток. Оподаткування доходів і витрат від операції продажу основних засобів здійснюється з урахуванням таких положень (п. 146.13 ПК):

— сума перевищення доходів від продажу над балансовою вартістю об’єкта основних засобів уключається до доходів. Такий дохід вважається «іншим» (п.п. 135.5.11 ПК);

— сума перевищення балансової (залишкової) вартості над вартістю продажу такого об’єкта основних засобів (доходом) уключається до складу витрат. Такі витрати належать до інших (п.п. 138.12.1 ПК).

Пам’ятайте, що відповідно до п. 137.16 і п. 138.5 ПК інші доходи та інші витрати відображаються в момент їх виникнення за бухзвітними правилами, якщо інше не передбачено нормами розд. III ПК.

При цьому потрібно враховувати, що:

— дохід від продажу об’єкта основних засобів визначається згідно з угодою купівлі-продажу, проте з урахуванням звичайних цін (тобто не нижче звичайної ціни об’єкта, що реалізовується)(п. 146.14 ПК);

— при обчисленні балансової вартості слід ураховувати, що вона визначається за мінусом суми нарахованої амортизації в місяці вибуття. Таким чином, з метою застосування п. 146.13 ПК береться балансова вартість на початок місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів;

— ліквідаційна вартість (у разі її встановлення для об’єкта) у розрахунку результату від продажу ОЗ не бере участі;

— якщо першою подією було надходження оплати від покупця, то таке отримання передоплати за ОЗ податкові доходи не збільшує, тобто на податковий облік ніяк не впливає (п.п. 136.1.1
ПК
).

ПДВ. Операція з продажу автомобіля на території України є об’єктом обкладення ПДВ (п.п. «а» п. 185.1 ПК).

База оподаткування операції з постачання товарів визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, а в разі здійснення контрольованих операцій — не нижче звичайних цін (п. 188.1 ПК).

Приклад 1. Підприємство у 2014 році реалізувало за грошові кошти на умовах попередньої оплати автомобіль за ціною продажу 60000 грн., у тому числі ПДВ (20 %) — 10000 грн. За даними бухгалтерського обліку, первісна вартість автомобіля становить 50000 грн., сума нарахованого зносу (на момент продажу) — 12000 грн.

Розглянемо порядок відображення зазначених операцій у бухгалтерському та податковому обліку.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

дохід

витрати

1

Отримано попередню оплату за автомобіль від покупця

311

681

60000,00

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ у складі попередньої оплати

643

641/ПДВ

10000,00

3

Відображено залишкову вартість автомобіля, визнаного необоротним активом, що утримується для продажу

286

105

38000,00

4

Списано суму нарахованого зносу за активом, що класифікується як утримуваний для продажу

131

105

12000,00

5

Відображено перехід права власності на автомобіль до покупця

377

712

60000,00

12000,00*

6

Списано раніше відображену суму податкового зобов’язання з ПДВ під час переходу права власності на автомобіль

712

643

10000,00

7

Відображено залік передоплати

681

377

60000,00

8

Списано залишкову вартість автомобіля

943

286

38000,00

9

Відображено фінансовий результат від реалізації автомобіля

712

793

50000,00

793

943

38000,00

* Згідно з п. 146.13 ПК при продажу ОЗ до податкових доходів підприємство включає суму перевищення доходів від продажу без ПДВ (500000 грн.) над балансовою (залишковою) вартістю об’єкта, що реалізовується (38000 грн.).

 

Вибуття автомобіля внаслідок аварії чи викрадення

 

Визначення розміру нанесеної шкоди

Пунктом 11.12 Інструкції № 69 передбачено, що розмір збитків від крадіжки або пошкодження автомобіля повинен визначатися відповідно до Порядку № 116. При розрахунку суми матеріальної шкоди, нанесеної підприємству, потрібно взяти до уваги такі моменти:

якщо винна особа не встановлена, суму шкоди можна обчислити без урахування норм Порядку № 116, оскільки, виходячи із суті цього документа, його норми можна застосовувати тільки за наявності винної особи;

— якщо винна особа встановлена, розмір шкоди може визначити тільки суд, причому як з обліком, так і без урахування норм Порядку
№ 116.

Зверніть увагу! Навіть якщо відшкодування стягнуто судом згідно з Порядком № 116, підприємство має право на відшкодування тільки прямих збитків, тому суму, що перевищує величину прямих збитків, воно має перерахувати до бюджету. Зауважимо, що за невиконання підприємством цієї вимоги чинним законодавством санкції не передбачено, адже такий платіж не є податком, збором, обов’язковим платежем, штрафом тощо.

Бухгалтерський облік

При викраденні автомобіля зникає можливість отримання економічних вигод від його використання, отже, такий автомобіль уже не відповідатиме критеріям активу, установленим у п. 6 П(С)БО 7. Відповідно підприємство має списати такий об’єкт основних засобів згідно з вимогами п. 33 П(С)БО 7. Але при цьому вартість автомобіля має обліковуватися на позабалансовому рахунку 072 «Невідшкодовані нестачі та втрати від псування цінностей» до того моменту, поки підприємство не отримає з міліції документ про те, що справа за фактом викрадення закрита, винна особа не знайдена (ст. 206, 211, 214 КПК).

Нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів (п. 29 П(С)БО 7). Отже, амортизацію слід нараховувати до кінця того місяця, в якому мав місце факт викрадення автомобіля.

Списання автомобіля в результаті викрадення відображається такими проводками:

— Дт 131 «Знос основних засобів» — Кт 105 «Транспортні засоби» — на суму нарахованої амортизації за цим автомобілем;

— Дт 977 «Інші витрати діяльності» — Кт 105 «Транспортні засоби» — на залишкову вартість викраденого автомобіля.

Якщо надалі автомобіль буде знайдено, у бухгалтерському обліку робляться такі записи:

— якщо винну у викраденні особу не встановлено:

Дт 105 «Транспортні засоби» — Кт 746 «Інші доходи»;

Дт 105 «Транспортні засоби» — Кт 131 «Знос основних засобів»;

— якщо винну у викраденні особу встановлено:

Дт 105 «Транспортні засоби» — Кт 375 «Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків»;

Дт 105 «Транспортні засоби» — Кт 131 «Знос основних засобів».

Якщо отримано суму як відшкодування шкоди. Після рішення питання про відшкодування шкоди винними особами сума шкоди відображається за дебетом субрахунку 375 «Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків». Відповідно доходи, отримані як відшкодування від винної особи, відображатимуться на субрахунку 746 «Інші доходи».

Сума, стягнута з винної особи, відображається проводкою Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті» — Кт 375.

У разі ДТП сума страхового відшкодування, отримана від страховика, визнається доходом відповідно до П(С)БО 15 і відображається за дебетом субрахунку 375 і за кредитом субрахунку 746.

Якщо ж після ДТП проведено капітальний ремонт, у результаті якого збільшиться строк корисного використання автомобіля і сума економічних вигод від його використання, або паралельно з ремонтом проведена модернізація автомобіля, то витрати на такий ремонт і поліпшення збільшать первісну вартість автомобіля.

Крім того, підприємство має право відобразити витрати на ремонт і поліпшення основних засобів у бухгалтерському обліку за правилами, передбаченими для відображення таких витрат у податковому обліку (п. 14 П(С)БО 7). Тобто первісна вартість автомобіля збільшиться не на всю суму капітального ремонту та/або поліпшення, а тільки на ту її частину, що перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року.

Податковий облік

Податок на прибуток. У разі ліквідації основних засобів з не залежних від підприємства причин (як, наприклад, при аварії чи викраденні автомобіля) платник податків збільшує витрати на суму вартості (за вирахуванням сум накопиченої амортизації) такого об’єкта основних засобів, що амортизується (п. 146.16 ПК).

При отриманні підприємством від винної особи або страхової організації компенсації за вкрадений автомобіль необхідно збільшити інший податковий дохід раніше показаних згідно з п.п. 146.1.6 ПК витрат від крадіжки автомобіля (пп. 136.1.5, 135.5.14 ПК).

Зверніть увагу: витрати підприємства у зв’язку з ліквідацією об’єкта основних засобів можуть збільшуватися тільки в разі, якщо такий об’єкт підлягає «податковій» амортизації (див. п. 144.1 ПК).

ПДВ. Викрадення автомобіля, як і його ліквідацію внаслідок аварії, не можна розглядати як операцію постачання, отже, такі операції не є і базою оподаткування в розумінні п. 185.1 ПК. Більше того, розкрадання об’єктів основних засобів прямо зазначене як виняток із правил п. 189.9 ПК щодо прирівнювання ліквідації основних засобів до операції постачання товарів.

Сума отриманої компенсації від страхової компанії або винної особи в крадіжці автомобіля — не об’єкт обкладення ПДВ.А тому податкові зобов’язання з ПДВ нараховувати не потрібно.

Приклад 2. На підприємстві виявлено крадіжку автомобіля. Його первісна вартість — 120000 грн., знос — 50000 грн. Ліквідаційна вартість дорівнює 5000 грн. Виходитимемо з того, що суми в бухгалтерському та податковому обліку збігаються. Установлено винну особу в угоні автомобіля (охоронець). Тому він добровільно відшкодував нанесений підприємству збиток у сумі 75000 грн. і вніс гроші до каси.

Розглянемо порядок відображення зазначених операцій у бухгалтерському та податковому обліку.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

дохід

витрати

1

Виявлено факт викрадення автомобіля (відображено суму реального збитку
на позабалансовому рахунку)

072

70000,00

2

Списано знос за викраденим автомобілем

131

105

50000,00

3

Списано залишкову вартість викраденого автомобіля

977

105

70000,00

65000,00*

4

Відображено витрати на зняття автомобіля з реєстрації в органах ДАІ

977

631

1000,00

1000,00

5

Встановлено винуватця у крадіжці автомобіля

072

70000,00

6

Визнано винуватцем суму нанесеного збитку

375

746

75000,00

7

Відображено заборгованість перед бюджетом на різницю між сумою загальних і прямих збитків

746

642

5000,00

8

Унесено винним до каси підприємства гроші в рахунок відшкодування збитку

301

375

75000,00

65000,00**

9

Погашено заборгованість перед бюджетом

642

311

5000,00

*Згідно з п. 146.16 ПК у разі ліквідації основних засобів з не залежних від підприємства причин платник податків збільшує витрати на суму вартості (за вирахуванням сум накопиченої амортизації) такого об’єкта основних засобів, що амортизується (120000 грн. - 50000 грн. - 5000 грн.).

**Згідно з пп. 136.1.5 ПК при отриманні підприємством від винної особи або страхової організації компенсації за вкрадений автомобіль необхідно збільшити інший податковий дохід раніше відображених згідно з п. 146.16 ПК витрат від крадіжки автомобіля.

 

Списання автомобіля з ініціативи підприємства

 

Бухгалтерський облік

Списання автомобіля в результаті ліквідації відображається в бухгалтерському обліку такими записами:

— Дт 131 «Знос основних засобів» — Кт 105 «Транспортні засоби» — на суму зносу автомобіля, що ліквідується;

— Дт 976 «Списання необоротних активів» — Кт 105 «Транспортні засоби» — на залишкову вартість автомобіля (тобто на різницю між його первісною (переоціненою) вартістю і сумою нарахованого на дату списання зносу).

При цьому згідно з п. 40 додатка до Методрекомендацій № 561 за дебетом субрахунку 976 відображаються також і витрати, пов’язані з ліквідацією (демонтажем) об’єкта ОЗ, а саме: зарплата працівників, відрахування на соціальні заходи, послуги підрядника та інших сторонніх організацій.

Зауважимо, запасні частини, комплектуючі та інші відходи, що залишилися після ліквідації основних засобів у розпорядженні підприємства, обов’язково мають бути зараховані на баланс за первісною вартістю. Якщо на момент оприбутковування запасів неможливо достовірно визначити їх первісну вартість, вони можуть оцінюватися і відображатися за справедливою вартістю з подальшим коригуванням до первісної вартості (пп. 8, 9 П(С)БО 9).

Інакше кажучи, зазначені запаси оприбутковують на баланс підприємства за вартістю, визначеною комісією, що підписала акт за формою № ОЗ-3 або № ОЗ-4 (тобто за вартістю можливої реалізації). Надходження таких матеріальних цінностей у бухгалтерському обліку підприємства відображається у складі доходів відповідно до п44 Методрекомендацій № 561. При цьому виконується бухгалтерський запис: Дт 209 «Інші матеріали» — Кт 746 «Інші доходи».

 

Податковий облік

Податок на прибуток. У разі ліквідації основних засобів за рішенням платника податків він повинен збільшити витрати на суму вартості (за вирахуванням сум накопиченої амортизації) такого об’єкта основних засобів, що амортизується (п. 146.16 ПК).

Згідно з п.п. 145.1.5 ПК амортизація об’єкта, що ліквідується, припиняється з місяця, наступного за місяцем виведення його з експлуатації.

Якщо для автомобіля, що вписується, установлено ліквідаційну вартість, то платник податку у звітному періоді, в якому відбувається така ліквідація, збільшує витрати на суму амортизованої вартості за таким об’єктом (до якої не входить ліквідаційна вартість) за вирахуванням суми накопиченої амортизації за цим об’єктом. При цьому ліквідаційна вартість такого об’єкта основних засобів, що не враховується в амортизованій вартості, до витрат не включається.

Нагадаємо, що витрати підприємства у зв’язку з ліквідацією об’єкта основних засобів можуть збільшуватися тільки в разі, якщо такий об’єкт підлягає «податковій» амортизації.

Урахуйте таке: якщо в разі ліквідації основних засобів підприємство отримує ТМЦ (запчастини), що можуть бути використані в господарській діяльності, а також реалізовані, то відповідно до п.п. 135.5.14 ПК у звітному періоді визнання таких запчастин активами їх вартість уключається до складу доходу, що обліковується при обчисленні об’єкта оподаткування.

При реалізації запчастин, отриманих у результаті ліквідації об’єкта основних засобів, їх вартість має бути включена до доходу в періоді переходу до покупця права власності на такі запчастини (п.п. 135.4.1 ПК).

При цьому вартість таких запчастин, за якою вони раніше визнавалися активом (тобто вартість можливої реалізації), уключається до складу витрат відповідно до п138.8 ПК як прямі матеріальні витрати.

ПДВ. Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податків кваліфікується як їх постачання за звичайними цінами з відповідним нарахуванням податкових зобов’язань з ПДВ за ставкою 20 % і випискою (самому собі) податкової накладної у двох примірниках, обидва з яких залишаються у платника податків.

Що стосується сум «вхідного» ПДВ, то, на наш погляд, такі суми коригуватися не повинні. Це пояснюється тим, що об’єкт основних засобів був придбаний підприємством для використання в господарській діяльності і саме під час використання в господарській діяльності він став непридатним.

Крім того, згідно з п. 189.10 ПК, якщо в результаті ліквідації необоротних активів отримано комплектуючі вироби, складові частини, компоненти чи інші відходи, які прибуткують на матеріальних рахунках з метою їх використання в господарській діяльності платника податків, на такі операції не нараховуються податкові зобов’язання з ПДВ.

Зрозуміло, що при реалізації таких ТМЦ, отриманих у результаті ліквідації основних засобів, платник податків зобов’язаний буде за загальним правилом відобразити податкові зобов’язання з ПДВ за ставкою 20 % виходячи з тієї вартості, за якою вони були зараховані на баланс платника податків.

Приклад 3. Підприємство у 2014 році на підставі наказу керівника списує автомобіль у зв’язку з поломкою, яка робить неможливим його подальше використання. Проведення ремонту (модернізації) цього об’єкта також недоцільно, що підтверджує висновок експертної комісії.

Факт списання автомобіля зафіксовано в Акті списання транспортних засобів (форма № ОЗ-4), який на вимогу може бути наданий податковому органу. У зв’язку з цим податкові зобов’язання з ПДВ при ліквідації цього об’єкта підприємство не нараховує.

У результаті ліквідації автомобіля за рішенням комісії підприємства оприбутковані запасні частини, вартість яких визначено в розмірі 800 грн. Запасні частини реалізовано покупцю за 960 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 160 грн.).

Необхідні дані для прикладу наведемо в таблиці:

 

Показник

Сума, грн.

податковий облік

бухгалтерський облік

Первісна вартість автомобіля

290000,00

290000,00

Ліквідаційна вартість автомобіля

5000,00*

5000,00

Амортизована вартість об’єкта автомобіля

285000,00

285000,00

Залишкова вартість об’єкта основних засобів

47500,00

52500,00

Сума нарахованої амортизації об’єкта основних засобів

237500,00

237500,00

* Ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів, що ліквідується, яка не враховується у вартості, що амортизується, до податкових витрат не включається.

 

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

дохід

витрати

1

Списано суму нарахованого зносу автомобіля, що ліквідується

131

105

237500,00

2

Списано залишкову вартість автомобіля, що ліквідується

976

105

52500,00

47500,00*

3

Оприбутковано запасні частини, що залишилися після ліквідації автомобіля, придатні для подальшого використання

209

746

800,00

800,00

4

Відвантажено покупцю запасні частини, що залишилися після ліквідації автомобіля; відображено дохід від реалізації запасних частин

377

712

960,00

800,00

800,00

5

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ у складі вартості відвантажених покупцеві запасних частин

712

641/ПДВ

160,00

6

Списано собівартість реалізованих запасних частин

943

209

800,00

7

Надійшли кошти на оплату реалізованих запасних частин

311

377

960,00

8

Віднесено на фінансовий результат:

— витрати, пов’язані зі списанням автомобіля

793

976

52500,00

— дохід у зв’язку з надходженням запасних частин

746

793

800,00

— дохід від реалізації запасних частин

712

791

800,00

— собівартість реалізованих запасних частин

791

943

800,00

* Згідно з п. 146.16 ПК у разі ліквідації основних засобів за рішенням платника податків він повинен збільшити витрати на суму амортизованої вартості (за вирахуванням сум накопиченої амортизації) такого об’єкта основних засобів (290000 грн. - 237500 грн. - 5000 грн.).

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць