Теми статей
Обрати теми

Щодо надання відомостей до системи персоніфікованого обліку

Редакція ОП
Лист від 22.01.2009 р. № 1118/05-10

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Щодо надання відомостей до системи персоніфікованого обліку

Лист від 22.01.2009 р. № 1118/05-10

 

Пенсійний фонд України щодо надання відомостей до системи персоніфікованого обліку відомостей повідомляє.

 

Суб’єкти звітування

За кого подаються відомості

1

2

Юридичні особи та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності (включаючи юридичних та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування — фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок), які використовують працю найманих працівників. Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник внеску, територіальної громади

Про застрахованих осіб, що працюють на умовах трудового договору або інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру. Про осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу. Про осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності. Бланк, що заповнюється, — IНДАНI

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності

За себе. Бланк, що заповнюється, — IНДАНI

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності без найманої праці (незалежно від способів оподаткування)

За себе та членів своїх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. Бланк, що заповнюється, — IНДАНI

Особи, які досягли 16-річного віку, не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

За себе. Бланк, що заповнюється, — IНДАНI

Районні (міські) управління праці та соціального захисту населення

Про осіб, які отримують допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (постанова КМУ від 25.08.2004 р. № 1092). Про батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства (Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», статті 11 та 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). Бланк, що заповнюється, — IНДАНI

Районні (міські) центри зайнятості

Про осіб, які підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття та отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації. Подають до СПОВ «Відомості про осіб, що мають підстави для зарахування стажу роботи без сплати страхових внесків» (форма БСВ, код підстави ЗПЗ056А3)

 

Звітність до системи персоніфікованого обліку подається особисто страхувальником або в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису один раз на рік до 1 квітня поточного року згідно із затвердженим графіком.

1 квітня вважається останнім днем звітності до системи персоніфікованого обліку.

Порядком не передбачено іншого порядку подання звітності до системи персоніфікованого обліку.

Страхувальники, у яких кількість найманих працівників перевищує п’ять осіб, надають відомості

в електронному вигляді та обов’язково в комплекті із завіреними підписом керівника та скріпленими печаткою документами у паперовому вигляді. Інші страхувальники можуть надавати звіт лише у паперовому вигляді.

Форми звітних документів формуються страхувальником з використанням спеціального комплексу програм «АРМ-ЗС».

Страхувальники, які подають первинну звітність та коригуючі документи до СПОВ в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису відповідно до вимог Порядку подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 19.04.2007 р. № 7-7 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2007 за № 436/13703,

паперові документи не надають.

Значення реквізитів форми IНДАНI визначаються виходячи з категорії застрахованої особи, до якої належить особа. Значення взаємообумовлених реквізитів форми IНДАНI відносно категорії застрахованої особи визначається за довідником «Таблиця відповідності», наведеним у додатку 2 до Порядку № 7-6.

Порядок заповнення бланка IНДАНI:

 

Графа «Сума нарахованого заробітку (доходу) усього»

Вносяться щомісячні загальні суми фактично нарахованої заробітної плати (доходу), включаючи суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, з якої сплачені страхові внески. Зазначаються всі виплати, з яких сплачувались страхові внески. Премії місячні, премії за підсумками року, квартальні, суми індексації зарплати, доплати за попередні періоди відображаються у місяці, у якому були здійснені нарахування (Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5 та зареєстрована у Міністерстві юстиції України від 27.01.2004 р. за № 114/8713). Інші суми мають бути враховані у місяці, за який вони нараховані

Графа «Сума нарахованого заробітку (доходу) — враховується для пенсії»

Включаються всі види оплати праці (доходу), на які нараховувались (з яких утримувались) страхові внески, але у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці

Графа «Сума лікарняних»

Зазначаються суми лікарняних, включаючи перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця. Суми на оплату відпускних та оплату листів тимчасової непрацездатності розносяться пропорційно по місяцях розрахункового періоду, так само як і внески, сплачені з цих сум, — окремо за кожний місяць. Важливо, щоб суми лікарняних зазначались в тих місяцях, за які ці виплати нараховані, а не в тих місяцях, коли фактично проводилась виплата

Графа «Сума внесків із нарахованого заробітку»

Вноситься місячна сума внеску із заробітної плати, грошового забезпечення (доходу) застрахованої особи за кожний місяць звітного року за ставками, що діяли на момент їх нарахування відповідно до законодавства

Графа «Усього повних днів для стажу»

Зазначається кількість календарних днів, за які нараховувались страхові внески, якщо відпрацьовано не повний місяць, а внесків сплачено більше за мінімальний страховий внесок, то для призначення пенсії враховується повний місяць

 

Виплату за договорами ЦПХ показують в місяці нарахування, у якому підписано акт виконаних робіт.

Якщо за умовами договору винагорода виплачується щомісяця, то вона відображається за місяцями, за які її нараховано. У графі «Усього повних днів для стажу» зазначається кількість календарних днів виконання роботи за умовами договору. Якщо одна й та сама особа працює на одному підприємстві за трудовим і за цивільно-правовим договором, на неї заповнюється одна форма IНДАНI та проставляється загальна сума доходу і внесків.

Оскільки страхові внески не нараховуються на виплати, які нараховані після звільнення працівника, зазначені відомості не відображаються у СПОВ.

Суми, стягнуті виконавчою службою за рішенням суду на користь працівника

згідно виконавчого листа, належать до фонду оплати праці у частині додаткової заробітної плати як оплата за невідпрацьований час (підпункт 2.2.12 пункту 2.2 Інструкції № 5) і відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому було здійснено зазначене нарахування або виплата.

Нарахування та утримання страхових внесків у цьому випадку здійснюються роботодавцем в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників за місяць, до якого належить вищезазначений фонд оплати праці. У формі IНДАНI сума, на яку нараховані страхові внески, відображається в місяці, у якому було проведено згадане нарахування на виконання судового рішення, що набрало законної сили.

За період відпустки без збереження заробітної плати матері в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду до досягнення шестирічного віку, та період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами відомості до системи персоніфікованого обліку не подаються.

<...>

 

Заступник Голови правління В. Колбун

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

НЮАНСИ СКЛАДАННЯ ПЕРСОНІФІКОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Нагадаємо, що особливості складання та подання персоніфікованої звітності до Пенсійного фонду за 2008 рік уже розглядалися на сторінках нашої газети (див. «Оплата праці», 2009, № 4, с. 25).

У листі, що коментується, ПФУ звертає увагу на особливості заповнення форми ІНДАНІ. Виділимо найважливіші нюанси цього листа.

У графі «Сума нарахованого заробітку (доходу), усього» цієї форми суми заробітної плати, відпускних, виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю необхідно вказувати в рядку того місяця, за який їх нараховано. Однак слід мати на увазі, що премії (у тому числі місячні, квартальні, за підсумками року), суми індексації заробітної плати, доплати за попередні періоди відображаються по рядку того місяця, в якому здійснювалося їх нарахування.

За загальним правилом виплати за договорами цивільно-правового характеру показуються в місяці нарахування, в якому підписано акт виконаних робіт. Однак якщо за умовами договору цивільно-правового характеру винагорода виплачується щомісяця, то, як відзначає ПФУ, вона відображається в місяцях, за які її нарахували.

У графі «Усього повних днів для стажу» необхідно зазначати кількість календарних днів, за які нараховувалися страхові внески. У разі якщо місяць відпрацьовано не повністю, але сума сплачених за цей місяць внесків перевищує мінімальний страховий внесок, для призначення пенсії такий місяць ураховується як повний. При заповненні форми ІНДАНІ на фізичних осіб, які працювали за цивільно-правовими договорами, у графі «Усього повних днів для стажу» зазначається кількість календарних днів, протягом яких виконувалися роботи за умовами договору.

Якщо протягом року з найманим працівником підприємства, установи, організації було укладено ще й цивільно-правовий договір, то на такого працівника заповнюється одна форма ІНДАНІ, у якій зазначається загальна сума доходу та внесків.

Також ПФУ звертає увагу, що в разі подання персоніфікованої звітності в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису звітність на паперових носіях подавати не потрібно. Якщо ж страхувальник подає персоніфіковану звітність в електронному вигляді без використання електронного підпису, йому необхідно надати паперовий примірник, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою.

 

Олена ПАВЛЕНКО, головний редактор

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі