Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Рекомендацій щодо призначення та звільнення керівників державних професійно- технічних навчальних закладів та установ професійно- технічної освіти, підпорядкованих МОН

Редакція ОП
Оплата праці Березень, 2010/№ 6
Друк
Наказ від 17.02.2010 р. № 119

Міністерство освіти і науки України

Про затвердження Рекомендацій щодо призначення та звільнення керівників державних професійно- технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти, підпорядкованих МОН

Наказ від 17.02.2010 р. № 119

 

Відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання», з метою реалізації окремих положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 р. № 42-р «Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими МОН» (зі змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. № 1630-р) та упорядкування процедури призначення та звільнення керівників професійно-технічних навчальних закладів, покращення їх якісного складу наказую:

1. Затвердити Рекомендації щодо призначення та звільнення керівників державних професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти, підпорядкованих МОН (далі — Рекомендації), що додаються.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т. М.), Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій врахувати у роботі вищезазначені рекомендації.

3. Скасувати наказ МОН України від 14 січня 2010 року № 5 «Про затвердження Порядку призначення та звільнення керівників державних професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти, підпорядкованих МОН».

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника Міністра Гребельника О. П.

 

Міністр І. Вакарчук

 

 

Затверджено наказом МОН України від 17.02.2010 р. № 119

Рекомендації щодо призначення та звільнення керівників державних професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України

 

1. Загальна частина

1. Формою відбору кандидатів на посаду керівника підпорядкованого МОН державного професійно-технічного навчального закладу та установи професійно-технічної освіти (далі — ДПТНЗ) є конкурсний відбір.

2.

Підставою для оголошення конкурсного відбору керівника ДПТНЗ є:

створення нового ДПТНЗ, зміни в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації, перепрофілювання закладу;

закінчення строку або розірвання (припинення) трудового договору (контракту);

наявність вакантної посади керівника ДПТНЗ.

3. Підставою для проведення конкурсного відбору є

рішення (наказ) МОН, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідно до повноважень щодо призначення керівників ДПТНЗ.

4. Для проведення конкурсного відбору кандидата на вакантну посаду керівника навчального закладу обласними, Київськими та Севастопольськими міськими державними адміністрації створюються

постійно діючі конкурсні комісії (далі — комісія) у складі не менше п’яти осіб.

Кількісний і персональний склад комісії, а також її голова визначаються і затверджуються у наказі про створення комісії.

5. Конкурсний відбір кандидата на вакантну посаду керівника ДПТНЗ здійснюється комісією, яка надає свої пропозиції установам, відповідно до їх повноважень щодо призначення керівників ДПТНЗ.

6.

Конкурс призначається у такі терміни:

якщо посада керівника вакантна, то не менше тридцяти днів до призначення;

якщо посада зайнята, то не раніше, як за два місяці до закінчення строку трудового договору (контракту) і вивільнення посади керівника або змін в організації виробництва і праці.

7. Оголошення про проведення конкурсу, строку подання заяв, вимоги до претендентів та результати конкурсу публікуються

у засобах масової інформації.

8. У конкурсі на заміщення вакантної посади керівника ДПТНЗ

можуть брати участь громадяни України, які мають повну вищу освіту, педагогічний стаж роботи та роботи на керівних посадах системи професійної освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у даному ДПТНЗ не менше 3 років.

9. Після закінчення терміну подання заяв, протягом двох тижнів, але не пізніше терміну закінчення конкурсного відбору, комісія вивчає відповідність матеріалів, поданих претендентами на участь у конкурсі, вимогам для заміщення цієї посади. За проханням претендентів та за дорученням комісії претендент може ознайомитись із відповідним ДПТНЗ, вивчити питання, пов’язані із виконанням обов’язків керівника, зустрітись із трудовим колективом, викласти свою програму подальшого розвитку ДПТНЗ.

10. Загальні збори трудового колективу ДПТНЗ на підставі відповідних матеріалів, зустрічі з кандидатами, визначають та рекомендують кандидатуру на посаду керівника шляхом таємного або відкритого (за рішенням зборів) голосування і надають своє рішення комісії. Рішення загальних зборів трудового колективу ДПТНЗ мають дорадчий характер.

11. На підставі співбесіди з кандидатами на посаду керівника, розгляду документів, поданих претендентами, пропозицій трудового колективу

комісія на своєму засіданні у складі не менше 2/3 членів приймає рішення щодо кандидатури на заміщення посади керівника відповідно до умов оголошеного конкурсу.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх членів комісії.

Якщо голоси розділились порівну, то приймається рішення, за яке віддав голос голова комісії. Якщо жоден із учасників конкурсу не отримав більшості голосів присутніх членів комісії, за рішенням комісії може бути проведене повторне голосування.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, у тому разі, коли за підсумками повторного голосування комісією не було прийняте рішення щодо кандидатури на заміщення посади керівника або були допущені процедурні чи інші порушення організації та проведення конкурсу, відповідно до Рекомендацій.

12. Якщо конкурс не відбувся, оголошується повторний конкурс, відповідно до Рекомендацій. При цьому конкурс може бути проведений у термін не менше двох тижнів.

 

2. Умови укладання контракту

1. Контракт є особливою формою трудового договору, спрямований на забезпечення умов для ініціативності та самостійності керівника з урахуванням його індивідуальних та професійних здібностей, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність керівника ДПТНЗ.

2. Контракт укладається у письмовій формі і підписується міністром або за його дорученням відповідальною особою, чи посадовою особою відповідно до повноважень, наданих обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, та особою, яка призначається на посаду керівника ДПТНЗ.

3. Контракт оформлюється в двох примірниках (рекомендована форма контракту додається*), що мають однакову юридичну силу, і зберігається у кожної зі сторін.

* Не публікується. —

Прим. ред.

4. Контракт є підставою для видання наказу про призначення на посаду з дня, встановленого за угодою сторін у контракті.

5. Контракт набирає чинності з моменту його підписання і може бути змінений відповідно до чинного законодавства.

 

3. Зміст контракту

1. У контракті передбачаються строки його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці (виконання робіт), підстави припинення та розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих сторонами зобов’язань, з урахуванням специфіки галузевих особливостей та фінансових можливостей ДПТНЗ. У контракті з керівником, окрім загальних вимог, слід ураховувати показники ефективної діяльності ДПТНЗ, використання закріпленого державного майна, здійснення фінансово-господарської діяльності у відповідності до діючого законодавства.

2. Контракт може бути укладений на строк до 5 років, але не менше одного року.

3. Керівник ДПТНЗ надає

звіт за попередній строк роботи, не пізніше як за 2,5 місяці до закінчення терміну дії контракту. Термін наступного укладання контракту вирішується у кожному конкретному випадку угодою сторін з урахуванням виконання умов контракту керівником на цій посаді, оцінки ефективної діяльності ДПТНЗ.

4. При невиконанні обов’язків

, передбачених у контракті, контракт може бути достроково розірваний з попереднім попередженням відповідної сторони не пізніше, ніж за два тижні.

5. Умови оплати праці керівників, що визначаються у контракті, мають встановлюватися у прямій залежності від рівня та якості роботи керівника, результатів навчально-виробничої, навчально-виховної, навчально-методичної, фінансово-господарської та виробничо-комерційної діяльності ДПТНЗ.

При цьому розмір посадового окладу керівника не може бути нижчим від розміру мінімального посадового окладу, визначеного Кабінетом Міністрів України.

6. Система матеріального заохочення керівника повинна бути орієнтована на досягнення довгострокових результатів діяльності ДПТНЗ, встановлення прямої залежності між розмірами оплати праці та показниками, що характеризують виконання зобов’язань за контрактом.

7. У контракті можуть бути визначені умови змін обумовленого розміру оплати праці: встановлення надбавок, премій за відмінне виконання договірних зобов’язань, а також умови підвищення або зниження розмірів премій, надбавок; встановлення винагороди за підсумками річної роботи, інші доплати, передбачені діючим законодавством, відповідно до порядку, розробленого та затвердженого ДПТНЗ в межах діючого законодавства.

8. За угодою сторін можуть бути визначені інші умови організації праці необхідні керівнику для виконання посадових зобов’язань.

 

4. Розірвання контракту

1. Підстави розірвання контракту, крім встановлених чинним законодавством, можуть визначатися угодою сторін у контракті.

При розірванні контракту з підстав, передбачених у контракті, але не встановлених чинним законодавством, звільнення здійснюється відповідно до п. 8 ст. 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудову книжку керівника.

2. На керівника, який уклав контракт відповідно до Рекомендацій, повністю поширюються пільги та гарантії, встановлені для працівників цього закладу чинним законодавством.

3. При укладанні контракту, крім гарантії та компенсації, передбачених чинним законодавством, можуть бути встановлені додаткові гарантії на випадок дострокового припинення контракту з незалежних від керівника причин.

4. Спори між сторонами контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Директор департаменту професійно-технічної освіти Т. Десятов

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

Призначення та звільнення керівників ПТНЗ: рекомендації від Міносвіти

 

Перш за все нагадаємо, що державні професійно-технічні навчальні заклади та установи професійно-технічної освіти (далі — ДПТНЗ) підпорядковані своєму профільному міністерству — Міністерству освіти і науки України (далі — МОН). При цьому слід зауважити, що з 1 січня 2010 року набрало чинності розпорядження КМУ від 21.01.2009 р. № 42 (далі — розпорядження № 42), яким МОН тимчасово наділило держадміністрації повноваженнями щодо управління тими ДПТНЗ, які здійснюють підготовку кваліфікованих працівників за професіями для регіональних ринків праці. У тому числі в тимчасове управління держадміністраціям було делеговано функцію з укладення та розірвання контрактів з керівниками таких ДПТНЗ. Додатком до зазначеного розпорядження було затверджено Перелік підпорядкованих МОН ДПТНЗ, що здійснюють підготовку кваліфікованих працівників за професіями для потреб економіки.

З урахуванням цих управлінських змін, з метою впорядкування процедури призначення та звільнення керівників ДПТНЗ наказом, що коментується, МОН затвердило відповідні Рекомендації.

Слід зауважити, що призначення на посаду і звільнення з неї для керівників державних суб’єктів господарювання регулюються Порядком проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання, затвердженим постановою КМУ від 03.09.2008 р. № 777, Положенням про порядок укладення контракту з керівником підприємства, що перебуває в державній власності, при найманні на роботу, затвердженим постановою КМУ від 19.03.93 р. № 203 (далі — Положення № 203), а також статутами таких суб’єктів. Типову форму контракту з керівником підприємства, що перебуває в державній власності, затверджено постановою КМУ від 02.08.95 р. № 597.

З урахуванням специфіки функціональних повноважень керівника ДПТНЗ у Рекомендаціях викладено особливості умов та порядку процедур:

— конкурсного відбору керівника ДПТНЗ, організаційних моментів його проведення;

— укладення та розірвання контракту з особою за результатами конкурсного відбору.

Зауважимо, що низка законодавчих актів установлює для деяких категорій працівників вимогу про проходження конкурсу як обов’язкову умову для прийняття на роботу.

Так, згідно з ч. 2 ст. 24 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР директор державного професійно-технічного закладу призначається на посаду за результатами конкурсу шляхом укладення з ним трудового договору (контракту).

Спочатку розглянемо важливі моменти конкурсного відбору, викладені в Рекомендаціях.

1. Підставою для оголошення конкурсного відбору керівника ДПТНЗ є:

— створення нового ДПТНЗ;

— зміни в організації виробництва та праці, у тому числі реорганізація, перепрофілювання закладу;

— закінчення строку або розірвання (припинення) трудового договору (контракту);

— наявність вакантної посади керівника ДПТНЗ.

Зауважимо, що посада вважається вакантною після звільнення працівника на підставах, передбачених законодавством про працю, а також при введенні нової посади до штатного розпису закладу.

2. Підставою для проведення конкурсного відбору керівника ДПТНЗ є рішення (наказ) МОН, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій згідно з повноваженнями щодо призначення керівників ДПТНЗ.

3. Строки проведення конкурсу:

— якщо посада керівника вакантна — не менше 30 днів до призначення;

— якщо посада зайнята — не раніше ніж за два місяці до закінчення строку трудового договору (контракту) і вивільнення посади керівника або змін в організації виробництва та праці.

4. Вимоги, що висуваються до кандидата на посаду керівника ДПТНЗ:

— громадянство України;

— наявність повної вищої освіти;

— наявність педагогічного стажу роботи і роботи на керівних посадах системи професійної освіти або в галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робочих кадрів у цьому ДПТНЗ, — не менше 3 років.

Тепер про укладення та розірвання контракту (МОН до наказу, що коментується, додає рекомендаційну форму контракту).

Нагадаємо, що контрактна форма трудового договору допускається лише у випадках, прямо передбачених чинними законами України. Загальноправовою підставою для її застосування є ст. 21 КЗпП, в якій контракт визначено як особливу форму трудового договору, строк дії якого та умови розірвання, у тому числі й дострокового, права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організація праці працівника можуть установлюватися угодою сторін.

Розглянемо особливості укладення контракту з керівником ДПТНЗ, затверджені наказом, що коментується.

1. Контракт складається в письмовій формі у двох примірниках, підписується міністром або за його дорученням відповідальною особою, або посадовою особою згідно з повноваженнями, наданими обласній, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, та особою, яка призначається на посаду керівника ДПТНЗ.

2. Контракт є підставою для видання наказу про призначення на посаду з дня, установленого угодою сторін у контракті. (На це також указує п. 8 Положення № 203.)

3. Контракт набирає чинності з моменту його підписання та може бути змінений відповідно до чинного законодавства.

4. Строк укладення контракту — до 5 років, але не менше 1 року.

5. Звіт за попередній строк роботи складається керівником ДПТНЗ не пізніше ніж за 2,5 місяця до закінчення строку дії контракту.

6. При невиконанні обов’язків, передбачених у контракті, його може бути достроково розірвано із завчасним попередженням відповідної сторони не пізніше ніж за два тижні.

7. Умови оплати праці, що визначаються в контракті, мають встановлюватися у прямій залежності від:

— рівня та якості роботи керівника;

— результатів навчально-виробничої, навчально-виховної, навчально-методичної, фінансово-господарської та виробничо-комерційної діяльності ДПТНЗ.

8. Згідно з порядком, розробленим і затвердженим ДПТНЗ, у контракті може бути визначено умови змін застереженого розміру оплати праці:

— установлення надбавок та премій за зразкове виконання договірних зобов’язань;

— умови підвищення або зниження розмірів премій, надбавок;

— установлення винагороди за підсумками роботи за рік тощо.

Нагадаємо, що з 1 січня 2010 року згідно з постановою КМУ від 05.10.2009 р. № 1130 деяким категоріям педагогічних працівників установлено надбавку в розмірі 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати). У тому числі таку надбавку встановлено і керівникам професійно-технічних навчальних закладів державної та комунальної форм власності, посади яких віднесено до посад педагогічних працівників. Додамо, що в листі Міносвіти від 15.02.2010 р. № 1/9-80 і Мінпраці від 17.02.2010 р. № 1632/0/14-10/13 (див. «ОП», 2010, № 4, с. 9) відомства зауважили: щодо педагогічних працівників, які працюють на умовах контракту, має бути внесено зміни до контракту стосовно встановлення такої надбавки.

9. При розірванні контракту на підставах, передбачених у контракті, але не встановлених чинним законодавством, звільнення здійснюється згідно з п. 8 ст. 36 КЗпП, про що вноситься відповідний запис до трудової книжки керівника.

Додамо, що Мінпраці в листі від 19.12.2001 р. № 06/2-4/165 зазначило: при звільненні на підставах, передбачених контрактом, у трудовій книжці працівника посилання слід робити на п. 8 ст. 36 КЗпП, а у формулюванні звільнення вказувати і наведене в цьому пункті, і передбачене контрактом.

10. Крім гарантій та компенсацій, передбачених чинним законодавством, у контракті може бути встановлено додаткові гарантії на випадок дострокового припинення контракту з не залежних від керівника причин.

Рекомендації

МОН має бути враховано в роботі управліннями освіти і науки обласних, а також Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

І останнє. У листі від 01.03.2010 р. № 1/9-127 МОН поінформувало, що

трудові відносини з директорами ПТНЗ, які не внесені в додаток до розпорядження № 42 та в яких закінчується строк дії контракту, установлюються з відповідною обласною (міською) державною адміністрацією або її структурним підрозділом. При цьому вносяться відповідні зміни до контрактів.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі