Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Оплата праці Березень, 2016/№ 5
Друк
Постанова від 20.01.2016 р. № 79

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 р. № 79

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У розділі 1 переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. № 909 (ЗП України, 1994 р., № 4, ст. 70; Офіційний вісник України, 2002 р., № 39, ст. 1820; 2004 р., № 46, ст. 3052), у графі «Найменування посад» позицію «Загальноосвітні навчальні заклади, військові загальноосвітні навчальні заклади, музичні і художні школи» після слів «завідуючі навчальною і навчально-виховною частиною» доповнити словами «, завідувачі філіями, їх заступники з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи».

2. Розділ III додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 73; 2001 р., № 13, ст. 550; 2012 р., № 54, ст. 2162), після позиції

«Директор4 56»

доповнити такими позиціями:

«Завідувач філією 56

Заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи 56».

3. Абзац перший розділу «Посади педагогічних працівників» переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст. 1015; 2001 р., № 19, ст. 812; 2004 р., № 2, ст. 58; 2005 р., № 48, ст. 3013; 2006 р., № 8, ст. 454; 2007 р., № 48, ст. 1972), після слова «завідувач» доповнити словами «, завідувач філією, заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи».

4. Підрозділ 2 розділу I додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2015 р., № 55, ст. 1806) у графі «Посада» після слів і цифр «вищих навчальних закладів I та II рівня акредитації» доповнити словами «, їх філій».

5. Положення про освітній округ, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2290), викласти в такій редакції:

«Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 777 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 р. № 79)

Положення про освітній округ

1. Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності освітнього округу (далі — округ).

Округ — об’єднання навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту (далі — суб’єкти округу). До складу округу можуть входити опорні загальноосвітні навчальні заклади (далі — опорні заклади), їх філії. До діяльності округу можуть залучатися також інші юридичні особи, їх відокремлені підрозділи.

2. Засновниками (співзасновниками) освітнього округу (опорного закладу, його філій) можуть бути представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районні ради (далі — засновники).

Опорний заклад є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку та має у своєму складі філії. Кількість учнів (вихованців) опорного закладу (без врахування учнів (вихованців) філій), як правило, становить не менше 360 осіб.

Філія не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку. Філія виконує функції початкової школи, а також може за рішенням засновника виконувати функції основної школи.

3. Округ (опорний заклад, його філії) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, цим Положенням, рішеннями засновника та власними установчими документами.

4. Округ (опорний заклад, його філія) утворюється з метою:

створення єдиного освітнього простору;

забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації.

Головними завданнями округу (опорного закладу, його філій) є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

5. Засновники для прийняття рішення про створення освітнього округу (опорного закладу, його філій):

проводять аналіз мережі підпорядкованих навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту з урахуванням їх кадрового потенціалу та рівня матеріально-технічного забезпечення;

вивчають стан впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання у навчальних закладах, що входитимуть до складу округу, та якість надання зазначених освітніх послуг;

прогнозують витрати на зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, придбання шкільних автобусів з метою організації підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання, введення у разі потреби додаткових посад педагогічних працівників;

організовують проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо утворення округу (опорних закладів, їх філій).

6. Засновник визначає опорні заклади серед підпорядкованих йому загальноосвітніх навчальних закладів на конкурсній основі відповідно до затверджених ним умов.

Під час проведення конкурсу обов’язково враховуються:

освітні потреби учнів (вихованців) у забезпеченні певних напрямів спеціалізації;

здатність забезпечити на належному рівні організацію допрофільної підготовки і профільного навчання;

рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами;

наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету);

укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;

зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання.

7. Засновник приймає рішення (співзасновники укладають договір про спільну діяльність або засновницький договір) про утворення округу (опорного закладу, його філії) у порядку, визначеному законодавством, в якому зазначаються:

перелік суб’єктів округу (опорних закладів, їх філій);

права, обов’язки, порядок взаємодії суб’єктів округу (опорних закладів, їх філій);

особливості організації навчально-виховного процесу в суб’єктах округу (опорних закладах, їх філіях);

організація підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання відповідно до розкладу уроків суб’єктів округу (опорного закладу, його філій);

харчування учнів (вихованців) суб’єктів округу (опорного закладу, його філій);

питання забезпечення належною матеріально-технічною базою суб’єктів округу (опорного закладу, його філій);

інші питання діяльності округу (опорного закладу, його філій).

8. Опорний заклад, його філії діють на підставі установчих документів (статуту опорного закладу, положення про філію), що розробляються відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2291), цього Положення, інших нормативно-правових актів і затверджуються засновником опорного закладу.

9. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих навчальних закладів) відповідно до вимог законодавства.

10. Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до опорного закладу та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.

11. Опорний заклад та його філії обирають форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Дистанційне, вечірнє (заочне), індивідуальне навчання та навчання екстерном організовуються у порядку, визначеному МОН.

Філії, розташовані у селах і селищах, з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу можуть створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи. Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу затверджує МОН.

12. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани опорного закладу та його філій розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного закладу, які забезпечують навчально-виховний процес у опорному закладі та його філіях, визначається директором опорного закладу відповідно до законодавства і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

13. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи опорного закладу встановлюються його директором у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Розклад уроків опорного закладу, його філій складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

14. Керівництво опорним закладом здійснюють директор та його заступники. Директор опорного закладу здійснює повноваження, визначені Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, іншими актами законодавства, статутом опорного закладу.

Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства, статуту опорного закладу та положення про філію.

15. Матеріально-технічна база опорного закладу, його філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу. Опорний заклад, його філія можуть мати у своєму складі інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців) за рахунок засновника.

Опорний заклад повинен бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними об’єктами, кабінетами фізики, хімії, біології, географії та іншими, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до Інтернету.

16. Опорний заклад, його філія мають штатний розпис, що розробляється і затверджується засновником на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.

Фінансування опорного закладу, його філії здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

17. Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів округу, опорного закладу, його філії здійснюється у порядку, визначеному законодавством.».

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Освітній округ: діяльність та оплата праці педпрацівників

Однією із новацій 2016 року, яка передбачена п. 6 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 р. № 911-VIII, є створення освітніх та культурних округів.

Як передбачено законодавством, створення таких округів має на меті задоволення потреб населення у високоякісних освітніх та культурних послугах.

Так, створення освітніх та культурних округів має забезпечити:

— реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в інтересах кожної дитини; перетворення існуючих шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, або у загальноосвітні навчальні заклади; перепрофілювання закладів та оптимальне їх використання;

— продовження роботи з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, інших галузей бюджетної сфери, насамперед оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів із скороченням їх кількості (орієнтовно на 5 % за рахунок об’єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, реорганізації тощо), підвищення наповнюваності класів, груп;

— модернізацію мережі професійно-технічних та вищих навчальних закладів І — ІІ рівнів акредитації з урахуванням необхідності їх укрупнення та здійснення підготовки фахівців і робітничих кадрів відповідно до потреб регіону та ринку праці, використання потенціалу таких навчальних закладів для здійснення підготовки та перепідготовки незайнятого населення;

— побудову нової моделі надання послуг музеями та бібліотеками, розширення переліку послуг з організації дозвілля населення з використанням новітніх технологій; створення на базі бібліотек державної та комунальної власності центрів обслуговування громадян, основним завданням яких є задоволення потреб громадян у публічній інформації, забезпечення їх доступу до державних та регіональних електронних інформаційних ресурсів, надання консультативних послуг з питань електронного оформлення звернень до органів державної влади.

У двомісячний строк (тобто протягом січня — лютого 2016 року) необхідно було затвердити плани створення освітніх та культурних округів, об’єднання навчальних закладів, закладів культури, інших бюджетних установ (із збереженням фінансової самостійності) для раціональної концентрації та ефективного використання матеріальних, фінансових, кадрових ресурсів регіону.

Отже, незабаром будуть утворені освітні округи у новому форматі. Це тягне за собою і оновлення нормативної бази, що регламентує їх діяльність. Саме тому постановою, що коментується (набрала чинності 24.02.2016 р.), викладено у новій редакції Положення про освітній округ, затверджене постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 777 (далі — Положення).

У п. 1 оновленого Положення зазначено: до складу освітнього округу можуть входити опорні загальноосвітні навчальні заклади (далі — опорні заклади), їх філії. При цьому філія виконує функції початкової школи, а також за рішенням засновника може виконувати функції основної школи (п. 2 Положення).

По суті, опорні заклади та їх філії у процесі функціонування керуються нормативною базою, розробленою для загальноосвітніх навчальних закладів, а саме при організації своєї діяльності (п. 11 Положення), розробленні навчальних (робочих, індивідуальних) планів та визначенні обсягу педагогічного навантаження (п. 12 Положення), складанні і затвердженні штатного розпису (п. 16 Положення).

З нормативним забезпеченням визначились. Далі поговоримо про кадрове забезпечення для опорних закладів і їх філій.

Керівництво опорним закладом здійснюють директор та його заступники. Оскільки мова йде про загальну середню освіту, то директору опорного закладу і його заступникам оплата праці має здійснюватися як для аналогічних посад у звичайних загальноосвітніх навчальних закладах.

Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філії та його заступники. Такі посади є новими у сфері загальної середньої освіти. Тому постановою, що коментується, урегульовані працеоплатні нюанси для посад завідувача філії та його заступників. Для цього внесені зміни до низки нормативних документів освітньої галузі. До речі, судячи із змін, представлених у постанові, що коментується, до штату філії опорного закладу вводяться посади заступників завідувача такої філії з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи. Чим керуватися при нарахуванні зарплати таким працівникам? Давайте вивчати.

Перш за все відзначимо: посади завідувача філії опорного закладу та його заступників віднесені до посад педагогічних працівників. Відповідна правка вже є у Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

Оскільки посади завідувача філії опорного закладу та його заступників визнані педагогічними, то працівники, що їх обіймають, мають право на щорічну основну відпустку подовженої тривалості. І це також враховано постановою, що коментується, шляхом унесення правок до розд. III додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346 (ср. ). Так, працівники за посадами завідувача філії опорного закладу та його заступників мають право на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів.

До речі, робота на посадах завідувача філії опорного закладу та їх заступників, як і робота на інших педагогічних посадах, дає право на пенсію за вислугу років. Відповідна зміна внесена постановою, що коментується, до Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою КМУ від 04.11.93 р. № 909.

Тепер про оплатні нюанси для завідувача філії опорного закладу і його заступників.

Посадовий оклад завідувача філії опорного закладу. Посадовий оклад завідувачу філії опорного закладу установлюють на рівні 12 — 16-го тарифних розрядів, тобто як і для директора загальноосвітнього навчального закладу. Доповнення із цього приводу внесені у додаток 2 до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298).

Відзначимо, що тарифні розряди для педагогічних працівників вказані також у додатках до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (далі — наказ № 557). Так ось, згідно із додатком 7 до цього наказу установлення тарифного розряду для директора загальноосвітнього навчального закладу залежить ще й від кількості учнів у закладі: до 300 учнів — 12 — 14-й тарифний розряд, від 301 до 1000 учнів — 14 — 15-й тарифний розряд, понад 1000 учнів — 15 — 16-й тарифний розряд.

Ще раз підкреслимо: згідно з додатком 2 до постанови № 1298 діапазон тарифних розрядів для завідувача філії опорного закладу визначений як для директора загальноосвітнього закладу. Тому припускаємо, що додатковим критерієм для визначення тарифного розряду для завідувача філії опорного закладу буде кількість учнів у цьому закладі (як це передбачено додатком 7 до наказу № 557 за посадою директора загальноосвітнього навчального закладу), але у межах 12 — 16-го тарифних розрядів. Проте це стане зрозуміло лише після правок до наказу № 557 з приводу тарифного розряду завідувача філії опорного закладу, які неодмінно слід очікувати.

Посадовий оклад заступника завідувача філії опорного закладу. При визначенні окладу заступника завідувача філії опорного закладу, на нашу думку, слід керуватися п. 2 постанови № 1298 і п. 3 наказу № 557: посадові оклади заступників керівників навчальних закладів, заступників керівників структурних підрозділів навчальних закладів установлюють на 5 — 15 % нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника. На користь цього висновку слугує той факт, що постановою, яка коментується, не визначені приписи для визначення посадового окладу або тарифного розряду заступника завідувача філії опорного закладу.

Оплата праці інших педагогічних працівників, які працюють у опорних закладах та їх філіях, здійснюється за тими ж нормами законодавства, як і для педпрацівників звичайних загальноосвітніх навчальних закладів.

Тетяна СТАНКУС, економіст-аналітик

Людмила БЄЛЄВЦОВА, >експерт з питань оплати праці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі