Про затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення

Національне агентство України з питань Державної служби
Оплата праці Вересень, 2016/№ 18/1
В обраному У обране
Друк
Наказ від 05.08.2016 р. № 156
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 р. за № 1200/29330

Відповідно до частини першої статті 37 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», підпункту 4 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Особової картки державного службовця та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

2. Відділу управління персоналом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Скасувати такий, що не набрав чинності, наказ Нацдержслужби від 29 грудня 2012 року № 256 «Про затвердження форми первинного обліку державних службовців № П-2ДС «Особова картка» та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 січня 2013 року за № 181/22713.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова К. Ващенко

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державної служби статистики України І. Жук

Перший віце-прем’єр міністр України —
Міністр економічного розвитку і торгівлі України С. Кубів

В. о. начальника Відділу управління персоналом Н. Зінченко

Затверджено наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 р. № 156

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 р. за № 1200/29330

Інструкція щодо заповнення Особової картки державного службовця

I. Загальні положення

Ця Інструкція визначає вимоги щодо заповнення форми Особової картки державного службовця (далі — Особова картка). Особова картка заповнюється на осіб, які займають посади, визначені відповідно до Закону України «Про державну службу» (далі — Закон), та осіб, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби (далі — претендент на посаду).

II. Вимоги щодо заповнення Особової картки

1. Особова картка заповнюється українською мовою в називному відмінку без скорочень та виправлень.

2. Рядок «Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)» та пункти 1 — 16, 30, 31 заповнює претендент на посаду.

3. Рядок «Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)» не заповнюється, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

4. Пункти 1 — 16, 30, 31 заповнюються відповідно до записів у паспорті, дипломі, свідоцтві, посвідченні, військовому квитку та інших документах.

У пункті 4 «Громадянство» зазначається назва країни, громадянином якої є претендент на посаду.

У пункті 5 «Адреса фактичного місця проживання» зазначаються поштовий індекс, область, місто, район, село (селище), вулиця, корпус, номер будинку, квартири.

У пункті 6 «Адреса місця реєстрації» зазначаються поштовий індекс, область, місто, район, село (селище), вулиця, корпус, номер будинку, квартири.

У пункті 7 «Сімейний стан та склад сім’ї» зазначається: «одружений», «неодружений», «заміжня», «незаміжня», «розлучений», «розлучена», «вдова», «вдівець» та вказуються члени сім’ї. Членами сім’ї вважаються особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

У пункті 9 «Володіння іноземними мовами (якими)» за наявності документа (диплома, свідоцтва тощо) щодо володіння іноземними мовами зазначаються відомості про такий документ та рівень володіння мовами «читаю та розмовляю вільно», «читаю та розмовляю зі словником» тощо.

У пункті 11 «Освіта» зазначаються дані відповідно до документа про освіту встановленого зразка. У разі якщо претендент на посаду навчається у навчальному закладі, заповнюються графи: «Найменування навчального закладу», «Рік вступу», «Спеціальність».

У пункті 15:

у підпункті 15.1 «Про наявність пільг» вказуються пільги та документи, що їх посвідчують (серії, номери, ким та коли видані);

у підпункті 15.2 «Не є громадянином іншої держави» вказуються відомості про відсутність громадянства (підданства) іншої держави або інші відомості, якщо претендент на посаду є громадянином іншої держави;

у підпункті 15.3 «Депутат ради» вказуються повна назва ради, скликання, якщо претендент на посаду є депутатом ради;

у підпункті 15.4 «Про ознайомлення з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та «Про захист персональних даних», Правилами етичної поведінки державних службовців» зазначається «ознайомлений(а) та зобов’язуюсь їх дотримуватись».

Пункт 30 «Автобіографія» заповнюється особисто у довільній формі з дотриманням хронологічної послідовності (від народження до дати написання автобіографії). Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце народження, висвітлюються питання, пов’язані із навчанням, трудовою і громадською діяльністю. Не потрібно зазначати виконувану роботу з початку трудової діяльності, бо ці дані заповнюються у пункті 31 Особової справи. Також необхідно зазначити, чи притягувався(лися) до кримінальної відповідальності претендент на посаду та члени його сім’ї й найближчі родичі.

Пункт 31 «Виконувана робота з початку трудової діяльності» заповнюється відповідно до трудової книжки претендента на посаду.

5. Пункти 17 — 29 заповнюються працівником служби управління персоналом.

У пункті 17 «Реквізити акта про призначення на посаду» зазначаються назва акта про призначення на посаду (указ, постанова, наказ, розпорядження залежно від категорії посади відповідно до законодавства), дата та номер акта про призначення на посаду.

У пункті 22 «Проходження державної служби» у графі «Процедура зайняття посади» зазначаються «конкурс», «рішення керівника державної служби».

У пункті 23 «Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців» у графі «Програма чи тематика професійного навчання, стажування» зазначаються відомості відповідно до записів у дипломі, свідоцтві тощо. У разі проходження стажування вказується посада, на якій пройдено стажування.

У пункті 24 «Службові відрядження (за кордон)» у графі «Місце відрядження» зазначаються країна (у разі перебування в іншій країні), назва населеного пункту.

У пункті 27 «Заохочення» зазначається вид заохочення: оголошення подяки, нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відзнаками державного органу, дострокове присвоєння рангу, відзначення урядовими нагородами тощо.

У пункті 28 «Дисциплінарна відповідальність» у графі «Вид дисциплінарного проступку» зазначаються відомості відповідно до частини другої статті 65 Закону. Графа «Вид дисциплінарного стягнення» заповнюється відповідно до статті 66 Закону.

У пункті 29 «Дата та підстава звільнення з посади державної служби» записи здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства з посиланням на відповідні норми Закону та/або Кодексу законів про працю України.

В. о. начальника Відділу управління персоналом Н. Зінченко

Коментар редакції

Особова картка держслужбовця: вивчаємо new-формат

З 01.05.2016 р. запрацював Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889). Під цей Закон нормотворці продовжують розроблення і затвердження нової нормативно-правової бази. Не оминула така доля і «літописно-кадровий» документ держслужбовця — особову картку. Наказом, що коментується (набрав чинності 16.09.2016 р.), затверджено нову форму Особової картки держслужбовця та Інструкцію щодо її заповнення.

Зауважимо: наказом, що коментується, скасований наказ Нацдержслужби від 29.12.2012 р. № 256, яким затверджувалася форма особової картки держслужбовця, розроблена на вимоги Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 р. № 4050-VI, якому так і не судилося вступити в дію. Фактично ця форма особової картки канула в Лету, так і не набравши чинності.

Разом із тим до набрання чинності наказом, що коментується, користувались особовою карткою держслужбовця за формою № П-2ДС, затвердженою наказом Мінстату від 26.12.95 р. № 343. Наразі цей наказ Мінстату скасований згідно з наказом Держстату від 26.08.2016 р. № 154. Отже, з 16.09.2016 р. застосовуємо нову форму особової картки держслужбовця.

У чому полягають схожість і відмінність нової форми особової картки держслужбовця і форми № П-2ДС? У цілому формат залишився однаковим. Обидві форми містять розділи про особисті дані держслужбовця, його сімейний стан, освіту, наявність наукових ступенів / вчених звань, відпустки, військовий облік, заохочення і дисциплінарну відповідальність тощо. При цьому у новій формі особової картки держслужбовця з’явилися розділи про відомості, продиктовані вимогами нового Закону про держслужбу: підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, службові відрядження (за кордон), відомості про оцінювання результатів службової діяльності та інші.

Вважаємо, що з моменту набрання чинності наказом, що коментується, відомості, які містилися у формі № П-2ДС, необхідно перенести до нової форми особової картки держслужбовця і надалі вносити інформацію саме до new-форми. Звісно, з 16.09.2016 р. при прийнятті держслужбовця на держслужбу заводити на нього особову картку слід саме за новою формою.

Відзначимо, що особова картка належить до складу документів, з яких формується особова справа держслужбовця ( п. 2 розд. II Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Нацдержслужби від 22.03.2016 р. № 64).

До речі, наказом Нацдержслужби від 05.08.2016 р. № 157 (набрав чинності 16.09.2016 р.) внесено зміни, зокрема, до п. 2 розд. II вищевказаного Порядку. Так, зі складу документів особової справи виключені такі документи: ознайомлення з обмеженнями, установленими Законом № 889, пов’язаними з призначенням на посаду державної служби та її проходженням; ознайомлення з обмеженнями, установленими Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII; ознайомлення із правилами етичної поведінки державних службовців; ознайомлення із правилами внутрішнього службового розпорядку та іншими локальними актами державного органу (у разі необхідності); згода на обробку персональних даних.

Наостанок відзначимо: особові картки мають зберігатися 75 років після звільнення ( поз. 499 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2012 р. № 578/5).

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці (e-mail: l.belevtsova@id.factor.ua)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно