Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Запити на отримання інформації у зв’язку з виконанням повноважень

Сербіна А., аналітик Видавничого будинку «Фактор», адвокат
Радник старости Серпень, 2017/№ 2
В обраному У обране
Друк
Одним із засобів діяльності старости є можливість отримання інформації, документів та матеріалів, які йому необхідні для здійснення своїх повноважень. Як на практиці реалізовується вказане повноваження та чи означає воно можливість безперешкодного доступу до документації юридичних осіб та їх посадових осіб, спробуємо розібратися нижче.

Можливість запитувати інформацію

Законом України від 09.02.17 р. № 1848-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища» були внесені зміни до Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»1.

1 Далі за текстом — Закон № 280.

Так, текст Закону № 280 було доповнено ст. 541, згідно з п. 11 якого староста отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень.

З тексту цієї норми стає зрозумілим перелік суб’єктів, до яких староста може звертатися із запитами, зокрема:

1

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради

2

підприємства комунальної форми власності

3

установи комунальної форми власності

4

організації комунальної форми власності

5

посадові особи вищевказаних юридичних осіб

Отже, як бачимо, не так уже і багато органів, до яких староста може звернутися в порядку виконання власних повноважень, безпосередньо спираючись на п. 11 ст. 541 Закону № 280, і цілком не логічним, на мою думку, є відсутність у цьому переліку самої сільської, селищної, міської ради. Хоча, як на мене, це не означає, що староста не може отримати законно від інших органів, установ та організацій необхідної інформації, реалізуючи свої інші повноваження, передбачені згаданою статтею.

Що стосується об’єкта запиту, то ним може бути:

1

інформація

будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді

2

документи

матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі

3

матеріали

Що стосується інформації та документів як об’єктів запиту, то їх було запозичено із Закону України від 02.10.92 р. № 2657-XII «Про інформацію»2. Щодо змісту поняття «матеріали», то законодавство, яке визначає порядок роботи з інформацію, у тому числі з публічною інформацію чи шляхом реалізації права громадян на звернення, не містить його визначення, а лише вказує перелік носіїв, на яких може бути збережена та чи інша інформація (у тому числі архівні матеріали). З огляду на зазначене, матеріали слід розглядати як одну з форм документів (наприклад, матеріали перевірки, аудиту, додатки до рішень тощо).

2 Далі за текстом — Закон № 2657.

Більше того, не всі документи та не будь-яка інформація може бути предметом для запиту старости, а тільки ті, які необхідні для здійснення наданих йому повноважень. Це означає, що готуючи запит, староста має обґрунтувати, яку інформацію, документи чи матеріали ним запитуються та для реалізації яких саме повноважень. Нагадаю, що згідно з ч. 1 ст. 541 Закону № 280 староста:

1

представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради

2

бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій

3

має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища

4

сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування

5

бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням

6

бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу

7

вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб

8

бере участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу

9

бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу

10

бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про його результати

11

сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі

12

здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами

Як видно із наведеного вище переліку, вказані у ньому повноваження старости не є вичерпними. Підтвердженням цього є наявність у переліку бланкетної норми (останній пункт), яка означає, що інші повноваження старости можуть міститися як у Законі № 280, так і в інших законах.

Слід мати на увазі, що старосту може бути уповноважено на здійснення інших повноважень, визначених іншими законами (наприклад, вчиняти нотаріальні дії, проводити державну реєстрацію актів цивільного стану), про що рада ОТГ чи її виконавчий комітет ухвалюють відповідне рішення. Про можливість наділення такими повноваженнями старост варто зазначати в Положенні про старосту. Щоправда, у такому випадку необхідно вказувати, що староста виконує ті чи інші повноваження у разі уповноваження його на те радою чи виконавчим комітетом ради.

Оскільки староста відповідно до ч. 5 ст. 141 Закону № 280 є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою, то він може надсилати запити, спрямовані на реалізацію повноважень виконкому, посилаючись на конкретне рішення самого виконкому або ж на протокол, якщо на підставі них старості було доручено отримати певну інформацію або проаналізувати ту чи іншу проблему.

Важливо також зазначити, що навіть маючи законодавчо визначені повноваження та бажання в отриманні від суб’єкта, до якого староста може звертатись, певної інформації, староста може отримати доступ не до будь-якої інформації, а лише до тієї, доступ до якої для нього є відкритим.

Право на інформацію

Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання у його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Під час роботи із запитом старости орган, установа, організація буде керуватися не тільки Законом № 280, який визначає повноваження старости, а й Законом № 2657, згідно зі ст. 5 якого кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Разом із цим реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

За порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова).

Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону № 2657 конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов’язані з правовим режимом конфіденційної інформації, порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї, регулюються законами.

До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості (ч. 4 ст. 21 Закону № 2657):

1

про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту

2

про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей

3

про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення

4

про факти порушення прав і свобод людини, включаючи інформацію, що міститься в архівних документах колишніх радянських органів державної безпеки, пов’язаних з політичними репресіями, Голодомором 1932 — 1933 років в Україні та іншими злочинами, вчиненими представниками комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів

5

про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб

6

щодо діяльності державних та комунальних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або територіальній громаді, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарському товариству, частка держави або територіальної громади в якому становить100 відсотків, що підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до закону

7

інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України

З огляду на зазначене староста може отримати без будь-яких перешкод інформацію, наведену у таблиці вище. Що ж до іншої інформації, яка належить до інформації з обмеженим доступом, то законодавством надана можливість її розголосити лише у 2 випадках: 1) коли особа, якої стосується така інформація дала свою згоду на розголошення інформації про себе; 2) в інших випадках, прямо зазначених у законі.

Отже, коли ви будете запитувати потрібну вам для виконання своїх повноважень інформацію, обов’язково необхідно у запиті вказати: задля чого ви бажаєте отримати запитувану інформацію, яким пунктом закону вам надане таке право (ч. 11 ст. 541 Закону № 280 + інший пункт закону за наявності), чому така інформація не може бути обмежена. За наявності та потреби до запиту додаєте письмову згоду особи, якої це стосується. Наприклад, задля можливості розголосити лікарську таємницю (про стан здоров’я особи) заклад охорони здоров’я зобов’язаний перевірити наявність згоди пацієнта.

І наостанок, існують різні правила та порядки отримання інформації залежно від суб’єкта, який звертається: у порядку звернення громадян, доступу до публічної інформації, депутатське звернення, у порядку виконання службових повноважень. Важливо розуміти, що староста, будучи і фізичною особою, і службовою особою органу місцевого самоврядування, має в першу чергу відповісти для себе на запитання: в якості кого я звертаюся з метою отримання інформації (документів)? Так, зокрема, отримати позитивну відповідь на своє звернення, оформлене як звернення громадян, але підписане як посадовою особою — старостою, не є можливим. Як не вбачається реальним отримати бажану відповідь на запит у порядку доступу до публічної інформації, будучи службовою особою, на яких відповідне законодавство не поширюється. Разом із тим ви не позбавлені можливості йти різними шляхами задля отримання бажаної інформації: просто як громадянин своєї держави або як службова особа органу місцевого самоврядування.

Ваш запит буде дієвим, якщо він буде обґрунтований та підкріплений відповідними нормами закону, який надає право отримати вам запитувану інформацію. Бажаємо успіху!

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно