Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Органи самоорганізації населення: правовий статус, порядок утворення та діяльності

Мацокін А., головний редактор видання «Держслужбовець»
Радник старости Серпень, 2017/№ 2
В обраному У обране
Друк
Відповідно до ст. 541 Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР1 староста, у межах своїх повноважень, сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення2, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі. Про те, який правовий статус мають ОСНи, про порядок організації їх діяльності та взаємодію з інститутом старост і поговоримо у цій статті.

1 Далі за текстом — Закон № 280.

2 Далі за текстом — ОСН.

Правовий статус ОСН та порядок їх утворення

Правовий статус ОСН визначається сьогодні Конституцією (ч. 6 ст. 140) та відповідними законами України.

Статтею 2 Закону України від 11.07.01 р. № 2625-III «Про органи самоорганізації населення»3 передбачено, що ОСН — це представницькі органи, які створюються жителями, що на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим Законом.

3 Далі за текстом — Закон № 2625.

Згідно з визначенням, яке пропонує ст. 1 Закону № 280, ОСН — це представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста.

Як бачимо, норма спеціального Закону (Закон № 2625) містить загальне визначення ОСН, у той час як норма Закону № 280 конкретизує деякі моменти.

Тож ОСН — це представницький орган, тобто орган, до якого мають обиратися представники жителів / частини жителів села, селища, міста, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах визначеного населеного пункту.

Яка ж мета створення ОСН і для чого вони потрібні? Відповідь на це запитання можна знайти, ознайомившись із завданнями ОСН (ч. 3 ст. 3 Закону № 2625). До таких завдань віднесено:

1

створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України

2

задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг

3

участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм

Отже, такий представницький орган є формою участі членів територіальних громад у вирішенні окремих питань місцевого значення, і оскільки діяльність цього органу має певні правові наслідки, то він не може бути утворений, як то кажуть, «сам по собі».

Тепер поговоримо, власне, про порядок утворення ОСН. Законодавство містить механізм утворення ОСН і наділення його власними і делегованими повноваженнями.

Так, ст. 9 Закону № 2625 передбачено, що дозвіл на створення ОСН надається рішенням сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради.

Але передує прийняттю рішення ще кропітка організаційна робота (ст. 8, 9 Закону № 2625), яка передбачає певні етапи:

Етап 1:

ініціювання створення ОСН

Передбачається, що з ініціативою про створення органу самоорганізації населення до сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради можуть звернутися збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу.

Нагадаємо: основним документом, який містить положення щодо права голосу, є Конституція України. Так, у ст. 70 Основного закону України зазначається, що право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.

Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.

Примітка. Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників.

Етап 2:

обрання ініціативної групи

На зборах (конференції) жителів за місцем проживання обирається ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів — учасників зборів (конференції) у відповідній місцевій раді

Етап 3:

подання заяви про створення ОСН

Ініціативна група подає до відповідної ради заяву про створення ОСН, протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення ОСН із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного ОСН, а також список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії та номера паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця та домашньої адреси кожного учасника зборів (конференції) жителів

Етап 4:

прийняття рішення місцевою радою

Питання про створення ОСН, внесене на розгляд сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, розглядається на найближчому засіданні відповідної ради за участю членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

Примітка. У рішенні ради про надання дозволу на створення ОСН мають бути обов’язково визначені його назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти ОСН.

Етап 5:

доведення до відома жителів про створення ОСН

Рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення доводиться до відома жителів у встановленому порядку

Увага! Рада може відмовити в наданні дозволу на створення ОСН, якщо ініціювання було здійснено з порушенням вимог, установлених законом.

Рішення ради про відмову у наданні дозволу на створення ОСН може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку. Крім того, необхідно враховувати, що ОСН створюється за територіальною ознакою. Територією, у межах якої він діє, може бути частина території села, селища, міста, району в місті, у межах якої проживають жителі, які обрали цей орган.

Власне, тому Закон № 2625 зазначає, що за формою ОСН може бути будинковим, вуличним, квартальним комітетом, комітетом мікрорайону, комітетом району у місті, сільським, селищним комітетом.

Також майте на увазі, що територія, у межах якої діє ОСН, визначається рішенням ради, що дала дозвіл на створення:

а

сільського, селищного комітету

в межах території села, селища, якщо його межі не співпадають з межами діяльності сільської, селищної ради

б

вуличного, квартального комітету

в межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови

в

комітету мікрорайону

у межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації у містах

г

будинкового комітету

у межах будинку (кількох будинків) у державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів

ґ

комітету району в місті

у межах одного або кількох районів у місті, якщо його межі не співпадають з межами діяльності районної у місті ради

Для здійснення діяльності ОСН наділяються власними і делегованими повноваженнями, що є виключною компетенцією сільських, селищних, міських рад:

власні повноваження ОСН

повноваження, надані відповідно до Конституції України та законів України сільською, селищною, міською або районною у місті (у разі її створення) радою ОСН під час його утворення

делеговані повноваження ОСН

повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, якими вона додатково наділяє орган самоорганізації населення

Власне, для утворення ОСН одного дозволу замало. Після отримання позитивного рішення ради розпочинається процедура обрання цього представницького органу. Порядок обрання ОСН визначений у ст. 10 Закону № 2625:

1

ОСН обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території.

Організація проведення зборів (конференції) жителів за місцем проживання, як правило, покладається на виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради.

Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.

Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними

2

ОСН обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів.

Загальний склад ОСН визначається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.

Обраними до складу ОСН вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання

3

ОСН обирається терміном на строк повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи положенням про ОСН

4

Члени ОСН можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання, що утворили такий орган

5

Переобрання ОСН, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу ОСН здійснюється зборами (конференцією) жителів за місцем проживання в порядку, встановленому ст. 10 Закону № 2625

Порядок легалізації ОСН

Легалізація ОСН є обов’язковою! Здійснюється вона двома способами:

спосіб 1

шляхом реєстрації, у разі утворення юридичної особи

спосіб 2

шляхом повідомлення відповідного виконавчого комітету ради про заснування.

Примітка. Повідомлення є спрощеним способом легалізації у разі прийняття рішення про те, що ОСН не буде юридичною особою.

Зупинимо вашу увагу на першому способі легалізації, який є більш складним. Передбачається, що реєстрація ОСН здійснюється виконавчим комітетом відповідної ради як реєструючим органом.

Для реєстрації ОСН уповноважені зборами (конференцією) жителів за місцем проживання їх представники подають до реєструючого органу відповідну заяву. До заяви про реєстрацію додаються (ст. 13 Закону № 2625):

— копія рішення відповідної ради про надання дозволу на створення ОСН;

— протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання;

— рішення зборів (конференції) про обрання членів ОСН та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації ОСН;

— Положення про ОСН4, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем проживання, — у двох примірниках;

4 Далі за текстом — Положення.

— персональний склад членів ОСН із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання.

Заява про реєстрацію ОСН розглядається реєструючим органом у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів відповідно до вимог ст. 13 Закону № 2625.

Про результати розгляду заяви реєструючий орган у 10-денний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації повідомляє уповноважених зборами (конференцією) жителів за місцем проживання їх представників.

Отже, як бачимо, за результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації. Підставою для відмови у реєстрації є обрання ОСН з порушенням вимог Конституції України, законів № 2565, № 280 та інших нормативно-правових актів. Рішення про відмову у реєстрації може бути оскаржено до суду.

Увага! Реєструючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих на реєстрацію документах.

Положення про ОСН як підстава діяльності

Положення є основним локальним нормативним документом, який визначає підстави діяльності ОСН на відповідній території, його повноваження, права, гарантії їх здійснення.

Положення затверджують збори (конференція) жителів громади чи певної території на підставі рішення ради про створення ОСН.

У Положенні зазначаються (ст. 12 Закону № 2625):

— назва та юридична адреса;

— основні завдання та напрями його діяльності;

— права та обов’язки членів ОСН;

— територія, у межах якої він діє;

— строк повноважень ОСН та порядок їх дострокового припинення;

— порядок використання коштів та іншого майна;

— порядок звітності;

— порядок припинення діяльності ОСН;

— інші питання, пов’язані з його діяльністю.

У разі внесення змін до Положення до органу, який здійснив реєстрацію ОСН, подаються:

— заява, підписана керівником ОСН;

— протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про затвердження змін до Положення і, власне, текст змін.

Контроль за додержанням ОСН Положення про нього покладається на раду та її виконавчий орган, який здійснив реєстрацію ОСН.

(ч. 3 ст. 12 Закону № 2625)

Організація роботи ОСН

Формою роботи ОСН є засідання, які скликаються його керівником або заступником керівника за необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання ОСН є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його загального складу.

Керівник ОСН організовує роботу цього органу і здійснює інші організаційно-розпорядчі функції, зокрема:

— скликає і проводить його засідання;

— організовує виконання рішень ОСН;

— розпоряджається його коштами;

— представляє цей орган у відносинах з фізичними і юридичними особами тощо.

У разі відсутності керівника або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин його повноваження виконує заступник керівника або секретар в порядку і межах, передбачених Положенням.

Відповідно до ст. 20 Закону № 2625 з питань, віднесених до власних або делегованих повноважень, ОСН може приймати відповідні рішення. Водночас якщо вони не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, рішення зупиняються відповідною радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення.

Члени ОСН мають право брати участь у засіданнях відповідних місцевих рад та їх виконавчих органів, що стосуються їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих ОСН, з правом дорадчого голосу. І це можна назвати прямим інструментом демократії, яким цілком легально можуть користуватися активні жителі (члени ОСН). Це є додатковим підтвердженням доцільності створення ОСН задля залучення зацікавлених членів громади до участі у місцевому самоврядуванні. Старості ж залишається лише поінформувати своїх виборців про те, як вони можуть використовувати цей інструмент.

Повноваження ОСН

Вище було вже анонсовано, що ОСН наділені власними та делегованими повноваженнями. Поговоримо про них більш детально.

Отже, щодо власних повноважень ОСН. Для здійснення діяльності у межах відповідної території ОСН можуть надаватися, зокрема, такі повноваження (ст. 14 Закону № 2625):

1

представлення разом з депутатами інтересів жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади

2

внесення пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів

3

організація на добровільних засадах участі населення у здійсненні заходів щодо*:

— охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо;

— охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт

4

здійснення контролю за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності ОСН, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт

5

надання допомогии навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяння збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів

6

організація допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, внесення пропозицій з цих питань до органів місцевого самоврядування

7

сприяння відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку

8

розгляд звернень громадян, які мешкають у межах території діяльності ОСН, ведення прийому таких громадян та їх облік за віком, місцем роботи чи навчання

9

сприяння депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах тощо

Примітка. Зверніть увагу, що більшість власних повноважень ОСН напряму кореспондуються з повноваженнями старости, визначеними ст. 541 Закону № 280.

ОСН набуває власних повноважень з дня його легалізації в порядку, встановленому ст.13 Закону № 2625, і, як правило, не може бути їх позбавлений до припинення його діяльності.

Увага! Для реалізації зазначених повноважень рада передає ОСН відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші необхідні ресурси, та здійснює контроль за їх виконанням.

Тепер розглянемо делеговані повноваження.

Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада може додатково наділяти ОСН частиною своїх повноважень з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень. Водночас рада не може делегувати повноваження, віднесені законами України до виключної компетенції місцевої ради.

Увага! На відміну від власних повноважень ОСН, за рішенням ради, ОСН може бути достроково позбавлений повноважень, делегованих йому цією радою.

Ну і врешті-решт, говорячи про повноваження ОСН, не можна оминути увагою питання припинення таких повноважень. Ми вже зазначали, що ОСН обирається терміном на строк повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи Положенням.

Передбачається, що ОСН припиняє свої повноваження внаслідок перебудови або реорганізації будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів, районів у містах, сіл, селищ, у межах яких він діяв, якщо така перебудова, реорганізація пов’язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах (конференції), що заснували цей орган.

Але повноваження ОСН можуть бути також припинені і достроково.

Підставами дострокового припинення повноважень є (ст. 25 Закону № 2625):

1) невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, її виконавчого комітету — за рішенням відповідної ради, яка дала дозвіл на його створення;

2) невиконання рішень зборів (конференції) жителів за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску — за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання;

3) порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства — за рішенням суду.

Дострокове припинення повноважень ОСН тягне за собою припинення діяльності цього органу!

У разі припинення його діяльності фінансові ресурси та майно повертаються відповідній раді, що дала згоду на утворення зазначеного органу.

Також майте на увазі, що рішення, дії та бездіяльність ОСН та їх членів можуть бути оскаржені до відповідної ради або до суду.

Наостанок...

Слід зазначити, що відповідно до ст. 27 Закону № 2625 органи місцевого самоврядування мають сприяти здійсненню ОСН їхніх повноважень і координувати їх діяльність і не мають права втручатися в діяльність ОСН, крім випадків, передбачених законом.

У свою чергу староста, у межах своїх повноважень, сприяє утворенню та діяльності ОСН. А щоб мати можливість здійснювати це повноваження, староста, як розумієте, повинен бути обізнаний з усіма процедурними моментами утворення ОСН та їх діяльності. Такі знання в ідеалі повинні бути доведені до відома жителів населених пунктів, в яких діє староста (в. о. старости), аби ті могли ними скористатися. Власне, з цією метою і було підготовлено нашу статтю. Тож читайте, розбирайтеся та сприяйте утворенню ОСН.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно