Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

«Нагляд» за бюджетними установами: дії старости

Кравченко Тетяна, аналітик ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА», адвокат
Радник старости Вересень, 2018/№ 3
В обраному У обране
Друк
Пунктом 13 ч.1 ст. 541 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»1 передбачено, що староста, окрім чітко перелічених у наведеній статті, здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами. Але як показує практика, ОМС по-різному розуміють цю норму Закону. Часто в положеннях про старост ради закріплюють, наприклад, обов’язки щодо здійснення контролю за розпорядком дня закладів культури, освіти, охорони здоров’я комунальної форми власності або дотриманням розпорядку дня працівниками цих установ на території відповідних населених пунктів; вжиття заходів щодо припинення виявлених порушень та притягнення порушників до відповідальності. При тому що з огляду на вимоги чинного законодавства, ці обов’язки є прерогативою виключно ОМС або керівників таких закладів, і до відання старост віднесені бути не можуть.

1 Далі за текстом — Закон № 280.

Повноваження щодо дотримання режиму роботи в закладах освіти, охорони здоров’я тощо

Статтею 32 Закону № 280 визначено, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

управління закладами освіти, закладами охорони здоров’я, які належать територіальним громадам або передані їм, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення

організація медичного обслуговування в закладах освіти, культури, які належать територіальним громадам або передані їм

забезпечення в межах наданих їм повноважень доступності й безоплатності освіти, медичного обслуговування на відповідній території

забезпечення згідно із законом розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку та вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності

Відповідно до ч. 5 ст. 57 Господарського кодексу України ОМС затверджують статути (положення) розміщених на відповідній території закладів освіти та охорони здоров’я.

Тепер більш детально про заклади окремих сфер...

Щодо закладів освіти. Відповідно до ст. 24, 25 Закону України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту»2 відповідна рада, як засновник закладу освіти, здійснює управління закладом у межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу.

2 Далі за текстом — Закон № 2145.

Передбачається, що відповідна рада або уповноважена нею особа:

1

затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них

2

укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти

3

розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти

4

затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством

5

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти

6

здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти

7

забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування

8

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками

9

реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти

Увага! Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

Щодо закладів охорони здоров’я. Відповідно до Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджених постановою КМУ від 16.10.2014 № 642, керівник комунального закладу охорони здоров’я призначається на посаду відповідно до законодавства керівником органу, до сфери управління якого належить (в управлінні якого перебуває) заклад, або за рішенням обласної, районної ради чи сільським, селищним, міським головою.

Тобто, як бачимо, повноваження ОМС у сфері діяльності закладів освіти та охорони здоров’я доволі великі, але в частині вирішення кадрових питань стосуються здебільшого призначення/звільнення керівників таких закладів.

Зауважимо, що управління закладами освіти та охорони здоров’я на місцях, визначення режиму їх роботи здійснюється безпосередньо їх керівниками (директорами, головними лікарями), встановлення тривалості робочого часу та його використання — правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими трудовим колективом.

Так, наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону № 2145 керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Відповідно до ст. 16 Закону України від 13.05.1999 № 651-XIV «Про загальну середню освіту»3 режим роботи закладу загальної середньої освіти визначається таким закладом освіти на основі відповідних нормативно-правових актів.

3 Далі за текстом — Закон № 651.

Відповідно до ст. 20 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку дня працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти від 20.12.1993 № 455, керівник закладу разом із представницьким органом трудового колективу розробляє правила внутрішнього трудового розпорядку.

Відповідно до Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони здоров’я України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.2000 № 204-о, трудові колективи закладів затверджують за поданням власника або уповноваженого ним органу та профспілкового органу правила внутрішнього трудового розпорядку щодо умов роботи відповідного закладу.

На сьогодні законодавством не передбачено здійснення ОМС контролю за дотриманням працівниками закладів освіти, охорони здоров’я правил трудового розпорядку, вжиття заходів щодо припинення працівниками таких закладів порушень трудового законодавства та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності (за винятком керівників).

Цілком зрозуміло, що ОМС, уповноважуючи на такі дії старост відповідних старостинських округів, намагаються компенсувати віддалення місцевої влади від населення округів, яке утворилось внаслідок об’єднання громад, зберегти існуючий порядок надання своєчасної та якісної медичної допомоги, забезпечити доступність освіти.

Але покладення на старост таких повноважень навряд чи буде виправданим з юридичної точки зору — з одного боку. А з іншого, якщо зобов’язати старост контролювати розпорядок роботи закладів освіти, охорони здоров’я, слідкувати за сумлінним виконанням трудових обов’язків їх працівниками, відповідати за стан довкілля, забезпечувати громадський порядок, стежити за використанням земельних ділянок, тощо, то взагалі постає запитання в існуванні спеціально створених для здійснення таких дій відповідних органів.

Повноваження щодо притягнення до відповідальності

До сфери відповідальності старост однозначно не може входити вжиття заходів щодо припинення порушень трудової дисципліни працівниками закладів освіти, охорони здоров’я та притягнення порушників до відповідальності.

Почнемо з того, що невиконання чи неналежне виконання працівником, без поважних причин, обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, в тому числі, і відсутність на роботі без поважних причин, є порушенням трудової дисципліни.

За порушення трудової дисципліни працівником закладу освіти, охорони здоров’я на нього може бути накладено дисциплінарне стягнення.

Порядок накладення дисциплінарних стягнень регламентується Кодексом законів про працю України4.

4 Далі за текстом — КЗпП.

Відповідно до ст. 1471 КЗпП дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) працівника.

На працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами, положеннями та іншими актами законодавства про дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатися також органами, вищими за рівнем до органів, зазначених у частині першій цієї статті.

Працівники, які займають виборні посади, можуть бути звільнені тільки за рішенням органу, який їх обрав, і лише з підстав, передбачених законодавством.

Відповідно до зазначеної норми та з урахуванням вимог ст. 31 Закону України від 11.07.2001 № 2628-III «Про дошкільну освіту», ст. 26 Закону № 651 право накладати дисциплінарні стягнення надано:

1

на керівників комунальних закладів освіти

відповідним радам

2

на інших працівників комунальних закладів освіти

керівникам (директорам) закладів

Право накладати дисциплінарні стягнення на керівників комунальних закладів охорони здоров’я надано:

1

на керівників закладів охорони здоров’я (директорів, головних лікарів)

відповідним радам, їх головам, керівникам виконавчого органу управління рад

2

на інших працівників комунальних закладів охорони здоров’я

керівникам (директорам, головним лікарям) закладів

КЗпП у переліку посадових осіб, правомочних накладати дисциплінарні стягнення, вказівок про старост не містить.

Притягненню працівника до дисциплінарної відповідальності передує процедура фіксації факту порушення.

Як правило, відсутність працівника закладу освіти, охорони здоров’я (вчителя, лікаря) на роботі виявляється керівником закладу, іншими працівниками. Звісно, є випадки, коли внаслідок відсутності на робочому місці на прийом до лікаря не потрапили пацієнти або ж вчитель не проводить заплановані уроки. Обурені пацієнти або ж батьки учнів звертаються до старости зі зверненням щодо припинення порушень.

Але навіть за таких обставин староста не має ані повноважень, ані процедурних можливостей для їх припинення та фіксації, тому вправі тільки переадресувати звернення за належністю.

Що стосується порушення трудової дисципліни керівниками самих закладів староста може тільки сприяти притягненню винних до дисциплінарної відповідальності шляхом подання доповідних записок на ім’я голови ради задля подальшої фіксації фактів порушення законодавства, їх перевірки та прийняття рішення уповноваженим органом (посадовою особою).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно