Бути чи ні дисциплінарній відповідальності старости?

Кравченко Тетяна, аналітик ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА», адвокат
Радник старости Вересень, 2020/№ 3
В обраному У обране
Друк
Застосування відносно посадових осіб ОМС законодавства, яке передбачає дисциплінарну відповідальність, викликає певні труднощі. І неоднакова судова практика у справах про визнання протиправними та скасування розпоряджень голів ОМС про накладення дисциплінарних стягнень є тому підтвердженням. Законом України від 16.07.2020 № 805-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства»1 внесено зміни до Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»2, Закону України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»3 стосовно процедури призначення старости на посаду. Тож пропоную проаналізувати, чи вплинули ці зміни на притягнення старости до дисциплінарної відповідальності.

1 Закон № 805.

2 Закон № 280.

3 Закон № 2493.

Зміни до закону

Перш ніж перейти до дослідження впливу змін на притягнення старости до дисциплінарної відповідальності, пропоную пригадати, як було раніше і що змінилося наразі.

Так, відповідно до ст. 14 1 Закону № 280 посада старости була виборною, староста обирався жителями села, селища, розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом.

Законом № 805 із Закону № 280 було виключено ст. 141, а ст. 541 викладено в такій редакції:

«1. Староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови.

2. Староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

3. Порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою.

4. Староста:

1) представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;

4) сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;

13) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.

5. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний сільському, селищному, міському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів — у визначений радою термін.

6. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.»

Слід вкотре наголосити, що перелік повноважень старости залишився незмінним!

Абзац 4 ч. 1 ст. 10 Закону № 2493 викладено тепер так:

«Прийняття на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, старости здійснюється шляхом затвердження відповідною радою.»

Тобто, як бачимо, посада старости стала не виборною, на яку він обирався жителями села, селища, а затвердженою відповідною радою за пропозицією голови.

Щодо дисциплінарної відповідальності

Дисциплінарна відповідальність посадових осіб ОМС регулюється Законом № 2493, Кодексом законів про працю України4.

4 КЗпП.

Чинне трудове законодавство передбачає два види дисциплінарної відповідальності працівників:

1

загальну

2

спеціальну

У свою чергу:

Перший вид

загальна дисциплінарна відповідальність передбачена КЗпП і її норми поширюються на усіх працівників, окрім тих, для яких передбачена спеціальна дисциплінарна відповідальність

Другий вид

спеціальна дисциплінарна відповідальність встановлена для певного кола працівників, що підпадають під дію статутів, положень про дисципліну та спеціальних нормативних актів

З огляду на приписи:

1

ч. 3 ст. 7 Закону № 2493 про те, що на посадових осіб ОМС поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом

2

ст. 19 Закону № 2493, яка вказує на те, що особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб ОМС забезпечуються у порядку, передбаченому законом

староста є суб’єктом спеціальної дисциплінарної відповідальності.

Загальна дисциплінарна відповідальність на старосту поширюватись не може.

Спеціальна дисциплінарна відповідальність відрізняється від загальної:

1

колом осіб, що потрапляють під її дію

2

спеціальними заходами дисциплінарних стягнень

3

колом осіб і органів, наділених правом застосовувати стягнення

4

порядком застосування і оскарження стягнень

А отже...

Для притягнення до дисциплінарної відповідальності старости повинні бути встановлені спеціальні процедура та порядок.

Водночас діючі правові акти ані порядку притягнення старости до відповідальності, ані спеціальних дисциплінарних стягнень, що можуть до нього застосовуватись, не визначають.

Крім того, якщо виходити із загальних правил притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності, то підставою для притягнення до відповідальності є вчинення старостою дисциплінарного проступку.

Дисциплінарний проступок — це винне, протиправне невиконання або неналежне виконання працівником своїх трудових обов’язків.

Водночас у ст. 4 Закону № 2493, яка закріплює основні принципи служби в ОМС, йдеться про персональну відповідальність за порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов’язків.

Якщо звернутись до положень ст. 23 Закону № 2493, то побачимо, що можливості притягнення до дисциплінарної відповідальності старости також не передбачено: серед наведеного переліку видів відповідальності (цивільна, адміністративна, кримінальна), до якої притягуються посадові особи, винні у порушенні законодавства про службу в ОМС, відсутня дисциплінарна.

І ще...

Для визначення можливості притягнення старости до відповідальності маємо з’ясувати дуже важливий момент: хто ж наділений правом застосовувати до старости дисциплінарні стягнення?

І саме в цьому відбулись суттєві зміни.

Так, відповідно до ст. 1471 КЗпП дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) працівника.

На працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами, положеннями та іншими актами законодавства про дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатися також органами, вищими щодо органів, вказаних у частині першій цієї статті.

Працівники, які займають виборні посади, можуть бути звільнені тільки за рішенням органу, який їх обрав, і лише з підстав, передбачених законодавством.

Як ми вже говорили, наразі посада старости є затвердженою радою.

Відповідно суб’єктом застосування до старости дисциплінарного стягнення має бути рада.

Відтак підсумовуємо: староста є суб’єктом спеціальної дисциплінарної відповідальності, але при цьому чинним законодавством не визначені порядок притягнення його до відповідальності та спеціальні заходи за порушення саме службової дисципліни.

Тому незважаючи на зміни в частині затвердження старости на посаду радою, враховуючи відсутність у чинному законодавстві механізму застосування до нього дисциплінарної відповідальності, непередбачення конкретних видів дисциплінарних стягнень для посадових осіб ОМС та відсутність вказівки на поширення на посадових осіб ОМС норм загальної дисциплінарної відповідальності, застосувати до старости заходи дисциплінарного впливу не можна, окрім як вирішити питання щодо дострокового припинення його повноважень.

Відповідно суб’єктом застосування до старости дисциплінарного стягнення має бути рада.

Зауважимо: це лише наша думка, сформована на підставі норм чинного законодавства. Остаточно ж з’ясувати питання ймовірності притягнення старости до дисциплінарної відповідальності, як-то догана, наприклад, можна буде лише після появи судової практики.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд