Виправлення помилок у пенсійній звітності (додаток 23)

Редакція ВД
Стаття

Виправлення помилок у пенсійній звітності

(додаток 23)

 

Оскільки Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування подається до органів Пенсійного фонду щомісячно, у разі виявлення помилки підприємець (його бухгалтер) матиме можливість виправитися при заповненні звіту за місяць, в якому виявлено помилку. Про те, як правильно виправити допущену помилку, наші читачі дізнаються з цієї статті.

Олена ЛЕСИК, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 1058

— Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Закон № 2181

— Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 21-1

— Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1.

 

Види помилок

Як і раніше, спеціального нормативного документа, який би регулював порядок виправлення помилок у Розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за формою, наведеною в

додатку 23 до Інструкції № 21-1 (далі — Розрахунок), немає. Не містить будь-яких норм стосовно цього питання й Інструкція № 21-1. Тому при виправленні помилок доводиться керуватися письмовими роз'ясненнями Пенсійного фонду.

Перш ніж перейти безпосередньо до порядку виправлення помилок, визначимося з причинами їх виникнення.

Помилки, які призвели до неправильного відображення даних у Розрахунку, може бути пов'язано з:

— неправильним відображенням бази для обкладення пенсійними внесками;

— застосуванням неправильного розміру ставок для визначення страхових внесків;

— неправильним застосуванням граничного розміру доходів, з якого справляються внески до Пенсійного фонду.

Докладніше зупинимося на

помилках, пов'язаних з неправильним визначенням бази для нарахування (утримання) внесків. Нагадаємо, що базою обкладення внесками до Пенсійного фонду є фактичні витрати на оплату праці, винагороди за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб, а також суми оплати листків непрацездатності (стаття 19 Закону № 1058).

Якщо дохід

помилково не нараховано і не включено до бази для обкладення внесками, донарахування доходу провадиться в місяці виявлення такої неточності. Оскільки зобов'язання зі сплати пенсійних внесків виникає не раніше нарахування доходу, донараховані внески відображаються в Розрахунку поточного місяця без нарахування штрафних санкцій. На користь такого варіанта коригування свідчить підпункт 1.6.2 Інструкції № 5, згідно з яким нарахування фонду оплати праці за попередній період, пов'язане з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, відображається у фонді оплати праці того місяця, в якому воно здійснюється. Отже, у цьому випадку коригувати дані, надані в Розрахунку за минулі звітні періоди, не потрібно.

Помилка, пов'язана з тим, що

дохід було нараховано, але помилково не включено до бази для нарахування та утримання внесків до Пенсійного фонду, потребує коригування даних Розрахунку, а також тягне за собою накладення штрафних санкцій.

Помилки, пов'язані із застосуванням неправильного розміру ставки

, як правило, допускаються тоді, коли відбувається зміна ставки. Так, наприклад, у 2007 році внески до Пенсійного фонду утримувалися за ставкою 0,5 % з частини заробітної плати, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу, та за ставкою 2 % із суми, що перевищує розмір прожиткового мінімуму. А з 1 січня 2008 року пенсійні внески утримуються за ставкою 2 % з усієї суми заробітної плати. Підприємцям (їх бухгалтерам), які не врахували зазначені зміни, доведеться виправитися.

Щодо

помилок, допущених через застосування неправильного розміру граничного розміру доходів, з якого справляються внески до Пенсійного фонду, то вони виникають у зв'язку з частою зміною зазначеної величини. Нагадаємо, що у 2008 році діють такі розміри максимальної величини доходу для справляння внесків до Пенсійного фонду: у січні — березні — 9495 грн., у квітні — червні — 9705 грн., у липні — вересні — 9735 грн., у жовтні — грудні — 10035 грн.

Тепер перейдемо безпосередньо до порядку виправлення помилок.

 

Порядок виправлення помилок у Розрахунку

Нагадаємо, що до 1 січня 2004 року збір до Пенсійного фонду входив до системи загальнодержавних податків (зборів, обов'язкових платежів) і на нього поширювалася дія

Закону № 2181. Відповідно до підпункту 15.3.1 Закону № 2181 заяви на повернення зайво сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) або на їх відшкодування у випадках, передбачених податковими законами, може подаватися не пізніше 1095-го дня, наступного за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування. Отже, з 2007 року помилки, допущені до 01.01.2004 р., виправленню не підлягають.

У разі виправлення помилок за минулі звітні періоди необхідно враховувати думку Пенсійного фонду, викладену в

листі від 06.03.2006 р. № 2584/03-02. Так, при нарахуванні страхових внесків за минулі періоди використовується розмір страхового внеску, що діяв на день нарахування виплат (доходу), на які нараховуються страхові внески. При цьому обмеження виплат, на які нараховуються страхові внески, максимальною величиною, що встановлюється законодавством, здійснюється за кожний місяць окремо в розмірі обмеження, яке діяло в період, за який здійснюється нарахування виплат.

Щодо виправлення помилок безпосередньо у звіті зазначимо таке. Згідно з

постановою правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 р. № 3-3 змінено форму Розрахунку. У новій формі з'явилися рядки 6а «Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески» і 7а «Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески». У своєму листі від 27.02.2008 р. № 3462/03-30 Пенсійний фонд зазначив, що у згаданих рядках у зв'язку з виправленням помилок відображаються суми заробітної плати (доходу), на яку не нараховано (зайво нараховано) страхові внески.

Таким чином, на відміну від попередньої форми Розрахунку, нова редакція

додатка 23 дозволяє коригувати базу обкладення пенсійними внесками.

Зауважимо, що база нарахування коригується при виявленні помилок, пов'язаних з неправильним визначенням бази в минулих звітних періодах, а також із застосуванням неправильного граничного розміру доходу, з якого справляються внески до Пенсійного фонду.

Порядок виправлення помилок минулих років

(допущених після 01.01.2004 р.) і помилок, допущених у минулих місяцях поточного року, аналогічний.

Отже, коригування помилок, допущених в минулих звітних періодах (незалежно від того, було їх допущено в поточному році чи в минулих роках), відображаються в Розрахунку за місяць, в якому виявлено помилку, у таких рядках:

ряд. 6 «Сума, на яку збільшено внески у зв'язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004» Розділу І, якщо внески занижено;

ряд. 6а «Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески» Розділ І;

ряд. 7 «Сума, на яку зменшено внески у зв'язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004.» Розділу І, якщо внески завищено;

ряд. 7а «Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески» Розділу І.

Крім того, у разі виявлення помилки та її виправлення в Розрахунку необхідно заповнити окремий

рядок «Зміст помилки», де відображаються період, в якому було допущено помилку, вид і сума виплати, на яку не нараховано (зайво нараховано) внески .

 

Штрафні санкції

Помилки, унаслідок яких було занижено зобов'язання зі сплати внесків до Пенсійного фонду, тягнуть за собою накладення штрафних санкцій.

У разі виявлення помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, унаслідок якої виникла недоїмка, відповідно до

частини 1 статті 106 Закону № 1058 страхувальник зобов'язаний самостійно нарахувати і сплатити на суму недоїмки пеню в розмірі 0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення платежу. При цьому слід пам'ятати, що пеня на пеню не нараховується. Сума пені розраховується за формулою (підпункт 10.1 Інструкції № 21-1):

В = S х К х 0,1 %

,

де

В — сума пені, нарахована на фактично погашену суму недоїмки зі сплати страхових внесків та фінансових санкцій (округлюється до другого знака після коми);

S

— фактично погашена сума недоїмки зі сплати страхових внесків та фінансових санкцій;

К

— кількість днів прострочення платежу.

Кількість днів прострочення

розраховується з першого календарного дня, наступного за днем настання строку відповідного платежу, до дня його фактичної сплати страхувальником.

За донарахування страхувальником сум своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків відповідно до

пункту 4 частини 9 статті 106 Закону № 1058 накладається штраф у розмірі 5 % зазначених сум за кожний повний або неповний місяць, за який донараховано ці суми. Для розрахунку зазначеного штрафу кількість місяців обчислюється з місяця, на який припадає строк подання звітності за період, за який донараховано суми внесків, до місяця отримання страхувальником акта перевірки від Пенсійного фонду або подання страхувальником звітності із зазначеними в ній донарахованими сумами.

Сума штрафу підлягає сплаті страхувальником протягом

десяти робочих днів з дня отримання відповідного рішення Пенсійного фонду. Отже, при виявленні помилки підприємство не повинне самостійно нараховувати зазначений штраф, його розмір розраховується фахівцями Пенсійного фонду. Зауважимо, що на практиці і пеня нараховується працівниками органів Пенсійного фонду.

Звертаємо увагу: самостійне виправлення помилки та сплата 5 % штрафу

не звільняє від адміністративного штрафу. Адміністративні штрафи накладаються на посадових осіб підприємства відповідно до статті 106 Закону № 1058. У разі допущення помилки, яка призвела до виникнення недоплати за внесками до Пенсійного фонду, на посадових осіб підприємства може бути накладено адміністративний штраф у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 до 255 грн.).

Якщо внаслідок помилки було зайво сплачено страхові внески, згідно з

підпунктом 11.17 Інструкції № 21-1 вони повертаються страхувальнику або за його згодою зараховуються в рахунок майбутніх платежів страхових внесків. Зайво або помилково сплачені суми пені за заявою повертаються страхувальнику або за його згодою зараховуються в рахунок сплати майбутніх платежів страхових внесків (підпункт 10.10 Інструкції 21-1).

Строк давності щодо стягнення штрафів і пені не застосовується (

пункти 9.11 та 10.9 Інструкції № 21-1).

Ще один важливий момент: ні сума пені, ні сума штрафу в Розрахунку не відображаються.

Сума штрафу і пені в Розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування не відображаються.

Розглянемо, як відображаються коригування різних помилок в Розрахунку на конкретних прикладах.

Приклад 1.

У травні 2008 року виявлено помилку: у лютому 2008 року було нараховано, але помилково не включено до бази для нарахування внесків до Пенсійного фонду суму винагороди за договором підряду в сумі 1500 грн. Дата виплати — 20.03.2008 р.

Фонд оплати праці у травні 2008 року склав 27000 грн. Внески до Пенсійного фонду нараховано за ставкою 33,2 % у сумі 8964 грн., утримано за ставкою 2 % у сумі 540 грн.

Розрахуємо суму недоїмки зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду, яка виникла у зв'язку з допущеною помилкою:

— за нарахованими внесками — 498 грн. (1500,00 грн. х х 33,2 %);

— за утриманими внесками — 30 грн. (1500,00 грн. х 2 %).

Загальна сума недоїмки склала 528 грн.

Суму недоїмки сплачено 26.05.2008 р.

Кількість днів прострочення платежу становить 67 днів (з 21.03.2008 р. по 26.05.2008 р. включно).

Розрахуємо суму пені:

528 грн. х 67 дн. х 0,1 % = 35,38 (грн.).

Як зазначалося вище, сума штрафу розраховується фахівцями Пенсійного фонду. Для розрахунку штрафу кількість місяців обчислюється з місяця, на який припадає строк подання звітності за період, за який донараховано суми внесків, до місяця подання страхувальником звітності із зазначеними в ній донарахованими сумами.

Оскільки помилку допущено в лютому 2008 року, Розрахунок за який подано до 20 березня 2008 року, та виявлено у травні 2008 року, Розрахунок за який мав бути поданий до 20 червня 2008 року, кількість місяців для розрахунку штрафу складе 4 місяці (з березня по червень 2008 року).

Розрахуємо суму штрафу:

528 грн. х 5 % х 4 міс. = 105,60 (грн.).

Нараховані суми штрафу та пені в Розрахунку не відображаються. Донараховані унаслідок помилки суми внесків відображаються в Розрахунку за травень 2008 року так.

 

(фрагмент)

 

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,
 що підлягають сплаті за травень місяць 200

8 року

 

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця

 

(грн.)

№ з/п

Назва показника

Сума

1

2

3

I розділ

За період з 01.01.2004

1

Сума рядків 1.1 та 1.2

27000,00

1.1

Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов'язаних з відносинами трудового найму

27000,00

 

у т. ч.:

 

1.1.1

а) сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності

 

1.1.2

б) сума допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю

 

1.2

Суми доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств

 

2

Фактичні витрати на оплату праці, суми перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються внески, усього (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3)

 

2.1

для 33,2 %

 

2.1.1

у т. ч. для 33,2 % суми винагород за угодами цивільно-правового характеру платників фіксованого сільськогосподарського податку

 

2.2

для 4 %

 

2.3

для 42 %

 

3

Нараховано, усього (рядки 3.1 + 3.2)

8964,00

3.1

Нараховано (крім платників фіксованого сільськогосподарського податку), усього (рядки 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3)

8964,00

3.1.1

33,2 %

8964,00

3.1.2

4 %

 

3.1.3

42 %

 

3.2

Нараховано платниками фіксованого сільськогосподарського податку, усього (рядки 3.2.1.1 + 3.2.2)

 

3.2.1

33,2 %

 

3.2.1.1

у т. ч. 33,2 % суми винагород за угодами цивільно-правового характеру

 

3.2.2

19,92 % (рядок 2.1 - рядок 2.1.1) х 19,92 %

 

4

Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб

27000,00

5

Утримано 2 %, 1 — 5 %

540,00

6

Сума, на яку збільшено внески у зв'язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004

528,00

6.1

32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %

498,00

6.2

0,5 — 5 %

30,00

Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески

1500,00

7

Сума, на яку зменшено внески у зв'язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004

 

7.1

32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %

 

7.2

0,5 — 5 %

 

Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески

 

 

Зміст помилки

У лютому 2008 року суму винагороди за договором підряду в розмірі 1500 грн. не обкладено внесками до Пенсійного фонду

8

Загальна сума страхових внесків за розділом I (рядки 3 + 5 + 6 - 7)

10032,00

8.1

(рядки 3 + 6.1 - 7.1)

9462,00

8.2

(рядки 5 + 6.2 - 7.2)

570,00

...

 

Як видно з даних Розрахунку за травень 2008 року, сума внесків, донарахована внаслідок помилки, допущеної в лютому 2008 року, збільшує суму внесків, що підлягають сплаті за травень 2008 року.

Приклад 2.

У травні 2008 року виявлено помилку: у січні 2008 року із заробітної плати працівників утримано внески за правилами, що діяли у 2007 році, тобто за ставкою 0,5 % з частини заробітної плати, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу, та за ставкою 2 % з частини заробітної плати, яка перевищує розмір зазначеної величини. У підприємця працює 5 осіб, заробітна плата кожної з яких складає 1500 грн. Помилка виправляється в Розрахунку за травень 2008 року. Фонд оплати праці у травні 2008 року склав 7500 грн., сума нарахованих внесків — 2490 грн., сума утриманих внесків — 150 грн.

З 1 січня 2008 року внески до Пенсійного фонду утримуються за ставкою 2 %.

Розрахуємо суму недоплати довідка 1, яка виникла внаслідок помилки:

(1500 грн. х 2 % - (633 грн. х х 0,5 % + (1500 грн. - 633 грн.) х х 2 %)) х 5 осіб = 47,45 грн.

(фрагмент)

 

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,
 що підлягають сплаті за  травень

місяць 200 8 року

 

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця

(грн.)

№ з/п

Назва показника

Сума

1

2

3

I розділ

За період з 01.01.2004

1

Сума рядків 1.1 та 1.2

7500,00

1.1

Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов'язаних з відносинами трудового найму

7500,00

 

у т. ч.:

 

1.1.1

а) сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності

 

1.1.2

б) сума допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю

 

1.2

Суми доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств

 

2

Фактичні витрати на оплату праці, суми перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються внески, усього (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3)

2490,00

2.1

для 33,2 %

2490,00

2.1.1

у т. ч. для 33,2 % суми винагород за угодами цивільно-правового характеру платників фіксованого сільськогосподарського податку

 

2.2

для 4 %

 

2.3

для 42 %

 

3

Нараховано, усього (рядки 3.1 + 3.2)

2490,00

3.1

Нараховано (крім платників фіксованого сільськогосподарського податку), усього (рядки 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3)

2490,00

3.1.1

33,2 %

2490,00

3.1.2

4 %

 

3.1.3

42 %

 

3.2

Нараховано платниками фіксованого сільськогосподарського податку, усього (рядки 3.2.1.1 + 3.2.2)

 

3.2.1

33,2 %

 

3.2.1.1

у т. ч. 33,2 % суми винагород за угодами цивільно-правового характеру

 

3.2.2

19,92 % (рядок 2.1 - рядок 2.1.1) х 19,92 %

 

4

Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб

7500,00

5

Утримано 2 %, 1 — 5 %

150,00

6

Сума, на яку збільшено внески у зв'язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004

47,45

6.1

32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %

 

6.2

0,5 — 5 %

47,75

Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески

 

7

Сума, на яку зменшено внески у зв'язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004

 

7.1

32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %

 

7.2

0,5 — 5 %

 

Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески

 

 

Зміст помилки

У січні 2008 року внески до Пенсійного фонду з частини заробітної плати, що не перевищує розмір прожиткового мінімуму, утримано за ставкою 0,5 %, із суми перевищення — за ставкою 2 %

8

Загальна сума страхових внесків за розділом I (рядки 3 + 5 + 6 - 7)

2687,45

8.1

(рядки 3 + 6.1 - 7.1)

2490,00

8.2

(рядки 5 + 6.2 - 7.2)

197,45

...

 

З наведеного фрагмента Розрахунку видно, що в результаті виправлення помилки, допущеної підприємцем (його бухгалтером) у січні 2008 року, внески за травень 2008 року збільшено на 47,45 грн. і в загальній сумі склали 2687,45 грн. База для нарахування та утримання внесків у цьому випадку не коригується, оскільки помилка пов'язана з неправильним застосуванням ставки для утримання внесків.

Приклад 3

. У лютому 2008 року помилково була зайво нарахована оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності в сумі 38,80 грн. та допомога по тимчасовій непрацездатності в сумі 23,28 грн. Загальна сума зайво нарахованої суми оплати листка непрацездатності становить 62,08 грн. У результаті допущеної помилки було зайво нараховано внески до Пенсійного фонду в сумі 20,61 грн. (62,08 грн. х х 33,2 %) та утримано внески в сумі 1,24 грн. (62,08 грн. х 2 %). Помилку виявлено у травні 2008 року. Фонд оплати праці у травні 2008 року склав 24700 грн.

Оскільки у зв'язку з допущеною помилкою в підприємця виникла переплата за внесками до Пенсійного фонду, пеня і штраф не нараховуються.

 

(фрагмент)

 

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,
 що підлягають сплаті за травень місяць 200

8 року

 

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця

(грн.)

№ з/п

Назва показника

Сума

1

2

3

I розділ

За період з 01.01.2004

1

Сума рядків 1.1 та 1.2

24700,00

1.1

Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов'язаних з відносинами трудового найму

24700,00

 

у т. ч.:

 

1.1.1

а) сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності

 

1.1.2

б) сума допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю

 

1.2

Суми доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств

 

2

Фактичні витрати на оплату праці, суми перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються внески, усього (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3)

24700,00

2.1

для 33,2 %

24700,00

2.1.1

у т. ч. для 33,2 % суми винагород за угодами цивільно-правового характеру платників фіксованого сільськогосподарського податку

 

2.2

для 4 %

 

2.3

для 42 %

 

3

Нараховано, усього (рядки 3.1 + 3.2)

8200,40

3.1

Нараховано (крім платників фіксованого сільськогосподарського податку), усього (рядки 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3)

8200,40

3.1.1

33,2 %

8200,40

3.1.2

4 %

 

3.1.3

42 %

 

3.2

Нараховано платниками фіксованого сільськогосподарського податку, усього (рядки 3.2.1.1 + 3.2.2)

 

3.2.1

33,2 %

 

3.2.1.1

у т. ч. 33,2 % суми винагород за угодами цивільно-правового характеру

 

3.2.2

19,92 % (рядок 2.1 — рядок 2.1.1) х 19,92 %

 

4

Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб

24700,00

5

Утримано 2 %, 1 — 5 %

494,00

6

Сума, на яку збільшено внески у зв'язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004

 

6.1

32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %

 

6.2

0,5 — 5 %

 

Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески

 

7

Сума, на яку зменшено внески у зв'язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004

21,85

7.1

32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %

20,61

7.2

0,5 — 5 %

1,24

Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески

62,08

 

Зміст помилки

У лютому 2008 року помилково було зайво нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності в сумі 38,80 грн. та допомогу по тимчасовій непрацездатності в сумі 23,28 грн. (загальна сума — 62,08 грн.)

8

Загальна сума страхових внесків за розділом I (рядки 3 + 5 + 6 - 7)

8672,55

8.1

(рядки 3 + 6.1 - 7.1)

8179,79

8.2

(рядки 5 + 6.2 - 7.2)

492,76

...

 

 

На завершення побажаємо нашим читачам роботи без помилок!

Якщо ж усе-таки буде виявлено допущену в минулих звітних періодах помилку, матеріал цієї статті допоможе правильно її виправити.

 

Висновки

Помилки, які призвели до неправильного відображення даних у додатку 23, можуть бути пов'язані з:

— неправильним відображенням бази для обкладення пенсійними внесками;

— застосуванням неправильного розміру ставок для визначення страхових внесків;

— неправильним застосуванням граничного розміру доходів, з якого справляються внески до Пенсійного фонду.

При самостійному виявленні помилки страхувальник повинен сплатити суму недоплати за страховими внесками, пеню і штраф у розмірі 5 %.

Суми штрафу і пені в додатку 23 не відображаються.

У разі якщо унаслідок помилки були надмірно сплачені страхові внески, згідно з

підпунктом 11.17 Інструкції № 21-1 вони повертаються страхувальнику або з його згоди зараховуються в рахунок майбутніх платежів страхових внесків.

Довідкова інформація (довідка)

1

Розрахунок пені і штрафу в цьому прикладі не наводиться, оскільки на практиці він проводитиметься працівниками органів Пенсійного фонду.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі