Довідник підприємця. Нормативи збору за забруднення навколишнього природного середовища

Редакція ВД
Власне Діло Квітень, 2009/№ 7
В обраному У обране
Друк
Довідкова інформація

Нормативи збору за забруднення навколишнього природного середовища

 

Нормативи екозбору у 2006 році розраховувалися виходячи з даних постанови № 303 із застосуванням коефіцієнта 2,373. Кожного наступного року вони повинні індексуватися (тобто у 2007 році — нормативи 2006 року множаться на індекс 1,116; у 2008 році нормативи 2007 року множаться на 1,166; у 2009 році нормативи 2008 року слід множити на 1,223 — лист ДПАУ від 24.01.2009 р. № 1246/7/15-0817).

 

1. Нормативи при здійсненні викидів в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення

 

Нормативи збору за тонну забруднюючої речовини, грн./тонну (Нпі)

Назва забруднюючої речовини

Норматив збору, гривень/тонну

для розрахунку збору за 2008 рік

для розрахунку збору за 2009 рік

1

2

3

Азоту оксиди

247,03

302,12

Аміак

46,32

56,66

Ангідрид сірчистий

247,03

302,12

Ацетон

92,64

113,30

Бенз(о)пірен

314367,85

384471,88

Бутилацетат

55,58

67,96

Ванадію п’ятиокис

926,36

1132,94

Водень хлористий

9,26

11,34

Вуглецю окис

9,26

11,34

Вуглеводні

13,90

17,00

Газоподібні фтористі сполуки

611,40

747,73

Тверді речовини

9,26

11,34

Кадмію сполуки

1954,63

2390,50

Марганець та його сполуки

1954,63

2390,50

Нікель та його сполуки

9958,41

12179,15

Озон

247,03

302,12

Ртуть та її сполуки

10467,91

12802,27

Свинець та його сполуки

10467,91

12802,27

Сірководень

793,59

970,55

Сірковуглець

515,68

630,68

Спирт н-бутиловий

247,03

302,12

Стирол

1803,32

2205,46

Фенол

1120,90

1370,86

Формальдегід

611,40

747,73

Хром та його сполуки

6629,68

8108,10

 

Для забруднюючих речовин, які не включено до наведеної вище таблиці, норматив збору визначається залежно від класу небезпеки

(клас небезпеки забруднюючої речовини встановлюють органи Мінприроди на місцях; зазначається він у дозволі на викиди, який видається підприємцю).

 

Нормативи збору за тонну забруднюючої речовини, грн./т (Нпі)

Клас небезпеки

Норматив збору, гривень/тонну

для розрахунку збору за 2008 рік

для розрахунку збору за 2009 рік

I

1766,27

2160,15

II

404,51

494,72

III

60,21

73,64

IV

13,90

17,00

 

Для забруднюючих речовин, які не включено до першої таблиці і для яких не встановлено клас небезпеки

, нормативи збору застосовуються залежно від установлених орієнтовно-безпечних рівнів впливу.

 

Нормативи збору за тонну забруднюючої речовини, грн./т (Нпі)

Орієнтовно-безпечний рівень впливу сполук (мг/куб. м)

Норматив збору, гривень/тонну

для розрахунку збору за 2008 рік

для розрахунку збору за 2009 рік

Менше 0,0001

74349,99

90930,03

0,0001 — 0,001 (включно)

6370,30

7790,88

0,001 — 0,01 (включно)

880,05

1076,30

0,01 — 0,1 (включно)

247,03

302,12

0,1 — більше 10

9,26

11,34

 

Увага

: якщо для забруднюючих речовин не встановлено клас небезпеки та орієнтовно-безпечний рівень впливу, нормативи збору встановлюються як за викиди забруднюючих речовин І класу небезпеки!

 

Коригуючі коефіцієнти

 

Коригуючий коефіцієнт, який установлюється залежно від чисельності жителів населеного пункту (Кнас)

Чисельність населення, тис. чоловік

Коефіцієнт

До 100

1,00

100,1 — 250

1,20

250,1 — 500

1,35

500,1 — 1000

1,55

Понад 1000

1,80

 

Коригуючий коефіцієнт, який установлюється залежно від народногосподарського значення населеного пункту (Кф)

Тип населеного пункту

Коефіцієнт

Організаційно-господарські та культурно-побутові центри місцевого значення з перевагою аграрно-промислових функцій (районні центри, міста районного значення, селища та села)

1,00

Багатофункціональні центри, центри з перевагою промислових і транспортних функцій (республіканський* та обласні центри, міста державного, республіканського*, обласного значення)**

1,25

Населені пункти, віднесені до курортних***

1,65

* Автономної Республіки Крим.

** Якщо населений пункт одночасно має промислове значення та віднесений до курортних, застосовується коефіцієнт 1,65.

*** Для цілей справляння екозбору перелік курортних населених пунктів не затверджено, однак, на наш погляд, логічно скористатися постановою КМУ від 28.12.96 р. № 1576, в якій є такий перелік для розрахунку земельного податку.

 

2. Нормативи екозбору за викиди в атмосферу пересувними джерелами забруднення

 

Нормативи збору за тонну пального (Нпі)

 

а)

нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення:

 

Вид пального

Норматив збору, гривень/тонну

для розрахунку збору за 2008 рік

для розрахунку збору за 2009 рік

Дизельне пальне

13,90

17,00

Бензин:

— етилований — неетилований

 

18,53 13,90

 

22,66 17,00

Скраплений нафтовий газ

18,53

22,66

Стиснений природний газ

9,26

11,34

 

б)

нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин морськими та річковими судами:

 

Вид пального

Норматив збору, гривень/тонну

для розрахунку збору за 2008 рік

для розрахунку збору за 2009 рік

Бензин

27,79

34,00

Дизельне пальне

18,53

22,66

Мазут

13,90

17,00

 

в)

нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин залізничним транспортом:

 

Вид пального

Норматив збору, гривень/тонну

для розрахунку збору за 2008 рік

для розрахунку збору за 2009 рік

Дизельне пальне

13,90

17,00

 

Коефіцієнти переведення об’єму палива в масу

Вид палива

Коефіцієнт переведення

Бензин

0,74 кг/л

Дизельне пальне

0,85 кг/л

Газ скраплений

0,55 кг/л

Газ стиснений

0,59 кг/м3

 

3. Нормативи для розрахунку екозбору при здійсненні скидів у воду

 

Норматив збору за тонну забруднюючої речовини за скиди основних забруднюючих речовин у водні об’єкти, у тому числі в морські води (Нпі )

Назва забруднюючої речовини

Норматив збору, гривень/тонну

для розрахунку збору за 2008 рік

для розрахунку збору за 2009 рік

Азот амонійний

162,11

198,26

Органічні речовини (за показниками БСК 5)

64,85

79,30

Завислі речовини

4,63

5,66

Нафтопродукти

954,16

1166,94

Нітрати

13,90

17,00

Нітрити

796,67

974,33

Сульфати

4,63

5,66

Фосфати

129,69

158,61

Хлориди

4,63

5,66

 

Якщо в наведеній таблиці забруднюючу речовину не вказано, норматив збору визначається залежно від гранично допустимої концентрації

, за даними таблиці, наведеної далі.

 

Нормативи збору, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти залежно від концентрації забруднюючих речовин

Гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючих речовин у воді рибогосподарських водойм (мг/літр)

Норматив збору, гривень/тонну

для розрахунку збору за 2008 рік

для розрахунку збору за 2009 рік

До 0,001

12746,77

15589,30

0,001 — 0,09

9242,03

11303,00

0,1 — 1 (включно)

1593,35

1948,67

1 — 10

162,11

198,26

Вище 10

32,42

39,66

 

За скиди забруднюючих речовин, на які

не встановлено ГДК або орієнтовно-безпечний рівень впливу, гранично допустимою вважається концентрація, яка відповідає найменшій величині ГДК, наведеній у попередній таблиці.

У разі скидів забруднюючих речовин

в озера ставки нормативу збору збільшуються в 1,5 раза. Якщо ж здійснюється захоронення забруднюючих рідких речовин, відходів виробництва і стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти, які не містять прісних вод, норматив збільшується в 10 разів.

 

Регіональні (басейнові) коефіцієнти (Крб)

Басейни морів і річок

Коефіцієнт

Азовське море

2,0

Чорне море

2,0

Дунай

2,2

Тиса

3,0

Прут

3,0

Дністер

2,8

Дніпро (кордон України — до м. Києва)

2,5

Дніпро (м. Київ включно — до Каховського гідровузла)

2,2

Дніпро (Каховський гідровузол включно — до Чорного моря)

1,8

Прип’ять

2,5

Західний Буг та річки басейну Вісли

2,5

Десна

2,5

Південний Буг та Інгул

2,2

Річки Кримського півострова

2,8

Сіверський Донець

2,2

Міус

2,2

Кальміус

2,2

 

4. Нормативи екозбору за розміщення відходів

 

Норматив збору, який справляється за розміщення відходів (клас небезпеки відходів установлюється санепідемслужбою та зазначається в дозволі на розміщення)

Клас небезпеки відходів

Рівень небезпеки відходів

Норматив збору, гривень/тонну

для розрахунку збору за 2008 рік

для розрахунку збору за 2009 рік

1

2

3

4

I

Надзвичайно небезпечні*

254,75

311,56

II

Високонебезпечні

9,26

11,34

III

Помірно небезпечні

2,32

2,84

IV

Малонебезпечні

0,93

1,13

 

Малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості

0,09

0,11

*

Норматив збору для:

— обладнання та приладів, які містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, — 83,00 грн./шт. (на 01.01.2008 р. — 256,29 грн./шт., на 01.01.2009 р. — 313,45 грн./шт.);

люмінесцентних ламп — 1,50 грн./шт. (відповідно 4,63 і 5,66 грн./шт.).

Увага

: за розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, як норматив збору береться норматив, установлений для відходів І класу небезпеки!

 

Коригуючий коефіцієнт, який враховує розміщення місця розміщення відходів (Кт)

Місце (зона) розміщення відходів

Коефіцієнт

В адміністративних межах населених пунктів або на відстані менше 3 км від них

3

За межами населених пунктів (на відстані більше 3 км від їх меж)

1

 

Коригуючий коефіцієнт, який враховує характер оснащення місця розміщення відходів (Ко)

 

Характер місця розміщення відходів

Коефіцієнт

Спеціально створені місця складування (полігони), що забезпечують захист атмосферного повітря та водних об’єктів від забруднення

1

Звалища, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів

3

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд