Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Якщо до вас прийшли з перевіркою. Перевірки «захисників» прав споживачів

Редакція ВД
Власне Діло Червень, 2009/№ 11
Друк
Стаття

Перевірки «захисників» прав споживачів

 

Цілком справедливо зауважено: чим нестабільнішою є ситуація в нашій країні, тим частіше відбуваються різноманітні перевірки суб’єктів господарської діяльності контролюючими службами.

Саме у зв’язку з цим редакція «ВД» вважає корисним для наших читачів ще раз порушити питання про перевірки, пов’язані з дотриманням законодавства про захист прав споживачів. Ця публікація особливо зацікавить тих, хто займається роздрібною торгівлею, ресторанним господарством, інакше кажучи, тих, хто пропонує свої товари та послуги кінцевому споживачу.

 

Хто контролер

Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів є Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі — Держспоживстандарт).

Права, якими наділено цей орган, визначено у

статті 26 Закону № 1023, і головне місце в переліку цих повноважень відведено перевіркам підприємств сфери торгівлі, послуг і ресторанного господарства.

Представники органів Держспоживстандарту мають право безперешкодного доступу до будь-яких виробничих, складських, торгівельних та інших приміщень підприємств (підприємців), що перевіряються, обстежувати їх, а також брати зразки товарів для перевірки якості.

 

Підстави для перевірки

Перевіряючі з Держспоживстандарту у своїй роботі керуються насамперед

Порядком № 311, прийнятим на виконання вимог зазначеного вище Закону № 1023.

Згідно з

підпунктом 1.3 пункту 1 цього документа підставою для проведення позапланової перевірки діяльності суб’єкта господарської діяльності є:

— заява підприємця, подана до органу захисту прав споживачів, з проханням провести перевірку за його бажанням;

— виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності;

— необхідність проведення перевірки виконання підприємцем приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планової перевірки органом у справах захисту прав споживачів;

— звернення фізичних і юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства. Позапланова перевірка у цьому випадку здійснюється за наявності згоди на її проведення Держспоживстандарту України;

— неподання в установлений строк суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності без поважної причини, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.

Коли перевіряючі прийдуть з позаплановою перевіркою, насамперед попросіть їх пред’явити документ, який є підставою для перевірки.

Якщо його оформлено неналежним чином, ви маєте повне право не допустити контролерів на об’єкт. Так, у

пункті 1.5 Порядку № 311 чітко зазначено, що господарюючий суб’єкт під час проведення посадовими особами перевірки має право не допускати до проведення перевірки цих осіб у таких випадках:

— перевірка провадиться з порушенням вимог про періодичність проведення заходів державного нагляду (контролю), передбачених законом;

— посадова особа не надала копії документів, передбачених

Законом № 877, або якщо надані документи не відповідають установленим вимогам;

— посадові особи не пред’явили до початку перевірки службове посвідчення та направлення на перевірку;

— господарюючий суб’єкт не отримав повідомлення про проведення планової перевірки.

 

Перевіряючі

Працівники Держспоживстандарту мають право контролювати якість і безпеку продукції, яку ви продаєте, а також дотримання вами правил торгівлі та надання послуг. А от контроль за бухгалтерськими та податковими документами не належить до сфери їх діяльності.

Отже, для того щоб перевірка відбулася, по-перше, має існувати причина, наприклад

скарга від покупця. По-друге, перевіряючі повинні надати службові посвідчення та направлення на право проведення перевірки конкретного суб’єкта.

Що має бути зазначено в направленні на перевірку

:

— найменування органу у справах захисту прав споживачів, що здійснює перевірку;

— найменування суб’єкта господарювання та/або його відділення, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, щодо яких здійснюється перевірка;

— місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відділення, щодо якого здійснюється перевірка;

— номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка;

— перелік посадових осіб, які здійснюють перевірку, із зазначенням їх посади, прізвища, ім’я та по батькові;

— дата початку та дата закінчення перевірки;

— тип перевірки (планова чи позапланова);

— підстави для здійснення перевірки;

— предмет здійснення перевірки (що конкретно перевірятимуть);

— інформація про проведення попередньої перевірки (вид перевірки та строк її проведення).

Якщо хоча б один із наведених вище пунктів у направленні не зазначено, можна сміливо не допускати контролерів до перевірки.

 

Контрольна перевірка

Звертаємо вашу увагу ще на один вид перевірки, який передбачено

Порядком № 311. Ідеться про контрольні перевірки правильності розрахунку зі споживачами за надані послуги та реалізовані товари (далі — контрольна перевірка). Процедуру їх проведення регламентовано Порядком № 215.

Контрольна перевірка проводиться з метою встановлення відповідності отриманої продавцем плати за реалізований споживачу товар справжній його вартості, як правило, шляхом негласної контрольної закупівлі товару.

Про контрольну перевірку посадова особа Держспоживстандарту повинна оголосити відразу після передання продавцем товару та здійснення грошового розрахунку.

Контрольна перевірка згідно з

пунктом 8 Порядку № 215 провадиться в такій послідовності:

— спочатку перевіряють правильність заповнення розрахункового документа (касового чека, товарного чека тощо), який підтверджує факт продажу товару (надання послуги), грошового розрахунку;

— потім дивляться, чи правильно товар реалізовано покупцю. При цьому особливу увагу приділяють якісним характеристикам товару (сорт, компоненти, комплектація);

— після цього перевіряючий обов’язково зверне увагу на правильність застосування продавцем цін для визначення справжньої вартості проданого товару (отриманої послуги);

— і, нарешті, контролери з Держспоживстандарту порівняють справжню вартість проданого товару з фактично отриманою продавцем платою.

 

Акт

Для кожного виду перевірок Держспоживстандарту

наказом Державного комітету стандартизації, метрології і сертифікації України від 27.11.2000 р. № 679 затверджено свою форму акта.

За результатами перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів перевіряючі складуть

акт за формою № 1 . Як правило, у такому акті зазначаються приписи підприємцю, якими перевіряючі зобов’язали його усунути виявлені під час перевірки порушення та повідомити про це органи Держспоживстандарту письмово.

Якщо перевіряючим потрібно взяти зразки товару для проведення експертизи, то оформляється

акт за формою № 2. Підписують такий акт як мінімум три особи: перевіряючий, продавець та особа, у присутності якої було здійснено відбір зразків.

За результатами контрольної перевірки складається

акт за формою № 3 у двох примірниках. Підписується він посадовою особою, яка проводила контрольну перевірку, а також продавцем (виконавцем) і представником підприємства, що перевіряється (підприємця).

Якщо «приймаюча сторона» не згодна з результатами контрольної перевірки, підприємець має право під час підписання акта письмово оформити свою незгоду та надати відповідні пояснення. У разі ж його відмови підписати акт перевіряючий робить запис в акті про те, що продавець і підприємець ознайомлені зі змістом акта та від його підписання відмовилися. У разі виявлення недоліків на будь-якому етапі контрольної перевірки складається проміжний акт, який підписується особою, що допустила порушення, а також підприємцем.

 

Найпопулярніші порушення

На закінчення розглянемо найпопулярніші порушення, які вдень і вночі зобов’язані припиняти охоронці прав споживачів.

Відповідно до

статті 21 Закону № 1023 права споживача вважаються порушеними, якщо:

— порушується право споживача на свободу волевиявлення або вибору товару;

— порушується принцип рівності сторін договору, учасником якого є споживач;

— обмежується право споживача на отримання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар;

— споживачу реалізовано небезпечний, фальсифікований або неякісний товар;

— ціну товару визначено неналежним чином (наприклад, нечітка інформація на ціннику або вартість товару зазначено без ПДВ тощо).

 

Про штрафи

А тепер про те, що за все це загрожує.

Відповідальність суб’єктів господарської діяльності, які порушили вимоги законодавства про захист прав споживачів, передбачено статтею 23 Закону № 1023.

Питання про накладення штрафу розглядається за участі підприємця. Постанова про накладення стягнень складається у трьох примірниках. Перший і другий примірники залишаються в органах Держспоживстандарту, третій примірник у 3-денний строк надсилається підприємцю.

Детальніше про те, які штрафи за порушення у сфері захисту прав споживачів може бути накладено на підприємця, див. «ВД», 2008, № 10, с. 36.

 

Висновок, або Куточок в тему

Не забудьте подбати про такий необхідний для кожного роздрібного магазину атрибут, як «Куточок покупця». Щоб не було претензій з боку контролерів, його потрібно обладнати на видному та доступному для покупців місці.

У Куточку покупця, як мінімум, мають бути:

— відомості про найменування власника або уповноваженого ним органу;

— Книга відгуків і пропозицій;

— адреси та номери телефонів органів, які забезпечують захист прав споживачів.

Детальніше про оформлення Куточка покупця див. «ВД», 2008, № 17, с. 15.

 

Матеріал підготувала Олеся Александрова, консультант газети «Власне Діло»

 


Документи консультації

Закон № 877

— Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V.

Закон № 1023

— Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 р. № 1023-XII.

Порядок № 311

— Порядок проведення перевірок, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 25.10.2006 р. № 311.

Порядок № 215 — Порядок проведення контрольної перевірки правильності розрахунку зі споживачами за надані послуги та реалізовані товари, затверджений постановою КМУ від 02.04.94 р. № 215.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі