Нормативний акт Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Розділ VIII. Особливості реєстрації як платників податку на додану вартість осіб-нерезидентів

Друк
Автор : Міністерство фінансів України

8.1. Цей розділ визначає процедури реєстрації, перереєстрації, анулювання реєстрації як платників ПДВ осіб-нерезидентів, що здійснюються відповідно до статті 2081 розділу V Кодексу.

Положення цього розділу поширюються на особу-нерезидента, яка не має постійного представництва та постачає на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам підприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартість (далі фізичні особи), електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг.

Електронними вважаються послуги, які постачаються через мережу Інтернет, автоматизовано, за допомогою інформаційних технологій та переважно без втручання людини, у тому числі шляхом встановлення спеціального застосунку або додатка на смартфонах, планшетах, телевізійних приймачах чи інших цифрових пристроях.

8.2. Реєстрація як платника ПДВ особи-нерезидента, яка постачає електронні послуги фізичним особам, місце постачання яких розташовано на митній території України, здійснюється на підставі заяви про реєстрацію як платника податку на додану вартість особи-нерезидента за формою 1-РОН (додаток 12).

Особа-нерезидент зобов’язана подати заяву про реєстрацію як платника ПДВ, якщо за результатами попереднього календарного року загальна сума від здійснення нею операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, сукупно перевищує суму, еквівалентну 1000000 гривень, яка обчислюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на 00:00 01 січня відповідного року. Така заява подається до 31 березня включно відповідного календарного року, наступного за роком, у якому така особа-нерезидент досягла передбаченого у цьому пункті обсягу.

Якщо особа-нерезидент, яка не досягла передбаченого у цьому пункті обсягу, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник ПДВ, вона може подати заяву про реєстрацію як платника ПДВ не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку звітного (податкового) періоду, з якого така особа-нерезидент вважатиметься платником ПДВ.

Заява про реєстрацію як платника ПДВ разом із копіями витягу з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданого в країні реєстрації такої особи-нерезидента, та документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного (реєстраційного, облікового) номера (коду) нерезидента в країні його реєстрації, якщо у витягу з відповідного бізнес-реєстру не зазначені відомості про такий номер (код), подаються до Державної податкової служби України в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом електронної ідентифікації.

У заяві про реєстрацію як платника ПДВ зазначаються інформація щодо реєстрації нерезидента у країні нерезидента, ідентифікаційні дані нерезидента, який буде підлягати електронній ідентифікації, дані щодо його представника, електронна адреса, причина реєстрації, інформація щодо підтвердження факту та періоду досягнення суми операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, визначеної для обов’язкової реєстрації платником ПДВ відповідно до абзацу другого пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Кодексу, а також іноземна валюта (євро або долар США), в якій особа-нерезидент буде сплачувати податок.

Державна податкова служба України відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ, якщо за результатами розгляду заяви про реєстрацію як платника ПДВ та/або поданих документів встановлено, що особа не відповідає вимогам, визначеним статтею 180 (абзац другий пункту 8.1 цього розділу), абзацом другим пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Кодексу (абзац другий цього пункту), або існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно з пунктом 2081.3 статті 2081 розділу V Кодексу (пункт 8.3 цього розділу), а також якщо під час подання заяви не дотримано вимог порядку, встановленого цим пунктом.

Відмова у реєстрації особи як платника ПДВ надсилається особі-нерезиденту через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти, зазначену в заяві за формою 1-РОН (із зазначенням підстав для відмови).

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ Державна податкова служба України протягом трьох робочих днів після надходження заяви повинна зареєструвати особу-нерезидента платником ПДВ та в той самий термін надіслати такій особі-нерезиденту через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про реєстрацію як платника ПДВ, інформацію про:

а) реєстрацію платником ПДВ;

б) індивідуальний податковий номер особи-нерезидента, зареєстрованої як платник ПДВ, що становить 9-значний податковий номер;

в) звітний (податковий) період, граничні строки подання спрощеної податкової звітності з податку та граничні строки і порядок сплати податкових зобов’язань.

Особа-нерезидент, зазначена у цьому пункті, вважається зареєстрованою як платник ПДВ з дати внесення запису до реєстру платників ПДВ у разі обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ або з першого числа звітного (податкового) періоду, наступного за днем спливу 10 календарних днів після подання до Державної податкової служби України заяви про реєстрацію як платника ПДВ, у разі добровільної реєстрації.

У разі реєстрації особи-нерезидента як платника ПДВ одночасно автоматично здійснюється взяття на облік такої особи-нерезидента.

Протягом 180 календарних днів з дати реєстрації особи-нерезидента як платника ПДВ така особа-нерезидент надсилає до Державної податкової служби України офіційний лист, в якому підтверджує відомості, надані під час реєстрації як платника ПДВ, у тому числі про свій ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) та про представника нерезидента, якого електронно дистанційно ідентифіковано.

У разі якщо в особи-нерезидента, зареєстрованої як платник ПДВ, відбуваються будь-які зміни в облікових відомостях, така особа-нерезидент повідомляє про зміни в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом подання заяви за формою 1-РОН з позначкою «Перереєстрація платником податку (внесення змін до облікових відомостей)» для перереєстрації протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника ПДВ.

Контролюючий орган здійснює перереєстрацію як платника ПДВ особи-нерезидента з дотриманням правил та у строки, визначені для реєстрації як платника ПДВ такої особи.

8.3. Анулювання реєстрації як платника ПДВ особи-нерезидента здійснюється на підставі:

1) заяви про анулювання реєстрації як платника ПДВ (далі заява про анулювання реєстрації), яка подається в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом електронної ідентифікації;

2) рішення контролюючого органу, якщо:

особа-нерезидент, зареєстрована як платник ПДВ відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Кодексу, за чотири послідовні звітні (податкові) періоди не подає до контролюючого органу спрощених податкових декларацій з податку та/або подає такі декларації, що свідчать про відсутність постачання електронних послуг;

припинено діяльність (ліквідовано) особи-нерезидента в країні реєстрації нерезидента.

Зазначене у цьому пункті правило щодо анулювання реєстрації як платника ПДВ особи-нерезидента не застосовується, якщо за результатами попереднього календарного року загальна сума від здійснення ним операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, сукупно перевищує суму, еквівалентну 1000000 гривень, яка обчислюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на 00:00 01 січня відповідного року, крім випадку припинення діяльності особи-нерезидента в країні нерезидента.

Заява про анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість особи-нерезидента за формою 2-РОН (додаток 13) подається особою-нерезидентом у відповідному звітному (податковому) періоді не пізніше ніж за три робочі дні до його закінчення. У разі порушення зазначеного у цьому абзаці строку вважається, що таку заяву подано у перший день наступного звітного (податкового) періоду.

Рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації приймається на підставі довідки про подання/неподання спрощеної податкової декларації та/або реєстру (переліку) спрощених податкових декларацій (уточнюючих розрахунків), даних відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації припинення діяльності (ліквідації) компанії, організації у країні нерезидента).

Рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації оформляється за формою 3-РОН (додаток 14). Таке рішення складається в одному примірнику комісією, утвореною відповідно до розпорядження контролюючого органу, та підписується керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу. У рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ обов’язково вказується підстава для такого анулювання з посиланням на відповідні норми Кодексу. Дата підписання рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ вважається днем прийняття такого рішення.

Рішення зберігається разом із документами чи копіями документів, які стали підставою для анулювання реєстрації, в контролюючому органі, що прийняв таке рішення.

Державна податкова служба України протягом трьох робочих днів після надходження заяви про анулювання реєстрації або прийняття рішення про анулювання реєстрації як платника ПДВ особи-нерезидента повинна надіслати такій особі-нерезиденту в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти, зазначену у заяві про анулювання реєстрації, інформацію про:

дату, з якої реєстрацію як платника ПДВ особи-нерезидента буде анульовано;

наслідки анулювання реєстрації як платника ПДВ;

строки подання спрощеної податкової звітності з податку за останній звітний (податковий) період та строки і порядок сплати податкових зобов’язань з податку за останній звітний (податковий) період.

Анулювання реєстрації як платника ПДВ особи-нерезидента відбувається останнім днем звітного періоду, в якому подано заяву про анулювання реєстрації, прийнято рішення, передбачене цим пунктом, або з дати припинення діяльності особи-нерезидента в країні нерезидента. Водночас сума надміру сплаченого податку особою-нерезидентом не підлягає поверненню з державного бюджету.

Останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається першим днем кварталу, в якому анульовано реєстрацію як платника ПДВ особи-нерезидента, та закінчується днем анулювання реєстрації як платника ПДВ особи-нерезидента.

У разі анулювання реєстрації особи-нерезидента як платника ПДВ відповідно до пункту 2081.3 статті 2081 розділу V Кодексу одночасно автоматично здійснюється зняття з обліку такої особи-нерезидента.

Особа-нерезидент, у якої на дату анулювання реєстрації як платника ПДВ відповідно до пункту 2081.3 статті 2081 розділу V Кодексу наявний податковий борг або невиконані податкові зобов’язання, автоматично знімається з обліку після погашення боргу та виконання зобов’язань, визначених Кодексом.

Державна податкова служба України протягом трьох робочих днів після надходження заяви про анулювання реєстрації як платника ПДВ від особи-нерезидента, реєстрація як платника ПДВ якої не підлягає анулюванню, повинна надіслати такій особі-нерезиденту в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про анулювання реєстрації, інформацію про:

відмову в анулюванні реєстрації як платника ПДВ;

причини такої відмови.

Рішення контролюючого органу про відмову в анулюванні реєстрації приймається на підставі відповідної довідки та оформляється за формою 4-РОН (додаток 15). Таке рішення складається в одному примірнику комісією, утвореною відповідно до розпорядження контролюючого органу, та підписується керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу. Дата підписання рішення про відмову в анулюванні реєстрації платника ПДВ вважається днем прийняття такого рішення.

Рішення зберігається разом із відповідною довідкою, яка стала підставою для відмови в анулюванні реєстрації, в контролюючому органі, що прийняв таке рішення.

Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі