Нормативний акт Кодекс адміністративного судочинства України (редакція з 15.12.2017 р.)

Розділ I. Загальні положення (ст. 1–158)

Глава 1. Основні положення. Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України Стаття 2. Завдання та основні засади адміністративного судочинства Стаття 3. Законодавство про адміністративне судочинство Стаття 4. Визначення термінів Стаття 5. Право на звернення до суду та способи судового захисту Стаття 6. Верховенство права Стаття 7. Джерела права, які застосовуються судом Стаття 8. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом Стаття 9. Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі Стаття 10. Гласність судового процесу Стаття 11. Відкритість інформації щодо справи Стаття 12. Форми адміністративного судочинства Стаття 13. Право на перегляд справи та оскарження судового рішення Стаття 14. Обов’язковість судових рішень Стаття 15. Мова судочинства та діловодства в адміністративних судах Стаття 16. Правнича допомога при вирішенні справ в адміністративному суді Стаття 17. Основні положення досудового врегулювання спорів Стаття 18. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система Глава 2. Адміністративна юрисдикція. § 1. Предметна юрисдикція. Стаття 19. Справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів Стаття 20. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів Стаття 21. Розгляд кількох пов’язаних між собою вимог § 2. Інстанційна юрисдикція. Стаття 22. Суд першої інстанції Стаття 23. Суд апеляційної інстанції Стаття 24. Суд касаційної інстанції § 3. Територіальна юрисдикція (підсудність). Стаття 25. Підсудність справ за вибором позивача Стаття 26. Підсудність справ за місцем проживання або місцезнаходженням відповідача Стаття 27. Виключна підсудність Стаття 28. Підсудність справ, у яких однією із сторін є суд або суддя Стаття 29. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого Стаття 30. Недопустимість спорів про підсудність Глава 3. Склад суду. Відводи. Стаття 31. Визначення складу суду Стаття 32. Здійснення адміністративного судочинства суддею одноособово Стаття 33. Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів Стаття 34. Порядок вирішення питань колегією суддів Стаття 35. Незмінність складу суду Стаття 36. Підстави для відводу (самовідводу) судді Стаття 37. Недопустимість повторної участі судді в розгляді адміністративної справи Стаття 38. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача Стаття 39. Заява про відвід (самовідвід) Стаття 40. Порядок вирішення заявленого відводу та самовідводу Стаття 41. Наслідки відводу (самовідводу) судді Глава 4. Учасники судового процесу. § 1. Учасники справи. Стаття 42. Склад учасників справи Стаття 43. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність Стаття 44. Права та обов’язки учасників справи Стаття 45. Неприпустимість зловживання процесуальними правами Стаття 46. Сторони Стаття 47. Процесуальні права та обов’язки сторін Стаття 48. Заміна неналежної сторони Стаття 49. Треті особи Стаття 50. Наслідки незалучення у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Стаття 51. Права та обов’язки третіх осіб Стаття 52. Процесуальне правонаступництво Стаття 53. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб Стаття 54. Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб § 2. Представники. Стаття 55. Участь у справі представника Стаття 56. Законні представники Стаття 57. Особи, які можуть бути представниками Стаття 58. Особи, які не можуть бути представниками Стаття 59. Документи, що підтверджують повноваження представників Стаття 60. Повноваження представника в суді § 3. Інші учасники судового процесу. Стаття 61. Особи, які є іншими учасниками судового процесу Стаття 62. Помічник судді Стаття 63. Секретар судового засідання Стаття 64. Судовий розпорядник Стаття 65. Свідок Стаття 66. Особи, які не можуть бути допитані як свідки Стаття 67. Відмова свідка від давання показань на вимогу суду Стаття 68. Експерт Стаття 69. Експерт з питань права Стаття 70. Спеціаліст Стаття 71. Перекладач Глава 5. Докази та доказування. § 1. Основні положення про докази. Стаття 72. Поняття доказів Стаття 73. Належність доказів Стаття 74. Допустимість доказів Стаття 75. Достовірність доказів Стаття 76. Достатність доказів Стаття 77. Обов’язок доказування Стаття 78. Підстави звільнення від доказування Стаття 79. Подання доказів Стаття 80. Витребування доказів Стаття 81. Огляд доказів за їх місцезнаходженням Стаття 82. Огляд речових доказів, що швидко псуються Стаття 83. Судові доручення щодо збирання доказів Стаття 84. Виконання судових доручень щодо збирання доказів Стаття 85. Звернення адміністративного суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави Стаття 86. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги Стаття 87. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів Стаття 88. Виконання судового доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів Стаття 89. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України Стаття 90. Оцінка доказів § 2. Показання свідків. Стаття 91. Показання свідка Стаття 92. Виклик свідка Стаття 93. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників § 3. Письмові докази. Стаття 94. Письмові докази Стаття 95. Повернення оригіналів письмових доказів § 4. Речові докази. Стаття 96. Речові докази Стаття 97. Зберігання речових доказів Стаття 98. Повернення речових доказів § 5. Електронні докази. Стаття 99. Електронні докази Стаття 100. Зберігання та повернення оригіналів електронних доказів § 6. Висновок експерта. Стаття 101. Вимоги до висновку експерта Стаття 102. Призначення експертизи судом Стаття 103. Ухвала про призначення експертизи Стаття 104. Проведення експертизи на замовлення учасників справи Стаття 105. Збирання матеріалів для експертного дослідження Стаття 106. Проведення експертизи Стаття 107. Наслідки ухилення учасника справи від участі в експертизі Стаття 108. Оцінка висновку експерта Стаття 109. Комісійна експертиза Стаття 110. Комплексна експертиза Стаття 111. Додаткова і повторна експертизи § 7. Висновок експерта у галузі права. Стаття 112. Зміст висновку експерта у галузі права Стаття 113. Оцінка висновку експерта у галузі права судом § 8. Забезпечення доказів. Стаття 114. Підстави та порядок забезпечення доказів Стаття 115. Способи забезпечення доказів Стаття 116. Заява про забезпечення доказів Стаття 117. Розгляд заяви про забезпечення доказів Глава 6. Процесуальні строки. Стаття 118. Процесуальні строки Стаття 119. Розумність процесуальних строків Стаття 120. Обчислення процесуального строку Стаття 121. Поновлення та продовження процесуальних строків Стаття 122. Строк звернення до адміністративного суду Стаття 123. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду Глава 7. Судові виклики і повідомлення. Стаття 124. Повістки Стаття 125. Зміст повістки Стаття 126. Вручення повістки Стаття 127. Час вручення повістки Стаття 128. Наслідки відмови від одержання повістки Стаття 129. Виклик (повідомлення) шляхом надсилання тексту повістки електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою Стаття 130. Виклик (повідомлення) відповідача, третіх осіб, свідків, місце проживання (перебування) яких невідоме Стаття 131. Обов’язок повідомити про зміну адреси та причини неприбуття в судове засідання Глава 8. Судові витрати. Стаття 132. Види судових витрат Стаття 133. Зменшення розміру судових витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення судових витрат Стаття 134. Витрати на професійну правничу допомогу Стаття 135. Витрати сторін та їхніх представників, що пов’язані із прибуттям до суду Стаття 136. Попередня оплата судових витрат Стаття 137. Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертиз Стаття 138. Витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів, вчиненням інших процесуальних дій, підготовкою справи до розгляду Стаття 139. Розподіл судових витрат Стаття 140. Розподіл витрат у разі відмови позивача від позову Стаття 141. Судові витрати, пов’язані з примиренням сторін Стаття 142. Повернення судового збору Стаття 143. Рішення щодо судових витрат Глава 9. Заходи процесуального примусу. Стаття 144. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу Стаття 145. Види заходів процесуального примусу Стаття 146. Попередження і видалення із залу судового засідання Стаття 147. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом Стаття 148. Привід Стаття 149. Штраф Глава 10. Забезпечення позову. Стаття 150. Підстави забезпечення позову Стаття 151. Види забезпечення позову Стаття 152. Зміст і форма заяви про забезпечення позову Стаття 153. Порядок подання заяви про забезпечення позову Стаття 154. Порядок розгляду заяви про забезпечення позову Стаття 155. Заміна одного заходу забезпечення позову іншим Стаття 156. Виконання ухвали про забезпечення позову Стаття 157. Скасування заходів забезпечення позову Стаття 158. Відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі