Нормативний акт Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Редакції
Зміни документа за роками
Друк
Автор : Міністерство фінансів України

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб’єкта малого підприємництва

 

 

КОДИ

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата (рік, місяць, число) _________________________________

Підприємство __________________________________________

за ЄДРПОУ 

Територія ______________________________________________ 

за КАТОТТГ1

Організаційно-правова форма господарювання ______________

за КОПФГ 

Орган державного управління ____________________________ 

за KОДУ 

Вид економічної діяльності _______________________________

за КВЕД 

Середня кількість працівників ____________________________

 

Одиниця виміру: тис. грн. ________________________________

 

Адреса, телефон _____________________________________

Баланс

на ____________ 20__ р. 

 

Форма № 1-м 

Код за ДКУД 

1801006

 

  

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

первісна вартість

1001

накопичена амортизація

1002

( )

( )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби:

1010

 

 

первісна вартість

1011

 

 

знос

1012

( )

( )

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

 

 

у тому числі готова продукція

1103

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом II

1195

 

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

Баланс

1300

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

 

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

Усього за розділом I

1495

 

 

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

 

 

III. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

товари, роботи, послуги

1615

 

 

розрахунками з бюджетом

1620

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

 

 

Усього за розділом III

1695

 

 

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

Баланс

1900

 

 

2. Звіт про фінансові результати
за ____________ 20__ р.

 

Форма № 2-м 

Код за ДКУД 

1801007

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

 

 

Інші операційні доходи

2120

 

 

Інші доходи

2240

 

 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( )

( )

Інші операційні витрати

2180

( )

( )

Інші витрати

2270

( )

( )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( )

( )

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

 

 

Податок на прибуток

2300

( )

( )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

 

 

Керівник

_________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі