Нормативний акт Цивільний кодекс України

Книга перша. Загальні положення (ст. 1–268)

Розділ I. Основні положення. Глава 1. Цивільне законодавство України. Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством Стаття 2. Учасники цивільних відносин Стаття 3. Загальні засади цивільного законодавства Стаття 4. Акти цивільного законодавства України Стаття 5. Дія актів цивільного законодавства у часі Стаття 6. Акти цивільного законодавства і договір Стаття 7. Звичай Стаття 8. Аналогія Стаття 9. Застосування Цивільного кодексу України до врегулювання відносин у сферах господарювання, використання природних ресурсів, охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин Стаття 10. Міжнародні договори Глава 2. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Стаття 11. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків Стаття 12. Здійснення цивільних прав Стаття 13. Межі здійснення цивільних прав Стаття 14. Виконання цивільних обов’язків Глава 3. Захист цивільних прав та інтересів. Стаття 15. Право на захист цивільних прав та інтересів Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом Стаття 17. Захист цивільних прав та інтересів Президентом України, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування Стаття 18. Захист цивільних прав нотаріусом Стаття 19. Самозахист цивільних прав Стаття 20. Здійснення права на захист Стаття 21. Визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування Стаття 22. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди Стаття 23. Відшкодування моральної шкоди Розділ II. Особи. Підрозділ 1. Фізична особа. Глава 4. Загальні положення про фізичну особу. Стаття 24. Поняття фізичної особи Стаття 25. Цивільна правоздатність фізичної особи Стаття 26. Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи Стаття 27. Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права та обов’язки Стаття 28. Ім’я фізичної особи Стаття 29. Місце проживання фізичної особи Стаття 30. Цивільна дієздатність фізичної особи Стаття 31. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла чотирнадцяти років Стаття 32. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років Стаття 33. Цивільна відповідальність неповнолітньої особи Стаття 34. Повна цивільна дієздатність Стаття 35. Надання повної цивільної дієздатності Стаття 36. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи Стаття 37. Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи Стаття 38. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена Стаття 39. Визнання фізичної особи недієздатною Стаття 40. Момент визнання фізичної особи недієздатною Стаття 41. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною Стаття 42. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною Стаття 43. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою Стаття 44. Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також особи, зниклої безвісти за особливих обставин Стаття 45. Скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою Стаття 46. Оголошення фізичної особи померлою Стаття 47. Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою Стаття 48. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою Стаття 48-1. Правові наслідки нездатності фізичної особи виконати свої майнові зобов’язання і погасити борги Стаття 49. Акти цивільного стану Глава 5. Фізична особа — підприємець. Стаття 50. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності Стаття 50-1 Стаття 51. Застосування до підприємницької діяльності фізичних осіб нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб Стаття 52. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи — підприємця Стаття 53. Банкрутство фізичної особи — підприємця Стаття 54. Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності, органом опіки та піклування Глава 6. Опіка та піклування. Стаття 55. Завдання опіки та піклування Стаття 56. Орган опіки та піклування Стаття 57. Обов’язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки або піклування Стаття 58. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка Стаття 59. Фізичні особи, над якими встановлюється піклування Стаття 60. Встановлення опіки та піклування судом Стаття 61. Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування Стаття 62. Місце встановлення опіки або піклування Стаття 63. Призначення опікуна або піклувальника Стаття 64. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником Стаття 65. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника Стаття 66. Опіка або піклування над фізичною особою, яка перебуває у спеціальному закладі Стаття 67. Права та обов’язки опікуна Стаття 68. Правочини, які не може вчиняти опікун Стаття 69. Права та обов’язки піклувальника Стаття 70. Правочини, на вчинення яких піклувальник не може давати згоду Стаття 71. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування Стаття 72. Управління майном особи, над якою встановлено опіку Стаття 73. Право опікуна та піклувальника на плату за виконання ними своїх обов’язків Стаття 74. Опіка над майном Стаття 75. Звільнення опікуна та піклувальника Стаття 76. Припинення опіки Стаття 77. Припинення піклування Стаття 78. Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов’язків Стаття 79. Оскарження дій опікуна, рішень органу опіки та піклування Підрозділ 2. Юридична особа. Глава 7. Загальні положення про юридичну особу. Стаття 80. Поняття юридичної особи Стаття 81. Види юридичних осіб Стаття 82. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах Стаття 83. Організаційно-правові форми юридичних осіб Стаття 84. Підприємницькі товариства Стаття 85. Непідприємницькі товариства Стаття 86. Здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими товариствами та установами Стаття 87. Створення юридичної особи Стаття 88. Вимоги до змісту установчих документів Стаття 89. Державна реєстрація юридичної особи Стаття 90. Найменування юридичної особи Стаття 91. Цивільна правоздатність юридичної особи Стаття 92. Цивільна дієздатність юридичної особи Стаття 93. Місцезнаходження юридичної особи Стаття 94. Особисті немайнові права юридичної особи Стаття 95. Філії та представництва Стаття 96. Відповідальність юридичних осіб Стаття 96-1. Права учасників (засновників, акціонерів, пайовиків) юридичних осіб (корпоративні права) Стаття 97. Управління товариством Стаття 98. Загальні збори учасників товариства Стаття 99. Виконавчий орган товариства Стаття 100. Вихід та виключення з товариства Стаття 101. Управління установою Стаття 102. Передання майна установі Стаття 103. Зміна мети установи та структури управління Стаття 104. Припинення юридичної особи Стаття 105. Виконання рішення про припинення юридичної особи Стаття 106. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи Стаття 107. Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення Стаття 108. Перетворення юридичної особи Стаття 109. Виділ Стаття 110. Ліквідація юридичної особи Стаття 111. Порядок ліквідації юридичної особи Стаття 112. Задоволення вимог кредиторів Глава 8. Підприємницькі товариства. § 1. Господарські товариства. 1. Загальні положення. Стаття 113. Поняття та види господарських товариств Стаття 114. Учасники господарського товариства Стаття 115. Майно господарського товариства Стаття 116. Права учасників господарського товариства Стаття 117. Обов’язки учасників господарського товариства Стаття 118. Залежне господарське товариство 2. Повне товариство. Стаття 119. Поняття повного товариства Стаття 120. Засновницький договір повного товариства Стаття 121. Управління повним товариством Стаття 122. Ведення справ повного товариства Стаття 123. Розподіл прибутку та збитків повного товариства Стаття 124. Відповідальність учасників повного товариства за його зобов’язаннями Стаття 125. Зміни у складі учасників повного товариства Стаття 126. Вихід з повного товариства Стаття 127. Передання учасником частки (її частини) у складеному капіталі повного товариства Стаття 128. Виключення зі складу учасників повного товариства Стаття 129. Вибуття з повного товариства Стаття 130. Розрахунки у разі виходу, виключення та вибуття з повного товариства Стаття 131. Звернення стягнення на частину майна повного товариства, пропорційну частці учасника товариства у складеному капіталі Стаття 132. Ліквідація повного товариства 3. Командитне товариство. Стаття 133. Основні положення про командитне товариство Стаття 134. Засновницький договір командитного товариства Стаття 135. Учасники командитного товариства Стаття 136. Управління командитним товариством Стаття 137. Права та обов’язки вкладника командитного товариства Стаття 138. Відповідальність вкладника командитного товариства Стаття 139. Ліквідація командитного товариства 4. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Стаття 140. Товариство з обмеженою відповідальністю Стаття 141. Товариство з додатковою відповідальністю Стаття 142 Стаття 143 Стаття 144 Стаття 145 Стаття 146 Стаття 147 Стаття 148 Стаття 149 Стаття 150 Стаття 151 5. Акціонерне товариство. Стаття 152. Акціонерне товариство Стаття 153. Заснування акціонерного товариства Стаття 154. Статут акціонерного товариства Стаття 155. Статутний капітал акціонерного товариства Стаття 156. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства Стаття 157. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства Стаття 158. Дивіденди акціонерного товариства Стаття 159. Загальні збори акціонерів Стаття 160. Структура управління акціонерним товариством Стаття 161. Посадові особи акціонерного товариства Стаття 162. Аудиторська перевірка фінансової звітності акціонерного товариства § 2. Виробничий кооператив. Стаття 163. Поняття виробничого кооперативу Стаття 164. Установчі документи виробничого кооперативу Стаття 165. Майно виробничого кооперативу Стаття 166. Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю Підрозділ 3. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах. Глава 9. Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах. Стаття 167. Правові форми участі держави у цивільних відносинах Стаття 168. Правові форми участі Автономної Республіки Крим у цивільних відносинах Стаття 169. Правові форми участі територіальних громад у цивільних відносинах Глава 10. Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах. Стаття 170. Органи, через які діє держава у цивільних відносинах Стаття 171. Органи, через які діє Автономна Республіка Крим у цивільних відносинах Стаття 172. Органи, через які діють територіальні громади у цивільних відносинах Стаття 173. Представники держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад Глава 11. Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад. Стаття 174. Відповідальність за зобов’язаннями держави Стаття 175. Відповідальність за зобов’язаннями територіальних громад Стаття 176. Розмежування відповідальності за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад та створених ними юридичних осіб Розділ III. Об’єкти цивільних прав. Глава 12. Загальні положення про об’єкти цивільних прав. Стаття 177. Види об'єктів цивільних прав Стаття 178. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав Глава 13. Речі. Майно. Стаття 179. Поняття речі Стаття 179-1. Поняття цифрової речі Стаття 180. Тварини Стаття 181. Нерухомі та рухомі речі Стаття 182. Державна реєстрація прав на нерухомість Стаття 183. Речі подільні та неподільні Стаття 184. Речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками Стаття 185. Речі споживні та неспоживні Стаття 186. Головна річ і приналежність Стаття 187. Складові частини речі Стаття 188. Складні речі Стаття 189. Продукція, плоди та доходи Стаття 190. Майно Стаття 191. Підприємство як єдиний майновий комплекс Стаття 192. Гроші (грошові кошти) Стаття 193. Валютні цінності Глава 14. Цінні папери. Стаття 194. Поняття цінного паперу Стаття 195. Групи та види цінних паперів Стаття 196. Вимоги до цінного паперу Стаття 197. Права на цінний папір та права за цінним папером Стаття 198. Виконання за цінним папером Глава 15. Нематеріальні блага. Стаття 199. Результати інтелектуальної, творчої діяльності Стаття 200. Інформація Стаття 201. Особисті немайнові блага Розділ IV. Правочини. Представництво. Глава 16. Правочини. § 1. Загальні положення про правочини. Стаття 202. Поняття та види правочинів Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину Стаття 204. Презумпція правомірності правочину Стаття 205. Форма правочину. Способи волевиявлення Стаття 206. Правочини, які можуть вчинятися усно Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину Стаття 208. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі Стаття 209. Нотаріальне посвідчення правочину Стаття 210. Державна реєстрація правочину Стаття 211. Місце вчинення правочину Стаття 212. Правочини, щодо яких правові наслідки пов’язуються з настанням певної обставини Стаття 213. Тлумачення змісту правочину Стаття 214. Відмова від правочину § 2. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону. Стаття 215. Недійсність правочину Стаття 216. Правові наслідки недійсності правочину Стаття 217. Правові наслідки недійсності окремих частин правочину Стаття 218. Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми правочину Стаття 219. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину Стаття 220. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору Стаття 221. Правові наслідки вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності Стаття 222. Правові наслідки вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності Стаття 223. Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності Стаття 224. Правові наслідки вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування Стаття 225. Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними Стаття 226. Правові наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою Стаття 227. Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти Стаття 228. Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства Стаття 229. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки Стаття 230. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману Стаття 231. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства Стаття 232. Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною Стаття 233. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини Стаття 234. Правові наслідки фіктивного правочину Стаття 235. Правові наслідки удаваного правочину Стаття 236. Момент недійсності правочину Глава 17. Представництво. Стаття 237. Поняття та підстави представництва Стаття 238. Правочини, які може вчиняти представник Стаття 239. Правові наслідки вчинення правочину представником Стаття 240. Передоручення Стаття 241. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень Стаття 242. Представництво за законом Стаття 243. Комерційне представництво Стаття 244. Представництво за довіреністю Стаття 245. Форма довіреності Стаття 246. Довіреність юридичної особи Стаття 247. Строк довіреності Стаття 248. Припинення представництва за довіреністю Стаття 249. Скасування довіреності Стаття 250. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю Розділ V. Строки та терміни. Позовна давність. Глава 18. Визначення та обчислення строків. Стаття 251. Поняття строку та терміну Стаття 252. Визначення строку та терміну Стаття 253. Початок перебігу строку Стаття 254. Закінчення строку Стаття 255. Порядок вчинення дій в останній день строку Глава 19. Позовна давність. Стаття 256. Поняття позовної давності Стаття 257. Загальна позовна давність Стаття 258. Спеціальна позовна давність Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності Стаття 260. Обчислення позовної давності Стаття 261. Початок перебігу позовної давності Стаття 262. Позовна давність у разі замін сторін у зобов’язанні Стаття 263. Зупинення перебігу позовної давності Стаття 264. Переривання перебігу позовної давності Стаття 265. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду Стаття 266. Застосування позовної давності до додаткових вимог Стаття 267. Наслідки спливу позовної давності Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не поширюється
Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі