Нормативний акт Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності (постанова)

Порядок подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність

Редакції
Зміни документа за роками
Друк
Автор : Кабінет Міністрів України

У тексті Порядку слова «Міністерство економічного розвитку і торгівлі» в усіх відмінках замінено словом «Мінекономрозвитку» згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 538.

У тексті Порядку слово «Мінекономрозвитку» замінено словом «Мінекономіки» згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року № 916.

 

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність, а також утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності».

2. Ініціатива щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність може виходити від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Фонду державного майна, інших державних органів, які відповідно до законодавства здійснюють функції з управління державним майном, об’єднань підприємств, яким делеговано функції з управління майном підприємств і організацій, заснованих на державній власності (далі — органи, уповноважені управляти державним майном), Національної академії наук, галузевих академій наук, інших установ та організацій, яким державне майно передано у безоплатне користування (далі — самоврядні організації), органів місцевого самоврядування.

3. Передача об’єктів з комунальної у державну власність здійснюється за рішенням:

сільських, селищних, міських рад — щодо об’єктів права комунальної власності відповідних територіальних громад;

районних, обласних рад — щодо об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад.

Передача об’єктів з комунальної у державну власність здійснюється за наявності згоди на передачу:

а) Кабінету Міністрів України щодо:

цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (далі — підприємства). Згода на передачу структурних підрозділів дається після їх виділення в установленому порядку в цілісні майнові комплекси на підставі розподільного балансу;

нерухомого майна (будівель, споруд, у тому числі об’єктів незавершеного будівництва, а також нежитлових приміщень після виділення їх в окрему облікову одиницю (інвентарний об’єкт) на підставі складання в установленому порядку розподільного балансу за умови обов’язкового наступного укладення з іншими балансоутримувачами будинку, в якому розташовані ці приміщення, угоди про спільне користування та утримання будинку і прибудинкової території);

акцій (часток, паїв), що належать суб’єктам права комунальної власності у майні господарських товариств;

об’єктів, зазначених в абзацах другому — четвертому цього підпункту, у разі застосування до них процедури обміну;

б) органів, уповноважених управляти державним майном, — щодо іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім нерухомого майна);

в) органів, уповноважених управляти державним майном, щодо іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім нерухомого), яке буде використовуватися Збройними Силами, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами, у період воєнного стану.

4. Ініціатор передачі об’єктів з комунальної у державну власність погоджує пропозиції щодо їх передачі з:

Радою міністрів Автономної Республіки Крим або відповідною обласною державною адміністрацією та відповідним органом місцевого самоврядування;

органом, уповноваженим управляти державним майном, або самоврядною організацією, яким передається майно;

відповідним органом охорони культурної спадщини — у разі передачі об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками;

підприємством — у разі передачі структурного підрозділу, нерухомого майна підприємства;

орендодавцями — у разі передачі орендованого майна;

трудовим колективом підприємства — у разі передачі майна, закріпленого за цим підприємством, об’єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів цього підприємства. Згода трудового колективу підприємства подається у формі виписки з протоколу загальних зборів (конференції представників).

У разі подання пропозиції щодо передачі цілісного майнового комплексу структурного підрозділу підприємства згода на таку передачу надається загальними зборами (конференцією представників) трудового колективу підприємства, з якого виділяється структурний підрозділ.

У разі передачі акцій (часток, паїв), що належать суб’єктам права комунальної власності у майні господарських товариств, згода трудового колективу підприємства не надається.

У разі передачі об’єктів права державної та комунальної власності шляхом обміну такими об’єктами ініціатори передачі додають до пропозицій, узгоджених відповідно до пункту 4 та оформлених відповідно до пунктів 5 і 6 цього Порядку, звіти про оцінку майна та/або акти оцінки вартості об’єктів.

У разі коли об’єктами передачі є підприємства, нерухоме майно (у тому числі об’єкти незавершеного будівництва), акції (частки, паї), що належать суб’єктам права комунальної власності у майні господарських товариств, їх вартість визначається шляхом проведення незалежної оцінки майна.

Вартість іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств визначається на підставі даних бухгалтерського обліку за умови її відповідності справедливій ринковій ціні.

У разі недосягнення згоди між сторонами, що передають і приймають об’єкти передачі, або з іншими сторонами, що погоджують передачу об’єкта, спільним рішенням цих сторін за участю ініціатора передачі може створюватися тимчасова узгоджувальна робоча група для опрацювання взаємоприйнятних рішень та визначення у разі потреби додаткових умов запропонованої передачі. Якщо виконання зазначених додаткових умов передачі залежить від органу, не задіяного раніше у процесі передачі, ініціатор передачі погоджує додаткові умови з цим органом.

5. У разі коли передача об’єктів з комунальної у державну власність здійснюється за згодою Кабінету Міністрів України, пропозиції щодо передачі зазначених об’єктів, погоджені відповідно до вимог пункту 4 цього Порядку, подаються ініціатором передачі до Мінекономіки.

У пропозиціях зазначається:

а) у разі передачі підприємства — його найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, найменування органу місцевого самоврядування, який здійснює управління майном підприємства, стан приватизації (корпоратизації) підприємства;

б) у разі передачі акцій (часток, паїв), що належать суб’єктам права комунальної власності у майні господарських товариств, — дані про уповноважену особу, що здійснює управління зазначеними акціями (частками, паями), прізвище, ім’я та по батькові — для фізичної особи, найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ і місцезнаходження — для юридичної особи, що здійснює управління зазначеними акціями (частками, паями), дата укладення та термін дії договору про управління такими акціями (частками, паями), а також дані про реєстратора (найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження), який веде реєстр власників іменних цінних паперів, що передаються (у разі існування акцій в документарній формі), або про зберігача (найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження), який здійснює зберігання цінних паперів, що передаються, та облік прав власності на них (у разі існування акцій у бездокументарній формі або їх знерухомлення);

в) у разі передачі закріпленого за підприємством на праві господарського відання (оперативного управління) майна — назва майна, його місцезнаходження, найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ підприємства-балансоутримувача, його місцезнаходження, найменування органу місцевого самоврядування, який здійснює управління майном підприємства, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації.

До пропозицій щодо об’єктів, зазначених у підпунктах «а» і «б» пункту 5 цього Порядку додаються:

копія статуту (положення) підприємства;

засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, про рух грошових коштів та про дебіторську і кредиторську заборгованість за останній календарний рік та на останню звітну дату;

бізнес-план або економічне обґрунтування (з визначенням етапів, термінів, шляхів та засобів реалізації) ефективного використання майна, що є об’єктом передачі, з визначенням джерел фінансування видатків з його утримання (далі — економічне обґрунтування), розроблені за встановленою Мінекономіки формою, та погоджені органом, до сфери управління якого передається майно;

у разі існування акцій у документарній формі — виписку про стан особливого рахунку власника акцій, що передаються;

у разі існування акцій у бездокументарній формі або їх знерухомлення — виписку про стан рахунку в цінних паперах власника акцій, що передаються.

До пропозицій, зазначених у підпункті «в» пункту 5 цього Порядку, додаються:

технічна документація на нерухоме майно;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації;

титули будов та проектно-кошторисна документація щодо об’єктів незавершеного будівництва;

економічне обґрунтування.

У разі подання пропозицій, що не відповідають зазначеним вимогам, Мінекономіки в місячний термін:

а) повідомляє про це ініціатора передачі;

б) відмовляє в передачі, якщо:

функціональне призначення об’єкта передачі не відповідає завданням, покладеним на орган, уповноважений управляти державним майном, до сфери управління якого пропонується передати майно;

абзац двадцять перший пункту 5 виключено;

бізнес-план або економічне обґрунтування не відповідає встановленим Мінекономіки вимогам;

об’єкт передачі потребує неадекватних очікуваному економічному ефекту видатків з державного бюджету.

Мінекономіки на підставі пропозицій, внесених з дотриманням вимог цього Порядку, готує і у місячний термін подає за погодженням з Мінфіном, Фондом державного майна та Державною службою статистики проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України.

Органи, до сфери управління яких передані об’єкти, що перебували у комунальній власності, у разі передачі підприємств, акцій (часток, паїв) проводять постійний моніторинг виконання їх бізнес-плану та подають Мінекономіки інформацію, необхідну для здійснення ним контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності.

6. Якщо передача здійснюється за згодою органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, пропозиції щодо передачі погоджуються ініціатором такої передачі відповідно до пункту 4 цього Порядку, а також з Мінекономіки, Мінфіном та Фондом державного майна.

У пропозиціях зазначається: назва майна, його місцезнаходження, найменування та місцезнаходження підприємства-балансоутримувача, найменування органу місцевого самоврядування, який здійснює управління майном підприємства. До пропозицій додаються економічне обґрунтування та фінансово-економічне обґрунтування доцільності здійснення такої передачі, розроблене органом, до сфери управління якого передається майно.

У разі подання пропозицій, що не відповідають зазначеним вимогам, Мінекономіки у місячний термін:

а) повідомляє про це ініціатора передачі;

б) відмовляє в передачі в разі, коли:

орган державної податкової служби не погодив передачу майна, що є об’єктом податкової застави;

подання містить неповну чи недостовірну інформацію про об’єкт передачі;

економічне обґрунтування, згідно з висновком Мінекономіки, не відповідає встановленим вимогам.

Якщо передача здійснюється за згодою органів, визначених підпунктом «в» пункту 3 цього Порядку, пропозиції щодо такої передачі погоджуються її ініціатором лише із зазначеними суб’єктами та відповідним органом місцевого самоврядування.

7. Передача об’єктів з комунальної у державну власність здійснюється комісією з питань передачі об’єктів (крім об’єктів, зазначених у підпункті «в» пункту 3 цього Порядку), до складу якої входять:

представники виконавчого органу відповідної ради, місцевого органу виконавчої влади та органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, яким передається об’єкт, — у разі передачі підприємств та нерухомого майна, а також представники підприємства, майно якого підлягає передачі, — у разі передачі нерухомого майна;

представники виконавчого органу відповідної ради, органу, уповноваженого управляти державним майном, до сфери управління якого передається об’єкт, і органу приватизації — у разі передачі акцій (часток, паїв), що належать суб’єкту права комунальної власності у майні господарського товариства;

представники виконавчого органу відповідної ради та органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, яким передається об’єкт, а також підприємства, трудового колективу підприємства, майно якого підлягає передачі, — у разі передачі окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого).

У разі передачі орендованого майна до складу комісії з питань передачі об’єктів включаються також представники орендодавця і орендаря.

До роботи комісії можуть залучатися експерти, радники з правом дорадчого голосу.

8. Комісію з питань передачі об’єктів створює та призначає її голову орган, уповноважений управляти державним майном, або самоврядна організація, які приймають об’єкти.

Комісію очолює:

заступник керівника органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації — якщо передача об’єктів у державну власність здійснюється за згодою Кабінету Міністрів України;

керівник структурного підрозділу органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації — якщо передача об’єктів у державну власність здійснюється за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації.

Орган, який створює комісію з питань передачі об’єктів, у триденний термін з дня отримання рішення про передачу об’єктів з комунальної у державну власність повідомляє відповідні підприємства, установи і організації про визначення кандидатур до складу комісії.

Відповідні підприємства, установи і організації зобов’язані в п’ятиденний термін з дня отримання повідомлення делегувати до складу комісії своїх представників. Якщо у зазначений термін вони не делегували своїх представників, орган, який створює комісію, має право затвердити склад комісії без цих представників. При цьому участь представників від сторін, що приймають і передають об’єкт, обов’язкова.

Голова комісії організовує роботу з передачі об’єкта у державну власність таким чином, щоб завершити приймання-передачу в місячний термін з дня прийняття рішення про передачу.

Комісія з питань передачі об’єктів визначає технічний стан об’єкта передачі та на підставі обстеження, а у разі потреби і висновків експерта, встановлює відповідність його фізичного зносу даним бухгалтерського обліку. Якщо об’єкт передачі відповідно до висновків комісії визнано таким, що потребує ремонту, орган, який створив комісію, приймає рішення про джерела фінансування і термін виконання робіт, у тому числі із залученням в установленому порядку коштів підприємства, установи чи організації, яка передає цей об’єкт.

9. Передача оформляється актом приймання-передачі за формою згідно з додатком. Акт складається у чотирьох примірниках, підписується головою та членами комісії і затверджується органом, який утворив комісію.

Право власності на об’єкт передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі.

До акта приймання-передачі підприємства додаються:

копія статуту (положення) підприємства;

контракт з керівником підприємства;

договір оренди цілісного майнового комплексу;

договори найму (оренди) нежитлових приміщень;

бухгалтерський баланс (кошторис доходів і витрат), складений на останню звітну дату, з відміткою органу державної податкової служби про його прийняття.

Операції з передачі комунального майна відображаються у бухгалтерському обліку в порядку, визначеному Мінфіном.

До акта приймання-передачі акцій (часток, паїв), що належать суб’єктам права комунальної власності у майні господарських товариств, додаються:

нотаріально засвідчені копії статуту, установчого договору товариства і свідоцтва про його державну реєстрацію;

бухгалтерські баланси на дату складання акта оцінки цілісного майнового комплексу і на останню звітну дату;

документ, який засвідчує право власності на акції, що належать суб’єктам права комунальної власності у майні господарських товариств (у разі існування акцій у документарній формі — акції або сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій акціонерного товариства, а у разі існування акцій у бездокументарній формі або їх знерухомлення — виписку про стан рахунку у цінних паперах), або документ, що засвідчує право власності на частку, пай у майні господарського товариства;

договір з уповноваженою особою, яка здійснює управління акціями (частками, паями), що належать суб’єктам права комунальної власності у майні господарських товариств.

До акта приймання-передачі нерухомого та окремого індивідуально визначеного майна додаються:

документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно;

копія свідоцтва про реєстрацію об’єкта культурної спадщини як пам’ятки;

виписка з бухгалтерського балансу, складеного на останню звітну дату, про вартість об’єкта передачі;

титули будов та проектно-кошторисна документація — у разі передачі об’єктів незавершеного будівництва;

договори найму (оренди) нежитлових приміщень.

91. У разі передачі окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім нерухомого), яке буде використовуватися Збройними Силами, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами, у період воєнного стану, комісія з питань передачі об’єктів не утворюється.

Передача об’єктів оформляється актом приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна підприємства (крім нерухомого), який складається у чотирьох примірниках, підписується головою або заступником голови відповідного органу місцевого самоврядування та уповноваженою особою органу, уповноваженого управляти державним майном, та скріплюється печатками відповідних органів, та скріплюється печатками відповідного органу місцевого самоврядування та суб’єкта боротьби з тероризмом.

Право державної власності на об’єкт передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі.

В акті приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна підприємства (крім нерухомого) зазначаються:

найменування органу місцевого самоврядування та органу, уповноваженого управляти державним майном, що приймає майно;

повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код підприємства, за яким закріплене майно;

назва документа, що підтверджує право власності на майно (за наявності);

опис майна, достатній для його ідентифікації, інвентарний номер, початкова та залишкова вартість, ступінь зносу, амортизаційні відрахування;

для транспортних (наземних, водних, повітряних) та інших технічних засобів — відомості про реєстраційний номер, марку, модель, номер кузова, рік випуску.

Разом з майном передається наявна документація щодо нього.

10. Об’єкти соціальної сфери передаються разом з майном підприємств, які їх обслуговували, у тому числі основними фондами, ремонтно-будівельними базами, майстернями, транспортними засобами, прибиральною технікою, зовнішніми мережами електро-, тепло-, газо-, водопостачання і водовідведення, а також будівлями, призначеними для їх обслуговування (бойлерні, котельні, каналізаційні та водопровідні споруди, вбудовані і прибудовані приміщення, обладнання тощо) в частині, що визначається комісією з питань передачі об’єктів, яка здійснює передачу.

11. Органи, до сфери управління яких передано комунальне майно, зобов’язані:

у двотижневий термін з дня затвердження акта приймання-передачі повідомити про таку передачу органи державної статистики, державної податкової служби, фінансові органи, Фонд державного майна для внесення відомостей до Єдиного реєстру об’єктів державної власності, реєстратора, який веде реєстр власників іменних цінних паперів, що передаються (у разі існування акцій у документарній формі), або зберігача, який здійснює зберігання цінних паперів, що передаються, та облік прав власності на них (у разі існування акцій у бездокументарній формі або їх знерухомлення), відповідні органи охорони культурної спадщини (стосовно об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками), а стосовно об’єктів, передача яких здійснювалася за рішенням Кабінету Міністрів України, — також Мінекономіки;

у двотижневий термін закріпити нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно за відповідним підприємством (організацією) на праві господарського відання (оперативного управління);

у двомісячний термін з дня затвердження акта приймання-передачі внести відповідні зміни в установчі документи підприємства та провести їх державну реєстрацію відповідно до законодавства, а стосовно нерухомого майна провести в установленому законодавством порядку його державну реєстрацію.

Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі