Контракт про проходження держслужби як різновид строкового трудового договору

Беляева Елена, эксперт по вопросам оплаты труда
Оплата труда Август, 2020/№ 16/1
В избранном В избранное
Печать
«Контрактні» норми в Законі про держслужбу* з’явилися ще з 01.01.2020 р.** Проте процедуру укладення контрактів із держслужбовцями Кабмін визначив не так давно — у Порядку № 494***. Які нюанси потрібно при цьому врахувати, розповімо в статті.

* Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

** Див. статтю «Перезавантаження влади: контракт про проходження державної служби» // спецвипуск «ОП», 2019, № 22/1, с. 6.

*** Порядок укладення контрактів про проходження державної служби, затверджений постановою КМУ від 17.06.2020 р. № 494.

Строкове призначення

За загальним правилом призначення держслужбовця на посаду здійснюється безстроково, крім випадків, визначених цим та іншими законами України.

Так, строкове призначення на посаду здійснюється у разі (ч. 2 ст. 34 Закону про держслужбу):

1) призначення на посаду держслужби категорії «А» — на 5 років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу;

2) заміщення посади держслужби на період відсутності держслужбовця, за яким відповідно до Закону про держслужбу зберігається посада держслужби;

3) необхідності забезпечення організації та виконання завдань, що мають тимчасовий характер, з укладенням контракту про проходження держслужби (на посаді держслужби категорій «Б» і «В»). Такі контракти є різновидом строкових трудових договорів. Це випливає зі ст. 34 Закону про держслужбу, а також прямо зазначено в п. 1 Порядку № 494 і в Типовому контракті про проходження держслужби (додатку до Порядку № 494). Саме про ці контракти й буде наша подальша розмова.

Увага!

Чисельність посад держслужби в державному органі, на які здійснюється строкове призначення, не може перевищувати 7 % загальної штатної чисельності посад держслужби в державному органі (ч. 3 ст. 34 Закону про держслужбу).

Для кого можливий контракт?

Контракт може бути укладений з особою, яка призначається (переводиться) на посаду держслужби категорії «Б» або «В» та основні посадові обов’язки за посадою якої передбачають виконання конкретного завдання (завдань). Причому це завдання (завдання) має бути заздалегідь визначеним, досяжним, з установленими датами початку і завершення виконання (тобто не повинно виконуватися постійно).

Робота на посаді держслужби, яка передбачає укладення контракту, не може бути типовою та повторюваною (п. 4 Порядку № 494).

Конкретне рішення про віднесення посади держслужби до посад, призначення на які здійснюється з укладенням контракту, приймає суб’єкт призначення або керівник держслужби до проведення конкурсу (ч. 3 ст. 311 Закону про держслужбу, п. 7 Порядку № 494).

Зміст контракту

У контракті зазначають предмет, істотні та додаткові умови, строк дії контракту та реквізити сторін.

Істотними умовами контракту є (ч. 5 ст. 311 Закону про держслужбу, п. 15 Порядку № 494):

• місце роботи і посада держслужби;

• спеціальні вимоги до осіб, які претендують на посаду держслужби, за якою укладається контракт;

• дата набрання чинності та строк дії контракту;

• права та обов’язки сторін;

• завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості їх виконання, строки їх виконання;

• режим праці та відпочинку;

• умови оплати праці;

• відповідальність сторін та вирішення спорів;

• підстави зміни умов, припинення дії та розірвання контракту.

Увага!

Істотні умови контракту повинні відповідати істотним умовам, оприлюдненим в оголошенні про проведення конкурсу.

Змінювати істотні умови контракту, оприлюднені в оголошенні, заборонено (ч. 7 ст. 311 Закону про держслужбу, п. 16 Порядку № 494).

За взаємною домовленістю сторони можуть також визначити додаткові умови контракту про проходження держслужби. Головне, щоб ці умови не суперечили Закону про держслужбу і не звужували обсяг прав держслужбовця.

Додатковими умовами контракту, зокрема, можуть бути (п. 20 Порядку № 494):

• встановлення випробування з метою визначення відповідності особи займаній посаді;

• направлення особи у службові відрядження;

• умови професійного розвитку особи;

• надання службового транспорту та умови його експлуатації;

• види розумного пристосування для особи з інвалідністю.

А тепер пройдемося деякими умовами контракту.

Місце роботи та посада

Як ви вже знаєте, контракт можна укласти лише за тією посадою держслужби (категорії «Б» або «В»), основні обов’язки за якою передбачають виконання конкретних, заздалегідь визначених завдань з установленими строками початку та закінчення виконання.

Якщо робота є типовою і повторюваною (виконується постійно), то контракт за такою посадою укладати не можна.

Умови контракту можуть передбачати виконання завдань особою:

безпосередньо в приміщенні держоргану (на робочому місці).

Тоді на контрактника повною мірою поширюються правила внутрішнього службового розпорядку.

Робочий час і час відпочинку держслужбовця-контрактника встановлюють відповідно до ст. 56 Закону про держслужбу;

• та/або за межами приміщення держоргану (дистанційно), у тому числі з можливістю віддаленого доступу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. У цьому разі сторони можуть визначити періоди часу, в які контрактник зобов’язаний бути присутнім у приміщенні держоргану (на робочому місці) (п. 19 Порядку № 494).

Зверніть увагу: дистанційна робота можлива лише для обмеженого переліку посад.

Дата набрання чинності та строк дії контракту

Контракт набирає чинності з тієї дати, яка визначена в акті про призначення на посаду як дата початку виконання посадових обов’язків (ч. 10 ст. 311 Закону про держслужбу, п. 17 Порядку № 494).

Строк дії контракту не може становити більше 3 років (ч. 8 ст. 311 Закону про держслужбу, п. 18 Порядку № 494).

За умови належного виконання контракту про проходження держслужби його дію може бути продовжено за погодженням сторін на той же строк, але тільки один раз.

Тобто держслужбовець-контрактник зможе перебувати на одній посаді не більше 6 років.

Продовження контракту оформляють шляхом підписання сторонами відповідних змін до контракту (ч. 13 ст. 311 Закону про держслужбу).

Зауважте: додаткова угода про продовження строку дії контракту має бути укладена не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення строку його дії.

Виконання завдань

Завдання, передбачені в контракті, визначають у межах повноважень, установлених посадовою інструкцією (п. 9 Порядку № 494).

Завдання, визначені контрактом, держслужбовець-контрактник виконує особисто (п. 10 Порядку № 494).

Завдання повинні містити ключові показники результативності, ефективності та якості їх виконання, що відображають кінцевий результат, на досягнення якого спрямовано діяльність контрактника.

Важливий момент: ключові показники повинні вимірюватися в кількісному та/або якісному вираженні та мати чіткі строки виконання.

У контракті визначають окремі етапи виконання завдань. При цьому строки виконання завдань та окремих їх етапів установлюють з розрахунку тривалості робочого часу 40 годин на тиждень з урахуванням надання контрактнику в установленому порядку відпусток, на які він набув право відповідно до закону (п. 11 Порядку № 494).

Визначені контрактом строки завершення окремих етапів виконання завдань подовжують на відповідну кількість днів (у межах строку дії контракту), протягом яких держслужбовець-контрактник фактично не виконував посадові обов’язки у зв’язку з тимчасовою відсутністю, але за ним зберігалася посада держслужби згідно із законодавством (наприклад, на період відпустки або тимчасової непрацездатності) (п. 12 Порядку № 494).

Зверніть увагу: про виконання кожного окремого етапу завдання контрактник звітує у спосіб і в строки, визначені контрактом (п. 10 Порядку № 494).

Графік виконання завдань додається до контракту і є його невід’ємною частиною (п. 14 Порядку № 494).

Оплата праці

Відповідно до контракту особа зобов’язується виконувати завдання, а держорган зобов’язується виплачувати зарплату згідно із Законом про держслужбу (п. 9 Порядку № 494).

Зарплата контрактника складається з компонентів, визначених у Законі про держслужбу.

Розмір посадового окладу визначається відповідно до схеми посадових окладів на посадах держслужби, затвердженої Кабміном. Розміри надбавок за вислугу років і за ранг держслужбовця також визначають у загальному порядку згідно із законодавством про держслужбу.

Премію контрактнику-держслужбовцю відповідно до його особистого внеску в загальний результат роботи держоргану встановлюють на основі положення про преміювання в держоргані. Конкретні умови, розміри та критерії встановлення місячної або квартальної премії за належне виконання умов контракту визначають у самому контракті (п. 13 Порядку № 494).

Контрактнику можуть установлюватися надбавки за інтенсивність праці та/або за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат держслужбовцям, затвердженого постановою КМУ від 18.01.2017 р. № 15 (ср. 025069200).

Процедура укладення контракту

1. До прийняття наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу на зайняття певної посади або до заміщення посади шляхом переведення суб’єкт призначення або керівник держслужби приймає рішення про віднесення цієї посади держслужби до посад, призначення на які здійснюється з укладенням контракту.

2. До прийняття рішення про оголошення конкурсу або переведення держслужбовця на посаду служба управління персоналом за дорученням суб’єкта призначення або керівника держслужби складає проєкт контракту за відповідною посадою держслужби згідно з Порядком № 494. При цьому з метою узгодження положень проєкту контракту між сторонами служба управління персоналом держоргану:

• організовує обговорення його додаткових умов між особою (майбутнім держслужбовцем-контрактником) та суб’єктом призначення або керівником держслужби;

• готує остаточний проєкт контракту до підписання на основі наданих особою документів.

Важливо! Контракт укладають за формою Типового контракту про проходження держслужби, наведеною в додатку до Порядку № 494.

3. Контракт укладають до прийняття рішення про призначення на посаду відповідної особи шляхом його підписання сторонами (п. 22 Порядку № 494).

Підписують контракт:

• держорган в особі суб’єкта призначення або керівника держслужби;

• переможець конкурсу на зайняття посади держслужби або держслужбовець, який переводиться на відповідну посаду держслужби.

Контракт укладають у письмовій формі у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один із примірників передають держслужбовцю-контрактнику разом із копією акта про призначення на посаду, а інший зберігають в особовій справі держслужбовця.

Зверніть увагу: на відносини сторін за контрактом повною мірою поширюється дія Закону про держслужбу та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини, пов’язані з проходженням держслужби.

Зміна, припинення та розірвання контракту

Зміни до контракту вносять у порядку, передбаченому для укладення контракту, шляхом підписання його сторонами відповідних додаткових угод (п. 24 Порядку № 494). При цьому внесення змін до істотних умов контракту, визначених Законом про держслужбу, не допускається.

Припинення дії контракту можливе з підстав, передбачених законом, зокрема:

• у разі закінчення строку, на який укладено контракт;

• за ініціативою особи або за згодою сторін;

• за ініціативою держоргану — у разі невиконання або неналежного виконання особою умов контракту. Згідно з умовами контракту в цій ситуації держорган повідомляє особу про припинення контракту не пізніше ніж за 7 календарних днів до такого припинення;

• у разі припинення держслужби за підставами, визначеними ч. 1 ст. 83 Закону про держслужбу.

Рішення про додаткові, крім установлених законодавством, підстави розірвання контракту, а також про строки та порядок повідомлення про це сторонам суб’єкт призначення або керівник держслужби може прийняти до прийняття наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу на зайняття відповідної посади або до її заміщення шляхом переведення (п. 25 Порядку № 494).

Припинення дії або розірвання контракту означає автоматичне припинення особою держслужби на відповідній посаді (п. 26 Порядку № 494).

Оформи подписку и читай все Подписаться на журнал

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить
Скачайте наше мобильное приложение iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд