Посадова інструкція бухгалтера (з дипломом спеціаліста) (2411.2) (примірний текст)

Друк

 

   

ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________________
                найменування організації

   ___________________________________
                   найменування посади особи,
             уповноваженої затвердити документ

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

   

________________ № ___________
                        дата

 
__________
     
підпис
  ______________________
               ініціал(и), прізвище

______________________________
                                місце складання

 
  __________
         дата

бухгалтеру І категорії

(з дипломом спеціаліста)* бухгалтерії

   

* У цьому випадку йдеться про бухгалтера, який має повну вищу освіту за відповідним напрямом діяльності.

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста) належить до професійної групи «професіонали».

1.2 Призначення на посаду бухгалтера та звільнення з посади здійснюються наказом директора підприємства за поданням головного бухгалтера.

1.3 Бухгалтер підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру підприємства.

1.4 У своїй роботі бухгалтер керується:

— чинним в Україні законодавством;

— Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

— положенням про бухгалтерію підприємства;

— правилами внутрішнього трудового розпорядку;

— цією посадовою інструкцією.

1.5 Під час відсутності бухгалтера (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує інша особа, призначена в установленому порядку. Ця посадова особа набуває відповідних прав та несе відповідальність за неналежне виконання покладених на неї обов’язків.

 

2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста):

2.1 Самостійно та в повному обсязі веде бухгалтерський облік активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій (облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів і витрат тощо) з дотриманням методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення даних.

2.2 Здійснює приймання та контроль за правильністю складання первинної документації, що надходить до бухгалтерії із структурних підрозділів підприємства і сторонніх організацій, та готує її до обробки.

2.3 Забезпечує повне і достовірне відображення інформації, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій.

2.4 Складає звітні калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг), виявляє джерела утворення втрат і непродуктивних витрат, готує пропозиції щодо запобігання їм.

2.5 За погодженням з керівником підприємства та головним бухгалтером подає до банківських установ документи для перерахування податків та зборів до державного та місцевих бюджетів, страхових внесків до фондів соціального страхування, платежів до банківських установ, заробітної плати робітників та службовців, інших виплат і платежів.

2.6 Бере участь у проведенні інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та зобов’язань.

2.7 Оформляє матеріали, пов’язані з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки та псування майна підприємства.

2.8 Бере участь у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

2.9 Бере участь у роботі з підготовки пропозицій для директора підприємства щодо:

— визначення облікової політики підприємства, унесення змін до вибраної облікової політики;

— розроблення системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю господарських операцій;

— забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріалів, трудових і фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення.

2.10 Розробляє робочий план рахунків, форми первинних документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, щодо яких не передбачено типових форм, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, бере участь у визначенні змісту основних прийомів та методів ведення обліку і технології оброблення бухгалтерської інформації.

2.11 Готує і надає дані щодо відповідних ділянок бухгалтерського обліку для складання фінансової звітності, складає окремі її форми, а також форми іншої періодичної звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

2.12 Стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передачі до архіву з метою зберігання протягом установленого строку.

2.13 Виконує роботи з формування, ведення та зберігання бази даних бухгалтерської інформації, уносить зміни до довідкової та нормативної інформації, що використовується при обробленні даних.

2.14 Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

2.15 Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку і вносить пропозиції про їх запровадження на підприємстві.

 

3 ПРАВА

Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста) має право:

3.1 Приймати рішення з метою забезпечення роботи з усіх питань, що входять до його компетенції.

3.2 Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.3 Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією завданнями та обов’язками.

3.4 Запитувати від керівників структурних підрозділів підприємства, фахівців та інших працівників інформацію й документи, необхідні для виконання завдань та обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією.

3.5 Повідомляти головного бухгалтера про всі виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків недоліки в діяльності підприємства та його структурних підрозділів і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.6 Вимагати від керівництва підприємства надання сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків та прав.

3.7 _______________________________________________________________________________________.

 

4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста) несе відповідальність:

4.1 За невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією, — у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

4.2 За недостовірність даних, що надаються керівництву підприємства, органам державної влади.

4.3 За розголошення відомостей, що є комерційною таємницею.

4.4 За заподіяння підприємству матеріальної шкоди.

4.5 За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

4.6 За правопорушення, вчинені у процесі здійснення своєї діяльності, — у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.7 ________________________________________________________________________________________.

 

5 ПОВИНЕН ЗНАТИ

Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста) повинен знати:

5.1 Законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, інші керівні, методичні та нормативні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання звітності.

5.2 Облікову політику, систему регістрів обліку, правил документообігу та технологію облікової інформації на підприємстві.

5.3 План і кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.

5.4 Систему та форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.

5.5 Правила експлуатації обчислювальної техніки.

5.6 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.7 Правила та норми охорони праці.

 

6 КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1 На посаду бухгалтера І категорії (з дипломом спеціаліста) призначається особа, яка має:

— повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

— стаж бухгалтерської роботи за професією бухгалтера II категорії: для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — не менше 2 років.

6.2 Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста) має підвищувати професійну кваліфікацію відповідно до вимог чинного законодавства.

 

7 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКА

7.1 Робота бухгалтера І категорії (з дипломом спеціаліста) оцінюється:

7.1.1 Головним бухгалтером підприємства — у процесі повсякденної діяльності.

7.1.2 Атестаційною комісією — за підсумками роботи за оцінюваний період, але не рідше одного разу на 2 роки.

7.2 Основними критеріями оцінки праці бухгалтера І категорії (з дипломом спеціаліста) є рівень якості, повнота і своєчасність виконання ним завдань та обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією.

 

____________________________
              укладач посадової інструкції

__________
підпис
_______________
ініціал(и),
прізвище

________
             дата

   

____________________________
         посада особи, яка візує посадову
                                 інструкцію

__________
підпис
_______________
ініціал(и),
прізвище

________
             дата

   

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:

   

_________________________
                  найменування посади

__________
підпис
_______________
ініціал(и),
прізвище

________
             дата

   
Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі