Посадова інструкція для головного бухгалтера (1231) (примірний текст)

Друк

 

   

ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________________
                найменування організації

   ___________________________________
                   найменування посади особи,
             уповноваженої затвердити документ

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

   

________________ № ___________
                        дата

 
__________
     
підпис
  ______________________
               ініціал(и), прізвище

______________________________
                                місце складання

 
  __________
         дата

головному бухгалтеру

   

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Головний бухгалтер належить до професійної групи «керівники».

1.2 Призначення на посаду головного бухгалтера та звільнення з посади здійснюються наказом директора підприємства.

1.3 Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства.

1.4 У підпорядкуванні головного бухгалтера перебувають працівники бухгалтерії підприємства та бухгалтери інших підрозділів підприємства.

1.5 У своїй роботі головний бухгалтер керується:

— чинним в Україні законодавством;

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

— положенням про бухгалтерію підприємства;

— наказами (розпорядженнями) керівника підприємства;

— цією посадовою інструкцією.

1.6 Під час відсутності головного бухгалтера (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує заступник (за відсутності такого — особа, призначена в установленому порядку).

 

2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Головний бухгалтер:

2.1 Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних принципів, установлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології обробки облікових даних.

2.2 Організовує роботу бухгалтерської служби та контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

2.3 Вимагає від усіх підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

2.4 Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом установленого строку.

2.5 Забезпечує складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, її підписання та надання в установлені строки користувачам.

2.6 Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

2.7 Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, що передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого управління відповідно до нормативних актів, затверджених форм та інструкцій.

2.8 За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, провадить розрахунки з іншими кредиторами згідно з договірними зобов’язаннями.

2.9 Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

2.10 Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, розкрадань і псування активів підприємства.

2.11 Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах.

2.12 Організовує роботу з підготовки пропозицій для директора підприємства щодо:

— визначення облікової політики підприємства, унесення змін до вибраної облікової політики;

— вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;

— розроблення системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків та регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю господарських операцій;

— визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;

— вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;

— поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;

— запровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства або удосконалення діючої;

— забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріалів, трудових і фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;

— виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства.

2.13 Керує фахівцями бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов’язки. Ознайомлює працівників з нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, що стосуються діяльності цих працівників, а також зі змінами в чинному законодавстві.

2.14 Погоджує призначення, переміщення та звільнення матеріально відповідальних осіб.

2.15 Проводить інструктаж матеріально відповідальних осіб з питань обліку і збереження цінностей, що перебувають на їх повній матеріальній відповідальності.

2.16 Аналізує та узагальнює інформацію, продукує нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.

2.17 Розробляє планові та керівні матеріали, створює можливості для майбутнього розвитку, формування інноваційної моделі розвитку.

2.18 Запроваджує нормативні та інструктивні матеріали, забезпечує умови для вдосконалення організації праці, виконання робіт і управління підрозділами.

2.19 Забезпечує дотримання вимог посадових інструкцій.

2.20 Сприяє встановленню ефективних виробничих взаємовідносин та зв’язків між працівниками.

2.21 Аналізує стан виконання планів, організації робіт, виконавчої майстерності працівників, задоволення вимог замовників і технологічні, ринкові, фінансові досягнення чи прорахунки.

2.22 Удосконалює форми мотивації праці працівників відповідно до їх професійних і ділових якостей, складності та умов праці, результатів господарської діяльності підприємства.

2.23 Запроваджує заходи щодо професійного розвитку персоналу з метою досягнення високих економічних результатів.

2.24 Створює необхідні умови для успішного ведення робіт, виготовлення нових виробів (надання нових послуг), розповсюдження їх на товарні ринки (ринки послуг), установлення партнерських відносин з постачальниками, споживачами та конкурентами.

2.25 Застосовує світовий досвід і передову вітчизняну практику організації робіт.

 

3 ПРАВА

Головний бухгалтер має право:

3.1 У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

3.2 Діяти від імені підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами підприємства та іншими організаціями з фінансово-господарських та інших питань, що входять до компетенції головного бухгалтера.

3.3 Вести листування з іншими підприємствами та організаціями з питань, що входять до його компетенції.

3.4 Контролювати структурні підрозділи та посадових осіб у питаннях дотримання порядку обліку, зберігання та витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

3.5 Запитувати від структурних підрозділів та фахівців підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.

3.6 Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо поліпшення діяльності підприємства.

3.7 Вносити на розгляд директора підприємства:

— проекти наказів про призначення та звільнення з посади працівників бухгалтерії;

— подання про переведення на іншу роботу працівників бухгалтерії;

— подання на заохочення працівників, які відзначилися;

— проекти наказів про накладення дисциплінарного стягнення;

— пропозиції про зміну посадових і робочих інструкцій працівників бухгалтерії та інших підрозділів підприємства.

3.8 Вимагати від керівництва підприємства надання сприяння у виконанні посадових обов’язків, покладених на нього, та в реалізації прав, передбачених цією посадовою інструкцією.

 

4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Головний бухгалтер несе відповідальність:

4.1 За невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією, — у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2 За недостовірність даних, що надаються керівництву підприємства, органам державної влади.

4.3 За розголошення відомостей, що є комерційною таємницю.

4.4 За заподіяння підприємству матеріальної шкоди.

4.5 За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

4.6 За правопорушення, вчинені у процесі здійснення своєї діяльності, — у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.7 За некоректне ставлення до підлеглих.

4.8 _______________________________________________________________________________________.

 

5 ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1 Закони України, укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства.

5.2 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також методичні документи міністерства та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

5.3 Основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій та організацію документообігу за розділами обліку, форми та порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання та витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей, правила проведення інвентаризацій активів та зобов’язань.

5.4 Економіку, організацію виробництва, праці та управління, засади цивільного права, податкове, трудове, фінансове та господарське законодавство.

5.5 Основи адміністрування, кадрового менеджменту та екології.

 

6 КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1 На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має:

— повну вищу економічну освіту (магістр, спеціаліст);

— стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, для спеціаліста — не менше 3 років.

6.2 Головний бухгалтер має підвищувати професійну кваліфікацію відповідно до вимог чинного законодавства.

 

7 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ

При виконанні обов’язків та реалізації своїх прав головний бухгалтер взаємодіє:

7.1 З керівниками всіх структурних підрозділів підприємства — з питань фінансово-господарської діяльності підприємства.

7.2 З начальником відділу кадрів — з питань добору, прийняття на роботу, звільнення працівників, переміщення матеріально відповідальних осіб та працівників бухгалтерії підприємства.

7.3 _______________________________________________________________________________________.

 

____________________________
              укладач посадової інструкції

__________
підпис
_______________
ініціал(и),
прізвище

________
             дата

   

____________________________
         посада особи, яка візує посадову
                                 інструкцію

__________
підпис
_______________
ініціал(и),
прізвище

________
             дата

   

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:

   

_________________________
                  найменування посади

__________
підпис
_______________
ініціал(и),
прізвище

________
             дата

   

 

Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі