Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Серпень, 2009/№ 29
В обраному У обране
Друк
Постанова від 17.07.2009 р. № 737

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПРО ЗАХОДИ ЩОДО УПОРЯДКУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ, У ТОМУ ЧИСЛІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Постанова від 17.07.2009 р. № 737

 

Кабінет Міністрів України

постановляє:

1. Затвердити Тимчасовий порядок надання державних, у тому числі адміністративних послуг, що додається.

Установити, що Тимчасовий порядок діє у період до законодавчого врегулювання питань надання державних, у тому числі адміністративних послуг.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) провести у місячний строк аналіз діяльності підприємств, установ та організацій, які належать до сфери їх управління, та:

подати Державному комітетові статистики, Фондові державного майна, Державній податковій адміністрації, Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва, Головному управлінню державної служби і Державному казначейству пропозиції про внесення змін до відповідних реєстрів, що ведуть зазначені органи, з метою їх актуалізації та відображення фактичної кількості підприємств, установ та організацій;

розглянути питання про ліквідацію і реорганізацію підприємств, установ та організацій, діяльність яких не пов’язана з реалізацією завдань, покладених на органи виконавчої влади;

2) вжити заходів до завершення процесу ліквідації підприємств, установ та організацій, які належать до сфери їх управління і стосовно яких прийнято таке рішення;

3) подати у місячний строк після затвердження Кабінетом Міністрів України Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг пропозиції щодо затвердження розмірів плати за такі послуги відповідно до економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з їх наданням;

4) затвердити у місячний строк стандарти адміністративних послуг та подати Міністерству економіки інформацію про їх затвердження;

5) вжити заходів до припинення з 1 січня 2010 р. надання адміністративних послуг підприємствами, установами та організаціями, що не мають статусу бюджетних установ, якщо інше не передбачено законодавчими актами або міжнародними договорами;

6) подати до 30 січня 2010 р. Міністерству економіки інформацію про стан виконання заходів, передбачених цією постановою, для її узагальнення і надіслання Кабінетові Міністрів України до 15 лютого 2010 р. разом з пропозиціями щодо вдосконалення роботи з розвитку системи надання державних, у тому числі адміністративних послуг.

3. Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва за участю об’єднань підприємців проаналізувати у двомісячний строк випадки залучення суб’єктами надання державних, у тому числі адміністративних послуг на платній основі до надання таких послуг підприємств, установ та організацій, що не мають статусу бюджетних установ, та внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо недопущення таких випадків.

4. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва, Антимонопольному комітетові розробити та подати у місячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України проект Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг.

5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до своїх повноважень:

переглянути у двомісячний строк затверджені Кабінетом Міністрів України переліки платних послуг і внести пропозиції щодо їх розмежування на державні, адміністративні та господарські послуги;

провести аналіз законодавчих актів та подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення до них змін з метою недопущення встановлення підприємствам, установам та організаціям, що не мають статусу бюджетних установ, повноважень з надання адміністративних послуг, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

6. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 р. № 737

 

Тимчасовий порядок надання державних,
у тому числі адміністративних послуг

1. Послуги, що надаються органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами та організаціями в порядку виконання ними делегованих державою згідно з нормативно-правовими актами повноважень, а також послуги, що надаються іншими підприємствами, установами та організаціями, яким делеговані закріплені згідно з нормативно-правовими актами за органами виконавчої влади повноваження щодо їх надання (далі — суб’єкти), належать до державних послуг.

До державних послуг не належать господарські послуги, які надаються органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами та організаціями.

Адміністративна послуга — це державна послуга, яка є результатом здійснення суб’єктом повноважень щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов’язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо).

Адміністративний акт — це прийняте суб’єктом рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов’язків особи.

2. Державні, у тому числі адміністративні послуги можуть надаватися на платній і безоплатній основі.

3. Повноваження суб’єктів надання адміністративних та платних державних послуг визначаються нормативно-правовими актами.

Плата за надання таких послуг справляється у розмірах та порядку, що визначені законодавчими актами, а в разі, коли це не передбачено законодавчими актами, — актами Кабінету Міністрів України.

Розміри плати за надання адміністративних послуг установлюються з урахуванням економічно обґрунтованих витрат і Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

4. Плата за державні послуги, що надаються підприємствами, установами та організаціями, що не мають статусу бюджетних установ, яким делеговані закріплені згідно з нормативно-правовими актами за органами виконавчої влади повноваження щодо їх надання або яким такі повноваження встановлені нормативно-правовими актами, перераховується одержувачами державних, у тому числі адміністративних послуг до спеціального фонду державного бюджету.

Витрати, пов’язані з наданням зазначеними підприємствами, установами та організаціями, що не мають статусу бюджетних установ, платних державних послуг, компенсуються відповідно до укладених з ними органами виконавчої влади договорів.

5. Органи виконавчої влади можуть делегувати повноваження з надання адміністративних послуг лише бюджетним установам на підставі нормативно-правових актів.

6. Адміністративні послуги надаються згідно із стандартами, що затверджуються суб’єктами відповідно до їх повноважень з урахуванням Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг, затверджених Мінекономіки. Бюджетні установи, яким делеговані закріплені згідно з нормативно-правовими актами за органами виконавчої влади повноваження щодо надання адміністративних послуг, надають такі послуги згідно із стандартами, затвердженими органами виконавчої влади, що делегували такі повноваження.

7. Суб’єкти, що надають державні, у тому числі адміністративні послуги на постійній основі, забезпечують:

розміщення на стендах та офіційних веб-сайтах інформації про надання державних, у тому числі адміністративних послуг (переліки послуг та розміри плати у разі надання їх на платній основі, розпорядок роботи, прізвища і посади відповідальних осіб із зазначенням контактних телефонів та адрес електронної пошти, перелік необхідних документів щодо отримання послуг, строки надання послуг);

надання роз’яснень з питань, що стосуються послуг.

8. Суб’єкти подають інформацію про надання державних, у тому числі адміністративних послуг Головдержслужбі для внесення її до Реєстру державних та адміністративних послуг. Порядок і форма подання такої інформації визначаються Головдержслужбою.

9. Контроль за додержанням цього Тимчасового порядку та інших актів законодавства з питань надання державних, у тому числі адміністративних послуг здійснюється ГоловКРУ, ДПА і Держцінінспекцією в межах їх повноважень.

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 р. № 737

 

Перелік актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. № 494 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади».

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 251 «Про заходи щодо упорядкування надання державних платних послуг».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 234 «Деякі питання платних державних послуг».

4. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 486 «Про утворення Комісії з питань удосконалення порядку надання державних та адміністративних послуг».

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЗГІДНО З ТИМЧАСОВИМ ПОРЯДКОМ

Розвиток системи надання державних та адміністративних послуг, забезпечення належної якості їх надання вимагають розробки нормативно-правових актів у цій сфері. І насамперед це стосується прийняття основоположних законодавчих актів, в яких має бути визначено основні засади функціонування системи надання державних і адміністративних послуг юридичним та фізичним особам. Нагадаємо: основні напрями розвитку надання адміністративних послуг визначено

Концепцією розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, яку було схвалено розпорядженням КМУ від 15.02.2006 р. № 90-р.

Основною метою

Тимчасового порядку надання державних, у тому числі адміністративних послуг (далі — Тимчасовий порядок), є впорядкування системи надання державних і адміністративних послуг органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління.

Для наочності вимоги до надання державних та адміністративних послуг, передбачені

Тимчасовим порядком, наведемо в таблиці (див. с. 7).

 

 

Державні

Адміністративні

1

2

3

Визначення

Державні послуги — це послуги, що надаються органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами та організаціями в порядку виконання ними повноважень, делегованих державою згідно з нормативно-правовими актами, а також послуги, що надаються іншими підприємствами, установами та організаціями, яким делеговані відповідні повноваження.

До державних не належать господарські послуги, які надаються органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами та організаціями

Адміністративна послуга — це державна послуга, яка є результатом здійснення суб’єктом повноважень щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов’язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо)

Розмір плати за послуги

Державні, у тому числі адміністративні послуги можуть надаватися на платній та безоплатній основі.

Плата за надання таких послуг справляється в розмірах та порядку, які визначено законодавчими актами, а в разі коли це не передбачено законодавчими актами — актами Кабінету Міністрів України

Не передбачено

Розміри плати за надання адміністративних послуг встановлюються з урахуванням економічно обґрунтованих витрат та Методики визначення собівартості платної адміністративної послуги, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

На сьогодні безпосередньо Кабміном таку методику не затверджено, однак діють Методичні рекомендації з визначення собівартості платних адміністративних послуг, затверджені наказом Міністерства економіки України від 28.09.2007 р. № 329

Порядок використання коштів, отриманих від надання послуг

Плата за державну послугу, що надається підприємствами, установами та організаціями, які не мають статусу бюджетних установ та яким делеговано закріплені згідно з нормативно-правовими актами за органами виконавчої влади повноваження щодо їх надання чи яким такі повноваження встановлено нормативно-правовими актами, перераховується одержувачами державних, у тому числі адміністративних послуг до спеціального фонду державного бюджету.

Витрати, пов’язані з наданням зазначеними підприємствами, установами та організаціями, які не мають статусу бюджетних установ, платних державних послуг, компенсуються органами виконавчої влади відповідно до укладенихз ними договорів

Хто має право надавати послуги

З 1 січня 2010 року державні послуги матимуть право надавати тільки органи виконавчої влади, державні підприємства, установи та організації в порядку виконання ними делегованих державою повноважень на підставі відповідних нормативно-правових актів, а також інші підприємства, установи та організації, яким делеговано відповідні повноваження

З 1 січня 2009 року органи виконавчої влади можуть делегувати повноваження на надання адміністративних послуг тільки бюджетним установам на підставі нормативно-правових актів

Повноваження суб’єктів надання адміністративних та платних державних послуг визначаються нормативно-правовими актами

Суб’єкти, які надають державні, у тому числі адміністративні послуги на постійній основі, забезпечують:1) розміщення на стендах та офіційних веб-сайтах інформації про надання державних, у тому числі адміністративних послуг (переліки послуг та розміри плати в разі надання їх на платній основі, режим роботи, прізвища та посади відповідальних осіб із зазначенням контактних телефонів та адрес електронної пошти, перелік необхідних документів щодо отримання послуги, строки надання послуги);2) надання роз’яснень з питань, що стосуються послуги

Вимоги до надання послуг

Не встановлено

Адміністративні послуги надаються згідно зі стандартами, що затверджуються суб’єктами надання таких послуг відповідно до їх повноважень з урахуванням Методичних рекомендацій з розробки стандартів адміністративних послуг, затверджених наказом Міністерства економіки України від 12.07.2007 р. № 219. Бюджетні установи, яким делеговано повноваження щодо надання адміністративних послуг, надають такі послуги згідно зі стандартами, затвердженими органами виконавчої влади, які делегували такі повноваження

Кого інформувати про надані послуги

Суб’єкти повідомляють про надання державних, у тому числі адміністративних послуг Головдержслужбу для внесення такої інформації до Реєстру державних та адміністративних послуг. Положення про Реєстр державних та адміністративних послуг затверджене постановою КМУ від 27.05.2009 р. № 532.Порядок та форма подання такої інформації визначаються Головдержслужбою

Контролюючі органи

Контроль за дотриманням Тимчасового порядку та інших законодавчих актів з питань надання державних, у тому числі адміністративних послуг, здійснюють ГоловКРУ, ДПАУ та Державна інспекція з контролю за цінами в межах наданих повноважень

 

Тимчасовий порядок

діятиме до законодавчого врегулювання питань надання державних, у тому числі адміністративних послуг, тобто до прийняття Закону України «Про адміністративні послуги».
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд