Оподаткування доходів від продажу медичної техніки

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Серпень, 2009/№ 29
В обраному У обране
Друк
Відповідь на запитання

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ВІД ПРОДАЖУ МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ

 

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Донецький фізико-технічний інститут ім. Галкіна НАНУ є неприбутковою організацією (код 0002) і унесений до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Інститут здійснює діяльність, пов’язану з виробництвом та реалізацією апаратури, виготовленої за власною технологією, яку розроблено з метою ранньої діагностики онкологічних захворювань методом контактної цифрової термографії. Продукція називається термографом контрактним цифровим ТКЦ-1.

Термограф унесено до Державного реєстру медичної техніки і виробів медичного призначення, на підтвердження чого отримано свідоцтво про державну реєстрацію № 6544/2007 від 31.05.2007 р. Згідно з УКТЗЕД термограф має код 9018 19 90 00.

Статутом інституту передбачено діяльність, пов’язану з розробкою та виробництвом обладнання медико-біологічного призначення, у тому числі лікувально-діагностичної апаратури.

Просимо відповісти на такі запитання:

1. Чи маємо ми право при продажу термографа керуватися пільгою з ПДВ на підставі п.п. 5.1.7 Закону про ПДВ?

2. Чи відповідає операція з продажу термографа визначенню «основна діяльність» у розумінні п.п. 7.11.13 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»?

(м. Донецьк)

 

1. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Відповідно до

п.п. 5.1.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (далі — Закон про ПДВ) звільняються від оподаткування операції з поставки (у тому числі аптечними закладами) зареєстрованих та допущених до застосування в Україні лікарських засобів і виробів медичного призначення за переліком, який щорічно визначається Кабінетом Міністрів України до 1 вересня року, що передує звітному. Якщо в такий строк перелік не встановлено, діє перелік минулого року.

Розглянемо, які умови повинні дотримуватися для застосування цієї пільги.

По-перше, пільга з ПДВ поширюється на вироби

медичного призначення, які зареєстровано та допущено до застосування в Україні.

Під

виробами медичного призначення розуміються вироби медичної техніки, матеріали, медичні вироби, обладнання тощо, які застосовуються в медичній практиці для:

— запобігання захворюванням;

— діагностики захворювань;

— моніторингу, контролю та дослідження морфофункціонального стану організму;

— лікування, повного або часткового усунення прояву хвороби, заміни чи зміни анатомічного або фізіологічного стану пошкодженого організму чи його функцій тощо.

Державна реєстрація виробів медичного призначення здійснюється з урахуванням вимог

Порядку державної реєстрації виробів медичного призначення в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26.09.2000 р. № 229, та Порядку державної реєстрації медичної техніки і виробів медичного призначення, затвердженого постановою КМУ від 09.11.2004 р. № 1497.

На підставі рішення про державну

реєстрацію вироби медичного призначення включаються до Державного реєстру медичної техніки і виробів медичного призначення, на підтвердження чого видається Свідоцтво про державну реєстрацію.

Як зазначає ДПАУ в

листі від 24.05.2006 р. № 5888/5/16-1516, «…для застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ необхідно, щоб така продукція була зареєстрована в Держреєстрі виробів медичного призначення, мала відповідне маркування та документи, що підтверджують їх медичне використання... Підтвердженням того, що вироби відносяться до виробів медичного призначення, є Свідоцтво про держреєстрацію лікарських засобів і виробів медичного призначення».

Отже,

наявність Свідоцтва про державну реєстрацію є документальним підтвердженням медичного використання виробу медичного призначення — необхідної умови для застосування пільги з ПДВ.

По-друге, пільга з ПДВ

діє щодо виробів медичного призначення, які включено до Переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення, операції з продажу яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 17.12.2003 р. № 1949 (далі — Перелік № 1949).

Таким чином, пільговий режим оподаткування, передбачений

п.п. 5.1.7 Закону про ПДВ, застосовується при продажу виробів медичного призначення, які внесено до Держреєстру виробів медичного призначення та включено до Переліку № 1949.

У ситуації, що розглядається, виріб медичного призначення — термограф — унесено до Державного реєстру медичної техніки і виробів медичного призначення, на підтвердження чого отримано Свідоцтво про державну реєстрацію, а також включено до

Переліку № 1949 (код згідно з УКТЗЕД — 9018 19 90 00 «Інші прилади для відстежування параметрів»).

Таким чином, інститутом виконуються всі перелічені вимоги, необхідні для застосування пільги з ПДВ згідно з

п.п. 5.1.7 Закону про ПДВ, а отже, при продажу термографа ПДВ не нараховується.

І ще один момент. Незважаючи на те що інститут при дотриманні перелічених умов має право користуватися пільгою з ПДВ при продажу такого виробу медичного призначення, як термограф, така операція повинна супроводжуватися виписуванням податкової накладної.

Як передбачено

п. 10 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 165, у разі поставки товарів (послуг), звільнених від оподаткування, у податковій накладній у розділі VI графи 10 робиться запис: «Без ПДВ» з посиланням на відповідний підпункт Закону про ПДВ (у цьому випадку це п.п. 5.1.7).

Якщо інститут не є платником ПДВ, то на нього не поширюється обов’язок з виписування податкової накладної.

 

2. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Відповідно до

абз. 3 п.п. 7.11.13 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР (далі — Закон про податок на прибуток) під основною діяльністю слід розуміти діяльність неприбуткових організацій з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян (додаткові пенсійні фонди, кредитні спілки та інші подібні організації). До основної діяльності також включається продаж неприбутковою організацією товарів (послуг), які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов’язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів (послуг) є нижчою за звичайну або якщо така ціна регулюється державою.

Однак для інституту, який поставив запитання, у цій ситуації має значення не те, що операція з продажу термографа належить до його основної діяльності, а те, що доходи від його продажу зараховуються до спецфонду кошторису інституту. Пояснимо докладніше.

Як зазначено в запитанні, інститут є неприбутковою організацією, внесеною до Реєстру неприбуткових організацій та установ з ознакою неприбутковості 0002 «Установи, організації, створені органами державної влади України, які утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів». Такі організації віднесено до неприбуткових відповідно до

абз. «а» п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток.

Згідно з

п.п. 7.11.8 Закону про податок на прибуток доходи неприбуткових організацій, зазначених в абз. «а» п.п. 7.11.1 цього Закону, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на утримання таких неприбуткових організацій та використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності відповідно до їх статутів), розрахованого та затвердженого в порядку, установленому Кабміном. Основні засади формування спеціального фонду кошторису врегульовано Порядком складання, розгляду, затвердження і основними вимогами до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженими постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228, де визначено, що спеціальний фонд кошторису містить обсяг надходжень зі спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням установою основних функцій, або розподіл надання кредитів з бюджету згідно із законодавством із класифікації кредитування бюджету.

У

п.п. 7.11.8 також зазначено, що перелік платних послуг, які можуть надаватися зазначеними установами, установлюється Кабміном. Так, згідно з Переліком платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами, затвердженим постановою КМУ від 28.07.2003 р. № 1180, науковим установам дозволено здійснювати діяльність, пов’язану з виробництвом та реалізацією дослідних і промислових партій продукції, виготовленої за власними технологіями (п. 19).

Кошти, які бюджетні установи отримують від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей, є

надходженнями від реалізації майна. Такі надходження належать до четвертої підгрупи першої групи власних надходжень бюджетних установ згідно з Переліком груп власних надходжень бюджетних установ, вимогами щодо їх утворення та напрямами використання, затвердженими постановою КМУ від 17.05.2002 р. № 659. Вони включаються до складу спеціального фонду кошторису бюджетної установи.

Свого часу ДПАУ в

листі від 21.09.2000 р. № 816/3/15-1211 роз’яснювала, що до спеціального фонду бюджету можуть зараховуватися без оподаткування тільки кошти, які надходять до бюджетних установ згідно з нормативно-правовими актами, затвердженими Кабінетом Міністрів України. Щодо інших надходжень бюджетних установ, то вони хоча й належать до спеціального фонду, але підлягають оподаткуванню на загальних підставах. Фактично це означає: якщо бюджетна установа надає платні послуги, які взагалі не визначено або визначено документами, затвердженими не Кабінетом Міністрів України, то доходи від надання таких послуг обкладаються податком на прибуток на загальних підставах.

Крім того, відповідно до

Податкового роз’яснення «Про порядок оподаткування власних надходжень бюджетних установ і організацій у 2000 — 2001 роках», затвердженого наказом ДПАУ від 11.10.2001 р. № 409, яке діє й дотепер, власні надходження бюджетних установ та організацій, які фінансуються з відповідних бюджетів, якщо такі надходження зараховуються до спеціального фонду кошторису цих установ, не підлягають обкладенню податком на прибуток.

Отже, для необкладення бюджетною установою (у нашому випадку — інститутом) сум доходів, отриманих від реалізації майна (термографа), податком на прибуток необхідно, щоб:

1) такі надходження були передбачені кошторисом та зараховувалися до складу спеціального фонду;

2) можливість отримання таких доходів було передбачено переліком платних послуг, затвердженим Кабміном.

Таким чином, при дотриманні цих умов доходи, отримані інститутом від реалізації майна (термографа),

не підлягають обкладенню податком на прибуток.

Доходи від реалізації майна підлягають відображенню в Податковому звіті про використання коштів неприбутковими установами та організаціями, затвердженому наказом ДПАУ від 11.07.97 р. № 233, у рядку 1.3.6 «Інші надходження до спеціального фонду». Видатки, пов’язані з реалізацією майна, відображаються в рядку 8.2 «Сума видатків за спеціальним фондом відповідно до затверджених у встановленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій)».

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд