Облік незавершеного будівництва та здійснення подальших будівельних робіт

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Серпень, 2009/№ 29
В обраному У обране
Друк
Відповідь на запитання

ОБЛІК НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАЛЬШИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

 

Тетяна РЯБУХА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Які документи потрібні бухгалтеру установи, яка фінансується з державного бюджету, для того, щоб прийняти на баланс незавершене будівництво? На сьогодні ми вже маємо державний акт на землю та свідоцтво на право власності будови, яка знаходиться на цій ділянці та має лише перший поверх. Чи потрібен дозвіл на добудову та які-небудь акти приймання будівельних робіт, видані на об’єкт незавершеного будівництва?

(Львівська обл.)

 

Незавершене капітальне будівництво належить до необоротних активів бюджетних установ, тому його облік повинен вестися відповідно до

Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. № 64 (далі — Інструкція № 64).

Незавершене капітальне будівництво

— це обсяг фактично освоєних капітальних вкладень на незакінчених і не введених в експлуатацію будовах та об’єктах будівництва за станом на певну дату.

Облік незавершеного капітального будівництва (виготовлення, створення), поліпшення об’єктів необоротних активів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення в експлуатацію здійснюється на

рахунку 14 «Незавершене капітальне будівництво» з розподілом на субрахунки:

141 «Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію основними засобами» (обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об’єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації основних засобів, але не зданими в експлуатацію);

142 «Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами» (обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об’єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації інших необоротних матеріальних активів, але не зданими в експлуатацію);

143 «Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами» (обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об’єктами з виготовлення (створення), модернізації нематеріальних активів, але не зданими в експлуатацію).

Відповідно до

п. 6.3 Інструкції № 64 прийняття необоротних активів проводиться на підставі Акта прийняття-передачі основних засобів форми № ОЗ-1 (бюджет). Форма акта затверджена спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання» від 02.12.97 р. № 125/70. Цей акт складається на кожний окремий об’єкт, який надходить шляхом придбання або безоплатної передачі від інших організацій.

Оформлення прийняття окремих предметів необоротних активів

дозволяється безпосередньо на підставі документів, що стали підставою для отримання цінностей (рахунків-фактур тощо).

Для прийняття об’єктів наказом керівника установи створюється

комісія, яка складає акт у двох примірниках: один — для установи, яка здає, другий — для установи, яка приймає. Акт затверджується керівником установи і в подальшому разом з технічною документацією, що стосується даного активу, передається в бухгалтерію (централізовану бухгалтерію).

Крім того,

при безоплатній передачі незавершеного капітального будівництва, яке знаходиться в державній власності, слід також керуватися Положенням про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженим постановою КМУ від 21.09.98 р. № 1482, яким затверджено окрему форму акта приймання-передачі.

Облік земельних ділянок також здійснюється відповідно до

Інструкції № 64.

Відповідно до

п. 2.6 Інструкції № 64 земельні ділянки обліковуються на підставі державних актів, якими посвідчується право власності на земельну ділянку або право постійного користування та встановлюються площа та вартість (за експертною оцінкою) переданих земельних ділянок*.

* Щодо обліку земельних ділянок див. консультацію «Облік земельних ділянок»// «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 27, с. 11.

Якщо установа має

державний акт на право власності на земельну ділянку або право постійного користування земельною ділянкою, де вказана його площа, а також звіт експерта про експертну вартість земельної ділянки, то в бухобліку такі ділянки прибутковуються як основні засоби за дебетом субрахунку 101 «Земельні ділянки» та кредитом субрахунку 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами».

Слід також звернути увагу на

лист Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 13.12.2007 р. № 5/4-614, в якому визначено, що право власності на об’єкт незавершеного будівництва реєструється органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою для створення об’єкта нерухомого майна, проектно-кошторисної документації, а також документів, котрі містять опис об’єкта незавершеного будівництва.

Крім того, в цьому

листі також зазначено, що для реєстрації прав власності на об’єкти незавершеного будівництва, крім документів, визначених Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 р. № 7/5, необхідно подавати також:

1) державний акт на право власності або постійного користування земельною ділянкою, що посвідчує право власності або постійного користування земельною ділянкою юридичною чи фізичною особою, виданий у встановленому порядку, або договір оренди земельної ділянки;

2) проектно-кошторисну документацію;

3)

дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий у встановленому порядку;

4) опис об’єкта незавершеного будівництва складається при проведенні інвентаризаційних робіт бюро технічної документації;

5) документи, які підтверджують виникнення права власності в особи на об’єкт незавершеного будівництва, зокрема:

— якщо будівництво ведеться особою, яка має стати власником цього об’єкта після закінчення його будівництва, то для реєстрації подаються перелічені вище документи;

— якщо у будівництві бере участь підрядник, для реєстрації подається, крім зазначених документів, договір будівельного підряду;

6) якщо в будівництві беруть участь замовник та інвестор, для реєстрації подається, крім зазначених документів, договір між замовником та інвестором, укладений у встановленому законом порядку.

Свідоцтво про право власності на об’єкт незавершеного будівництва для державної реєстрації цих об’єктів не видається

. Після проведення державної реєстрації прав власності на об’єкт незавершеного будівництва власнику (власникам) або уповноваженій особі видаються витяг про реєстрацію прав власності на нерухоме майно та витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно.

Тепер щодо питання необхідності отримання дозволу на добудівлю.

Дозвіл на виконання будівельних робіт

— це документ, що засвідчує право замовника та підрядника на виконання підготовчих (якщо підготовчі роботи не були виконані раніше відповідно до дозволу на виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт, підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд.

Порядок та умови видачі дозволів визначені

Законом України «Про планування і забудову територій» від 20.04.2000 р. № 1699-III та Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженим наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 р. № 273 (далі — Положення № 273).

Дозвіл на виконання будівельних робіт надається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, які одночасно ведуть реєстр наданих дозволів. Виконання будівельних робіт без вищезазначеного дозволу

забороняється.

Відповідно до

п. 3.10 Положення № 273 для одержання дозволу на поновлення будівництва об’єкта містобудування забудовник (замовник) повинен представити в інспекцію держархбудконтролю документи, перелічені в п. 2.1 Положення № 273, а саме:

— заяву забудовника (замовника);

— рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об’єкта містобудування;

— документ, що посвідчує право власності забудовника (замовника) чи право користування (у тому числі на умовах оренди) земельною ділянкою, на якій буде розміщено об’єкт містобудування;

— комплексний висновок державної інвестиційної експертизи;

— документи про призначення відповідальних виконавців робіт (виконроба, осіб, що виконують технічний нагляд, авторський нагляд);

— затверджену в установленому порядку проектну документацію (будівельний генеральний план та паспорт фасаду у двох примірниках, пояснювальна записка для реєстрації).

Крім того, забудовник (замовник) повинен надати документ про технічний стан конструкцій і можливість продовження будівництва, виданий проектною організацією, яка розробила проект.

У разі якщо на момент поновлення будівництва умови, на підставі яких був виданий дозвіл, не змінено, то

дозвіл повертається забудовнику (замовнику) за його заявою з представленням документа про технічний стан конструкцій і можливість продовження будівництва.

У вашому випадку слід звернути особливу увагу на

п. 3.8 Положення № 273, в якому визначено, що в разі передавання в установленому порядку права на будівництво об’єкта іншому забудовнику (замовнику) або зміни генеральної підрядної організації дозвіл на виконання будівельних робіт підлягає перереєстрації в органах держархбудконтролю не пізніше ніж у двотижневий термін.

Таким чином, ураховуючи зазначене, новий дозвіл для добудівлі не потрібен. У випадку якщо умови будівництва не змінено, то діє початковий дозвіл, який був отриманий до початку проведення будівельних робіт, а у випадку зміни забудовника або генпідрядника початковий дозвіл підлягає перереєстрації.

Що стосується передачі актів приймання будівельних робіт зазначимо таке.

Акт приймання виконаних підрядних робіт за формою № КБ-2в є основним підтвердним документом про обсяг фактично виконаних робіт та їх вартість.

Акт складається підрядником (субпідрядником для генпідрядника) та представляється замовнику (забудовнику).

На підставі цього акта проводяться розрахунки за виконані підрядні роботи.

Чинними нормативними документами не передбачена передача таких актів при передачі об’єктів від попереднього забудовника, адже вони були підставою для фактичної оплати підрядних робіт і повинні зберігатися в забудовника, який такі роботи оплачував.

Фактичний стан незавершеного будівництва відображається в описі об’єкта незавершеного будівництва, який складається при проведенні інвентаризаційних робіт бюро технічної інвентаризації. Щодо обов’язковості наявності цього документа було зазначено вище, коли йшлося про документи, які необхідно подати для реєстрації прав власності на об’єкти незавершеного будівництва.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд