Теми статей
Обрати теми

Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей

Редакція ББ
Лист від 26.11.2009 р. № 1/9-812

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З СЕЗОННИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ДІТЕЙ

Лист від 26.11.2009 р. № 1/9-812

 

Законом України «Про дошкільну освіту» визначено, що для задоволення освітніх потреб громадян, у разі необхідності,

можуть створюватися дошкільні навчальні заклади з сезонним перебуванням дітей. Такі заклади можуть входити також до складу навчально-виховного комплексу або до складу об’єднання з іншими навчальними закладами. Вони функціонують неповний календарний рік, але не менше як три місяці на рік.

У своїй діяльності дошкільний навчальний заклад з сезонним перебуванням дітей керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 12 березня 2003 року № 305, Положенням про центр розвитку дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 5 жовтня 2009 року № 1124, іншими нормативно-правовими актами та власним Статутом.

Статут розробляється на основі Примірного статуту дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України 24.04.2004 р. № 257), затверджується засновником (власником), погоджується з відповідним органом управління освітою та реєструється виконавчим комітетом міської ради міста обласного значення або районною, районною у м. Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням та затверджується відповідно до нормативних вимог. У Статуті обов’язково обумовлюється період роботи закладу та передбачаються його можливі зміни.

Діяльність дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту тощо.

У дошкільний заклад з сезонним перебуванням дітей приймаються діти від двох місяців до 6 (7) років. Прийом дітей здійснюється керівником протягом періоду діяльності закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими документами, що регламентують його діяльність.

Групи комплектуються за віковими (одновікові, різновікові), сімейними (родинними) ознаками тощо відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

Засновник (власник) може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми.

Режим роботи дошкільного навчального закладу, тривалість перебування дітей у ньому встановлюється його засновником (власником) відповідно до потреб громадян.

За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі можуть функціонувати групи з різним режимом перебування, чергові групи у ранкові та вечірні години, у вихідні та святкові дні, групи короткотривалого перебування тощо,

що обумовлюється у Статуті.

Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї для задоволення потреб громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»).

Діти, які перебувають у дошкільному навчальному закладі у групах з різним режимом перебування, у чергових групах у ранкові та вечірні години, у вихідні та святкові дні тощо

та охоплені соціально-педагогічним патронатом, зараховуються до складу контингенту дошкільного навчального закладу і враховуються у до статистичної звітності (форма № 85-к).

Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складається на період роботи закладу, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з відповідним органом управління освітою. Якщо заклад працює влітку, то складається план на оздоровчий період, який додатково погоджується з відповідною санітарно-епідеміологічною службою.

У закладах з сезонним перебуванням дітей кількість ключових завдань, над якими працюватиме колектив, визначається закладом залежно від кількості груп та тривалості його роботи.

Планування роботи педагогічними працівниками проводиться відповідно до рекомендацій, визначених листом Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 р. № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах».

У дошкільному закладі можуть надаватися додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, які вводяться лише за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, за рахунок їх коштів на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Контроль за дотриманням вимог змісту, рівня та обсягу дошкільної освіти здійснюють органи управління освітою відповідно до вимог чинного законодавства.

Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі є діти дошкільного віку, завідувач, педагогічні та медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти та інші.

Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Типовими правилами внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затвердженими наказом Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 р. № 455, та конкретизуються посадовими інструкціями, які погоджуються з профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу.

Педагогічні працівники підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років відповідно до вимог чинного законодавства.

Права, обов’язки та соціальні гарантії працівників дошкільного навчального закладу регулюються законодавством у галузі освіти та іншими нормативно-правовими актами.

Працівники дошкільного навчального закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому порядку.

Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням вимог чинного законодавства. Кратність харчування залежить від тривалості перебування дітей у закладі.

Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства, забезпечують безоплатний медичний огляд дітей тощо.

Керівництво

дошкільним навчальним закладом здійснює його завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідним органом управління освітою.

Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Штатні розписи дошкільних навчальних закладів з сезонним перебуванням дітей встановлюються відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених в установленому порядку.

Працівників, яких приймають до дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей, має бути попереджено про це при укладанні трудового договору. У наказі про прийняття їх на роботу зазначається, що працівник приймається на сезонну роботу.

Стаж роботи працівникам підсумовується і вважається безперервним, якщо вони пропрацювали сезон повністю, уклали трудовий договір на наступний сезон і повернулися на роботу в установлений строк.

Щорічна відпустка надається працівникам пропорційно до відпрацьованого ними часу.

На час призупинення функціонування закладу з метою збереження майна та утримання будівлі, території призначаються відповідальні особи з виплатою заробітної плати відповідно до вимог чинного законодавства.

Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільних навчальних закладах визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні навчальні заклади.

Основною формою контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюються засновником дошкільного навчального закладу.

 

Заступник Міністра П. Полянський

 

Коментар редакції

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
 ІЗ СЕЗОННИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ДІТЕЙ

У силу тих чи інших обставин (природні умови тощо) для задоволення освітніх потреб громадян можуть створюватися дошкільні навчальні заклади

з сезонним перебуванням дітей.

Міносвіти в

листі, що коментується, визначило деякі аспекти діяльності таких закладів.

Більшою мірою Міносвіти виклало в

листі вимоги та принципи діяльності, визначені в Положенні про дошкільний навчальний заклад, затвердженому постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (далі — Положення № 305), які належать до всіх видів дошкільних навчальних закладів, тому ми зупинимося лише на специфічних, які стосуються лише дошкільних навчальних закладів із сезонним перебування дітей.

Виходячи з

листа дитячий дошкільний заклад з сезонним перебуванням дітей об’єднує в собі ясла та дитячий садок у зв’язку з тим, що до нього приймаються діти віком від двох місяців до шести (семи) років.

Нагадаємо, що згідно з

п. 3 Положення № 305 діти віком від двох місяців до трьох років приймаються в ясла, а віком від трьох до шести (семи) років — у дитячий садок.

Кількість ключових завдань у дошкільному навчальному закладі з сезонним перебуванням дітей визначається

залежно від кількості груп та терміну перебування дітей у закладі.

Крім звичайної програми розвитку дітей, у дошкільному навчальному закладі можуть надаватися

додаткові освітні послуги. Міносвіти нагадує, що такі послуги є платними і надаються на договірних умовах.

Штатний розпис дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей, як і інших дошкільних навчальних закладів,

затверджується відповідним відділом (управлінням) освіти.

При укладанні трудового договору працівники

повинні бути попереджені про те, що вони приймаються до закладу з сезонним перебуванням дітей. Оплата праці працівників, які працюють у дитячому дошкільному закладі з сезонним перебуванням дітей, має свої особливості. Про це йшлося в листі від 29.10.2009 р. № 2/2-15-2226 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 44, с. 22), в якому Міносвіти зазначило, що в період, коли дітей у дитячому садку немає і працівники не проводять роботу з дітьми, посадові оклади таких працівників повинні відповідно зменшуватися.

Працівники такого дитячого садка мають право на щорічну відпустку

пропорційно відпрацьованому часу.

Також слід звернути увагу на те, що на час відсутності дітей, тобто призупинення функціонування закладу з метою збереження майна та утримання будівлі, призначаються відповідальні особи.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі