Теми статей
Обрати теми

Проходження в закладах охорони здоров’я стажування лікарями-інтернами, які навчаються на контрактній основі

Редакція ББ
Стаття

ПРОХОДЖЕННЯ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СТАЖУВАННЯ ЛІКАРями-ІНТЕРНами, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ НА КОНТРАКТНІЙ ОСНОВІ

 

Інтернатура є невід’ємною ланкою безперервного процесу підготовки у вищому медичному (фармацевтичному) закладі освіти фахівців за професійними напрямками «Медицина» та «Фармація». У цій статті ми розглянемо основні аспекти проходження інтернатури лікарями-інтернами, які навчаються на контрактній основі, розглянемо вимоги щодо укладання договору з лікарями-інтернами, а також наведемо калькуляцію плати за проходження інтернатури на конкретному прикладі.

 

Владислав СТАНКУС, завідуючий сектором контролю установ та організацій, які фінансуються з бюджету, КРВ в м. Харкові

 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОХОДЖЕННЯ ІНТЕРНАТУРИ

Згідно з

п. 1.1 Положення № 291 спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III — IV рівня акредитації, медичних факультетів університетів, незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) — спеціаліста з конкретної спеціальності та видається сертифікат встановленого зразка.

Інтерн

— це особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста медичного або фармацевтичного спрямування, навчається з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських або провізорських посад.

Інтернатура передбачає проходження

навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих закладів освіти та стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я.

Тривалість проходження інтернатури залежить від спеціальності і визначена

Переліком № 81.

Під

базами стажування лікарів (провізорів) — інтернів розуміють базові установи та заклади охорони здоров’я, які використовуються з метою первинної спеціалізації випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти.

Базами стажування можуть бути обласні, міські і центральні районні лікарні, міські та обласні дитячі лікарні, пологові будинки, диспансери, лікарні, підпорядковані іншим відомствам, клініки науково-дослідних інститутів, діагностичні центри, бюро судово-медичної експертизи, установи і заклади санітарно-епідеміологічної служби, аптечні заклади тощо, що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності.

Відповідно до

п.п. 3.5.2 Положення № 291 бази стажування лікарів (провізорів)— інтернів повинні відповідати таким вимогам:

— мати у своєму складі лікувально-діагностичні відділення, лабораторні та діагностичні кабінети, інші виробничі підрозділи, навчання інтернів в яких передбачене навчальним планом і програмою інтернатури з певної спеціальності;

— бути забезпечені медичним (фармацевтичним) обладнанням, апаратурою та інструментарієм, необхідними для здійснення діагностичної, лікувальної, санітарно-профілактичної (протиепідемічної), провізорської роботи на сучасному рівні і відповідно до завдань даного закладу чи установи (підприємства);

— мати можливість надати лікарям (провізорам) — інтернам робочі місця і обсяг роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм інтернатури з певної спеціальності;

— мати навчальні приміщення для лікарів (провізорів) — інтернів, обладнані необхідними навчально-методичними посібниками, таблицями, макетами, стендами, сучасними технічними засобами навчання тощо;

— мати можливість забезпечення лікарів (провізорів) — інтернів гуртожитком.

Відповідно до

розділу ІІ Положення № 291 в інтернатуру зараховуються випускники медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III — IV рівня акредитації, медичних факультетів університетів після складання державних іспитів та присвоєння кваліфікації лікаря (провізора) і отримання диплома з певної лікарської (провізорської) спеціальності.

Зарахування молодих спеціалістів в інтернатуру здійснюється

наказом Міністерства охорони здоров’я АР Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції.

Зарахування проводиться на посади лікарів (провізорів) — інтернів. У наказі про зарахування в інтернатуру вказується спеціальність інтернатури, заклад освіти, в якому проводитиметься очна частина навчання та базова установа чи заклад (підприємство), де проводитиметься стажування.

Підставою для зарахування в інтернатуру є

диплом лікаря (провізора) з певної лікарської (провізорської) спеціальності, посвідчення про направлення на роботу за персональним розподілом або довідка про право самостійного праце­влаштування.

 

ДОГОВІР ПРО НАВЧАННЯ В ІНТЕРНАТУРІ

Виходячи з

п. 7.10 Положення № 291, п. 30 Переліку № 1138 та листа № 1543 стажування лікарів (провізорів) — інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я на платній основі на підставі договорів проводиться, якщо ці лікарі (провізори) — інтерни:

— закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти;

— закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту;

— прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства);

— повторно проходять інтернатуру;

— бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі.

Із закладом освіти та охорони здоров’я договори інтерном можуть укладатися як окремо, так і в три­сторонній формі.

Якщо проходження інтернатури не може бути забезпечено однією базою (закладом охорони здоров’я), то договори на проходження інтернатури повинні бути укладені з кожною базою окремо на проходження відповідних видів інтернатури.

Так, наприклад, згідно з графіком проходження інтернатури інтерн повинен пройти стажування по стоматологічній терапії, стоматологічній ортопедії та дитячій стоматології. При цьому базу для стажування по стоматологічній терапії та ортопедії може надати районна стоматологічна поліклініка, а по дитячій стоматології — районна дитяча стоматологічна поліклініка. У цьому випадку слід укласти окремі договори з районною стоматологічною поліклінікою на стажування інтерну по стоматологічній терапії та ортопедії і з районною дитячою стоматологічною поліклінікою — на стажування інтерну з дитячої стоматології.

Умови проходження інтернатури (час, керівництво, оплата тощо) обговорюються з кожним керівником бази.

Договір про навчання в інтернатурі повинен відповідати вимогам, визначеним для договорів про надання послуг відповідно до

глави 63 ЦКУ.

Згідно з

п. 1 ст. 901 ЦКУ за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг

за плату, замовник зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором (п. 1 ст. 903 ЦКУ).

Слід також звернути увагу на

п. 2 ст. 632 ЦКУ, в якому визначено, що зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом*.

* У цьому випадку ціна може змінитися у зв’язку зі збільшенням оплати праці керівника, підвищенням інших фактичних видатків установи, рентабельності тощо.

У зв’язку з цим у договорі доцільно передбачити умову щодо можливості зміни ціни та укладання додаткових угод.

Наведемо умовний приклад договору про навчання в інтернатурі, укладений між інтерном, закладом освіти та закладом охорони здоров’я.

Нагадаємо, що згідно з

п. 4 ст. 626 ЦКУ до договорів, що укладаються більш як двома сторонами (багатосторонні договори), застосовуються загальні положення про договір, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру цих договорів.

 

 

ДОГОВІР № 537

про навчання в інтернатурі

м. Харків

«01» липня 2009 р.

 

Харківський медичний інститут в особі ректора Карлова О. М. , що діє на підставі Статуту Харківського медичного інституту, далі — Медінститут, база стажування — Харківська міська лікарня в особі головного лікаря Задорожного В. Г., що діє на підставі Статуту Харківської міської лікарні, далі — База, та громадянин Олешко Д. Р., далі — Інтерн уклали цей договір про таке.

 

1. Предмет договору

Медінститут та База беруть на себе зобов’язання за рахунок коштів Інтерна здійснити навчання та стажування в інтернатурі, далі — Послуга, а саме в очно-заочній формі навчання по спеціальності ортопедія та травматологія.

Строки навчання в Медінституті:

з 01.01.2009 р. до 28.02.2010 р.;
  з 01.02.2011 р. до 30.06.2011 р.

 

Строки стажування на Базі:

з 01.08.2009 р. до 31.08.2009 р.;
  з 01.03.2010 р. до 30.06.2010 р.;
  з 01.08.2010 р. до 31.01.2011 р.

 

2. Обов’язки Медінституту та Бази

2.1. Надати Інтерну Послугу на рівні державних стандартів.

2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства України.

2.3. Видати Інтерну документ про освіту державного зразка при успішному виконанні учбового плану та проходження атестації.

2.4. Інформувати Інтерна про правила та вимоги щодо організації надання Послуги, її якості та змісту, про права та обов’язки сторін під час надання та отримання таких послуг.

2.5. У разі дострокового припинення дії договору (незалежно від підстав для такого припинення) у зв’язку з ненаданням Інтерну Послуги — повернути частину коштів, що були внесені Інтерном як попередня плата за надання освітньої Послуги.

2.6. Надавати можливість Інтерну користуватися бібліотекою, читальними залами, спортивними комплексами, іншими приміщеннями.

 

3. Обов’язки Інтерна

3.1. Своєчасно вносити плату за отриману Послугу в розмірах та у строки, що встановлені цим договором.

3.2. Виконувати вимоги законодавства України і Статутів Медінституту та Бази з організації надання Послуги.

 

4. Плата за надання Послуги Медінститутом та порядок розрахунків

4.1. Розмір плати за очний цикл навчання встановлюється за весь строк надання Послуги і не може змінюватися.

4.2. Загальна вартість навчання в Медінституті становить п’ятнадцять тисяч двісті тридцять п’ять гривень 00 коп. (за місяць — 1385 грн. 00 коп.).

4.3. Інтерн вносить плату у національній валюті України на розрахунковий рахунок Медінституту через банківські установи, готівкою щомісяця за 5 днів до початку місяця навчання в Медінституті.

 

5. Плата за надання освітньої послуги Бази стажування та порядок розрахунків

5.1. Плата за заочний цикл навчання встановлюється Базою стажування.

5.2. Загальна вартість навчання на Базі стажування становить дві тисячі триста вісімдесят гривень 00 коп.

5.3. Інтерн вносить плату у національній валюті України на розрахунковий рахунок Бази готівкою протягом місяця навчання.

5.4. Вартість навчання може змінюватися.

 

6. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

7. Припинення договору

7.1. Дія договору припиняється:

— за згодою сторін;

— якщо виконання стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо Послуги, і будь-яка зі сторін не погоджується про внесення змін до договору;

— у разі ліквідації юридичної особи — Медінституту або Бази, якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої сторони;

— за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору;

— у разі відрахування фізичної особи — Інтерна з навчального закладу за несвоєчасне внесення плати за навчання відповідно до п. 3.1. цього договору, академічну заборгованість за результатами атестації, пропуск занять без поважних причин, а також з інших обставин згідно із законодавством України.

При цьому навчальний заклад не повертає кошти, які сплачено за навчання.

7.2. При виникненні спорів щодо виконання цього договору сторони зобов’язуються використовувати всі засоби для їх розв’язання шляхом переговорів. У випадках недосягнення домовленості всі спори підлягають розгляду у судовому порядку.

 

8. Строк дії договору

Цей договір укладено з умовою, що права та обов’язки за цим договором виникають з моменту видання ректором Медінституту наказу про зарахування Олешка Д. Р. до складу інтернів Медінституту і діє на весь період навчання Інтерна.

 

9. Додаткові умови

9.1. Зміни та доповнення до договору вважаються дійсними, якщо вони укладені письмово та підписані трьома сторонами.

9.2. У всіх інших випадках, не обумовлених договором, сторони діють відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Даний договір складено у трьох примірниках, по одному для кожної сторони, що мають однакову юридичну силу.

 

Юридичні адреси сторін:

Медінститут

Повна назва: Харківський медичний інститут

Адреса: 61042 м. Харків, вул. О. Гончара, 19; ЄДРПОУ 01856754

Розрахунковий рахунок: 35264746390716 ГУДКУ в Харківській обл. МФО 851011

База

Повна назва: Харківська міська лікарня

Адреса: 61001 м. Харків, просп. Правди, 21; ЄДРПОУ 00234561

Розрахунковий рахунок: 35467004335927 ГУДКУ в Харківській обл. МФО 851011

Інтерн

ПІБ: Олешко Дмитро Романович

Домашня адреса: 61054 м. Харків, вул. Слобідська, б. 8, кв. 125

Паспорт: МК 455679, виданий РВУМВС України в Харківській області 12.03.2003 р.

Ідентифікаційний код: 3267543987

Диплом: КВ № 30675438, виданий ректором Харківського медичного інституту 26.07.2009 р.

 

Медінститут

База Інтерн
Карлов О. М. Задорожний В. Г. Олешко Д. Р.

ректор головний

лікар  

М. П.

М. П.  

«01» липня 2009 р.

 

 

ПЛАТА ЗА ІНТЕРНАТУРУ

Заклади та установи охорони здоров’я можуть надавати платні послуги відповідно до

Переліку № 1138.

Надання платної послуги щодо стажування лікарів-інтернів передбачено

п. 30 Переліку № 1138.

Виходячи зі

ст. 7 Закону № 507 на всі види продукції, товарів і послуг ціну встановлює сама установа (за винятком тих, по яких здійснюється державне регулювання цін і тарифів).

Базою для визначення ціни послуги є

розрахунок валових витрат, пов’язаних з безпосереднім наданням послуги. При цьому орієнтуватися потрібно на ст. 5 Закону № 334, відповідно до якої у склад таких витрат включають:

— витрати на оплату праці;

— внески на соціальні заходи (на державне соціаль­не страхування, державне пенсійне страхування тощо);

— матеріальні витрати, в тому числі на придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, інструментів, пристроїв, спеціального одягу і взуття, захисних пристроїв та спеціального харчування у випадках, передбачених законодавством; проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, що використовуються для надання послуг; службові відрядження, оплата послуг зв’язку, засобів сигналізації, дозволів (ліцензій) для надання платних послуг тощо;

— знос основних фондів, що використовуються для надання послуг;

— інші витрати, зокрема, витрати на реалізацію послуг тощо.

До вартості платної послуги

необхідно включати всі витрати, пов’язані з її наданням.

Ураховуючи, що відповідно до

п. 4 ст. 23 БКУ кошти спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно із законодавством, та відповідно до Переліку № 659 кошти спеціального фонду, отримані як плата за послуги, підлягають спрямуванню в першу чергу на покриття витрат, пов’язаних з наданням таких послуг. Неврахування в калькуляції всіх видатків, пов’язаних з наданням платних послуг, може призвести до необґрунтованого покриття за рахунок коштів загального фонду бюджету витрат, які повинні бути покриті за рахунок спеціального фонду кошторису.

Слід звернути увагу на

п. 20 Порядку № 228, в якому визначено, що видатки на заробітну плату з коштів спеціального фонду обчислюються залежно від обсягу діяльності, що провадиться за рахунок цих коштів, із застосуванням встановлених законодавством норм, які використовуються установами аналогічного профілю.

Тепер розглянемо ті моменти, на які слід звернути увагу при складанні калькуляції щодо стажування інтернів.

Принцип розрахунку оплати праці керівників стажування інтернів на сьогодні такий.

Відповідно до

п. 7.7 Положення № 291 оплата за керівництво підготовкою лікарів (провізорів) — інтернів здійснюється їх керівникам за час роботи на базах стажування згідно з чинним законодавством.

Згідно з

Положенням № 93 оплата праці безпосередніх керівників практики (у тому числі інтернатури) здійснюється згідно з діючими в період практики ставками погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях народного господарства, за проведення учбових занять із розрахунку 1 година на одного студента на тиждень.

Ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять визначені

додатком 5 до постанови № 1298.

Наведемо ставки погодинної оплати праці за проведення навчальних занять, які діють на теперішній час.

 

Контингент

Ставки погодинної оплати, у відсотках до окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду

професор

доктор наук

доцент або кандидат наук

особи, які не мають наукового ступеня

Студенти вищих навчальних закладів III та IV рівня акредитації

9,35

7,39

5,70

4,55

 

Такий принцип розрахунку оплати праці керівників стажування інтернів визначено і в

листі Міністерства охорони здоров’я України від 04.08.2009 р. № 10.02.11/1562.

Що стосується визначення матеріальних і інших видатків, то Міносвіти в

листі № 1543 рекомендувало при визначенні вартості стажування лікарів (провізорів) — інтернів у базових закладах охорони здоров’я враховувати матеріальні та інші витрати в розмірі 10 % суми, яка припадає на одну штатну посаду працівника закладу охорони здоров’я.

Звичайно цей

лист носить рекомендаційний характер і кожна установа повинна враховувати свою специфіку роботи для розрахунку матеріальних та інших витрат, але його можна брати за основу.

Тепер перейдемо до безпосереднього складання калькуляції витрат по стажуванню лікарів-інтернів на умовному

прикладі:

Стоматологічна поліклініка має окреме відділення, яке займається наданням платних медичних послуг. Деякі лікарі цього відділення керують інтернатурою. У поліклініці на стажуванні на договірних засадах знаходяться 2 інтерни. Для одного з них керівником є доктор медичних наук, а для другого — кандидат медичних наук.

Розрахуємо калькуляцію вартості навчання інтернів на місяць на одного інтерна.

 

Оплата праці керівників

Як відомо, з 01.12.2008 р. заробітна плата працівників бюджетної сфери була «заморожена»

постановою № 939 , згідно з якою посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1-го тарифного розряду було встановлено на рівні 545 грн. на місяць, незалежно від розміру мінімальної заробітної плати.

Виходячи з цього розрахуємо необхідні ставки погодинної оплати в грошовому виразі:

— доктор —

40,27 грн. (545 грн. х 7,39 грн. : 100);

— доцент або кандидат наук —

31,06 грн. (545 грн. х 5,70 грн. : 100).

Оплата за керівництво інтернатурою керівника, який є доктором медичних наук, за місяць складе

161,08 грн. (40,27 грн. х 1 год. на тиждень х 4 тижні).

Нарахування на заробітну плату —

58,63 грн. (161,08 грн. х 36,4 : 100).

Оплата за керівництво інтернатурою керівника, який є кандидатом медичних наук, за місяць складе

124,24 грн. (31,06 грн. х 1 год. на тиждень х 4 тижні).

Нарахування на заробітну плату —

45,22 грн. (124,24 грн. х 36,4 : 100).

 

Матеріальні та інші видатки

Скористуємося рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України, про які вже йшлося, і визначимо матеріальні та інші витрати в розмірі

10 % суми, яка припадає на одну штатну посаду працівника закладу охорони здоров’я.

Припустимо, що кількість штатних одиниць по спеціальному фонду лікарні складає 33,5.

Також припустимо наступні видатки поліклініки за попередній рік по спеціальному фонду, сума яких складе

накладні витрати .

 

КЕКВ

Найменування витрат

Сума,грн.

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

12351

1132

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

16100

1134

М’який інвентар

4300

1135

Оплата транспортних послуг

16520

1137

Поточний ремонт обладнання та інвентарю

7300

1138

Послуги зв’язку

4500

1139

Оплата інших послуг та видатків

7300

1130

 

68371

1161

Оплата теплопостачання

17320

1162

Оплата водопостачання та водовідведення

5300

1163

Оплата електроенергії

7100

1164

Оплата природного газу та транспортування газу

2300

1165

Експлуатаційні видатки

930

1160

 

32950

Усього

 

101321

 

Таким чином, накладні видатки становлять

101321 грн.

Сума накладних видатків на одну штатну одиницю складає 3024,51 грн. (101321 грн. : 33,5 штат. од.).

Сума матеріальних та інших видатків для розрахунку вартості плати за стажування лікарів-інтернів складає

302,45 грн. (3024, 51 грн. х 10 : 100)

Тепер розрахуємо калькуляцію вартості стажування лікарів-інтернів у випадках, коли керівником є доктор та кандидат медичних наук.

 

 

«Затверджую»

Головний лікар

Іванов І. І.

«01» жовтня 2009 р.

Калькуляція вартості

«Стажування лікарів-інтернів»

(керівник — доктор медичних наук)

№ з/п

Статті видатків

Показники, грн.

1

Заробітна плата керівника

161,08

2

Нарахування на заробітну плату

58,63

3

Накладні видатки

302,45

 

Усього

522,16

 

Заступник головного лікаря

   

з економічних питань

Петрова О. Р. Петрова

 

 

«Затверджую»

Головний лікар

Іванов І. І.

«01» жовтня 2009 р.

Калькуляція вартості

«Стажування лікарів-інтернів»

(керівник — кандидат медичних наук)

№ з/п

Статті видатків

Показники, грн.

1

Заробітна плата керівника

124,24

2

Нарахування на заробітну плату

45,22

3

Накладні видатки

302,45

 

Усього

471,91

 

Заступник головного лікаря

   

з економічних питань

Петрова О. Р. Петрова

 

 

Таким чином, вартість стажування інтерну за місяць при керівництві інтернатурою доктором медичних наук склала

522, 16 грн., при керівництві кандидатом медичних наук — 471, 91 грн.

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ЦКУ

— Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

БКУ

— Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-III.

Закон № 507

— Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 03.12.90 р. № 507-XII.

Закон № 334

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.

Постанова № 1298 —

постанова «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Постанова № 939 —

постанова КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» від 25.10.2008 р. № 939.

Порядок № 228 —

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кош­торисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228.

Перелік № 1138 —

Перелік платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.96 р. № 1138.

Перелік № 659

— Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрями використання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659.

Положення № 291 —

Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III — IV рівня акредитації, медичних факультетів університетів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.09.96 р. № 291.

Перелік № 81 —

Перелік спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2005 р. № 81.

Положення № 93 —

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 р. № 93 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти України «Про внесення змін до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 20.12.94 р. № 351).

Лист № 1543 — лист Міністерства охорони здо­ров’я України від 03.11.2004 р. № 10.03.67/1543.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі