Теми статей
Обрати теми

Надання платних послуг установами охорони здоров’я

Редакція ББ
Відповідь на запитання

НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ УСТАНОВАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Владислав СТАНКУС, завідуючий сектором контролю установ та організацій, які фінансуються із бюджету, КРВ в м. Харкові

 

Як правильно запровадити надання в лікувальній установі платних послуг? Як скласти штатний розпис та калькуляцію цін?

Чи має право працівник за одну робочу зміну працювати як за основним місцем роботи, так і бути зайнятим у наданні платних послуг?

(м. Маріуполь)

 

У зв’язку з тим, що бюджетним установам, організаціям та закладам надається лише мінімальне фінансування з державного або місцевих бюджетів (в основному на заробітну плату, оплату комунальних послуг та інші захищені статті видатків), усе частіше постає питання про залучення додаткових грошових коштів шляхом надання платних послуг.

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, належить до

першої підгрупи першої групи власних надходжень бюджетних установ відповідно до Переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання, затвердженого постановою КМУ від 17.05.2002 р. № 659 (далі — Перелік № 659). Такі надходження мають постійний характер і обов’язково плануються у бюджеті. Кошти, отримані від надання платних послуг, включаються до складу спеціального фонду кошторису.

Напрями використання таких надходжень, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, встановлені

п. 3 Переліку № 659. Кошти, отримані від надання платних послуг, повинні направлятися на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням таких послуг.

Заклади та установи охорони здоров’я можуть надавати платні послуги відповідно до

Переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затвердженого постановою КМУ від 17.09.96 р. № 1138.

Виходячи зі

ст. 7 Закону України «Про ціни і ціноутворення» від 03.12.90 р. № 507-XII на всі види продукції, товарів і послуг ціну встановлює сама установа (за винятком тих, по яких здійснюється державне регулювання цін і тарифів).

Базою для визначення ціни послуги є

розрахунок валових витрат, пов’язаних з безпосереднім наданням послуги. При цьому орієнтуватись потрібно на ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР, відповідно до якої до складу таких витрат включають:

— витрати на оплату праці;

— внески на соціальні заходи (на державне соціальне страхування, державне пенсійне страхування тощо);

— матеріальні витрати, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, інструментів, пристроїв, спеціального одягу і взуття, захисних пристроїв та спеціального харчування у випадках, передбачених законодавством; проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, що використовуються для надання послуг; службові відрядження, оплату послуг зв’язку, засобів сигналізації, дозволів (ліцензій) для надання платних послуг тощо;

— знос основних фондів, що використовуються для надання послуг;

— інші витрати, зокрема, витрати на реалізацію послуг, тощо.

Для запровадження в установі надання платних послуг треба скласти

штатний розпис для посад, які будуть залучені для виконання робіт з надання платних послуг, та калькуляцію платних послуг. Цей штатний розпис складається окремо від основного штатного розпису установи. Для штатного розпису за спеціальним фондом застосовуються ті ж самі штатні нормативи, що і за загальним.

Нагадаємо, що для установ та закладів охорони здоров’я типові штатні нормативи визначені

наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» від 23.02.2000 р. № 33.

Калькуляція цін повинна бути затверджена керівником установи.

Для більшої наочності наведемо приклад розрахунку платних послуг у стоматологічній поліклініці.

 

 

Комунальна установа охорони здоров’я

Харківська стоматологічна поліклініка

 

ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ

для розрахунку цін на зубопротезування станом на 01.02.2009 р.

Згідно з

наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги» від 28.12.2002 р. № 507 (далі — наказ № 507) лікар-стоматолог-ортопед повинен виконати за місяць 126 умовних одиниць працеємкості (далі — УОП), відповідно за рік — 1386 УОП (126 УОП х 11 міс.).

Виклик додому оцінюється в УОП за фактично витраченим часом (прибуття та повернення із розрахунку 1 година — 4,1 УОП). Цей показник входить до розрахунку вартості послуг, у випадку коли роботи проводяться вдома у хворого.

На підставі

Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 163, та Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23.03.2001 р. № 122, тривалість робочого тижня зубного техніка становить 33 години.

Відповідно до

п. 5.4 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519 , погодинні ставки зубних техніків, оплата праці яких здійснюється за відрядною системою, розраховуються виходячи з установленої середньомісячної норми робочого часу.

Річна норма годин — 1656,6 год./рік. Середньомісячне навантаження зубного техніка становить 138,05 год. (1656,6 год./рік : 12 міс.), тобто 138,05 УОП.

За даними бухгалтерського обліку поліклініки, фонд заробітної плати за 2008 рік складає 251464,00 грн., у тому числі:

— заробітна плата основного персоналу — 136650,00 грн. (лікарі-стоматологи-ортопеди — 72638,00 грн. + зубні техніки - 64012,00 грн.);

— заробітна плата допоміжного персоналу та адміністративно-управлінського персоналу (далі — АУП) — 114814,00 грн. (251464,00 грн. - 136650,00 грн.), що відповідає 84 % заробітної плати основного персоналу.

Заробітна плата допоміжного персоналу та АУП входить до складу інших накладних витрат.

Виходячи з фактичних затрат за 2008 рік розрахуємо інші накладні витрати.

Загальна сума видатків на заробітну плату, нарахування на заробітну плату допоміжного персоналу та АУП, придбання предметів, матеріалів, інших видатків, оплату комунальних послуг склала 233344,00 грн., що дорівнює 170,76 % заробітної плати основного персоналу.

 

КЕКВ

Найменування витрат

Сума, грн.

1110

Заробітна плата допоміжного персоналу та АУП

114814,00

1120

Нарахування на заробітну плату 36,4 %

41792,00

1130

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

47619,00

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

11062,00

1132

Деззасоби, вата

1754,00

1133

Продукти харчування

5328,00

1134

М’який інвентар

1999,00

1135

Оплата транспортних послуг

15259,00

1137

Поточний ремонт обладнання та інвентарю

2050,00

1138

Послуги зв’язку

4000,00

1139

Оплата інших послуг та видатків

6167,00

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

29119,00

1161

Оплата теплопостачання

14680,00

1162в

Оплата водопостачання

3720,00

1162к

Оплата водовідведення

1945,00

1163

Оплата електроенергії

6310,00

1164

Оплата природного газу та транспортування газу

1614,00

1165

Експлуатаційні видатки

850,00

Всього

 

233344,00

 

Відсоток накладних витрат

170,76 %

 

Заробітна плата лікаря-стоматолога-ортопеда в 1 УОП складає

8,58 грн. (11900,00 грн. (фонд оплати праці лікарів) : 11 став. (кількість ставок лікарів відповідно до штатного розпису) = 1081,82 грн. : 126 УОП = 8,59 грн.).

Заробітна плата зубного техніка в 1 УОП складає

6,17 грн. (13209,75 грн. (фонд оплати праці зубних техніків) : 15,5 (кількість ставок зубних техніків відповідно до штатного розпису) = 852,24 грн. : 138,05 УОП = 6,17 грн.).

 

Для того щоб зробити розрахунок затрат матеріалів та інструментарію на лікарську посаду, необхідно знати їх нормативні показники.

Наказ Міністерства охорони здоров’я СРСР «Про заходи щодо подальшого поліпшення стоматологічної допомоги населенню» від 12.06.84 р. № 670, який визначав такі норми, визнаний таким, що не застосовується на території України відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання наказів МОЗ СРСР такими, що не застосовуються в Україні» від 18.04.96 р. № 81.

Наказом міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Критеріїв медико-економічної оцінки надання стоматологічної допомоги на I, II та III рівнях (амбулаторна допомога)» від 22.11.2000 р. № 305

норми витрачання інструментів та матеріалів на одиницю виробу при виготовленні зубних протезів не визначені.

На жаль, на сьогоднішній день такі норми відсутні взагалі. Тому при вирішенні цього питання доцільно розрахувати середні нормативи фактичних витрат щодо кожного конкретного закладу.

Виконаємо розрахунок матеріалів та інструментарію на лікарську посаду на рік відповідно до даних кошторису установи.

 

№ з/п

Найменування

Норматив на одну лікарську посаду

Ціна, грн.

Сума на одну лікарську посаду, грн.

1

Наконечник прямий

1

170,00

170,00

2

Наконечник турбінний

1

149,00

149,00

3

Дискотримач

10

4,99

49,90

4

Дзеркало

15

7,40

111,00

5

Ручки для дзеркал

5

4,10

20,50

6

Зонд зубний зігнутий

5

6,00

30,00

7

Ніж для гіпсу

1

10,80

10,80

8

Пінцет зігнутий

2

6,90

13,80

9

Фрези

7

23,00

161,00

10

Шпатель для цементу

5

6,70

33,50

11

Щипці клювовидні

1

53,70

53,70

12

Щипці крампонні

1

94,68

94,68

13

Бори зубні різні

15

3,10

46,50

14

Головки алмазні для турбінних наконечників

50

2,40

120,00

15

Головки алмазні для прямих наконечників

30

2,90

87,00

16

Диски алмазні різні

35

7,40

259,00

17

Круг карборундовий

10

1,65

16,50

18

Лоток медичний

2

11,70

23,40

19

Скло для цементу

5

2,16

10,80

20

Шнур безшовний

1

18,00

18,00

21

Ніж-шпатель

1

14,40

14,40

22

Ложки металеві для зняття відтисків різних

30

10,92

327,60

23

Ножиці зуботехнічні по металу

1

66,30

66,30

24

Шпатель для змішування гіпсу

1

5,1

5,1

 

Всього

 

 

1892,48

 

Розрахунок матеріалів та інструментарію на лікарську посаду на рік складає 1892,48 грн. Відповідно до навантаження лікаря-стоматолога-ортопеда витрати на матеріали та інструментарій в 1 УОП складають

1,36 грн. (1892,48 грн. : 126 УОП : 11 міс.).

Тепер для прикладу наведемо калькуляцію вартості одиночної штампованої коронки.

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Головний лікар КУОЗ

Харківська стоматологічна поліклініка

І. Я. Столяров

«19» січня 2009 р.

Калькуляція вартості № 1/(1)

«Одиночна штампована металева коронка»

№ з/п

Статті витрат

Показники, грн.

1

Заробітна плата основного персоналу

12,41

2

Нарахування

4,52

3

Матеріали

1,79

4

Накладні витрати

21,19

5

Підсумок собівартості

39,91

6

Рентабельність (25 %)

9,98

7

Полірування

3,00

 

Всього

52,89

 

1. Розрахунок витрат

 

№ з/п

Посада

УОП

Вартість 1 УОП

Сума, грн.

Нарахування 36,4%

1

Лікар

0,8*

8,58

6,86

 

2

Зубний технік

0,9

6,17

5,55

 

 

Всього

 

 

12,41

4,52

 

2. Матеріали

 

№ з/п

Найменування матеріалів

Одиниця виміру

Витрати на одиницю

норма

ціна, грн.

сума, грн.

1

Гіпс

г

150

0,46/кг

0,06

2

Віск базисний

г

0,8

66/кг

0,05

3

Сплав легкоплавкий

г

0,6

120/600 г

0,12

4

Гільза

шт.

110 на 100 = 1,1

0,39/шт.

0,42

5

Круг карборундовий

шт.

1 на 30 = 0,03

2,14/шт.

0,06

 

Разом

 

 

 

0,71

 

Матеріали на лікарську посаду

грн.

0,8

1,36/1 УОП

1,08

 

Всього

грн.

 

 

1,79

 

3. Накладні витрати

 

№ з/п

Найменування

Розмір відсотка

Сума, грн.

1

Заробітна плата допоміжного персоналу та АУП

 

 

2

Нарахування

 

 

3

Витрати на придбання предметів, оплату послуг та інші видатки (без ПДВ)

 

 

 

Всього

170,76 % від заробітної плати основного персоналу

21,19

 

* УОП визначені відповідно до п. 3.8 наказу № 507. Крім того, згідно з цим же пунктом керівники установ охорони здоров’я мають право встановлювати норми навантаження лікарів залежно від конкретних умов праці — моделі кінцевих результатів роботи.

 

Таким чином, вартість однієї

одиночної штампованої металевої коронки становить 52,89 грн.

Що стосується питання права працівників за одну робочу зміну працювати як за основним місцем роботи, так і бути зайнятим у наданні платних послуг, то такий режим не допускається.

Це обумовлено тим, що працівник

повинен повністю відпрацювати робочий час, за який він отримує заробітну плату за рахунок загального фонду кошторису.

Працівник може виконувати роботу у дві зміни, наприклад, в першу зміну відпрацьовувати заробітну плату, яку він одержує за рахунок загального фонду кошторису, у другу — виконувати роботи на платній основі.

Слід пам’ятати, що відповідно до

ст. 52 Кодексу законів про працю від 10.12.71 р. № 322-VIII при п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 годин і 4 годин при

тижневій нормі 24 години.

Зазвичай в установах охорони здоров’я є окремі категорії лікарів, які працюють за рахунок коштів загального фонду, і окремі категорії лікарів, які виконують роботу на платній основі. Так, наприклад, у стоматологічній поліклініці лікарі-стоматологи-терапевти надають медичну допомогу населенню безоплатно і отримують заробітну плату за рахунок коштів загального фонду кошторису, а лікарі-стоматологи-ортоперди виконують роботи на платній основі і відповідно отримують заробітну плату за рахунок коштів спеціального фонду кошторису.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі