Теми статей
Обрати теми

Про затвердження порядку складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї

Редакція ББ
Наказ від 09.12.2008 р. № 1467

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ МЕРЕЖІ РОЗПОРЯДНИКІВ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ І ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НЕЇ

Наказ від 09.12.2008 р. № 1467

 

З метою удосконалення методики складання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів та приведення її у відповідність із вимогами інших нормативно-правових актів

наказую:

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї, що додається.

2. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним фінансовим управлінням обласних державних адміністрацій, Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), фінансовому управлінню Севастопольської міської державної адміністрації довести цей наказ до головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів.

3. Установити, що норми цього наказу набирають чинності з моменту формування мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів на 2009 рік та діють у наступних бюджетних періодах.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 13 грудня 2004 року № 773 «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів всіх рівнів».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мярковського А. І.

 

Міністр В. Пинзеник

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2008 р. № 1467

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ МЕРЕЖІ РОЗПОРЯДНИКІВ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ І ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НЕЇ

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою визначення загальних процедур зі складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів та основних вимог до неї.

1.2. Визначення термінів, які вживаються в цьому Порядку:

мережа розпорядника бюджетних коштів (далі — мережа) — згрупована головним розпорядником коштів місцевого бюджету відповідно до законодавства України вичерпна інформація щодо розпорядників коштів бюджету нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані відповідному головному розпоряднику та/або діяльність яких координується ним, та одержувачів коштів місцевих бюджетів;

головні розпорядники бюджетних коштів (далі — головний розпорядник) — бюджетні установи в особі їх керівників, які визначаються відповідно до частини першої статті 22 Бюджетного кодексу України та затверджуються рішенням про місцевий бюджет шляхом установлення їм бюджетних призначень;

розпорядники коштів бюджету нижчого рівня (далі — розпорядники нижчого рівня) — розпорядники, які у своїй діяльності підпорядковані відповідному головному розпоряднику та/або діяльність яких координується ним. Розпорядників нижчого рівня, в свою чергу, поділяють на таких, що мають власну мережу, та на розпорядників коштів без мережі;

одержувачі бюджетних коштів (далі — одержувачі) — це підприємства і госпрозрахункові, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують безпосередньо через розпорядників кошти з бюджету як фінансову підтримку або уповноважені органами місцевої влади на виконання програм соціально-культурного та економічного розвитку та надання послуг.

Розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, в процесі формування мережі застосовують положення, визначені цим Порядком для головних розпорядників.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів усіх рівнів.

2. Основні положення щодо формування мережі

2.1. Головні розпорядники формують мережу, що складається із розпорядників нижчого рівня та одержувачів, із обов’язковим зазначенням їх статусу (розпорядник або одержувач), з урахуванням необхідності забезпечення своєчасного її подання до відповідного органу Державного казначейства України.

2.2. Мережа складається головними розпорядниками за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, за якими вони вперше визначені головними розпорядниками на наступний бюджетний рік.

У разі якщо за певним кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів на наступний бюджетний рік установа визначена головним розпорядником не вперше, її мережа за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів підлягає обов’язковій перевірці на відповідність установленим вимогам до мережі та проекту рішення про відповідний місцевий бюджет.

У випадку виявлення розбіжностей у мережу вносяться відповідні зміни. До органу Державного казначейства у встановленому порядку подається реєстр змін до мережі. При цьому повторно мережа до органу Державного казначейства не подається.

У разі відсутності необхідності внесення змін до мережі на наступний бюджетний рік головний розпорядник повідомляє про це орган Державного казначейства листом довільної форми.

2.3. Юридична особа, що включається до мережі, не може бути одночасно розпорядником та одержувачем.

Розпорядники нижчого рівня та одержувачі включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують асигнування безпосередньо від них.

2.4. Одержувачі включаються у мережу відповідного розпорядника.

2.5. Розпорядник бюджетних коштів не може бути включений одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за одним кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів за коштами одного місцевого бюджету.

Розпорядник бюджетних коштів не може бути включений одночасно до мережі розпорядників коштів інших бюджетів.

Одержувачі можуть бути включені одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня лише за різними кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Одержувачі можуть бути включені одночасно до мережі розпорядників коштів різних бюджетів.

2.6. Юридичні особи, які відповідно до укладених договорів виконують для бюджетної установи (організації) або одержувача відповідні роботи (надають послуги, поставляють товари), не включаються до мережі відповідного розпорядника, а оплата виконаних робіт (наданих послуг тощо) здійснюється згідно з законодавством.

2.7. До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів можуть бути внесені відокремлені структурні підрозділи розпорядників, які розташовані на різних адміністративних територіях і не є юридичними особами та включені до реєстраційної справи суб’єкта господарювання і занесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у порядку, визначеному законодавством.

2.8. Бюджетна установа (організація) не може бути одночасно головним розпорядником та розпорядником різних місцевих бюджетів.

Розпорядники державного бюджету можуть бути лише головними розпорядниками коштів місцевого бюджету відповідно до пункту 3 частини 1 статті 22 Бюджетного кодексу України за бюджетними призначеннями місцевого бюджету, що не передбачають видатки на утримання цих установ.

2.9. Головний розпорядник не може бути включений до мережі іншого головного розпорядника як розпорядник нижчого рівня.

2.10. Розпорядник нижчого рівня не може бути включений одночасно до мережі декількох головних розпорядників.

2.11. До мережі включаються установи (організації, підприємства), внесені до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно до вимог наказу Державного казначейства від 05.02.2008 р. № 40 «Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20.02.2008 р. за № 137/14828.

3. Мережа затверджується головним розпорядником за погодженням з місцевим фінансовим органом.

4. Мережа подається головним розпорядником на паперових і електронних носіях до органу Державного казначейства за місцем його обслуговування з урахуванням особливості подання мережі, визначеної у підпункті 2.2 цього Порядку, не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного року за формою, затвердженою наказом Державного казначейства від 04.11.2002 р. № 205 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 26.11.2002 р. за № 919/7207 (зі змінами та доповненнями).

5. Органи Державного казначейства здійснюють перевірку відповідності мережі даним Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і установленим цим Порядком вимогам до мережі.

У разі недотримання головним розпорядником установленого порядку складання, затвердження, подання та основних вимог до мережі (у тому числі в процесі внесення змін до неї) документ повертається органом Державного казначейства головному розпоряднику на доопрацювання із зазначенням причин.

6. У процесі виконання місцевих бюджетів може виникнути необхідність внесення змін до мережі (у разі включення до мережі нової установи, виключення установи з мережі, уточнення реквізитів тощо).

У такому випадку головний розпорядник подає на погодження місцевому фінансовому органу реєстр змін до мережі із зазначенням підстави для внесення змін до мережі.

Реєстр змін до мережі, погоджений місцевим фінансовим органом, подається на паперових та електронних носіях до органу Державного казначейства за місцем його обслуговування.

7. Головний розпорядник несе відповідальність за достовірність даних мережі та за відповідність мережі вимогам цього Порядку.

8. Головні розпорядники та місцеві фінансові органи несуть відповідальність за відповідність сформованої мережі вимогам цього Порядку.

9. Органи Державного казначейства є користувачами даних мережі.

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ МЕРЕЖІ РОЗПОРЯДНИКІВ КОШТІВ
 МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ І ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НЕЇ

Насамперед нагадаємо, що відповідно до

Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 05.02.2008 р. № 40 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2008, № 9, с. 6), формується база даних щодо розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Строки формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (далі — Єдиний реєстр): державного бюджету — з 02.03.2008 р., місцевих — з 01.01.2009 р.

Тепер Мінфін з метою вдосконалення методики складання мережі розпорядників бюджетних коштів розробив та затвердив

Порядок, основні положення якого ми і розглянемо.

Мережа розпорядника бюджетних коштів

— це згрупована головним розпорядником коштів місцевого бюджету відповідно до законодавства України вичерпна інформація щодо розпорядників коштів бюджету нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані відповідному головному розпоряднику та/або діяльність яких координується ним, та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

До мережі

можуть бути включені тільки ті установи та організації, які включені до Єдиного реєстру, про який ішлося вище.

Перевірку відповідності мережі даним Єдиного реєстру здійснюють органи Держказначейства.

Розглянемо основні вимоги щодо складання мережі:

1. У разі якщо за певним кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів на наступний бюджетний рік установа визначена головним розпорядником не вперше, її мережа підлягає

обов’язковій перевірці на відповідність установленим вимогам до мережі та проекту рішення про відповідний місцевий бюджет. У випадку виявлення розбіжностей при перевірці в мережу необхідно внести відповідні зміни.

2. Підставою для включення в мережу розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів є отримання асигнувань безпосередньо від головних розпорядників бюджетних коштів. Юридична особа, яка включається до мережі, не може бути розпорядником та одержувачем бюджетних коштів одночасно.

Нагадаємо, що

розпорядник коштів бюджету нижчого рівня — це розпорядник, який у своїй діяльності підпорядкований відповідному головному розпоряднику та (або) діяльність якого координується через нього.

Одержувачі бюджетних коштів

— це підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують безпосередньо через розпорядників кошти з бюджету як фінансову підтримку або вповноважені органами державної влади на виконання державних цільових програм та надання послуг.

3. Розпорядники бюджетних коштів

не можуть бути включені одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за одним кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів за коштами одного місцевого бюджету, а також до мережі розпорядників коштів різних бюджетів.

4. Одержувачі

можуть бути включені одночасно до мережі розпорядників коштів різних бюджетів та мережі головного розпорядника і розпорядника нижчого рівня, але за різними кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

5.

Не включаються до мережі юридичні особи, які виконують роботи чи послуги або постачають товари розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів відповідно до умов укладених договорів.

6. Головний розпорядник

не може бути включений до мережі іншого головного розпорядника.

Мережа повинна надаватися головним розпорядником бюджетних коштів до органу Держказначейства

не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного року.

Відповідальність за достовірність даних мережі несе головний розпорядник бюджетних коштів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі