Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Облік земельних ділянок

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2009/№ 27
Друк
Відповідь на запитання

ОБЛІК ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

 

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Установа отримала документи, що підтверджують право постійного користування земельною ділянкою. У зв’язку з цим виникли такі запитання:

— за якою вартістю обліковувати земельну ділянку?

— чи можна оприбуткувати земельну ділянку на підставі документів про нормативну оцінку земельної ділянки?

— чи обов’язково установі проводити експертну оцінку земельної ділянки? Якщо так, то який порядок її проведення?

— на якому субрахунку обліковувати земельні ділянки?

(м. Запоріжжя)

 

Відповідно до

ст. 92 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-III право постійного користування земельною ділянкою — це право володіння та користування земельною ділянкою, що перебуває в державній або комунальній власності, без установлення строку.

Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується

державним актом*, видачу якого здійснює структурний підрозділ Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті України із земельних ресурсів. Форму державного акта на право постійного користування земельною ділянкою затверджено постановою КМУ від 02.04.2002 р. № 449, а порядок його видачі та реєстрації визначається Інструкцією про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку та право постійного користування земельною ділянкою і договорів оренди землі, затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 04.05.99 р. № 43. Звертаємо увагу: у формі державного акта на право постійного користування земельною ділянкою вартість ділянки не зазначається, тому необхідно окремо здійснити її оцінку.

* Див. також статтю «Земельні питання» // «Бюджетна бухгалтерія», 2007, № 2, с. 24.

На сьогодні правові основи проведення оцінки земельних ділянок урегульовано

Законом України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 р. № 1378-IV (далі — Закон № 1378). Залежно від її призначення та порядку проведення грошова оцінка земельних ділянок може бути нормативною та експертною.

Як передбачено

ст. 13 Закону № 1378, для відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками в бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України обов’язково має бути проведено експертну грошову оцінку цих земель. При цьому механізм проведення такої оцінки, оформлення її результатів визначено Методикою експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженою постановою КМУ від 11.10.2002 р. № 1531 (далі — Методика № 1531), та Порядком проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженим наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 09.01.2003 р. № 2.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок не відображається в бухобліку, а використовується, зокрема, для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Таким чином, починаючи з моменту набуття чинності

Законом № 1378, тобто з 13.01.2004 р. бюджетні установи, які мають державні акти на право власності на земельні ділянки або право на постійне користування ними, повинні обліковувати такі земельні ділянки в бухгалтерському обліку за експертною грошовою оцінкою (див. лист Державного казначейства України від 26.05.2009 р. № 15-06/1394-8434, консультацію фахівця ДКУ «Облік земельних ділянок» // «Бюджетна бухгалтерія», 2007, № 47, с. 24).

Зауважимо: раніше до набуття чинності зазначеним

Законом, тобто до 13.01.2004 р., земельні ділянки обліковувалися в бухгалтерському обліку бюджетних установ за нормативною грошовою оцінкою, зазначеною в державному акті на право постійного користування.

Бюджетні установи, що отримали сьогодні державний акт на право власності на земельну ділянку або акт на право постійного користування земельною ділянкою, не можуть на підставі документів, де зазначено нормативну грошову оцінку земельної ділянки, оприбутковувати таку ділянку.

До речі, офіційну позицію ГоловКРУ про порядок відображення в обліку земельних ділянок, що перебувають у власності, постійному або тимчасовому користуванні установ та організацій, викладено в

роз’ясненні ГоловКРУ від 03.10.2007 р. («Бюджетна бухгалтерія», 2007, № 38), де також зазначається, що на сьогодні згідно із Законом № 1378 для відображення вартості земельних ділянок та права користування земляною ділянкою в бухгалтерському обліку обов’язково має бути проведено експертну оцінку.

Відповідно до

п. 2.6 Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. № 64 (у редакції наказу Державного казначейства України від 21.02.2005 р. № 30), земельні ділянки підлягають обліку на підставі державних актів, якими засвідчено право власності на земельну ділянку або право постійного користування нею. Крім того, має бути відома площа та вартість переданих земельних ділянок.

Якщо бюджетна установа має

державний акт на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування нею, а також звіт експерта про експертну вартість земельної ділянки, то в обліку такі земельні ділянки бюджетна установа повинна відобразити як основні засоби на субрахунку 101 «Земельні ділянки».

Можуть мати місце випадки, коли бюджетна установа має

право тимчасового користування земельною ділянкою. У такому разі за наявності в бюджетної установи державного акта на право тимчасового користування земельною ділянкою це право має обліковуватися за експертною оцінкою на субрахунку 122 «Інші нематеріальні активи».

Для наочності наведемо особливості проведення нормативної та експертної грошових оцінок земельних ділянок у таблиці.

 

Грошова оцінка земельних ділянок

Види грошової оцінки

Нормативна

Експертна

1

2

3

Визначення

Капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими та затвердженими нормативами

Результат визначення вартості земельної ділянки та пов’язаних із нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки)

Для яких цілей використовується

 

визначення розміру земельного податку;
— визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;
— визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок;
— визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
— розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель

 

 — відчуження та страхування земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності;
— застави земельної ділянки;
— визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту;
— визначення вартості земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, якщо вони вносяться до статутного фонду господарського товариства;
— визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або ліквідації господарського товариства (підприємства) з державною часткою або часткою комунального майна, яке є власником земельної ділянки;

— виділення або визначення частки держави або територіальної громади у складі земельних ділянок, що перебувають у спільній власності;

відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками в бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України;

— визначення збитків власників або землекористувачів у випадках, установлених законом або договором;
— за рішенням суду

Підстави для проведення оцінки

Ініціювати проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок можуть органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування шляхом винесення відповідних рішень або суб’єкти підприємницької діяльності — за необхідності проведення такої оцінки для згаданих вище цілей — за допомогою укладення договорів між зацікавленими сторонами

Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок ініціює зацікавлена сторона шляхом укладення договору з суб’єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель

Хто здійснює оцінку

Здійснюють юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою

Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться суб’єктами оціночної діяльності в межах Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III

Яким документом оформляється оцінка

За результатами проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація, яку розробники зобов’язані безоплатно подати до Державного фонду документації із землеустрою. Після державної експертизи технічна документація підлягає затвердженню відповідною сільською, обласною або районною адміністрацією.
Дані про нормативну грошову оцінку оформляються у вигляді витягу з технічної документації, який видає відповідний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів

За результатами проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки складається звіт про проведення оцінки, який також безоплатно передається до Державного фонду документації із землеустрою.
Звіти про експертну грошову оцінку земельної ділянки, крім звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності в разі їх продажу, підлягають рецензуванню.
Рецензування таких звітів здійснюють:
— оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок зі стажем роботи не менше 2 років;
— експертні ради саморегулівних організацій оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Періодичність проведення оцінки

Залежно від категорії землі нормативна грошова оцінка проводиться:
— щодо земельних ділянок, розміщених у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення, — не рідше одного разу на 5 — 7 років;
— щодо земельних ділянок, розміщених за межами населених пунктів сільськогосподарського призначення, — не рідше одного разу на 5 — 7 років, а несільскогосподарського призначення — не рідше одного разу на 7 — 10 років.
Статтею 23 Закону України «Про плату за землю» від 03.07.92 р. № 2535-XII передбачено щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель, порядок проведення якої затверджено постановою КМУ від 12.05.2000 р. № 783

Законом № 1378 не встановлено періодичність проведення оцінки

 

Ураховуючи те, що для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки бюджетна установа повинна мати у своєму розпорядженні певні кошти, виникає запитання: що робити, якщо такі видатки в кошторисі установи не заплановано?

Як передбачено

п. 5 ст. 51 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 р. № 2542-III, розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, передбачених кошторисами.

Крім того, у

п. 5 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228, визначено, що бюджетні установи можуть брати бюджетні зобов’язання та витрачати бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених затвердженими кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитів із загального фонду бюджету, планами спеціального фонду, а вищі навчальні заклади і наукові установи — також передбаченими затвердженими планами використання бюджетних коштів та щомісячними планами використання бюджетних коштів.

Якщо кошти для проведення експертної оцінки земельної ділянки кошторисом не передбачені, то установа не може здійснювати такі видатки.

У цьому випадку необхідно звернутися до вищої за рівнем організації з проханням про виділення додаткових асигнувань на зазначені цілі. Після отримання позитивної відповіді бюджетній установі потрібно внести відповідні зміни до кошторису.

Відповідно до Роз’яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджених наказом Державного казначейства України від 04.11.2004 р. № 194, видатки на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюються за КЕКВ 1139 «Оплата інших послуг та інші видатки».

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі